Zákon č. 576/2004 Z. z.Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 82/2005 Z. z., 350/2005 Z. z.)

Čiastka 243/2004
Platnosť od 01.11.2004
Účinnosť od 01.09.2005 do31.12.2005
Komentáre 170
Literatúra 31
Rozhodnutia súdov 385

576

ZÁKON

z 21. októbra 2004

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

(2) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a konania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Súčasťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná preprava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neodkladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek určených na transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby.1)

(4) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu pôrodnú asistentku. Ak je poskytovateľom fyzická osoba, ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom je táto osoba.

(5) Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pracovníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi zdravotníckymi pracovníkmi.

(6) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

(7) Prevencia na účely tohto zákona je

a) výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania alebo navrátenia zdravia osobe,

b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,

c) vyhľadávanie patologických procesov v ich asymptomatickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchádza ich klinickému prejavu,

d) aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania zhoršeniu zdravotného stavu osoby.

(8) Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledovanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

(9) Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravotného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia alebo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.

(10) Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť prejavy a dôsledky jej choroby.

(11) Liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

(12) Biomedicínsky výskum je získavanie a overovanie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schopnosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum funkcií a minimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.

(13) Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) metódou ošetrovateľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.

(14) Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňovanie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri

a) poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencii,

b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“) a ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústavná starostlivosť“) metódou ošetrovateľského procesu.

(15) Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä

a) vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,

b) vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,

c) výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošetrovateľskej starostlivosti,

d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľstve a k profesionálnej etike,

e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

(16) Rozsah ošetrovateľskej praxe je poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v rámci neodkladnej starostlivosti, prevencie, diagnostiky, liečby a dispenzarizácie.

(17) Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu2) o ženu a dieťa počas fyziologického tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pôrodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytuje metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pôrodnej asistencie.

(18) Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskytovanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošetrovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa najmä

a) určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,

b) vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov pôrodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti,

c) starostlivosť o reprodukčné zdravie,

d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej asistencii a k profesionálnej etike,

e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovníkmi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodnocovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

(19) Ošetrovateľský proces je systematická, racionálna a individualizovaná metóda plánovania, poskytovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvislosti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokojenie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhodnotiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je určenie sesterskej diagnózy. Sesterské diagnózy a diagnózy v pôrodnej asistencii ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva”).

(20) Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ambulantnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia.

(21) Ústavná pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.

§ 3

Katalóg zdravotných výkonov a zoznam zdravotných výkonov

(1) Katalóg zdravotných výkonov je súhrn všetkých zdravotných výkonov s uvedením ich charakteristík.

(2) Zoznam zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách (ďalej len „zoznam zdravotných výkonov”) je súhrn zdravotných výkonov uvedených v katalógu zdravotných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení patriacich k jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1, ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 4 ods. 3).

(3) Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Katalogizačnú komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný orgán na odborné posudzovanie zdravotných výkonov pri tvorbe katalógu zdravotných výkonov a zoznamu zdravotných výkonov.

(4) Do zoznamu zdravotných výkonov sa zaradia zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k

a) záchrane života,

b) vyliečeniu choroby,

c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,

e) účinnej prevencii,

f) včasnému zisteniu choroby,

g) zmierneniu prejavov choroby.

(5) Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia aj zdravotné výkony potrebné na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v osobitných prípadoch uvedených v § 26 až 40.

(6) Kritériami pri zaraďovaní zdravotných výkonov do zoznamu zdravotných výkonov sú:

a) účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby,

b) prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,

c) zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami prevencie, diagnostiky alebo liečby.

(7) Z katalógu zdravotných výkonov možno vyradiť zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska prevencie, diagnostiky alebo liečby

a) sa týmito zdravotnými výkonmi nedosiahnu uspokojivé výsledky alebo

b) existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté v katalógu zdravotných výkonov.

(8) Katalogizačná komisia pre zdravotné výkony má jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje ministerstvo zdravotníctva, troch členov navrhujú zdravotné poisťovne a piatich členov navrhujú odborné spoločnosti.

(9) Činnosť Katalogizačnej komisie pre zdravotné výkony upraví štatút, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

(10) Katalóg zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11) Zoznam zdravotných výkonov vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 4

Úvodné ustanovenia

(1) Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje poskytovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustanovených osobitným predpisom.4)

(2) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.

(3) Poskytovateľ je povinný poskytovať zdravotnú starostlivosť správne. Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne, ak sa vykonajú všetky zdravotné výkony na správne určenie choroby so zabezpečením včasnej a účinnej liečby s cieľom uzdravenia osoby alebo zlepšenia stavu osoby pri zohľadnení súčasných poznatkov lekárskej vedy.

(4) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyžaduje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 8).

(5) Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie (§ 2 ods. 6).

§ 5

Posudzovanie etických otázok pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biomedicínskeho výskumu (§ 2 ods. 12) posudzuje nezávislá etická komisia (ďalej len „etická komisia“).

(2) Etickú komisiu zriaďuje

a) ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,

b) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobám, ktorým sa poskytuje zdravotná starostlivosť v zdravotníckych zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže,

c) samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti,

d) poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

(3) Etická komisia má najmenej piatich členov; skladá sa zo zdravotníckych pracovníkov, z pracovníkov iných profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre činnosť etickej komisie, a z osôb bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu. Členom každej etickej komisie je aj zástupca menovaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve. Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti výskumu nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všetkých členov etickej komisie.

(4) Členovia etickej komisie sú povinní

a) oznámiť zriaďovateľovi etickej komisie skutočnosti, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať konflikt záujmov v prípade konkrétneho posudzovaného projektu; ak člen etickej komisie je v konflikte záujmov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijímaní stanoviska etickej komisie k takémuto projektu,

b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady, ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho, koho sa týkajú.

(5) Etická komisia je povinná viesť záznamy o činnosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odporúčania. Zriaďovateľ príslušnej etickej komisie je povinný zabezpečiť ich uchovávanie počas 20 rokov.

(6) Etická komisia vydáva svoje stanoviská v písomnej forme; v každom stanovisku je povinná uviesť odôvodnenie jeho záveru. Na prijatie stanoviska etickej komisie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie.

(7) Činnosť etickej komisie upraví štatút, ktorý vydá zriaďovateľ príslušnej etickej komisie.

§ 6

Poučenie a informovaný súhlas

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný informovať o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytnúť poučenie“), ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),

a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,

b) zákonného zástupcu, opatrovníka, poručníka, inú fyzickú osobu ako rodič, ktorá má maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v náhradnej osobnej starostlivosti, osobu, ktorá má dieťa v pestúnskej starostlivosti, osobu, ktorá má záujem stať sa pestúnom a má dieťa dočasne zverené do starostlivosti, alebo štatutárneho zástupcu zariadenia, v ktorom sa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti alebo rozhodnutie súdu o uložení ochrannej výchovy5) (ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas.

(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby, ktorú má poučiť.

(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1, má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí poučenia sa urobí písomný záznam.

(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak (§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).

(5) Informovaný súhlas dáva, ak tento zákon neustanovuje inak (§ 6a),

a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, alebo

b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na rozhodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej schopnosti.

(6) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tomto prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej starostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života tejto osoby.

(7) Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne odvolať.

(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade

a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,

b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobitného predpisu,6)

c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo

d) ambulantnej starostlivosti alebo ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

(9) Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5 písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

§ 6a

Poučenie a informovaný súhlas v osobitných prípadoch

V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), je ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný poskytnúť poučenie tejto žene. Informovaný súhlas dáva žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom. Ustanovenia § 6 ods. 2, 3, 4, 7 a § 6 ods. 9 prvá veta platia rovnako.

§ 7

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti

(1) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako

a) ambulantná starostlivosť

1. všeobecná,

2. špecializovaná,

b) ústavná starostlivosť,

c) lekárenská starostlivosť.

(2) V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa poskytuje lekárska služba prvej pomoci najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)

(3) V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

§ 8

Ambulantná starostlivosť

(1) Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe, ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín. Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len „domáca starostlivosť“).

(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná zdravotná starostlivosť o deti a dorast (ďalej len „všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

(3) Špecializovanú ambulantnú starostlivosť poskytuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekárstvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) alebo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

(4) Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra alebo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobilosťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca ošetrovateľská starostlivosť.

§ 9

Ústavná starostlivosť

(1) Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe

a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo

b) rozhodnutia súdu.

(2) Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1).

(3) O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozhoduje lekár zdravotníckeho zariadenia Zboru väzenskej a justičnej stráže. Zbor väzenskej a justičnej stráže zároveň zabezpečí potrebnú ochranu tejto osoby a poskytovateľa.

(4) Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 8 písm. c), poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého obvode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na zabezpečenie jej okolia.

(5) Ak pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný súhlas, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústavnej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas (§ 6 ods. 4 a 5).

(6) Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostlivosti

a) po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,

b) pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti alebo

c) na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonného zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmieta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starostlivosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť, o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.

(7) Ak ide o prepustenie z ústavnej starostlivosti osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas, ošetrujúci lekár je povinný s predstihom informovať jej zákonného zástupcu.

(8) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúci lekár

a) poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o liečebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,

b) poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutočnosť zaznamená do prepúšťacej správy,

c) vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodkladne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a

1. inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho odporúčania, alebo

2. inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti,

d) založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.

(9) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka

a) poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrovateľskom postupe,

b) vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súčasťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu, a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o pokračovanie ošetrovateľskej starostlivosti, a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi,

c) založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy do zdravotnej dokumentácie.

(10) Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Ošetrovateľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní ústavnej starostlivosti.

§ 10

Lekárenská starostlivosť

Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný predpis.9)

§ 11

Práva a povinnosti osôb pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Každý má právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti ustanovenou osobitným predpisom.10) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravotného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného postavenia.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, poskytovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trestného stíhania.

(4) Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedodržania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa domáhať právnej ochrany na súde podľa osobitného zákona.11)

(5) Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo znevýhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa tohto zákona.

(6) Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto právo sa nevzťahuje na

a) osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody,

b) žiadateľa o azyl.12)

(7) Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani na osobu, ktorá je príslušníkom

a) ozbrojených síl Slovenskej republiky,

b) Policajného zboru,

c) Slovenskej informačnej služby,

d) Národného bezpečnostného úradu,

e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,

f) Železničnej polície,

g) Hasičského a záchranného zboru,

ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1),

d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 8),

e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,

f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,

g) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom13) nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

h) zmiernenie utrpenia,

i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

(9) Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)

(10) Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.

(11) Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredkovať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy zdravia, ak tým závažným spôsobom neohrozí svoj život alebo zdravie.

(12) Osoba, ktorá má prenosnú chorobu, je povinná

a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choroby na iné osoby,

b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho pozná, a poskytnúť mu všetky informácie na jeho určenie,

c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu preniesť.

§ 12

Právne vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba uzatvorí s poskytovateľom.

(2) Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak

a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe, ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, nezaručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu alebo

c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má zdravotnú starostlivosť poskytovať.

(3) Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťahujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu a asistovanú reprodukciu.

(4) Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvodov ustanovených v odseku 2, príslušný samosprávny kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezodkladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opodstatnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.

(5) Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

(6) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej dokumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zákonnému zástupcovi.

(7) U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, sa dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvára aj na dobu kratšiu, ako je uvedená v odseku 6.

(8) Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa odseku 6 z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a) a b); osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje, aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí mať písomnú formu.

(9) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo zánikom poskytovateľa alebo uplynutím výpovednej lehoty pri odstúpení od dohody.

(10) U osôb, ktorým služobný orgán alebo služobný úrad určil poskytovateľa v súlade s § 11 ods. 7, dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti u ich doterajšieho poskytovateľa zaniká dňom, ktorým týmto osobám služobný orgán alebo služobný úrad určil nového poskytovateľa.

§ 13

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti sú

a) poskytovanie stravovania počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti,

c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v elektronickej forme na účely zdravotného poistenia,

d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a lekárskeho poukazu15) na účely zdravotného poistenia,

e) doprava,

f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,

g) vypracovanie lekárskeho posudku,

h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa § 24 ods. 4.

§ 14

Doprava

(1) Doprava podľa § 13 písm. e) zahŕňa prepravu

a) osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdravotníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia po poskytnutí zdravotnej starostlivosti,

b) biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie,

c) krvi a transfúznych liekov,

d) orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie,

e) sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti.

(2) Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, vykonáva Zbor väzenskej a justičnej stráže.

(3) Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaistenia, zabezpečuje Policajný zbor; to neplatí, ak si ochrana života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

§ 15

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti

(1) Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je osoba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť.

(2) Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže byť len osoba plnoletá;16) to neplatí, ak sprievodcom je dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostlivosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného roku veku.

§ 16

Lekársky posudok

(1) Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsledok posúdenia

a) zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti,

b) zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby z povolania,

c) bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.17)

(2) Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posudzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom určený lekár.

(3) Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.

§ 17

Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

(1) Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti.

(3) Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo

a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

TRETIA ČASŤ

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 18

Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1) Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej dokumentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v súlade s týmto zákonom a osobitným predpisom.20)

(2) Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie sa za podmienok ustanovených týmto zákonom nevyžaduje.

(3) Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.

§ 19

Vedenie zdravotnej dokumentácie

(1) Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie, zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odseku 2.

(2) Zdravotná dokumentácia obsahuje

a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifikáciu a zistenie anamnézy,

b) údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),

c) údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postupom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti,

e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,

g) epidemiologicky závažné skutočnosti,

h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,

i) identifikačné údaje poskytovateľa.

(3) Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok všeobecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

(4) V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10), vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravotnej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa § 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.

(5) Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Na osobitnú zdravotnú dokumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods. 4 a § 25.

§ 20

Formy vedenia zdravotnej dokumentácie

(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej forme alebo v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“).

(2) Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom nosiči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizuálnej forme.

(3) Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme s elektronickým podpisom, len ak

a) bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,

b) o vytvorených záložných kópiách dátových súborov sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mieste prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať záložné kópie,

c) pred uplynutím doby životnosti zápisu na archívnom médiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia a údaje zo starého nosiča sa odstránia,

d) archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.

§ 21

Zápis do zdravotnej dokumentácie

(1) Zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje

a) dátum a čas zápisu,

b) spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informovaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,

c) dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti, ak je odlišný od dátumu a času zápisu,

d) rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,

e) výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytovanej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva zápis,

f) identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka,

g) identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytla.

(2) Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii vedenej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elektronickej forme elektronickým podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

(3) Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdivý a čitateľný.

(4) Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vykonáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy, znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal. Opravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník, ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zostať čitateľný.

§ 22

Zabezpečenie a uchovávanie zdravotnej dokumentácie

(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpovedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.

(2) Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby; ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobitnej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravotnícki pracovníci.

§ 23

Odovzdanie zdravotnej dokumentácie a jej prevzatie do úschovy

(1) Pri zmene poskytovateľa z dôvodu odstúpenia od dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti (§ 12 ods. 7) je poskytovateľ povinný preukázateľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rovnopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(2) Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia23) je poskytovateľ povinný bezodkladne umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úschovy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zrušení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.

(3) Pri zániku platnosti licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe24) a pri zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia25) je každá osoba, ktorá má po zániku platnosti licencie alebo povolenia prístup k zdravotnej dokumentácii, povinná

a) bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bezodkladne umožniť lekárovi príslušného samosprávneho kraja jej prevzatie do úschovy,

b) ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedošlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu, a to až do jej prevzatia lekárom samosprávneho kraja.

(4) Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy podľa odsekov 2 a 3, bezodkladne odovzdá zdravotnú dokumentáciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(5) Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu ministerstvu zdravotníctva [§ 45 písm. p)], ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej osoby.

(6) Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie podľa odsekov 1 až 5 nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu alebo zneužitiu.

§ 24

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem údajov uvedených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i)

a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,

b) prehľad o doterajšej liečbe,

c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka.

(2) Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujúcemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vyžiadania. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti poskytuje výpis zo zdravotnej dokumentácie z vlastného podnetu.

(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecnému lekárovi, a to bezodkladne po poskytnutí zdravotnej starostlivosti a na požiadanie aj v priebehu jej poskytovania.

(4) Poskytovateľ je povinný na základe písomného vyžiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu vyžiadania

a) lekárovi územnej vojenskej správy na účely pravidelného odvodu,26)

b) príslušnému orgánu27) na účely sociálnej pomoci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestnanosti podľa osobitných predpisov,28)

c) inšpektorátu práce29) a orgánom dozoru podľa osobitných predpisov30) na účely vyšetrovania pracovného úrazu alebo choroby z povolania,

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvojenia dieťaťa,31)

e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej dokumentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentácie týmto osobám podľa § 25 ods. 1.

f) policajnému orgánu, vyšetrovateľovi, prokurátorovi alebo súdu na účely trestného konania31a) alebo občianskeho súdneho konania.31b)

§ 25

Sprístupňovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie osoby

a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom rozsahu,

b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto osoby, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, osobe plnoletej,16) ktorá s ňou žila v čase smrti v domácnosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému zástupcovi,

c) osobe splnomocnenej na základe písomného plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b) s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v plnomocenstve,

d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne na účely kontrolnej činnosti36) v celom rozsahu,

e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou37) a na účely prešetrovania sťažností37a) v celom rozsahu,

f) ministerstvu zdravotníctva, lekárovi samosprávneho kraja a sestre samosprávneho kraja na účely dozoru podľa osobitného predpisu;4) ak ide o zdravotnú dokumentáciu vedenú v zdravotníckych zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, aj lekárom určeným jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy po dohode s ministerstvom zdravotníctva v celom rozsahu,

g) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudkovej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa osobitných predpisov38) v celom rozsahu,

h) posudkovému lekárovi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na účely lekárskej posudkovej činnosti podľa osobitného predpisu38a) v celom rozsahu,

i) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo strán na účely priamo súvisiace s občianskym súdnym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku; o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie znaleckého posudku rozhoduje znalec,

j) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu39) na účely kontrolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,

k) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsahu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho povolania.

(2) Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanovenom v odseku 1.

(3) Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

(4) Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu, ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie sa mu odmietlo neprávom.

(5) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňujú znalcovi [odsek 1 písm. i)] aj formou vydania zdravotnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiadania znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovníka v zdravotnej dokumentácii.

(6) Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpečiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo jej časti, ktorej každú stranu podpíše znalec a zdravotnícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno a priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiatky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do originálu zdravotnej dokumentácie.

(7) Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej dokumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou znaleckého posudku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

PRVÁ HLAVA

BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM

Všeobecné podmienky

§ 26

(1) Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka, ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume (ďalej len „účastník výskumu“).

(2) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.9)

(3) Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity [§ 11 ods. 8 písm. a)], bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumu majú vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti.

(4) Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy, ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a takýto výskum

a) je vedecky zdôvodnený,

b) spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kvality,

c) sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumného pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými a etickými princípmi,

d) sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu.9)

(5) Biomedicínsky výskum schvaľuje

a) v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. c)],

b) v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. b)] samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má toto zdravotnícke zariadenie miesto prevádzkovania.

(6) Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo viacerých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti, jeho posúdeniu a schváleniu podľa odseku 5 písm. a) predchádza jeho preskúmanie a posúdenie etickou komisiou zriadenou poskytovateľom ústavnej starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie je koordinujúcim pracoviskom tohto výskumu.

(7) Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na viacerých pracoviskách zdravotníckych zariadení ambulantnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú na území viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie posudzuje a schvaľuje samosprávny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce pracovisko tohto výskumu.

(8) Biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum na základe zdravotnej indikácie“), nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom.

(9) Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie účastníka výskumu (ďalej len „výskum bez zdravotnej indikácie“), môže sa vykonať len vtedy, ak riziko alebo záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účastníka výskumu prijateľné.

(10) Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vykonať na

a) živom ľudskom plode alebo zárodku,

b) osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody,

c) vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prípravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú službu,

d) osobe v ústavnej starostlivosti podľa § 6 ods. 8 písm. c),

e) cudzincovi.

§ 27

(1) Podmienkou účasti na biomedicínskom výskume je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať dátum jeho udelenia a podpis budúceho účastníka biomedicínskeho výskumu alebo jeho zákonného zástupcu.

(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o

a) možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informovaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu,

b) účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno predpokladať, a očakávanom prínose tohto výskumu,

c) podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a postupov spojených s účasťou na tomto výskume, najmä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno predpokladať,

d) iných preventívnych, diagnostických a liečebných postupoch, ktoré sú k dispozícii,

e) opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzických alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov výskumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu,

f) opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov účastníka výskumu,

g) opatreniach na zabezpečenie využitia informácií o zdravotnom stave účastníka výskumu získaných v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v záujme zlepšenia alebo zachovania jeho zdravia,

h) opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzácie v prípade poškodenia zdravia účastníka výskumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume,

i) predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo biologických materiálov získaných počas tohto výskumu vrátane ich uvažovaného komerčného využitia,

j) stanovisku etickej komisie,

k) zdrojoch financovania tohto výskumu.

(3) Odmietnutie účasti na biomedicínskom výskume, informovaný súhlas účastníka výskumu a jeho odvolanie nesmú nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie zdravotnej starostlivosti a nesmú pre túto osobu znamenať iné nepriaznivé dôsledky zo strany zdravotníckych pracovníkov.

§ 28

Posudzovanie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu

(1) Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej integrity a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávnených záujmov účastníka výskumu (§ 26 ods. 3). Posúdenie má vylúčiť možnosť neprimeraného ovplyvňovania alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti na tomto výskume. Osobitná pozornosť sa musí venovať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas (§ 32) a osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav nie sú schopné dať informovaný súhlas (§ 34).

(2) Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej odbornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hodnotení vedeckých, právnych a etických aspektov plánovaného biomedicínskeho výskumu sa musí primerane zohľadniť vedecko-odborné hľadisko a hľadisko tých členov etickej komisie, ktorí nemajú odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania alebo odbornú spôsobilosť v oblasti výskumu.

(3) Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho výskumu sa posudzuje na základe informácií obsiahnutých v úplnej písomnej dokumentácii tohto projektu, ktorú etickej komisii predkladá na preskúmanie a posúdenie osoba zodpovedná za plánovanie a realizáciu tohto projektu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); v prípade biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skúšaním liečiv podľa osobitného predpisu9) na základe protokolu,40) ktorý predkladá etickej komisii zadávateľ.

(4) Etická komisia môže pred vydaním svojho stanoviska požiadať o doplnenie dokumentácie posudzovaného projektu biomedicínskeho výskumu o informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie tohto projektu, alebo navrhnúť také zmeny posudzovaného projektu a jeho dokumentácie, ktoré považuje za potrebné z hľadiska jeho etickej prijateľnosti.

(5) Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľnosti projektu biomedicínskeho výskumu do 90 dní od predloženia úplnej písomnej dokumentácie tohto projektu.

(6) Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto schvaľuje vykonanie biomedicínskeho výskumu (§ 26 ods. 5 až 7), sú povinní prijať opatrenia na zabezpečenie ochrany informácií dôverného charakteru obsiahnutých v dokumentácii.

§ 29

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov výskumu

(1) Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho výskumu je zodpovedný riešiteľ povinný uplatniť všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zníženie rizika a záťaže účastníkov výskumu.

(2) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod stálym dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stálym dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti; biomedicínsky výskum v pôrodnej asistencii možno vykonávať len pod stálym dohľadom pôrodnej asistentky, ktorá má zodpovedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti.

(3) Lekár je povinný pred zaradením každého účastníka do biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť jeho zdravotný stav a vykonať potrebné vyšetrenia na odhalenie zvýšeného rizika v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume.

(4) Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom veku, lekár je povinný venovať osobitnú pozornosť možnému nepriaznivého vplyvu v súvislosti s jej účasťou na tomto výskume na jej aktuálne alebo budúce tehotenstvo a na zdravie jej počatého alebo narodeného dieťaťa.

(5) Účasť na biomedicínskom výskume nesmie oddialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti účastníkovi výskumu.

(6) Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrolných skupín sa musí zabezpečiť použitie overených postupov zdravotnej starostlivosti.

(7) Použitie placeba je dovolené len v tých prípadoch, ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ak prerušenie alebo vynechanie takýchto metód nepredstavuje pre účastníka výskumu neprijateľné riziko alebo záťaž.

(8) Placebo podľa odseku 7 je forma liečby bez špecifického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účinnú liečbu a vylúčiť skreslenie zo strany výskumníka v kontrolovanom experimente.

§ 30

Dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu a postup pri zistení nových závažných poznatkov

(1) Zodpovedný riešiteľ je povinný v určených časových intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne informovať toho, kto schválil biomedicínsky výskum (§ 26 ods. 5 a 7), a príslušnú etickú komisiu o jeho priebehu.

(2) Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu objavia nové vedecké poznatky, závažné nežiaduce udalosti alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom menia podmienky tohto výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, príslušnú etickú komisiu a navrhnúť potrebné opatrenia.

(3) Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastníkov výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť potrebné opatrenia okamžite.

(4) Po prijatí informácie podľa odseku 2 je povinný ten, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7, bezodkladne prehodnotiť svoje rozhodnutie o schválení biomedicínskeho výskumu. Ak je to potrebné, je povinný bezodkladne rozhodnúť o prerušení alebo zastavení biomedicínskeho výskumu. Príslušná etická komisia je povinná zaujať stanovisko k informáciám podľa odseku 2 na svojom najbližšom zasadnutí.

(5) Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov o nových skutočnostiach podľa odseku 2 a o prijatých opatreniach, a ak je to potrebné, vyžiadať si informovaný súhlas na pokračovanie účasti účastníkov výskumu na biomedicínskom výskume.

(6) Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, a príslušnú etickú komisiu o prerušení alebo predčasnom ukončení biomedicínskeho výskumu a o dôvodoch, ktoré k jeho prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu viedli.

§ 31

Nakladanie s novými vedeckými informáciami a poznatkami o zdravotnom stave účastníkov biomedicínskeho výskumu

(1) Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu získajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo budúceho zdravia, alebo kvality života účastníka výskumu, tieto informácie sa mu v primeranom čase a s jeho súhlasom poskytnú.

(2) Zodpovedný riešiteľ je povinný pri ukončení biomedicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7), a príslušnú etickú komisiu o priebehu a výsledkoch biomedicínskeho výskumu. Výsledky biomedicínskeho výskumu sa účastníkovi výskumu sprístupňujú po jeho vyhodnotení na požiadanie.

(3) Zodpovedný riešiteľ je povinný výsledky biomedicínskeho výskumu v primeranom čase a primeraným spôsobom zverejniť.

§ 32

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá je spôsobilá dať informovaný súhlas,

b) bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému stavu a svojim rozumovým schopnostiam informovaná o tomto výskume a o svojich právach a zákonných opatreniach na ich ochranu,

c) neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý nesúhlas vyjadrený spôsobom, ktorý zodpovedá možnostiam vyjadrenia vzhľadom na jej fyzický a psychický stav.

(2) Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno výnimočne vykonať vtedy, ak sú okrem podmienok podľa odseku 1 splnené aj tieto podmienky:

a) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave, s rovnakou alebo obdobnou chorobou alebo postihnutím,

b) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len

1. riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého poznania predstavuje možnosť malého a krátko trvajúceho negatívneho vplyvu na zdravotný stav účastníka výskumu (ďalej len „zanedbateľné riziko“), alebo

2. záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka výskumu je malá a trvá veľmi krátko (ďalej len „zanedbateľná záťaž“).

(3) Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno vykonať len na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu budúceho účastníka výskumu.

§ 33

Biomedicínsky výskum s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,

b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech aj pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,

c) očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre zúčastnenú ženu riziká, ktoré sú v nepomere s jeho očakávaným prínosom pre zúčastnenú ženu a pre jej počaté alebo narodené dieťa,

d) pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov tohto výskumu sa za jeho účastníka považuje nielen zúčastnená žena, ale aj jej počaté alebo narodené dieťa.

(2) Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo ktorá nedojčí,

b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné ženy vo vzťahu k reprodukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené deti,

c) výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)],

d) sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na zdravie počatého alebo narodeného dieťaťa, ktorý možno predpokladať.

§ 34

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účasťou osoby, ktorá sa nachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť (§ 2 ods. 3) a ktorá nie je vzhľadom na svoj fyzický alebo psychický stav schopná dať informovaný súhlas, alebo ak z dôvodu neodkladnosti nemožno včas získať takýto súhlas od jej zákonného zástupcu, možno vykonať len vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vykonať s účasťou osoby, ktorá sa nenachádza v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,

b) projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj pre účasť osôb, ktoré sa nachádzajú v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,

c) súhlas možno predpokladať,

d) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo v obdobnom stave s rovnakou alebo obdobnou chorobou,

e) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len zanedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2 písm. b)].

(2) Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť informovanie účastníkov biomedicínskeho výskumu podľa odseku 1 alebo ich zákonných zástupcov o účasti na tomto výskume ihneď, ako je to možné. Ďalej pokračovať v účasti na biomedicínskom výskume možno len na základe informovaného súhlasu s účasťou na biomedicínskom výskume (§ 27 ods. 1).

DRUHÁ HLAVA

ODOBERANIE, UCHOVÁVANIE A PRENOS ORGÁNOV, TKANÍV A BUNIEK

§ 35

Všeobecné podmienky

(1) Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele môžu vykonávať len poskytovatelia na základe povolenia podľa osobitného predpisu.4)

(2) Príjemca na účely tohto zákona je osoba, do ktorej tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky.

(3) Darca na účely tohto zákona je živá osoba alebo mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány, tkanivá a bunky určené na účely transplantácie a vedeckovýskumné ciele.

(4) Poskytovatelia podľa odseku 1 si zriaďujú

a) transplantačné centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom, distribúciou a prenosom orgánov príjemcovi,

b) odberové centrum, ktoré vykonáva výkony spojené s odberom a distribúciou orgánov,

c) tkanivovú banku, ktorá vykonáva výkony spojené s odberom, spracúvaním, uchovávaním a distribúciou tkanív a buniek na účely transplantácie.

(5) Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný oznamovať údaje o potenciálnych darcoch do registra darcov, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].

(6) Odobratý orgán a odobraté tkanivo sa musia pred transplantáciou odborne biopticky vyšetriť.

(7) Medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa výmeny orgánov, tkanív a buniek možno uskutočňovať len s uznávanými medzinárodnými organizáciami na základe písomných dohôd a so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(8) Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu je zakázaný.

§ 36

Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel živých darcov

(1) Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého darcu na účely ich prenosu do tela inej osoby možno len vtedy, ak

a) sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný stav darcu,

b) sa predpokladá priamy liečebný prospech pre príjemcu,

c) prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,

d) nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky od mŕtveho darcu,

e) nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup s lepším alebo porovnateľným výsledkom.

(2) Darcom podľa odseku 1 môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony,41) ktorá dala na odber písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba nespôsobilá dať informovaný súhlas na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu, ak

a) sa odber týka regeneratívneho tkaniva,

b) nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý dať informovaný súhlas,

c) potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra darcu,

d) darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci potenciál.

(3) Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odseku 1 môže byť aj osoba, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, ak príjemcom je jej blízka osoba33) a darcovstvo môže príjemcovi zachrániť život.

(4) Konzílium transplantačného centra posúdi, či možno odôvodnene predpokladať úspešné ukončenie odberu orgánu alebo tkaniva a jeho prenosu príjemcovi, a zváži splnenie podmienok podľa odseku 1. Odber nemožno uskutočniť, ak možno predpokladať vážne ohrozenie zdravotného stavu darcu, a to ani za predpokladu jeho informovaného súhlasu.

(5) Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do tela osoby priamo geneticky príbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom transplantačného centra. Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s darcom alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto účely určí ministerstvo zdravotníctva.

§ 37

Odoberanie orgánov, tkanív a buniek z tiel mŕtvych darcov

(1) Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola podľa tohto zákona určená smrť (§ 43).

(2) Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.

(3) Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu35) sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].

(4) Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek odvolať; pri odvolaní nesúhlasu sa postupuje podľa odseku 3.

(5) Poskytovateľ je povinný pred odobratím orgánu, tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu

a) overiť jeho totožnosť,

b) zistiť v registri osôb podľa odseku 3, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím.

(6) Po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu sa vo všetkých prípadoch vykoná pitva.14) Správa o odbere orgánov alebo tkanív sa pripojí k pitevnému protokolu.

§ 38

Prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi

(1) Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek do tela príjemcu možno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdravotne spôsobilý na takýto zákrok; podmienkou jeho vykonania je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení.

(2) Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi ošetrujúci lekár a lekár transplantačného centra.

(3) Register čakateľov na transplantáciu vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].

(4) Výber príjemcu sa riadi výlučne medicínskym hľadiskom.

§ 39

Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov

(1) Darcom krvi môže byť len osoba plne spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov.

(2) Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúznych liekov možno vykonať len vtedy, ak

a) mu predchádza informovaný súhlas,

b) sa pred odberom krvi vykonajú potrebné vyšetrenia darcu krvi,

c) sa neohrozí zdravotný stav darcu krvi a

d) nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi.

TRETIA HLAVA

STERILIZÁCIA

§ 40

Sterilizácia

(1) Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlavných žliaz osoby.

(2) Sterilizáciu možno vykonať len na základe písomnej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas doplnenej o písomnú žiadosť a informovaný súhlas osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas a rozhodnutie súdu na základe žiadosti zákonného zástupcu.

(3) Poučenie predchádzajúce informovanému súhlasu sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6 ods. 2 a musí zahŕňať informácie o

a) alternatívnych metódach antikoncepcie a plánovaného rodičovstva,

b) možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žiadosti o sterilizáciu,

c) medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde, ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti,

d) možnom zlyhaní sterilizácie.

(4) Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi, ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia.

(5) Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po informovanom súhlase.

PIATA ČASŤ

POSTUP PRI ÚMRTÍ

§ 41

Oznámenie úmrtia

(1) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníckeho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu poskytovateľovi; to neplatí, ak oznámil túto skutočnosť útvaru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi.

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku 1, a úmrtie v zdravotníckom zariadení

a) osobám blízkym33) zomrelej osobe, a ak takéto osoby nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak trvalý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je známy, obci, v ktorej má zdravotnícke zariadenie, ktorému sa úmrtie oznámilo podľa odseku 1 alebo v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania,

b) úradu pre dohľad.42)

(3) Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavineným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ povinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

§ 42

Prehliadka mŕtveho tela

(1) Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas a príčina.

(2) Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom pre dohľad.42) Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.

(3) Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému matričnému úradu;43) pri podozrení, že úmrtie bolo spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj príslušnému útvaru Policajného zboru.

(4) Po prehliadke mŕtveho tela možno nariadiť pitvu len za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)

§ 43

Určovanie smrti

(1) Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčasnými poznatkami vedy.

(2) Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že došlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti.

(3) Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého mozgu (ďalej len „smrť mozgu“).

(4) Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jednomyseľne potvrdiť konzílium (§ 2 ods. 5).

(5) Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetrujúci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anestéziológia a resuscitácia.44) Členom konzília nesmie byť lekár transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať transplantáciu.

(6) Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci lekár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prípadu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely transplantácie. Rozhodnutie konzília je pre ošetrujúceho lekára záväzné.

(7) Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zápisnicu o určení smrti.

(8) Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno na mŕtvom tele vykonať len

a) pitvu,14)

b) zdravotné výkony potrebné na účely odoberania orgánov, tkanív a buniek (§ 37),

c) zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú ženu.

ŠIESTA ČASŤ

INFORMAČNÁ SÚSTAVA ZDRAVOTNÍCTVA

§ 44

(1) Informačnú sústavu zdravotníctva tvoria zdravotnícke informačné systémy a ich prevádzkovatelia a záväzné štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatistiku (ďalej len „záväzné štandardy“).

(2) Zdravotnícke informačné systémy sú súbory softvérových a hardvérových a iných prostriedkov určených na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytovanie údajov týkajúcich sa zdravotníctva.

(3) Záväzné štandardy sú nástroje porovnateľnosti, informačno-komunikačné technológie, štruktúry a formáty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spôsob evidencie údajov a poskytovania údajov a ďalšie štandardizované predpisy a postupy. Údaje evidované v zdravotníckych informačných systémoch musia byť zrozumiteľné, prehľadné a preukazné a musia poskytovať pravdivý obraz o zaznamenaných skutočnostiach. Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo zdravotníctva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté nástroje porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlasované Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa osobitných predpisov.45)

(5) Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.15)

(6) Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych informačných systémoch postupujú ich prevádzkovatelia podľa osobitného predpisu.20) Zoznam osobných údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych informačných systémov oprávnení získavať a spracúvať, účel ich spracúvania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné poisťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva46) a orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitného predpisu47) sú povinní

a) pri prevádzke zdravotníckych informačných systémov dodržiavať a používať záväzné štandardy podľa odseku 3,

b) poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republiky štatistické údaje a iné údaje v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,15)

c) poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje evidované podľa písmena a) na účely tvorby a výkonu štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru,

d) poskytovať úradu pre dohľad42) údaje podľa písmena a) na účely dohľadu,

e) na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úradu pre dohľad predložiť podklady a podať vysvetlenie k poskytnutým údajom, a to v určenej lehote.

(8) Povinnosti podľa odseku 7 písm. a) a b) je povinný plniť aj úrad pre dohľad.42)

SIEDMA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 45

Ministerstvo zdravotníctva

(1) Ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štátnej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci svojej pôsobnosti

a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky,

b) odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti,

c) vydáva štandardné diagnostické postupy a štandardné terapeutické postupy,

d) riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, zachovanie a navrátenie zdravia,

e) koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v praxi,

f) riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníckom školstve48) v spolupráci s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky,

g) riadi a kontroluje zdravotnícke vysoké školy,49)

h) riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,50)

i) vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných študijných programov a o akreditácii certifikačných študijných programov,51)

j) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)

k) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,4)

l) plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného zdravotného poistenia na koordináciu vecných dávok zdravotnej starostlivosti,

m) je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Európskej komisii, členským štátom Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu zoznam diplomov, osvedčení a iných dokladov o získaných špecializáciách a certifikátoch vydaných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich kritériám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane ich zmien a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné doklady o získaných špecializáciách a certifikátoch, ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám, a vzdelávanie v nich sa pozastavilo,

n) vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informačnej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný systém,

o) vedie národné zdravotnícke registre,

p) vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentáciu,

q) zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5 ods. 2 písm. a)],

r) zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zariadenia a knižničné zariadenia,

s) zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej správy,

t) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku poskytovania zdravotnej starostlivosti,

u) usmerňuje prenesený výkon štátnej správy uskutočňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi krajmi,

v) je orgánom príslušným na vydávanie potvrdení podľa osobitného predpisu,52a)

w) zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na obranu štátu.

(2) Národné zdravotnícke registre podľa odseku 1 písm. o) sú zdravotnícke informačné systémy, ktoré obsahujú zoznam fyzických osôb vybraných podľa špeciálnych medicínskych, zdravotníckych a organizačných kritérií.

§ 46

Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva

(1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj, ktorý

a) zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti [§ 5 ods. 2 písm. b)],

b) určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návrhu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 12 ods. 4),

c) preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23 ods. 2 až 4),

d) schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostlivosti [§ 26 ods. 5 písm. b) a ods. 7],

e) zabezpečuje zastupovanie53) v prípade potreby poskytovania zdravotnej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,

f) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach ustanovených osobitným predpisom,4)

g) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,4)

h) určuje lekára na vykonanie odvodu,26)

i) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,

j) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.

(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdravotníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja a sestru samosprávneho kraja, ktorých vymenúva a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(3) Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vo vzťahu k poskytovateľom, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť osobám plniacim ich úlohy podľa osobitných predpisov,54) usmerňujú, organizujú, kontrolujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zaraďujú zdravotníckych pracovníkov týchto poskytovateľov na ďalšie vzdelávanie.

(2) Činnosti podľa odseku 1 pre Slovenskú informačnú službu a Národný bezpečnostný úrad zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

(3) Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky upravia jednotlivé ústredné orgány štátnej správy všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré vydajú po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(4) Organizáciu poskytovania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej informačnej službe a Národnom bezpečnostnom úrade ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

§ 48

(1) Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za dohody uzatvorené podľa tohto zákona.

(2) Konanie o právach a povinnostiach fyzických osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nebolo právoplatne skončené, dokončí sa podľa doterajších predpisov.

§ 48a

Všeobecnú ambulantnú starostlivosť o deti a dorast podľa § 8 ods. 2 môžu poskytovať aj lekári, ktorí vykonávali primárnu zdravotnú starostlivosť ako praktickí lekári pre deti a dorast a dorastoví lekári podľa predpisov do účinnosti tohto zákona.

§ 49

Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnostiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto osoby zbaviť len súd.

§ 50

Zrušujú sa smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972 č. Z-4582/1972-B/1 o vykonávaní sterilizácie (registrované v čiastke 13/1972 Zb.).


Čl. II

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:

e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti a na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná poisťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou alebo“.

2. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) ide o spracúvanie údajov v sociálnom poistení, v sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v službách zamestnanosti, ak tieto údaje spracúva Sociálna poisťovňa alebo iný orgán.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 578/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 377/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 396/2004 Z. z. sa mení takto:

1. § 1 až 20a, § 23 až 29, § 31 až 33b, § 35, 36 a § 36b až 58 sa vypúšťajú.

2. V § 59 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slovom „uznané“.

3. V § 59 ods. 5 sa slová „ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva")“.

4. V § 65 ods. 2 sa slovo „vyhlásiť“ nahrádza slovom „uznať“.

5. V § 65 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slovom „uznané“.

6. V § 65 ods. 4 až 10 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.

7. V § 65 odsek 14 znie:

(14) Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorým sa uzná prírodný zdroj za prírodný liečivý zdroj alebo za zdroj prírodnej minerálnej vody, a vyhlási sa ochranné pásmo tohto zdroja, alebo sa zruší uznanie prírodného liečivého zdroja alebo zdroja prírodnej minerálnej vody a vyhlásenie jeho ochranného pásma, ak taký zdroj stratil predpísané vlastnosti a účinky podľa odsekov 2 a 3.“.

8. V § 65 ods. 15 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.

9. V § 65a ods. 2 sa slovo „vyhlásených“ nahrádza slovom „uznaných“.

10. V § 65a odseky 4 a 5 znejú:

(4) Na plnenie do spotrebiteľského balenia a na uvádzanie do obehu pod označením “Prírodná liečivá voda„ možno využívať len prírodný zdroj vody uznaný za prírodný liečivý zdroj.

(5) Plniť do spotrebiteľského balenia a uvádzať do obehu s označením podľa osobitného predpisu16a) možno len prírodnú vodu uznanú za prírodnú minerálnu vodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 65b ods. 6 písm. b) sa slovo „vyhlásenia“ nahrádza slovom „uznania“.

12. V § 66 ods. 7 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slovom „uznanie“.

13. V § 68 druhá veta znie: „Rovnako môže ministerstvo zdravotníctva zrušiť uznanie prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje alebo za zdroje prírodných minerálnych vôd alebo vyhlásenie klimatických podmienok priaznivých na liečenie, ak stratili vlastnosti, ktoré boli podmienkou na ich uznanie alebo vyhlásenie.“.

14. V § 69 ods. 1 písm. e) sa slovo „vyhlási“ nahrádza slovom „uzná“ a slovo „vyhlásiť“ sa nahrádza slovom „uznať“.

15. V § 70 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2, odsek 5 sa označuje ako odsek 3 a doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 4 a 5.

16. § 71 znie:

㤠71

(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)

(2) Povolenia na využívanie prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané na využívanie zdrojov prírodných minerálnych vôd podľa tohto zákona.

(3) Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerálnych stolových vôd vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za prírodné liečivé zdroje a zdroje prírodných minerálnych vôd uznané podľa tohto zákona.“.

17. § 72 a 73 sa vypúšťajú.

18. § 74 znie:

㤠74

Ministerstvo zdravotníctva

a) určuje opatrenia na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie a zabezpečuje dozor nad ich dodržiavaním,

b) je kompetentným orgánom vo veci uznávania prírodných minerálnych vôd dovezených z tretích krajín,

c) je notifikačným orgánom vo veciach uznania prírodných vôd za prírodné minerálne vody; oznamuje Európskej komisii prírodné vody uznané v Slovenskej republike za prírodné minerálne vody a prírodné minerálne vody, ktorým uznanie zrušilo.“.

19. § 74a, § 76 až 80b, § 80d až 80g, § 80i až 80m sa vypúšťajú.

20. V § 75 písmeno d) znie:

d) posudzuje návrhy na vyhlásenie kúpeľných miest, návrhy na uznanie prírodných zdrojov za prírodné liečivé zdroje a za zdroje prírodných minerálnych vôd, návrhy na zriadenie prírodných liečebných kúpeľov a na výstavbu zariadení na využívanie prírodných liečivých zdrojov,“.

21. Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú.

22. Slová „prírodné zdroje minerálnych stolových vôd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „zdroje prírodných minerálnych vôd“ v príslušnom tvare.

Čl. IV

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zákona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústavného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z., zákona č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 403/2004 Z. z. sa dopĺňa takto:

Za § 246a sa vkladá § 246b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠246b

Nezákonná sterilizácia

(1) Ten, kto sterilizuje fyzickú osobu v rozpore so zákonom, potresce sa odňatím slobody na tri roky až osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným trestom.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potresce,

a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizovanej skupiny alebo

b) ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo iného nie nepatrný prospech.“.


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB

Tabuľka

KódNázov choroby
A00.0Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9Cholera, bližšie neurčená
A01.0Brušný týfus
A01.1Paratýfus A
A01.2Paratýfus B
A01.3Paratýfus C
A01.4Paratýfus, bližšie neurčený
A02.0Salmonelová enteritída
A02.1Salmonelová sepsa
A02.2Lokalizovaná salmonelová infekcia
A02.8Iná salmonelová infekcia, bližšie určená
A02.9Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
A03.0Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae
A03.1Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri
A03.2Šigelóza, zapríčinená shigella boydii
A03.3Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei
A03.8Iné šigelózy
A03.9Šigelóza, bližšie neurčená
A04.0Infekcia, zapríčinená enteropatogénnou escherichia coli
A04.1Infekcia, zapríčinená enterotoxikogénnou escherichia coli
A04.2Infekcia, zapríčinená enteroinvazívnou escherichia coli
A04.3Infekcia, zapríčinená enterohemoragickou escherichia coli
A04.4Iné črevné infekcie, zapríčinené escherichia coli
A04.5Enteritída, zapríčinená kampylobakterom
A04.6Enteritída, zapríčinená yersinia enterocolitica
A04.7Enterokolitída, zapríčinená clostridium difficile
A04.8Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
A04.9Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
A05.0Potravinová otrava stafylokokom
A05.1Botulizmus
A05.2Potravinová otrava, zapríčinená clostridium perfringens (clostridium welchii)
A05.3Potravinová otrava, zapríčinená vibrio parahaemolyticus
A05.4Potravinová otrava, zapríčinená bacillus cereus
A05.8Iná bližšie určená baktériová otrava potravinami
A05.9Bližšie neurčená baktériová otrava potravinami
A06.0Akútna amébová dyzentéria
A06.1Chronická črevná amebóza
A06.2Amébová nedyzenterická kolitída
A06.3Črevný amebóm
A06.4Amébový absces pečene
A06.5Amébový absces pľúc (J99.8*)
A06.6Amébový absces mozgu (G07*)
A06.7Kožná amebóza
A06.8Amébová infekcia na iných miestach
A06.9Bližšie neurčená amebóza
A07.0Balantidióza
A07.1Giardióza (lamblióza)
A07.2Kryptosporidióza
A07.3Izosporóza
A07.8Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba
A07.9Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A08.0Rotavírusová enteritída
A08.1Akútna gastroenteropatia, zapríčinená vírusom norwalk
A08.2Adenovírusová enteritída
A08.3Iná vírusová enteritída
A08.4Bližšie neurčená vírusová črevná infekcia
A08.5Iné bližšie určené črevné infekcie
A09.0Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
A09.9Bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída
A15.0Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta, preukázaná alebo nepreukázaná kultivačne alebo molekulovobiologicky
A15.1Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
A15.2Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
A15.3Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými prostriedkami
A15.4Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.5Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.6Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.7Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.8Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.9Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A16.0Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a histologicky negatívna
A16.1Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A16.2Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.3Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.4Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.5Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.7Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.8Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.9Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A17.0Tuberkulózna meningitída (G01*)
A17.1Meningový tuberkulóm (G07*)
A17.8Iná tuberkulóza nervovej sústavy
A17.9Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy
A18.0Tuberkulóza kostí a kĺbov
A18.1Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
A18.2Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
A18.3Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
A18.4Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
A18.5Tuberkulóza oka
A18.6Tuberkulóza ucha
A18.7Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
A18.8Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
A19.0Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
A19.1Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
A19.2Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8Iná miliárna tuberkulóza
A19.9Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.0Bubonický mor
A20.1Kožná forma moru
A20.2Pľúcna forma moru
A20.3Morová meningitída
A20.7Septikemická forma moru
A20.8Iná forma moru
A20.9Bližšie neurčený mor
A21.0Ulceroglandulárna tularémia
A21.1Okuloglandulárna tularémia
A21.2Pľúcna tularémia
A21.3Gastrointestinálna tularémia
A21.7Generalizovaná tularémia
A21.8Iná forma tularémie
A21.9Bližšie neurčená tularémia
A22.0Kožný antrax
A22.1Pľúcny antrax
A22.2Gastrointestinálny antrax
A22.7Antraxová sepsa
A22.8Iná forma antraxu
A22.9Bližšie neurčený antrax
A23.0Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis
A23.1Brucelóza, zapríčinená brucella abortus
A23.2Brucelóza, zapríčinená brucella suis
A23.3Brucelóza, zapríčinená brucella canis
A23.8Iná brucelóza
A23.9Bližšie neurčená brucelóza
A24.0Sopľavka (malleus)
A24.1Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2Subakútna a chronická melioidóza
A24.3Iná melioidóza
A24.4Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0Spirilóza
A25.1Streptobacilóza
A25.9Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0Kožný eryzipeloid
A26.7Eryzipelotrixová sepsa
A26.8Iná forma eryzipeloidu
A26.9Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
A27.8Iná forma leptospirózy
A27.9Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0Pasteurelóza
A28.1Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2Extraintestinálna yersinióza
A28.8Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1Tuberkuloidná lepra
A30.2Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3Hraničná (borderline) lepra
A30.4Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5Lepromatózna lepra
A30.8Iná forma lepry
A30.9Bližšie neurčená lepra
A31.0Pľúcna mykobakterióza
A31.1Kožná mykobakterióza
A31.80Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0Kožná listerióza
A32.1Listériová meningitída a meningoencefalitída
A32.7Listériová sepsa
A32.8Iná forma listeriózy
A32.9Bližšie neurčená listerióza
A33Tetanus novorodencov
A34Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35Iný tetanus
A36.0Hltanová diftéria
A36.1Nosohltanová diftéria
A36.2Hrtanová diftéria (záškrt)
A36.3Kožná diftéria
A36.8Iná diftéria
A36.9Bližšie neurčená diftéria
A37.0Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis
A37.1Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis
A37.8Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely
A37.9Bližšie neurčený pertussis
A38Šarlach (scarlatina)
A39.0Meningokoková meningitída (G01*)
A39.1Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
A39.2Akútna meningokoková sepsa
A39.3Chronická meningokoková sepsa
A39.4Bližšie neurčená meningokoková sepsa
A39.5Meningokoková choroba srdca
A39.8Iná meningokoková infekcia
A39.9Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8Iná streptokoková sepsa
A40.9Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.0Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus
A41.1Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
A41.2Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
A41.3Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae
A41.4Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou
A41.51Sepsa, zapríčinená escherichia coli
A41.52Sepsa, zapríčinená pseudomonádou
A41.58Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou
A41.8Iná sepsa, bližšie určená
A41.9Sepsa, bližšie neurčená
A42.0Pľúcna aktinomykóza
A42.1Brušná aktinomykóza
A42.2Cervikofaciálna aktinomykóza
A42.7Aktinomykotická sepsa
A42.8Iná forma aktinomykózy
A42.9Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0Pľúcna nokardióza
A43.1Kožná nokardióza
A43.8Iná forma nokardiózy
A43.9Bližšie neurčená nokardióza
A44.0Systémová bartonelóza
A44.1Kožná a mukokutánna bartonelóza
A44.8Iná forma bartonelózy
A44.9Bližšie neurčená bartonelóza
A46Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48.0Plynová gangréna
A48.1Legionelóza s pneumóniou
A48.2Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)
A48.3Syndróm toxického šoku
A48.4Brazílska purpurová horúčka
A48.8Iná bližšie určená baktériová choroba
A49.0Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.0Včasný vrodený syfilis s príznakmi
A50.1Včasný vrodený syfilis, latentný
A50.2Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis
A50.3Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
A50.4Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)
A50.5Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
A50.6Neskorý vrodený syfilis, latentný
A50.7Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
A50.9Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0Primárny genitálny syfilis
A51.1Primárny análny syfilis
A51.2Primárny syfilis na inom mieste
A51.3Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5Latentný včasný syfilis
A51.9Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.0Kardiovaskulárny syfilis
A52.1Symptomatický neurosyfilis
A52.2Neurosyfilis bez príznakov
A52.3Bližšie neurčený neurosyfilis
A52.7Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi
A52.8Latentný neskorý syfilis
A52.9Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9Syfilis, bližšie neurčený
A54.0Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
A54.1Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
A54.2Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
A54.3Gonokoková infekcia oka
A54.4Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
A54.5Gonokoková faryngitída
A54.6Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8Iná gonokoková infekcia
A54.9Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57Mäkký vred (ulcus molle)
A58Granuloma venereum (inguinale)
A59.0Urogenitálna trichomonadóza
A59.8Trichomonadóza na iných miestach
A59.9Bližšie neurčená trichomonadóza
A60.0Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy herpetickým vírusom
A60.1Infekcia perianálnej kože a rekta, zapríčinená herpetickým vírusom
A60.9Bližšie neurčená anogenitálna infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
A63.0Anogenitálne (venerické) bradavice
A63.8Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A64Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65Nevenerický syfilis
A66.0Primárna lézia pri frambézii
A66.1Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia
A66.2Iné počiatočné lézie kože pri frambézii
A66.3Hyperkeratóza pri frambézii
A66.4Gumy a vredy pri frambézii
A66.5Gangóza
A66.6Kostné a kĺbové lézie pri frambézii
A66.7Iné prejavy frambézie
A66.8Latentná frambézia
A66.9Bližšie neurčená frambézia
A67.0Pinta, primárne lézie
A67.1Pinta, stredne pokročilé lézie
A67.2Pinta, neskoré lézie
A67.3Pinta, zmiešané lézie
A67.9Bližšie neurčená pinta
A68.0Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1Iná fusospirochetóza
A69.2Lymská choroba
A69.8Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0Trachóm, začiatočné štádium
A71.1Trachóm, aktívne štádium
A71.9Bližšie neurčený trachóm
A74.0Chlamýdiový zápal spojoviek
A74.8Iná chlamýdiová choroba
A74.9Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia
A75.0Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8Iná škvrnitá horúčka
A77.9Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78Q-horúčka
A79.0Volynská (zákopová) horúčka
A79.1Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
A79.8Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0Lesná besnota
A82.1Besnota, mestská forma
A82.9Bližšie neurčená besnota
A83.0Japonská encefalitída
A83.1Západná encefalitída koní
A83.2Východná encefalitída koní
A83.3Saintlouiská encefalitída
A83.4Austrálska encefalitída
A83.5Kalifornská encefalitída
A83.6Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio
A83.8Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A83.9Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.0Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A84.9Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.0Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.1Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.2Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.0Enterovírusová meningitída (G02.0*)
A87.1Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2Lymfocytová choriomeningitída
A87.8Iná vírusová meningitída
A87.9Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90Horúčka dengue (klasická dengue)
A91Hemoragická horúčka dengue
A92.0Vírusová choroba Chikungunya
A92.1Horúčka O'nyong-nyong
A92.2Venezuelská horúčka koní
A92.3Vírusová infekcia Západného Nílu
A92.4Riftská horúčka
A92.8Iná, bližšie určená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A92.9Bližšie neurčená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A93.0Choroba, zapríčinená vírusom oropouche
A93.1Horúčka papatači (prenášaná komármi phlebotomus papatasi)
A93.2Koloradská kliešťová horúčka
A93.8Iná, vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie určená
A94Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95.0Lesná žltá zimnica
A95.1Mestská žltá zimnica
A95.9Bližšie neurčená žltá zimnica
A96.0Juninská hemoragická horúčka
A96.1Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo
A96.2Horúčka Lassa
A96.8Iná arenavírusová hemoragická horúčka
A96.9Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka
A98.0Krymsko-konžská hemoragická horúčka
A98.1Omská hemoragická horúčka
A98.2Horúčka Kyasanurského lesa
A98.3Choroba, zapríčinená marburským vírusom
A98.4Choroba, zapríčinená vírusom ebola
A98.5Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
A98.8Iná, bližšie určená vírusová hemoragická horúčka
A99Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka
B00.0Herpetický ekzém (Kaposiho)
B00.1Herpetická vezikulárna dermatitída
B00.2Herpetická gingivostomatitída a tonzilofaryngitída
B00.3Herpetická meningitída (G02.0*)
B00.4Herpetická encefalitída (G05.1*)
B00.5Očná infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
B00.7Diseminovaná herpetická choroba
B00.8Iná forma herpetickej infekcie
B00.9Herpetická infekcia, bližšie neurčená
B01.0Varicelová meningitída (G02.0*)
B01.1Varicelová encefalitída (G05.1*)
B01.2Varicelový zápal pľúc (J17.1*)
B01.8Varicela s inými komplikáciami
B01.9Varicela bez komplikácií
B02.0Zosterová encefalitída (G05.1*)
B02.1Zosterová meningitída (G02.0*)
B02.2Zoster s iným postihnutím nervovej sústavy
B02.3Zosterová choroba oka
B02.7Diseminovaný zoster
B02.8Zoster s inými komplikáciami
B02.9Zoster bez komplikácií
B03Kiahne (variola)
B04Opičie kiahne
B05.0Osýpky, komplikované encefalitídou (G05.1*)
B05.1Osýpky, komplikované meningitídou (G05.1*)
B05.2Osýpky, komplikované pneumóniou (J17.1*)
B05.3Osýpky, komplikované zápalom stredného ucha (H67.1*)
B05.4Osýpky s črevnými komplikáciami
B05.8Osýpky s inými komplikáciami
B05.9Osýpky bez komplikácií
B06.0Ružienka s nervovými komplikáciami
B06.8Ružienka s inými komplikáciami
B06.9Ružienka bez komplikácií
B07Vírusové bradavice (verrucae)
B08.0Iné ortopoxvírusové infekcie
B08.1Kontagiózne bradavice (Molluscum contagiosum)
B08.2Exanthema subitum (šiesta choroba)
B08.3Erythema infectiosum (piata choroba)
B08.4Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom
B08.5Enterovírusová vezikulárna faryngitída (herpangína)
B08.8Iná vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie určená
B09Vírusová infekcia charakterizovaná postihnutím kože a slizníc, bližšie neurčená
B15.0Hepatitída A s pečeňovou kómou
B15.9Hepatitída A bez pečeňovej kómy
B16.0Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.1Akútna hepatitída B s koinfekciou alebo superinfekciou vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B16.2Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D s pečeňovou kómou
B16.9Akútna hepatitída B bez koinfekcie alebo superinfekcie vírusom hepatitídy D bez pečeňovej kómy
B17.0Akútna superinfekcia vírusom hepatitídy D nosiča vírusu hepatitídy B
B17.1Akútna hepatitída C
B17.2Akútna hepatitída E
B17.8Iná akútna vírusová hepatitída, bližšie určená
B17.9Akútna vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B18.0Chronická hepatitída B s vírusom hepatitídy D
B18.1Chronická hepatitída B bez vírusu hepatitídy D
B18.2Chronická hepatitída C
B18.8Iná chronická vírusová hepatitída
B18.9Chronická vírusová hepatitída, bližšie neurčená
B19.0Vírusová hepatitída s pečeňovou kómou, bližšie neurčená
B19.9Vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy, bližšie neurčená
B20.0Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie
B20.1Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií
B20.2Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby
B20.3Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií
B20.4Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy
B20.5Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz
B20.6Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie
B20.7Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií
B20.8Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb
B20.9Choroba HIV vyúsťujúca do infekčných alebo parazitárnych chorôb bližšie neurčených
B21.0Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu
B21.1Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu
B21.2Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu
B21.3Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného tkaniva
B21.7Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných zhubných nádorov
B21.8Choroba HIV vyúsťujúca do iných zhubných nádorov
B21.9Choroba HIV vyúsťujúca do zhubných nádorov bližšie neurčených
B22.0Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie
B22.1Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy
B22.2Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania
B22.7Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zatriedených inde
B23.0Syndróm akútnej infekcie HIV
B23.1Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie
B23.2Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít nezatriedených inde
B23.8Choroba HIV vedúca k iným bližšie určeným stavom
B24Choroba HIV, bližšie neurčená
B25.0Cytomegalovírusová pneumonitída (pneumónia) (J17.1*)
B25.1Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0*)
B25.2Cytomegalovírusová pankreatitída K87.1*)
B25.80Cytomegalovírusová infekcia tráviacej trubice
B25.88Iná cytomegalovírusová choroba
B25.9Cytomegalovírusová choroba, bližšie neurčená
B26.0Parotitická orchitída (N51.1*)
B26.1Parotitická meningitída (G02.0*)
B26.2Parotitická encefalitída (G05.1*)
B26.3Parotitická pankreatitída (K87.1*)
B26.8Parotitída s inými komplikáciami
B26.9Parotitída bez komplikácií
B27.0Mononukleóza, zapríčinená gama-vírusom herpes simplex
B27.1Cytomegalovírusová mononukleóza
B27.8Iná infekčná mononukleóza
B27.9Infekčná mononukleóza, bližšie neurčená
B30.0Keratokonjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H19.2*)
B30.1Konjunktivitída, zapríčinená adenovírusom (H13.1*)
B30.2Vírusová faryngokonjunktivitída
B30.3Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1*)
B30.8Iná vírusová konjunktivitída (H13.1*)
B30.9Vírusová konjunktivitída, bližšie neurčená
B33.0Epidemická pleurodýnia
B33.1Choroba Ross River
B33.2Vírusová karditída
B33.3Retrovírusová infekcia, nezatriedená inde
B33.4Hantavírusový pulmonálny (kardiopulmonálny) syndróm (J17.1*)
B33.8Iná vírusová choroba, bližšie určená
B34.0Adenovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.1Enterovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.2Koronavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.3Parvovírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.4Papovavírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.8Iná vírusová infekcia na neurčenom mieste
B34.9Vírusová infekcia, bližšie neurčená
B35.0Tinea barbae a tinea capitis
B35.1Tinea unguium (nechtov)
B35.2Tinea manuum
B35.3Tinea pedis
B35.4Tinea corporis
B35.5Tinea imbricata
B35.6Tinea cruris
B35.8Iná dermatofytóza
B35.9Dermatofytóza, bližšie neurčená
B36.0Pityriasis versicolor
B36.1Tinea nigra
B36.2Biela piedra (piedra alba)
B36.3Čierna piedra (piedra nigra)
B36.8Iná povrchová mykóza, bližšie určená
B36.9Povrchová mykóza, bližšie neurčená
B37.0Kandidová stomatitída
B37.1Pľúcna kandidóza
B37.2Kandidóza kože a nechtov
B37.3Kandidóza vulvy a vagíny (N77.1*)
B37.4Kandidóza iných častí močovopohlavného systému
B37.5Kandidová meningitída (G02.1*)
B37.6Kandidová endokarditída (I39.8*)
B37.7Kandidová sepsa
B37.81Kandidová ezofagitída
B37.88Kandidóza na iných miestach
B37.9Kandidóza, bližšie neurčená
B38.0Akútna kokcidioidomykóza pľúc
B38.1Chronická kokcidioidomykóza pľúc
B38.2Kokcidioidomykóza pľúc, bližšie neurčená
B38.3Kokcidioidomykóza kože
B38.4Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1*)
B38.7Diseminovaná kokcidioidomykóza
B38.8Iná forma kokcidioidomykózy
B38.9Kokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B39.0Akútna histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.1Chronická histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum)
B39.2Histoplazmóza pľúc (histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.3Diseminovaná histoplazmóza (histoplasma capsulatum)
B39.4Histoplazmóza (Histoplasma capsulatum), bližšie neurčená
B39.5Histoplazmóza Dubois (Histoplasma duboisii)
B39.9Histoplazmóza, bližšie neurčená
B40.0Akútna blastomykóza pľúc
B40.1Chronická blastomykóza pľúc
B40.2Blastomykóza pľúc, bližšie neurčená
B40.3Blastomykóza kože
B40.7Diseminovaná blastomykóza
B40.8Iná forma blastomykózy
B40.9Blastomykóza, bližšie neurčená
B41.0Parakokcidioidomykóza pľúc
B41.7Diseminovaná parakokcidioidomykóza
B41.8Iná forma parakokcidioidomykózy
B41.9Parakokcidioidomykóza, bližšie neurčená
B42.0Sporotrichóza pľúc
B42.1Lymfokutánna sporotrichóza
B42.7Diseminovaná sporotrichóza
B42.8Iná forma sporotrichózy
B42.9Sporotrichóza, bližšie neurčená
B43.0Kožná chromomykóza
B43.1Chromomykotický (feomykotický) mozgový absces
B43.2Podkožný chromomykotický (feomykotický) absces a cysta
B43.8Iná forma chromomykózy
B43.9Chromomykóza, bližšie neurčená
B44.0Invazívna aspergilóza pľúc
B44.1Iná aspergilóza pľúc
B44.2Aspergilóza tonzíl
B44.7Diseminovaná aspergilóza
B44.8Iná forma aspergilózy
B44.9Aspergilóza, bližšie neurčená
B45.0Kryptokokóza pľúc
B45.1Kryptokokóza mozgu
B45.2Kryptokokóza kože
B45.3Kryptokokóza kostí
B45.7Diseminovaná kryptokokóza
B45.8Iná forma kryptokokózy
B45.9Kryptokokóza, bližšie neurčená
B46.0Mukormykóza pľúc
B46.1Rinocerebrálna mukormykóza
B46.2Mukormykóza tráviacej trubice
B46.3Mukormykóza kože
B46.4Diseminovaná mukormykóza
B46.5Mukormykóza, bližšie neurčená
B46.8Iná zygomykóza
B46.9Zygomykóza, bližšie neurčená
B47.0Eumycetóm
B47.1Aktinomycetóm
B47.9Mycetóm, bližšie neurčený
B48.0Lobomykóza
B48.1Rinosporidióza
B48.2Allescherióza
B48.3Geotrichóza
B48.4Penicilóza
B48.7Mykóza, zapríčinená oportunistickým patogénom
B48.8Iná mykóza, bližšie určená
B49Mykóza, bližšie neurčená
B50.0Malária, zapríčinená plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami
B50.8Iná ťažká a komplikovaná malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B50.9Bližšie neurčená malária, zapríčinená plasmodium falciparum
B51.0Malária, zapríčinená plasmodium vivax s ruptúrou sleziny
B51.8Malária, zapríčinená plasmodium vivax s inými komplikáciami
B51.9Malária, zapríčinená plasmodium vivax bez komplikácií
B52.0Malária, zapríčinená plasmodium malariae s nefropatiou
B52.8Malária, zapríčinená plasmodium malariae s inými komplikáciami
B52.9Malária, zapríčinená plasmodium malariae bez komplikácií
B53.0Malária, zapríčinená plasmodium ovale
B53.1Malária, zapríčinená opičími plazmódiami
B53.8Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde
B54Malária, bližšie neurčená
B55.0Viscerálna leišmanióza
B55.1Kožná leišmanióza
B55.2Leišmanióza kože a slizníc (mukokutánna)
B55.9Bližšie neurčená leišmanióza
B56.0Gambijská trypanozomóza
B56.1Rodézska trypanozomóza
B56.9Africká trypanozomóza, bližšie neurčená
B57.0Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2*, I98.1*)
B57.1Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca
B57.2Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca
B57.3Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy
B57.4Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervovej sústavy
B57.5Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných ústrojov
B58.0Toxoplazmová okulopatia
B58.1Toxoplazmová hepatitída (K77.0*)
B58.2Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2*)
B58.3Toxoplazmóza pľúc (J17.3*)
B58.8Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
B58.9Toxoplazmóza, bližšie neurčená
B59Pneumocystóza (J17.3*)
B60.0Babezióza
B60.1Akantamebóza
B60.2Naeglerióza
B60.8Iná bližšie určená protozoárna choroba
B64Protozoárna choroba, bližšie neurčená
B65.0Schistozomóza, zapríčinená schistosoma haematobium (schistozomóza močových ciest)
B65.1Schistozomóza, zapríčinená schistosoma mansoni (črevná schistozomóza)
B65.2Schistozomóza, zapríčinená schistosoma japonicum
B65.3Cerkáriová dermatitída
B65.8Iné schistozomózy
B65.9Schistozomóza, bližšie neurčená
B66.0Opistorchóza
B66.1Klonorchóza
B66.2Dikrocelióza
B66.3Fasciolóza
B66.4Paragonimóza
B66.5Fasciolopsóza
B66.8Iná infekcia motolicou, bližšie určená
B66.9Infekcia motolicou, bližšie neurčená
B67.0Cystická echinokokóza pečene (hydatidóza) (echinococcus granulosus)
B67.1Cystická echinokokóza pľúc (echinococcus granulosus)
B67.2Cystická echinokokóza kostí (echinococcus granulosus)
B67.3Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus) na viacerých a na iných miestach
B67.4Cystická echinokokóza (echinococcus granulosus), bližšie neurčená
B67.5Alveolová echinokokóza pečene (echinococcus multilocularis)
B67.6Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis) na iných a na viacerých miestach
B67.7Alveolová echinokokóza (echinococcus multilocularis), bližšie neurčená
B67.8Echinokokóza pečene, bližšie neurčená
B67.9Iná a bližšie neurčená echinokokóza
B68.0Tenióza, zapríčinená taenia solium
B68.1Tenióza, zapríčinená taenia saginata
B68.9Tenióza
B69.0Cysticerkóza centrálnej nervovej sústavy
B69.1Cysticerkóza oka
B69.8Cysticerkóza na iných miestach
B69.9Cysticerkóza, bližšie neurčená
B70.0Difylobotrióza
B70.1Sparganóza
B71.0Hymenolepóza
B71.1Dipylidióza
B71.8Iná infekcia plochými červami, bližšie určená
B71.9Infekcia plochými červami, bližšie neurčená
B72Drakunkulóza
B73Onchocerkóza
B74.0Filarióza, zapríčinená wuchereria bancrofti
B74.1Filarióza, zapríčinená brugia malayi
B74.2Filarióza, zapríčinená brugia timori
B74.3Loióza
B74.4Mansonelóza
B74.8Iná filarióza
B74.9Filarióza, bližšie neurčená
B75Trichinelóza
B76.0Ankylostomiáza
B76.1Nekatoróza
B76.8Iná infekcia ankylostómami
B76.9Ankylostomatóza, bližšie neurčená
B77.0Askaridóza s črevnými komplikáciami
B77.8Askaridóza s inými komplikáciami
B77.9Askaridóza, bližšie neurčená
B78.0Črevná strongyloidóza
B78.1Kožná strongyloidóza
B78.7Diseminovaná strongyloidóza
B78.9Strongyloidóza, bližšie neurčená
B79Trichuridóza
B80Enterobióza (mrle)
B81.0Anisakidóza
B81.1Črevná kapilarióza
B81.2Trichostrongylóza
B81.3Črevná angiostrongylóza
B81.4Zmiešaná črevná helmintóza
B81.8Iná črevná helmintóza, bližšie určená
B82.0Črevná helmintóza, bližšie neurčená
B82.9Črevná parazitóza, bližšie neurčená
B83.0Viscerálna larva migrans
B83.1Gnatostomatóza
B83.2Angiostrongylóza, zapríčinená parastrongylus cantonensis
B83.3Syngamidóza
B83.4Vnútorná hirudinóza
B83.8Iná helmintóza, bližšie určená
B83.9Helmintóza, bližšie neurčená
B85.0Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus capitis
B85.1Zavšivenie, zapríčinené pediculus humanus corporis
B85.2Zavšivenie, bližšie neurčené
B85.3Ftirióza
B85.4Zmiešané zavšivenie a ftirióza
B86Svrab (scabies)
B87.0Myiáza kože
B87.1Myiáza rany
B87.2Myiáza oka
B87.3Myiáza nosohltana
B87.4Myiáza ucha
B87.8Myiáza na iných miestach
B87.9Myiáza, bližšie neurčená
B88.0Iná akarióza
B88.1Tungóza (zamorenie pieskovou blchou)
B88.2Iné zamorenie článkonožcami
B88.3Vonkajšia hirudinóza
B88.8Iné zamorenie, bližšie určené
B88.9Zamorenie, bližšie neurčené
B89Parazitová choroba, bližšie neurčená
B90.0Následky tuberkulózy centrálnej nervovej sústavy
B90.1Následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy
B90.2Následky tuberkulózy kostí a kĺbov
B90.8Následky tuberkulózy iných orgánov
B90.9Následky respiračnej a bližšie neurčenej tuberkulózy
B91Následky poliomyelitídy
B92Následky lepry
B94.0Následky trachómu
B94.1Následky vírusovej encefalitídy
B94.2Následky vírusovej hepatitídy
B94.8Následky iných bližšie určených infekčných a parazitových chorôb
B94.9Následky bližšie neurčených infekčných alebo parazitových chorôb
B95.0Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.1Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.2Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.3Streptococcus pneumoniae (pneumokok) ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.41Streptokok skupiny C ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.42Streptokok skupiny G ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.48Iný bližšie určený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.5Bližšie neurčený streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.6Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.7Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.8Stafylokok, bližšie neurčený, ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.90Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B95.91Iný bližšie určený grampozitívny aeróbny nesporulujúci mikroorganizmus ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.0Mykoplazma a ureaplazma ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.1Klebsiella pneumoniae [K. pneumoniae] ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.2Escherichia coli a iné enterobacteriaceae ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.3Haemophilus influenzae a moraxella ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.4Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.5Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) a iná nefermentujúca baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.6Bacteroides fragilis a iná gramnegatívna anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.7Clostridium perfringens a iná grampozitívna sporulujúca anaeróbna baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B96.8Iná bližšie určená baktéria ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.0Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.1Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.2Koronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.3Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.4Respiračný syncyciálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.5Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.6Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.7Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B97.8Iný vírus ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.0Helicobacter pylori ako príčina chorôb zatriedených inde
B98.1Vibrio vulnificus ako príčina chorôb zatriedených inde
B99Iná a bližšie neurčená infekčná choroba
C00.0Zhubný nádor vonkajšej hornej pery
C00.1Zhubný nádor vonkajšej dolnej pery
C00.2Zhubný nádor vonkajšej pery, bližšie neurčený
C00.3Zhubný nádor vnútornej strany hornej pery
C00.4Zhubný nádor vnútornej strany dolnej pery
C00.5Zhubný nádor vnútornej strany pery, bližšie neurčený
C00.6Zhubný nádor spojky (komisúry) perí
C00.8Zhubný nádor pery, postihujúci viaceré oblasti
C00.9Zhubný nádor pery, bližšie neurčený
C01Zhubný nádor koreňa jazyka
C02.0Zhubný nádor hornej (dorzálnej) časti jazyka
C02.1Zhubný nádor okraja jazyka
C02.2Zhubný nádor dolnej (ventrálnej) časti jazyka
C02.3Zhubný nádor predných dvoch tretín jazyka, neurčená časť
C02.4Zhubný nádor jazykovej mandle (tonzily)
C02.8Zhubný nádor jazyka, postihujúci viaceré oblasti
C02.9Zhubný nádor jazyka, bližšie neurčený
C03.0Zhubný nádor ďasna hornej čeľuste
C03.1Zhubný nádor ďasna dolnej čeľuste (sánky)
C03.9Zhubný nádor ďasna, bližšie neurčený
C04.0Zhubný nádor prednej časti ústnej spodiny
C04.1Zhubný nádor bočnej časti ústnej spodiny
C04.8Zhubný nádor ústnej spodiny, postihujúci viaceré oblasti
C04.9Zhubný nádor ústnej spodiny, bližšie neurčený
C05.0Zhubný nádor tvrdého podnebia
C05.1Zhubný nádor mäkkého podnebia
C05.2Zhubný nádor uvuly
C05.8Zhubný nádor podnebia, postihujúci viaceré oblasti
C05.9Zhubný nádor podnebia, bližšie neurčený
C06.0Zhubný nádor sliznice líca
C06.1Zhubný nádor vestibulum oris
C06.2Zhubný nádor retromolárnej časti úst
C06.8Zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí úst, postihujúci viaceré oblasti
C06.9Zhubný nádor úst, bližšie neurčený
C07Zhubný nádor príušnej žľazy (glandula parotis)
C08.0Zhubný nádor submandibulárnej slinnej žľazy
C08.1Zhubný nádor sublingválnej slinnej žľazy
C08.8Zhubný nádor veľkých slinných žliaz, postihujúci viaceré oblasti
C08.9Zhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
C09.0Zhubný nádor fossa tonsillaris (sinus tonsillaris)
C09.1Zhubný nádor podnebného oblúka (predná časť) (zadná časť)
C09.8Zhubný nádor mandle, postihujúci viaceré oblasti
C09.9Zhubný nádor mandle, bližšie neurčený
C10.0Zhubný nádor vallecula epiglottica
C10.1Zhubný nádor prednej plochy epiglottis
C10.2Zhubný nádor bočnej steny orofaryngu
C10.3Zhubný nádor zadnej steny orofaryngu
C10.4Zhubný nádor branchiálneho rázštepu
C10.8Zhubný nádor orofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C10.9Zhubný nádor orofaryngu, bližšie neurčený
C11.0Zhubný nádor hornej steny nosohltana
C11.1Zhubný nádor zadnej steny nosohltana
C11.2Zhubný nádor bočnej steny nosohltana
C11.3Zhubný nádor prednej steny nosohltana
C11.8Zhubný nádor nosohltana, postihujúci viaceré oblasti
C11.9Zhubný nádor nosohltana, bližšie neurčený
C12Zhubný nádor recessus piriformis
C13.0Zhubný nádor regio postcricoidea
C13.1Zhubný nádor hypofaryngovej strany aryepiglotickej krkvy
C13.2Zhubný nádor zadnej steny hypofaryngu
C13.8Zhubný nádor hypofaryngu, postihujúci viaceré oblasti
C13.9Zhubný nádor hypofaryngu, bližšie neurčený
C14.0Zhubný nádor hltana, bližšie neurčený
C14.1Zhubný nádor iných lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana-Laryngofarynx
C14.2Zhubný nádor Waldeyerovho lymfatického okruhu
C14.8Zhubný nádor pery, ústnej dutiny a hltana, postihujúci viaceré oblasti
C15.0Zhubný nádor krčnej časti pažeráka
C15.1Zhubný nádor hrudníkovej časti pažeráka
C15.2Zhubný nádor brušnej časti pažeráka
C15.3Zhubný nádor hornej tretiny pažeráka
C15.4Zhubný nádor strednej tretiny pažeráka
C15.5Zhubný nádor dolnej tretiny pažeráka
C15.8Zhubný nádor pažeráka, postihujúci viaceré oblasti
C15.9Zhubný nádor pažeráka, bližšie neurčený
C16.0Zhubný nádor kardie
C16.1Zhubný nádor fundu žalúdka
C16.2Zhubný nádor tela žalúdka
C16.3Zhubný nádor antra pyloru
C16.4Zhubný nádor pyloru
C16.5Zhubný nádor malej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.6Zhubný nádor veľkej kurvatúry žalúdka, bližšie neurčený
C16.8Zhubný nádor žalúdka, postihujúci viaceré oblasti
C16.9Zhubný nádor žalúdka, bližšie neurčený
C17.0Zhubný nádor dvanástnika
C17.1Zhubný nádor jejúna
C17.2Zhubný nádor ilea
C17.3Zhubný nádor Meckelovho divertikula
C17.8Zhubný nádor tenkého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C17.9Zhubný nádor tenkého čreva, bližšie neurčený
C18.0Zhubný nádor slepého čreva (colon caecum)
C18.1Zhubný nádor červovitého prívesku slepého čreva (appendix vermicularis)
C18.2Zhubný nádor colon ascendens
C18.3Zhubný nádor pečeňového ohybu hrubého čreva
C18.4Zhubný nádor priečneho hrubého čreva (colon transversum)
C18.5Zhubný nádor slezinového ohybu hrubého čreva
C18.6Zhubný nádor colon descendens
C18.7Zhubný nádor colon sigmoideum
C18.8Zhubný nádor hrubého čreva, postihujúci viaceré oblasti
C18.9Zhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
C19Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia hrubého čreva
C20Zhubný nádor konečníka (rekta)
C21.0Zhubný nádor anusu, bližšie neurčený
C21.1Zhubný nádor análneho kanála
C21.2Zhubný nádor kloakovej oblasti
C21.8Zhubný nádor rekta, anusu a análneho kanála, postihujúci viaceré oblasti
C22.0Hepatocelulárny karcinóm
C22.1Karcinóm intrahepatálnych žlčových ciest
C22.2Hepatoblastóm
C22.3Angiosarkóm pečene
C22.4Iný sarkóm pečene
C22.7Iný karcinóm pečene, bližšie určený
C22.9Zhubný nádor pečene, bližšie neurčený
C23Zhubný nádor žlčníka
C24.0Zhubný nádor mimopečeňových žlčových ciest
C24.1Zhubný nádor ampulla Vateri
C24.8Zhubný nádor žlčových ciest, postihujúci viaceré oblasti
C24.9Zhubný nádor žlčových ciest, bližšie neurčený
C25.0Zhubný nádor hlavy podžalúdkovej žľazy
C25.1Zhubný nádor tela podžalúdkovej žľazy
C25.2Zhubný nádor chvosta podžalúdkovej žľazy
C25.3Zhubný nádor ductus pancreaticus
C25.4Zhubný nádor endokrinnej časti podžalúdkovej žľazy
C25.7Zhubný nádor iných častí podžalúdkovej žľazy
C25.8Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, postihujúci viaceré oblasti
C25.9Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčený
C26.0Zhubný nádor tráviacej trubice, bližšie neurčený
C26.1Zhubný nádor sleziny
C26.8Zhubný nádor tráviacej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C26.9Zhubný nádor na nepresne určenom mieste tráviacej sústavy
C30.0Zhubný nádor nosovej dutiny
C30.1Zhubný nádor stredného ucha
C31.0Zhubný nádor čeľustnej dutiny (sinus maxillaris)
C31.1Zhubný nádor čuchovej dutiny (sinus ethmoidalis)
C31.2Zhubný nádor čelovej dutiny (sinus frontalis)
C31.3Zhubný nádor dutiny klinovej kosti (sinus sphenoidalis)
C31.8Zhubný nádor prinosovej dutiny, postihujúci viaceré oblasti
C31.9Zhubný nádor bližšie neurčenej prinosovej dutiny
C32.0Zhubný nádor hlasivky (glottis)
C32.1Zhubný nádor supraglottis
C32.2Zhubný nádor subglottis
C32.3Zhubný nádor hrtanovej chrupky
C32.8Zhubný nádor hrtana, postihujúci viaceré oblasti
C32.9Zhubný nádor hrtana, bližšie neurčený
C33Zhubný nádor priedušnice
C34.0Zhubný nádor hlavnej priedušky (bronchu)
C34.1Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v hornom laloku
C34.2Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v strednom laloku
C34.3Zhubný nádor priedušky alebo pľúc v dolnom laloku
C34.8Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, postihujúci viaceré oblasti
C34.9Zhubný nádor priedušky alebo pľúc, bližšie neurčený
C37Zhubný nádor týmusu
C38.0Zhubný nádor srdca
C38.1Zhubný nádor predného medzihrudia
C38.2Zhubný nádor zadného medzihrudia
C38.3Zhubný nádor medzihrudia, bližšie neurčený
C38.4Zhubný nádor pohrudnice
C38.8Zhubný nádor srdca, medzihrudia a pohrudnice, postihujúci viaceré oblasti
C39.0Zhubný nádor horných dýchacích ciest, bližšie neurčený
C39.8Zhubný nádor dýchacích a vnútrohrudníkových ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C39.9Zhubný nádor na nepresne určených miestach dýchacej sústavy
C40.0Zhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
C40.1Zhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
C40.2Zhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
C40.3Zhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
C40.8Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín, postihujúci viaceré oblasti
C40.9Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatiny, bližšie neurčený
C41.01Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v kraniofaciálnej oblasti
C41.02Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky v maxilofaciálnej oblasti
C41.1Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky dolnej čeľuste (sánky)
C41.2Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky chrbtice
C41.30Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebra
C41.31Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
C41.32Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčovej kosti
C41.4Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky panvovej kosti, krížovej kosti (os sacrum) a kostrče
C41.8Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, postihujúci viaceré oblasti
C41.9Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
C43.0Malígny melanóm pery
C43.1Malígny melanóm očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C43.2Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
C43.3Malígny melanóm inej a bližšie neurčenej časti tváre
C43.4Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku
C43.5Malígny melanóm trupu
C43.6Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca
C43.7Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra
C43.8Malígny melanóm, postihujúci viaceré oblasti
C43.9Malígny melanóm kože, bližšie neurčený
C44.0Iný zhubný nádor kože na perách
C44.1Iný zhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
C44.2Iný zhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
C44.3Iný zhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
C44.4Iný zhubný nádor kože vlasatej časti hlavy a krku
C44.5Iný zhubný nádor kože trupu
C44.6Zhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
C44.7Zhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
C44.8Zhubný nádor kože, postihujúci viaceré oblasti
C44.9Zhubný nádor kože, bližšie neurčený
C45.0Mezotelióm pohrudnice
C45.1Mezotelióm pobrušnice
C45.2Mezotelióm osrdcovníka
C45.7Mezotelióm na inom mieste
C45.9Mezotelióm, bližšie neurčený
C46.0Kaposiho sarkóm kože
C46.1Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
C46.2Kaposiho sarkóm podnebia
C46.3Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
C46.7Kaposiho sarkóm na iných miestach
C46.8Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
C46.9Kaposiho sarkóm, bližšie neurčený
C47.0Zhubný nádor periférnych nervov hlavy, tváre a krku
C47.1Zhubný nádor periférnych nervov hornej končatiny vrátane pleca
C47.2Zhubný nádor periférnych nervov dolnej končatiny vrátane bedra
C47.3Zhubný nádor periférnych nervov hrudníka
C47.4Zhubný nádor periférnych nervov brucha
C47.5Zhubný nádor periférnych nervov panvy
C47.6Zhubný nádor periférnych nervov trupu, bližšie neurčený
C47.8Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, postihujúci viaceré oblasti
C47.9Zhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C48.0Zhubný nádor retroperitonea
C48.1Zhubný nádor pobrušnice v bližšie určenej časti
C48.2Zhubný nádor pobrušnice, bližšie neurčený
C48.8Zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice, postihujúci viaceré oblasti
C49.0Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
C49.1Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
C49.2Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
C49.3Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva hrudníka
C49.4Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva brucha
C49.5Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva malej panvy
C49.6Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
C49.8Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, postihujúci viaceré oblasti
C49.9Zhubný nádor spojivového a mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
C50.0Zhubný nádor prsníkovej bradavky a dvorčeka
C50.1Zhubný nádor strednej časti prsníka
C50.2Zhubný nádor horného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.3Zhubný nádor dolného vnútorného kvadrantu prsníka
C50.4Zhubný nádor horného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.5Zhubný nádor dolného vonkajšieho kvadrantu prsníka
C50.6Zhubný nádor axilárnej časti prsníka
C50.8Zhubný nádor prsníka, postihujúci viaceré oblasti
C50.9Zhubný nádor prsníka, bližšie neurčený
C51.0Zhubný nádor veľkého pysku
C51.1Zhubný nádor malého pysku
C51.2Zhubný nádor klitorisu
C51.8Zhubný nádor vulvy, postihujúci viaceré oblasti
C51.9Zhubný nádor vulvy, bližšie neurčený
C52Zhubný nádor pošvy
C53.0Zhubný nádor endocervixu maternice
C53.1Zhubný nádor exocervixu maternice
C53.8Zhubný nádor krčka maternice, postihujúci viaceré oblasti
C53.9Zhubný nádor krčka maternice, bližšie neurčený
C54.0Zhubný nádor istmu maternice
C54.1Zhubný nádor endometria
C54.2Zhubný nádor myometria
C54.3Zhubný nádor dna maternice
C54.8Zhubný nádor tela maternice, postihujúci viaceré oblasti
C54.9Zhubný nádor tela maternice, bližšie neurčený
C55Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice
C56Zhubný nádor vaječníka
C57.0Zhubný nádor vajíčkovodu
C57.1Zhubný nádor širokého väzu maternice (lig. latum uteri)
C57.2Zhubný nádor okrúhleho väzu maternice (lig. teres uteri)
C57.3Zhubný nádor parametria
C57.4Zhubný nádor adnexov maternice, bližšie neurčený
C57.7Zhubný nádor iných ženských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C57.8Zhubný nádor ženských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C57.9Zhubný nádor ženského pohlavného ústroja, bližšie neurčeného
C58Zhubný nádor placenty (postieľky)
C60.0Zhubný nádor prepucia (preaputium penis)
C60.1Zhubný nádo žaluďa penisu
C60.2Zhubný nádor tela penisu
C60.8Zhubný nádor penisu, postihujúci viaceré oblasti
C60.9Zhubný nádor penisu, bližšie neurčený
C61Zhubný nádor predstojnice (prostaty)
C62.0Zhubný nádor nezostúpeného semenníka
C62.1Zhubný nádor zostúpeného semenníka
C62.9Zhubný nádor semenníka, bližšie neurčený
C63.0Zhubný nádor nadsemenníka (epidydimis)
C63.1Zhubný nádor semenného povrazca (funiculus spermaticus)
C63.2Zhubný nádor mieška (skróta)
C63.7Zhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov, bližšie určených
C63.8Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, postihujúci viaceré oblasti
C63.9Zhubný nádor mužských pohlavných ústrojov, bližšie neurčený
C64Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky
C65Zhubný nádor obličkovej panvičky
C66Zhubný nádor močovodu
C67.0Zhubný nádor trojuholníka močového mechúra (trigonum vesicae urinariae)
C67.1Zhubný nádor klenby močového mechúra
C67.2Zhubný nádor bočnej steny močového mechúra
C67.3Zhubný nádor prednej steny močového mechúra
C67.4Zhubný nádor zadnej steny močového mechúra
C67.5Zhubný nádor krčka močového mechúra
C67.6Zhubný nádor ústia močovodu
C67.7Zhubný nádor urachu
C67.8Zhubný nádor močového mechúra, postihujúci viaceré oblasti
C67.9Zhubný nádor močového mechúra, bližšie neurčený
C68.0Zhubný nádor močovej rúry
C68.1Zhubný nádor parauretrálnej žľazy
C68.8Zhubný nádor, lézia presahujúca močové ústroje
C68.9Zhubný nádor bližšie neurčených močových ústrojov
C69.0Zhubný nádor spojovky
C69.1Zhubný nádor rohovky
C69.2Zhubný nádor sietnice
C69.3Zhubný nádor cievovky
C69.4Zhubný nádor vráskovca
C69.5Zhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
C69.6Zhubný nádor očnice
C69.8Zhubný nádor oka a očných adnexov, postihujúci viaceré oblasti
C69.9Zhubný nádor oka, bližšie neurčený
C70.0Zhubný nádor mozgových plien
C70.1Zhubný nádor miechových plien
C70.9Zhubný nádor pleny, bližšie neurčený
C71.0Zhubný nádor mozgu okrem lalokov a komôr
C71.1Zhubný nádor čelového laloka
C71.2Zhubný nádor spánkového laloka
C71.3Zhubný nádor temenného laloka
C71.4Zhubný nádor záhlavového laloka
C71.5Zhubný nádor mozgovej komory
C71.6Zhubný nádor mozočka
C71.7Zhubný nádor mozgového kmeňa
C71.8Zhubný nádor mozgu, postihujúci viaceré oblasti
C71.9Zhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
C72.0Zhubný nádor miechy
C72.1Zhubný nádor cauda equina
C72.2Zhubný nádor čuchového nervu
C72.3Zhubný nádor zrakového nervu
C72.4Zhubný nádor sluchového nervu
C72.5Zhubný nádor iných a bližšie neurčených hlavovových nervov
C72.8Zhubný nádor, lézia presahujúca mozog a iné časti centrálnej nervovej sústavy
C72.9Zhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
C73Zhubný nádor štítnej žľazy
C74.0Zhubný nádor kôry nadobličky
C74.1Zhubný nádor drene nadobličky
C74.9Zhubný nádor nadobličky, bližšie neurčený
C75.0Zhubný nádor prištítnej žľazy
C75.1Zhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
C75.2Zhubný nádor kraniofaryngového vývodu
C75.3Zhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
C75.4Zhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
C75.5Zhubný nádor glomus aorticum a iných paraganglií
C75.8Zhubný nádor s postihnutím viacerých žliaz, bližšie neurčený
C75.9Zhubný nádor žliaz s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
C76.0Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hlavy, tváre a krku
C76.1Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hrudníka
C76.2Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach brucha
C76.3Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach panvy
C76.4Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach hornej končatiny
C76.5Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach dolnej končatiny
C76.7Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, iné nepresne určené miesta
C76.8Zhubný nádor na iných a nepresne určených miestach, lézia presahujúca iné a nepresne určené miesta
C77.0Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny hlavy, tváre a krku
C77.1Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrohrudníkovej lymfatickej uzliny
C77.2Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútrobrušnej lymfatickej uzliny
C77.3Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny pazuchy a hornej končatiny
C77.4Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny slabiny a dolnej končatiny
C77.5Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor vnútropanvovej lymfatickej uzliny
C77.8Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor lymfatickej uzliny viacerých oblastí
C77.9Sekundárny a bližšie neurčený zhubný nádor bližšie neurčenej lymfatickej uzliny
C78.0Sekundárny zhubný nádor pľúc
C78.1Sekundárny zhubný nádor mediastína
C78.2Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
C78.3Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených dýchacích ústrojov
C78.4Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva
C78.5Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka
C78.6Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice
C78.7Sekundárny zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčovodov
C78.8Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených tráviacich ústrojov
C79.0Sekundárny zhubný nádor obličky a obličkovej panvičky
C79.1Sekundárny zhubný nádor močového mechúra a iných a bližšie neurčených močových ústrojov
C79.2Sekundárny zhubný nádor kože
C79.3Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien
C79.4Sekundárny zhubný nádor iných a bližšie neurčených častí nervového systému
C79.5Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
C79.6Sekundárny zhubný nádor vaječníka
C79.7Sekundárny zhubný nádor nadobličky
C79.81Sekundárny zhubný nádor prsníka
C79.82Sekundárny zhubný nádor pohlavných ústrojov
C79.83Sekundárny zhubný nádor perikardu
C79.84Ostatné sekundárne zhubné nádory srdca
C79.88Sekundárny zhubný nádor na iných bližšie určených miestach
C79.9Sekundárny zhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
C80.0Zhubný nádor, uvedený ako zhubný nádor neznámej primárnej lokalizácie
C80.9Zhubný nádor, bližšie neurčený
C81.0Nodulárny Hodgkinov lymfóm s prevahou lymfocytov
C81.1Klasický Hodgkinov lymfóm s nodulárnou sklerózou
C81.2Klasický Hodgkinov lymfóm so zmiešanou celularitou
C81.3Klasický Hodgkinov lymfóm chudobný na lymfocyty
C81.4Klasický Hodgkinov lymfóm bohatý na lymfocyty
C81.7Iný klasický Hodgkinov lymfóm
C81.9Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C82.0Folikulový lymfóm, štádium I
C82.1Folikulový lymfóm, štádium II
C82.2Folikulový lymfóm, štádium III, bližšie neurčený
C82.3Folikulový lymfóm, štádium IIIa
C82.4Folikulový lymfóm, štádium IIIb
C82.5Difúzny lymfóm folikulového centra
C82.6Kožný lymfóm folikulového centra
C82.7Iný typ folikulového lymfómu
C82.9Folikulový lymfóm, bližšie neurčený
C83.0Malobunkový lymfóm z B-buniek
C83.1Lymfóm z plášťových buniek
C83.2Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek
C83.3Difúzny veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C83.4Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
C83.5Lymfoblastový lymfóm
C83.6Difúzny non-Hodgkinov lymfóm-Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
C83.7Burkittov lymfóm
C83.8Iný nefolikulový lymfóm
C83.9Nefolikulový non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C84.0Mycosis fungoides
C84.1Sézaryho choroba
C84.2Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-T-zónový lymfóm
C84.3Periférne a kožné T-bunkové lymfómy-Lymfoepiteloidný lymfóm
C84.4Periférny lymfóm z T-buniek, nezatriedený
C84.5Iný lymfóm zo zrelých T/NK-buniek
C84.6Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-pozitívny
C84.7Anaplastický veľkobunkový lymfóm, ALK-negatívny
C84.8Kožný lymfóm z T-buniek, bližšie neurčený
C84.9Lymfóm zo zrelých T/NK-buniek, bližšie neurčený
C85.0Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu-Lymfosarkóm
C85.1Lymfóm z B-buniek, bližšie neurčený
C85.2Mediastinálny (týmusový) veľkobunkový lymfóm z B-buniek
C85.7Iný bližšie určený typ non-Hodgkinovho lymfómu
C85.9Non-Hodgkinov lymfóm, bližšie neurčený
C86.0Extranodálny lymfóm z NK/T- buniek, nosový typ
C86.1Hepatosplenický lymfóm z T-buniek
C86.2Enteropatický (intestinálny) lymfóm z T-buniek
C86.3Podkožný panikulitíde podobný lymfóm z T-buniek
C86.4Blastový lymfóm z NK-buniek
C86.5Angioimunoblastový lymfóm z T-buniek
C86.6Primárna kožná CD30-pozitívna lymfoproliferatívna choroba z T-buniek
C88.00Waldenströmova makroglobulinémia, okrem úplnej remisie
C88.01Waldenströmova makroglobulinémia, v úplnej remisii
C88.1Zhubné imunoproliferačné choroby-Choroba alfa ťažkých reťazcov
C88.20Iná choroba ťažkých reťazcov, okrem úplnej remisie
C88.21Iná choroba ťažkých reťazcov, v úplnej remisii
C88.30Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, okrem úplnej remisie
C88.31Imunoproliferatívna choroba tenkého čreva, v úplnej remisii
C88.40Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), okrem kompletnej remisie
C88.41Mimouzlinový lymfóm z B-buniek marginálnej zóny lymfatického tkaniva sliznice (MALT-lymfóm), v kompletnej remisii
C88.70Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C88.71Iná zhubná imunoproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C88.90Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C88.91Zhubná imunoproliferatívna choroba, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C90.00Mnohonásobný myelóm, okrem úplnej remisie
C90.01Mnohonásobný myelóm, v úplnej remisii
C90.10Plazmocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C90.11Plazmocytová leukémia, v úplnej remisii
C90.20Extramedulárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.21Extramedulárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C90.30Solitárny plazmocytóm, okrem úplnej remisie
C90.31Solitárny plazmocytóm, v úplnej remisii
C91.00Akútna lymfoblastová leukémia, bez remisie
C91.01Akútna lymfoblastová leukémia, v úplnej remisii
C91.10Chronická lymfatická leukémia, bez remisie
C91.11Chronická lymfatická leukémia, v úplnej remisii
C91.2Lymfatická leukémia-Subakútna lymfatická leukémia
C91.30Prolymfocytová leukémia z B-buniek, bez remisie
C91.31Prolymfocytová leukémia z B-buniek, v úplnej remisii
C91.40Vlasatobunková leukémia, bez remisie
C91.41Vlasatobunková leukémia, v úplnej remisii
C91.50T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, bez remisie
C91.51T-bunkový lymfóm/leukémia dospelého veku, v úplnej remisii
C91.60Prolymfocytová leukémia z T-buniek, bez remisie
C91.61Prolymfocytová leukémia z T-buniek, v úplnej remisii
C91.70Iná lymfatická leukémia, okrem kompletnej remisie
C91.71Iná lymfatická leukémia, v kompletnej remisii
C91.80Zrelá B-bunková ALL, Burkittov typ, bez remisie
C91.81Leukémia zo zrelých B-buniek Burkittovho typu, v kompletnej remisii
C91.90Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C91.91Lymfatická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C92.00Akútna myeloblastová leukémia (AML), okrem kompletnej remisie
C92.01Akútna myeloblastová leukémia (AML), v kompletnej remisii
C92.10Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, okrem úplnej remisie
C92.11Chronická myeloická leukémia BCR/ABL-pozitívna, v úplnej remisii
C92.20Atypická chronická myeloická leukémia, BCR/ABL-negatívna, okrem úplnej remisie
C92.21Atypická chronická myeloická leukémia BCR/ABL-negatívna, v úplnej remisii
C92.30Myelosarkóm, okrem kompletnej remisie
C92.31Myelosarkóm, v kompletnej remisii
C92.40Akútna promyelocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.41Akútna promyelocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.50Akútna myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C92.51Akútna myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C92.60Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, okrem úplnej remisie
C92.61Akútna myeloická leukémia s 11q23 abnormalitou, v úplnej remisii
C92.70Iná myeloická leukémia, okrem úplnej remisie
C92.71Iná myeloická leukémia, v úplnej remisii
C92.80Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, okrem úplnej remisie
C92.81Akútna myeloická leukémia s multilineárnou dyspláziou, v úplnej remisii
C92.90Myeloická leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C92.91Myeloická leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C93.00Akútna monoblastová/monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.01Akútna monoblastová/monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.10Chronická myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.11Chronická myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.2Monocytová leukémia-Subakútna monocytová leukémia
C93.30Juvenilná myelomonocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.31Juvenilná myelomonocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.70Iná monocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C93.71Iná monocytová leukémia, v úplnej remisii
C93.90Monocytová leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C93.91Monocytová leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C94.00Akútna erytroleukémia, okrem úplnej remisie
C94.01Akútna erytroleukémia, v úplnej remisii
C94.1Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Chronická erytrémia
C94.20Akútna megakaryoblastová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.21Akútna megakaryoblastová leukémia, v úplnej remisii
C94.30Mastocytová leukémia, okrem úplnej remisie
C94.31Mastocytová leukémia, v úplnej remisii
C94.40Akútna panmyelóza s myelofibrózou, okrem úplnej remisie
C94.41Akútna panmyelóza s myelofibrózou, v úplnej remisii
C94.5Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek-Akútna myelofibróza
C94.60Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, okrem úplnej remisie
C94.61Bližšie neurčiteľná myelodysplastická a myeloproliferatívna choroba, v úplnej remisii
C94.70Iná bližšie určená leukémia, okrem úplnej remisie
C94.71Iná bližšie určená leukémia, v úplnej remisii
C94.8Blastová kríza pri chronickej myeloickej leukémii (CML)
C95.00Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.01Akútna leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.10Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.11Chronická leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.2Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu-Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
C95.70Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, okrem úplnej remisie
C95.71Iná leukémia bližšie neurčeného bunkového typu, v úplnej remisii
C95.8Leukémia refraktérna na štandardnú indukčnú liečbu
C95.90Leukémia, bližšie neurčená, okrem kompletnej remisie
C95.91Leukémia, bližšie neurčená, v kompletnej remisii
C96.0Multifokálna a multisystémová (diseminovaná) histiocytóza z Langerhansových buniek (Lettererova-Siweho choroba)
C96.1Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Zhubná histiocytóza
C96.2Zhubný mastocytový nádor
C96.3Iné a nešpeci. zhubné nádory lymfatic; krvotvor. a príbuz. tkan.-Pravý histiocytový lymfóm
C96.4Sarkóm z dendritických buniek (akcesórnych buniek)
C96.5Multifokálna a unisystémová histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.6Unifokálna histiocytóza z Langerhansových buniek
C96.7Iný bližšie určený zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva
C96.8Histiocytový sarkóm
C96.9Zhubný nádor lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva, bližšie neurčený
C97Zhubný nádor s primárnym výskytom na rozličných miestach
D00.0Karcinóm in situ pery, ústnej dutiny a hltana (faryngu)
D00.1Karcinóm in situ pažeráka
D00.2Karcinóm in situ žalúdka
D01.0Karcinóm in situ hrubého čreva
D01.1Karcinóm in situ rektosigmoidea (rektosigmoidového spojenia)
D01.2Karcinóm in situ konečníka
D01.3Karcinóm in situ anusu a análneho kanála
D01.4Karcinóm in situ inej a bližšie neurčenej časti čreva
D01.5Karcinóm in situ pečene, žlčníka a žlčovej cesty
D01.7Karcinóm in situ iného bližšie určeného tráviaceho ústroja
D01.9Karcinóm in situ bližšie neurčeného tráviaceho ústroja
D02.0Karcinóm in situ hrtana (laryngu)
D02.1Karcinóm in situ priedušnice (trachey)
D02.2Karcinóm in situ priedušky (bronchu) a pľúc
D02.3Karcinóm in situ iných častí dýchacej sústavy
D02.4Karcinóm in situ dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D03.0Melanóm in situ pery
D03.1Melanóm in situ očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D03.2Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
D03.3Melanóm in situ iných a bližšie neurčených častí tváre
D03.4Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku
D03.5Melanóm in situ trupu
D03.6Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca
D03.7Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra
D03.8Melanóm in situ iných miest
D03.9Melanóm in situ, bližšie neurčený
D04.0Karcinóm in situ kože pery
D04.1Karcinóm in situ kože očného viečka (mihalnice) vrátane očného kútika
D04.2Karcinóm in situ kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D04.3Karcinóm in situ kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D04.4Karcinóm in situ kože vlasatej časti hlavy a krku
D04.5Karcinóm in situ kože trupu
D04.6Karcinóm in situ kože hornej končatiny vrátane pleca
D04.7Karcinóm in situ kože dolnej končatiny vrátane bedra
D04.8Karcinóm in situ kože na iných miestach
D04.9Karcinóm in situ kože, bližšie neurčený
D05.0Karcinóm in situ prsníka, lobulárny
D05.1Karcinóm in situ prsníka, intraduktálny
D05.7Iný karcinóm in situ prsníka
D05.9Karcinóm in situ prsníka, bližšie neurčený
D06.0Karcinóm in situ endocervixu
D06.1Karcinóm in situ exocervixu
D06.7Karcinóm in situ inej časti krčka maternice
D06.9Karcinóm in situ krčku maternice, bližšie neurčený
D07.0Karcinóm in situ endometria
D07.1Karcinóm in situ vulvy
D07.2Karcinóm in situ vagíny
D07.3Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D07.4Karcinóm in situ penisu
D07.5Karcinóm in situ prostaty
D07.6Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D09.0Karcinóm in situ močového mechúra
D09.1Karcinóm in situ iných a bližšie neurčených močových ústrojov
D09.2Karcinóm in situ oka
D09.3Karcinóm in situ štítnej žľazy a iných žliaz s vnútorným vylučovaním
D09.7Karcinóm in situ iných bližšie určených miest
D09.9Karcinóm in situ, bližšie neurčený
D10.0Nezhubný nádor pery
D10.1Nezhubný nádor jazyka
D10.2Nezhubný nádor spodiny úst
D10.3Nezhubný nádor inej a bližšie neurčenej časti úst
D10.4Nezhubný nádor mandle
D10.5Nezhubný nádor inej časti orofaryngu
D10.6Nezhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
D10.7Nezhubný nádor hypofaryngu
D10.9Nezhubný nádor hltana, bližšie neurčený
D11.0Nezhubný nádor príušnej žľazy
D11.7Nezhubný nádor iných veľkých slinných žiaz
D11.9Nezhubný nádor veľkej slinnej žľazy, bližšie neurčený
D12.0Nezhubný nádor céka
D12.1Nezhubný nádor červovitého prívesku
D12.2Nezhubný nádor stúpavej časti hrubého čreva
D12.3Nezhubný nádor priečnej časti hrubého čreva
D12.4Nezhubný nádor zostupnej časti hrubého čreva
D12.5Nezhubný nádor esovitej časti hrubého čreva
D12.6Nezhubný nádor hrubého čreva, bližšie neurčený
D12.7Nezhubný nádor rektosigmoidového spojenia
D12.8Nezhubný nádor konečníka
D12.9Nezhubný nádor anusu a análneho kanála
D13.0Nezhubný nádor pažeráka
D13.1Nezhubný nádor žalúdka
D13.2Nezhubný nádor dvanástnika
D13.3Nezhubný nádor iných a bližšie neurčených častí tenkého čreva
D13.4Nezhubný nádor pečene
D13.5Nezhubný nádor extrahepatálnych žlčových ciest
D13.6Nezhubný nádor podžalúdkovej žľazy
D13.7Nezhubný nádor endokrinného pankreasu
D13.9Nezhubný nádor na neurčenom mieste tráviacej sústavy
D14.0Nezhubný nádor stredného ucha, nosovej dutiny a prinosových dutín
D14.1Nezhubný nádor hrtana
D14.2Nezhubný nádor priedušnice
D14.3Nezhubný nádor priedušky a pľúc
D14.4Nezhubný nádor dýchacej sústavy, bližšie neurčený
D15.0Nezhubný nádor detskej žľazy
D15.1Nezhubný nádor srdca
D15.2Nezhubný nádor medzihrudia
D15.7Nezhubný nádor iných určených vnútrohrudníkových ústrojov
D15.9Nezhubný nádor vnútrohrudníkových ústrojov, bližšie neurčený
D16.0Nezhubný nádor lopatky a dlhých kostí hornej končatiny
D16.1Nezhubný nádor krátkych kostí hornej končatiny
D16.2Nezhubný nádor dlhých kostí dolnej končatiny
D16.3Nezhubný nádor krátkych kostí dolnej končatiny
D16.41Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, kraniofaciálna oblasť
D16.42Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, maxilofaciálna oblasť
D16.5Nezhubný nádor kostí dolnej čeľuste
D16.6Nezhubný nádor chrbtice
D16.70Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky rebier
D16.71Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky hrudnej kosti
D16.72Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky kľúčnej kosti
D16.8Nezhubný nádor panvových kostí, krížovej kosti a kostrče
D16.9Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky, bližšie neurčený
D17.0Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku
D17.1Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu
D17.2Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín
D17.3Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest
D17.4Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových ústrojov
D17.5Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných ústrojov
D17.6Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca
D17.7Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie
D17.9Nezhubný lipomatózny nádor, bližšie neurčený
D18.00Hemangióm, bližšie neurčené miesto
D18.01Hemangióm kože a podkožia
D18.02Hemangióm intrakraniálny
D18.03Hemangióm hepatobiliárneho systému a pankreasu
D18.04Hemangióm tráviacej sústavy
D18.05Hemangióm ucha, nosa, úst a hrtanu
D18.08Hemangióm iného miesta
D18.10Lymfangióm hygroma colli cysticum
D18.11Lymfangióm axily
D18.12Lymfangióm ingvíny
D18.13Lymfangióm retroperitonea
D18.18Lymfangióm iného miesta
D18.19Lymfangióm bližšie neurčeného miesta
D19.0Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pohrudnice
D19.1Nezhubný nádor mezotelového tkaniva pobrušnice
D19.7Nezhubný nádor mezotelového tkaniva inej lokalizácie
D19.9Nezhubný nádor mezotelového tkaniva, bližšie neurčený
D20.0Nezhubný nádor retroperitonea
D20.1Nezhubný nádor pobrušnice
D21.0Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hlavy, tváre a krku
D21.1Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hornej končatiny vrátane pleca
D21.2Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva dolnej končatiny vrátane bedra
D21.3Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva hrudníka
D21.4Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva brucha
D21.5Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva panvy
D21.6Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva trupu, bližšie neurčený
D21.9Nezhubný nádor spojivového a iného mäkkého tkaniva, bližšie neurčený
D22.0Melanocytový névus pery
D22.1Melanocytový névus očného viečka (mihalnice) vrátane kútika oka
D22.2Melanocytový névus ucha a vonkajšieho zvukovodu
D22.3Melanocytový névus iných a bližšie neurčených častí tváre
D22.4Melanocytový névus vlasovej časti hlavy a krku
D22.5Melanocytový névus trupu
D22.6Melanocytový névus hornej končatiny vrátane pleca
D22.7Melanocytový névus dolnej končatiny vrátane bedra
D22.9Melanocytový névus, bližšie neurčený
D23.0Iný nezhubný nádor kože pery
D23.1Iný nezhubný nádor kože očného viečka (mihalnice) vrátane kútika
D23.2Iný nezhubný nádor kože ucha a vonkajšieho zvukovodu
D23.3Iný nezhubný nádor kože iných a bližšie neurčených častí tváre
D23.4Iný nezhubný nádor kože vlasovej časti hlavy a krku
D23.5Iný nezhubný nádor kože trupu
D23.6Iný nezhubný nádor kože hornej končatiny vrátane pleca
D23.7Iný nezhubný nádor kože dolnej končatiny vrátane bedra
D23.9Iný nezhubný nádor kože, bližšie neurčený
D24Nezhubný nádor prsníka
D25.0Submukózny leiomyóm maternice
D25.1Intramurálny leiomyóm maternice
D25.2Subserózny leiomyóm maternice
D25.9Leiomyóm maternice, bližšie neurčený
D26.0Iný nezhubný nádor krčka maternice
D26.1Iný nezhubný nádor tela maternice
D26.7Iný nezhubný nádor iných častí maternice
D26.9Iný nezhubný nádor maternice, bližšie neurčený
D27Nezhubný nádor vaječníka
D28.0Nezhubný nádor vulvy
D28.1Nezhubný nádor pošvy
D28.2Nezhubný nádor vajíčkovodov a väzov maternice
D28.7Nezhubný nádor iných bližšie určených ženských pohlavných ústrojov
D28.9Nezhubný nádor bližšie neurčených ženských pohlavných ústrojov
D29.0Nezhubný nádor penisu
D29.1Nezhubný nádor predstojnice
D29.2Nezhubný nádor semenníka
D29.3Nezhubný nádor nadsemenníka
D29.4Nezhubný nádor mieška (skróta)
D29.7Nezhubný nádor iných mužských pohlavných ústrojov
D29.9Nezhubný nádor bližšie neurčených mužských pohlavných ústrojov
D30.0Nezhubný nádor obličky
D30.1Nezhubný nádor obličkovej panvičky
D30.2Nezhubný nádor močovodu
D30.3Nezhubný nádor močového mechúra
D30.4Nezhubný nádor močovej rúry
D30.7Nezhubný nádor iných močových ústrojov
D30.9Nezhubný nádor močového ústroja, bližšie neurčeného
D31.0Nezhubný nádor spojovky
D31.1Nezhubný nádor rohovky
D31.2Nezhubný nádor sietnice
D31.3Nezhubný nádor cievovky
D31.4Nezhubný nádor vráskovca (corpus ciliare)
D31.5Nezhubný nádor slznej žľazy a nosovoslzného kanála
D31.6Nezhubný nádor očnice, bližšie neurčený
D31.9Nezhubný nádor oka, bližšie neurčený
D32.0Nezhubný nádor mozgových plien
D32.1Nezhubný nádor miechových plien
D32.9Nezhubný nádor mozgovomiechových plien, bližšie neurčený
D33.0Nezhubný nádor supratentóriového mozgu
D33.1Nezhubný nádor infratentóriového mozgu
D33.2Nezhubný nádor mozgu, bližšie neurčený
D33.3Nezhubný nádor hlavových nervov
D33.4Nezhubný nádor miechy
D33.7Nezhubný nádor iných bližšie určených častí centrálnej nervovej sústavy
D33.9Nezhubný nádor centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčený
D34Nezhubný nádor štítnej žľazy
D35.0Nezhubný nádor nadobličky
D35.1Nezhubný nádor prištítnej žľazy
D35.2Nezhubný nádor podmozgovej žľazy (hypofýzy)
D35.3Nezhubný nádor kraniofaryngového vývodu
D35.4Nezhubný nádor šuškovitého telieska (glandula pinealis)
D35.5Nezhubný nádor krčnicového klbka (glomus caroticum)
D35.6Nezhubný nádor aortálneho telieska a iných paraganglií
D35.7Nezhubný nádor iných bližšie určených žliaz s vnútorným vylučovaním
D35.8Nezhubný nádor postihujúci viaceré žľazy s vnútorným vylučovaním (pluriglandulárny)
D35.9Nezhubný nádor žľazy s vnútorným vylučovaním, bližšie neurčený
D36.0Nezhubný nádor lymfatických uzlín
D36.1Nezhubný nádor periférnych nervov a autonómnej nervovej sústavy
D36.7Nezhubný nádor na iných bližšie určených miestach
D36.9Nezhubný nádor na bližšie neurčenom mieste
D37.0Nádor pery, ústnej dutiny a hltana s neurčitým alebo neznámym správaním
D37.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: žalúdok
D37.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: tenké črevo
D37.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: červovitý prívesok
D37.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrubé črevo
D37.5Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: konečník
D37.6Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pečeň, žlčník, žlčové cesty
D37.70Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pankreas
D37.78Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný tráviaci ústroj
D37.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený tráviaci ústroj
D38.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hrtan
D38.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: priedušnica, prieduška, pľúca
D38.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pohrudnica
D38.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: medzihrudie (mediastínum)
D38.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: týmus
D38.5Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný dýchací ústroj
D38.6Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený dýchací ústroj
D39.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: maternica
D39.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: vaječník
D39.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: placenta
D39.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný ženský pohlavný ústroj
D39.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený ženský pohlavný ústroj
D40.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: predstojnica (prostata)
D40.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: semenník
D40.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný mužský pohlavný ústroj
D40.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený mužský pohlavný ústroj
D41.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: oblička
D41.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: obličková panvička
D41.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močovod
D41.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močová rúra
D41.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: močový mechúr
D41.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iný močový ústroj
D41.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený močový ústroj
D42.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozgové pleny
D42.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miechové pleny
D42.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčené pleny
D43.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadšiatrový (supratentóriový) mozog
D43.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podšiatrový (infratentóriový) mozog
D43.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: mozog, bližšie neurčený
D43.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: hlavové nervy
D43.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: miecha
D43.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iná časť centrálnej nervovej sústavy
D43.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: centrálna nervová sústava, bližšie neurčené
D44.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: štítna žľaza
D44.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: nadoblička
D44.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prištítna žľaza
D44.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: podmozgová žľaza (hypofýza)
D44.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kraniofaryngový vývod
D44.5Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: šuškovité teliesko (corpus pineale)
D44.6Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: krčnicové klbko (glomus caroticum)
D44.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: aortálne teliesko a iné paragangliá
D44.8Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
D44.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: bližšie neurčená žľaza s vnútorným vylučovaním
D45Pravá polycytémia (Polycythaemia vera)
D46.0Refraktérna anémia bez prstencových sideroblastov, potvrdená
D46.1Refraktérna anémia s prstencovými sideroblastmi
D46.2Refraktérna anémia s veľkým množstvom blastov
D46.3Myelodysplastické syndrómy-Refraktérna anémia s hojnosťou blastov so znakmi transformácie
D46.4Refraktérna anémia, bližšie neurčená
D46.5Refraktérna anémia s dyspláziou viacerých línií
D46.6Myelodysplastický syndróm s izolovanou chromozómovou anomáliou del (5q)
D46.7Iný myelodysplastický syndróm
D46.9Myelodysplastický syndróm, bližšie neurčený
D47.0Histiocytový a mastocytový nádor s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.1Chronická myeloproliferatívna choroba
D47.2Monoklonová gamapatia nejasného významu (MGUS)
D47.3Esenciálna (hemoragická) trombocytémia
D47.4Osteomyelofibróza
D47.5Chronická eozinofilová leukémia (hypereozinofilový syndróm)
D47.7Iný bližšie určený nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním
D47.9Nádor lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D48.0Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: kosť a kĺbová chrupka
D48.1Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: spojivové a iné mäkké tkanivo
D48.2Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: periférne nervy a autonómna nervová sústava
D48.3Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: retroperitoneum
D48.4Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: pobrušnica
D48.5Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: koža
D48.6Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: prsník
D48.7Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním: iné bližšie určené miesto
D48.9Nádor s neurčitým alebo neznámym správaním, bližšie neurčený
D50.0Anémia z nedostatku železa (sideropenická) pri chronických stratách krvi (D50.0)
D50.1Sideropenická dysfágia (D50.1)
D50.8Iná anémia z nedostatku železa (D50.8)
D50.9Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa (D50.9)
D51.0Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená nedostatkom vnútorného faktora
D51.1Anémia z nedostatku vitamínu B12 zapríčinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12 s proteinúriou (51.1)
D51.2Anémia z nedostatku transkobalamínu II
D51.3Iná anémia z nedostatku vitamínu B12 v potrave
D51.8Iná anémia z nedostatku vitamínu B12
D51.9Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12
D52.0Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
D52.1Anémia z nedostatku kyseliny listovej zapríčinená liekmi
D52.8Iná anémia z nedostatku kyseliny listovej
D52.9Anémia z nedostatku kyseliny listovej, bližšie neurčená
D53.0Anémia z nedostatku bielkovín
D53.1Iná megaloblastová anémia, nezatriedená inde
D53.2Skorbutová anémia
D53.8Iná bližšie určená nutričná anémia
D53.9Bližšie neurčená nutričná anémia
D55.0Anémia zapríčinená nedostatočnou aktivitou glukóza-6-fosfát-dehydrogenázy
D55.1Anémia zapríčinená inou poruchou metabolizmu glutatiónu
D55.2Anémia zapríčinená poruchou enzýmov glykolýzy
D55.3Anémia zapríčinená poruchou metabolizmu nukleotidov
D55.8Iná anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D55.9Bližšie neurčená anémia zapríčinená poruchou enzýmov
D56.0Alfa-talasémia
D56.1Beta-talasémia
D56.2Delta-beta-talasémia
D56.3Talasemická črta
D56.4Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
D56.8Iná talasémia
D56.9Talasémia, bližšie neurčená
D57.0Kosáčikovitá anémia s krízou
D57.1Kosáčikovitá anémia bez krízy
D57.2Zdvojená heterozygotná kosáčikovitá choroba
D57.3Kosáčikovitá črta
D57.8Iná kosáčikovitá porucha
D58.0Dedičná sférocytóza
D58.1Dedičná eliptocytóza
D58.2Iná hemoglobinopatia
D58.8Iná dedičná hemolytická anémia, bližšie určená
D58.9Dedičná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D59.0Autoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.1Iná autoimunitná hemolytická anémia
D59.2Neautoimunitná hemolytická anémia zapríčinená liekmi
D59.3Hemolyticko-uremický syndróm
D59.4Iná neautoimunitná hemolytická anémia
D59.5Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria
D59.6Hemoglobinúria zapríčinená hemolýzou z iných vonkajších príčin
D59.8Iná získaná hemolytická anémia
D59.9Získaná hemolytická anémia, bližšie neurčená
D60.0Chronická získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.1Prechodná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.8Iná získaná čistá aplázia červených krviniek
D60.9Získaná čistá aplázia červených krviniek, bližšie neurčená
D61.0Vrodená aplastická anémia
D61.10Aplastická anémia vyvolaná cytostatickou liečbou
D61.18Iná aplastická anémia vyvolaná liekmi
D61.19Aplastická anémia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D61.2Aplastická anémia z iných vonkajších príčin
D61.3Idiopatická aplastická anémia
D61.8Iná bližšie určená aplastická anémia
D61.9Aplastická anémia, bližšie neurčená
D62Akútna pohemoragická anémia
D63.0Anémia pri nádorových chorobách (C00 – D48)
D63.8Anémia pri iných chronických chorobách zatriedených inde
D64.0Dedičná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.1Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená chorobou
D64.2Sekundárna sideroblastová (sideroachrestická) anémia zapríčinená liekmi a toxickými látkami
D64.3Iná sideroblastová (sideroachrestická) anémia
D64.4Vrodená dyserytropoetická anémia
D64.8Iná bližšie určená anémia
D64.9Anémia, bližšie neurčená
D65.0Získaná afibrinogenémia
D65.1Diseminovaná intravaskulárna koagulácia (DIK, DIC)
D65.2Získané fibrinolytické krvácanie
D65.9Bližšie neurčený defibrinačný syndróm
D66Dedičný nedostatok faktora VIII
D67Dedičný nedostatok faktora IX
D68.0Von Willebrandova choroba
D68.1Dedičný nedostatok faktora XI
D68.2Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania krvi
D68.30Hemoragická diatéza vyvolaná antikoagulanciami
D68.31Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením protilátok proti faktoru VIII
D68.32Hemoragická diatéza vyvolaná zvýšením plazmatickej koncentrácie protilátok proti iným faktorom zrážania krvi
D68.38Iná hemoragická diatéza vyvolaná inými a bližšie neurčenými protilátkami
D68.4Získaný nedostatok faktora zrážania krvi
D68.5Primárny trombofilný stav (trombofília)
D68.6Iný trombofilný stav (trombofília)
D68.8Iná porucha zrážanlivosti krvi, bližšie určená
D68.9Porucha zrážanlivosti krvi, bližšie neurčená
D69.0Alergická purpura
D69.1Kvalitatívna porucha doštičiek
D69.2Iná netrombocytopenická purpura
D69.3Idiopatická trombocytopenická purpura
D69.40Iná primárna trombocytopénia nereagujúca na transfúznu liečbu (D69.40)
D69.41Iná primárna trombocytopénia reagujúca na transfúznu liečbu (D69.41)
D69.52Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ I
D69.53Trombocytopénia vyvolaná heparínom, typ II
D69.57Iná sekundárna trombocytopénia, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.58Iná sekundárna trombocytopénia, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.59Sekundárna trombocytopénia, bližšie neurčená
D69.60Trombocytopénia, bližšie neurčená, označená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.61Trombocytopénia, bližšie neurčená, neoznačená ako nereagujúca na transfúznu liečbu
D69.8Iný bližšie určený stav krvácavosti
D69.9Stav krvácavosti, bližšie neurčený
D70.0Vrodená agranulocytóza a neutropénia
D70.10Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou kratšou ako 4 dni
D70.11Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 10 dní do menej ako 20 dní
D70.12Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou 20 a viac dní
D70.13Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 4 dní do menej ako 7 dní
D70.14Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, s kritickou fázou od 7 dní do menej ako 10 dní
D70.18Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi s iným priebehom
D70.19Agranulocytóza a neutropénia vyvolaná liekmi, bližšie neurčená
D70.3Iná agranulocytóza
D70.5Cyklická neutropénia
D70.6Iná neutropénia
D70.7Neutropénia, bližšie neurčená
D71Funkčná porucha polymorfonukleárnych neutrofilov
D72.0Genetická anomália leukocytov
D72.1Eozinofília
D72.8Iná bližšie určená porucha leukocytov
D72.9Porucha leukocytov, bližšie neurčená
D73.0Hyposplenizmus
D73.1Hypersplenizmus
D73.2Chronická kongestívna splenomegália
D73.3Absces sleziny
D73.4Cysta sleziny
D73.5Infarkt sleziny
D73.8Iná choroba sleziny
D73.9Choroba sleziny, bližšie neurčená
D74.0Vrodená methemoglobinémia
D74.8Iná methemoglobinémia
D74.9Methemoglobinémia, bližšie neurčená
D75.0Familiárna erytrocytóza
D75.1Sekundárna polyglobúlia (polycytémia)
D75.2Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov-Esenciálna trombocytóza
D75.8Iná bližšie určená choroba krvi a krvotvorných ústrojov
D75.9Choroba krvi a krvotvorných ústrojov, bližšie neurčená
D76.0Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty-Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde
D76.1Hemofagocytová lymfohistiocytóza
D76.2Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
D76.3Iný syndróm histiocytózy
D77Iná porucha krvi a krvotvorných ústrojov pri chorobách zatriedených inde
D80.0Dedičná hypogamaglobulinémia
D80.1Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
D80.2Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)
D80.3Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)
D80.4Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)
D80.5Imunodeficit so zvýšeným imunoglobulínu M (IgM)
D80.6Deficit protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobulinémiou
D80.7Prechodná hypogamaglobulinémia v detstve
D80.8Iný imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D80.9Bližšie neurčený imunodeficit s prevahou nedostatku protilátok
D81.0Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s retikulovou dysgenézou
D81.1Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým počtom T-buniek a B-buniek
D81.2Ťažký kombinovaný imunodeficit (SCID) s malým alebo normálnym počtom B-buniek
D81.3Deficit adenozíndezaminázy (ADA)
D81.4Nezelofov syndróm
D81.5Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
D81.6Deficit hlavného komplexu histokompatibility I. triedy
D81.7Deficit hlavného komplexu histokompatibility II. triedy
D81.8Iný kombinovaný imunodeficit
D81.9Kombinovaný imunodeficit, bližšie neurčený
D82.0Wiskottov-Aldrichov syndróm
D82.1Di Georgeov syndróm
D82.2Imunodeficit s disproporčným malým vzrastom
D82.3Imunodeficit po vrodenej defektnej odpovedi na Epsteinov-Barrovej vírus
D82.4Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE) (Jóbov syndróm)
D82.8Imunodeficit spojený s inými ťažkými poruchami, bližšie určenými
D82.9Imunodeficit spojený s ťažkou poruchou, bližšie neurčenou
D83.0Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi odchýlkami v počte a funkcii B-buniek
D83.1Bežný premenlivý imunodeficit s prevažujúcimi poruchami imunoregulačných T-buniek
D83.2Bežný premenlivý imunodeficit s autoprotilátkami proti B-bunkám alebo T-bunkám
D83.8Iný bežný premenlivý imunodeficit
D83.9Bežný premenlivý imunodeficit, bližšie neurčený
D84.0Porucha lymfocytového funkčného antigénu 1 (LFA-1)
D84.1Porucha komplementového systému
D84.8Iný imunodeficit, bližšie určený
D84.9Imunodeficit, bližšie neurčený
D86.0Sarkoidóza pľúc
D86.1Sarkoidóza lymfatických uzlín
D86.2Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou lymfatických uzlín
D86.3Sarkoidóza kože
D86.8Sarkoidóza na iných a viacerých miestach
D86.9Sarkoidóza, bližšie neurčená
D89.0Polyklonálna hypergamaglobulinémia
D89.1Kryoglobulinémia
D89.2Hypergamaglobulinémia, bližšie neurčená
D89.3Syndróm imunitnej obnovy (rekonštitúcie)
D89.8Iná porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie určená, nezatriedená inde
D89.9Porucha s účasťou imunitných mechanizmov, bližšie neurčená
D90Imunodeficit po ožiarení, po chemoterapii a po iných imunosupresívnych výkonoch
E00.0Vrodený syndróm z nedostatku jódu, nervový typ
E00.1Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ
E00.2Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ
E00.9Vrodený syndróm z nedostatku jódu, bližšie neurčený
E01.0Difúzna struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.1Viacuzlová struma (hrvoľ) zapríčinená nedostatkom jódu (endemická)
E01.2Struma zapríčinená nedostatkom jódu (endemická), bližšie neurčená
E01.8Iná choroba štítnej žľazy spojená s nedostatkom jódu a pridružené stavy
E02Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
E03.0Vrodená hypotyreóza s difúznou strumou
E03.1Vrodená hypotyreóza bez strumy
E03.2Hypotyreóza zapríčinená liekmi a inými látkami exogénneho pôvodu
E03.3Poinfekčná hypotyreóza
E03.4Získaná atrofia štítnej žľazy
E03.5Myxedémová kóma
E03.8Iná hypotyreóza, bližšie určená
E03.9Hypotyreóza, bližšie neurčená
E04.0Netoxická difúzna struma (hrvoľ)
E04.1Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
E04.2Netoxická viacuzlová struma (hrvoľ)
E04.8Iná netoxická struma, bližšie určená
E04.9Netoxická struma (hrvoľ), bližšie neurčená
E05.0Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s difúznou strumou
E05.1Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná jedným toxickým tyreoidálnym uzlom
E05.2Hypertyreóza (tyreotoxikóza) s toxickou viacuzlovou strumou (hrvoľom)
E05.3Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná ektopickým tkanivom štítnej žľazy
E05.4Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis factitia)
E05.5Tyreotoxická kríza
E05.8Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)
E05.9Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená
E06.0Akútny zápal štítnej žľazy
E06.1Subakútna tyreoiditída
E06.2Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou (tyreotoxikózou)
E06.3Autoimunitná tyreoiditída
E06.4Tyreoiditída vyvolaná liekom
E06.5Iná chronická tyreoiditída
E06.9Tyreoiditída, bližšie neurčená
E07.0Hypersekrécia kalcitonínu
E07.1Dyshormonogénna struma (hrvoľ)
E07.8Iná choroba štítnej žľazy, bližšie určená
E07.9Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
E10.01Diabetes mellitus, typ 1, s kómou, dekompenzovaný
E10.11Diabetes mellitus, typ 1, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E10.20Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami,kompenzovaný
E10.21Diabetes mellitus, typ 1, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.30Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E10.31Diabetes mellitus, typ 1, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.40Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E10.41Diabetes mellitus, typ 1, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.50Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E10.51Diabetes mellitus, typ 1, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E10.60Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.61Diabetes mellitus, typ 1, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.72Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E10.73Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.74Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E10.75Diabetes mellitus, typ 1, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E10.80Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.81Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.90Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E10.91Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E11.01Diabetes mellitus, typ 2, s kómou, dekompenzovaný
E11.11Diabetes mellitus, typ 2, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E11.20Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.21Diabetes mellitus, typ 2, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.30Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E11.31Diabetes mellitus, typ 2, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.40Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E11.41Diabetes mellitus, typ 2, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.50Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E11.51Diabetes mellitus, typ 2, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E11.60Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.61Diabetes mellitus, typ 2, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
KódNázov choroby
E11.72Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E11.73Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.74Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E11.75Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E11.80Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.81Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.90Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E11.91Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E12.01Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s kómou, dekompenzovaný
E12.11Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E12.20Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.21Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.30Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E12.31Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.40Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E12.41Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.50Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E12.51Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E12.60Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.61Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.72Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E12.73Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.74Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E12.75Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E12.80Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E12.81Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E12.90Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, kompenzovaný
E12.91Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou, bez komplikácií, dekompenzovaný
E13.01Iný bližšie určený diabetes mellitus s kómou, dekompenzovaný
E13.11Iný bližšie určený diabetes mellitus s ketoacidózou, dekompenzovaný
E13.20Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.21Iný bližšie určený diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.30Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E13.31Iný bližšie určený diabetes mellitus s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.40Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E13.41Iný bližšie určený diabetes mellitus s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.50Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E13.51Iný bližšie určený diabetes mellitus s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E13.60Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.61Iný bližšie určený diabetes mellitus s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.72Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E13.73Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.74Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E13.75Iný bližšie určený diabetes mellitus s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E13.80Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E13.81Iný bližšie určený diabetes mellitus s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E13.90Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, kompenzovaný
E13.91Iný bližšie určený diabetes mellitus bez komplikácií, dekompenzovaný
E14.01Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s kómou, dekompenzovaný
E14.11Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s ketoacidózou, dekompenzovaný
E14.20Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.21Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s obličkovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.30Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, kompenzovaný
E14.31Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s očnými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.40Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, kompenzovaný
E14.41Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s nervovými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.50Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, kompenzovaný
E14.51Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s periférnymi cievnymi komplikáciami, dekompenzovaný
E14.60Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.61Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s inými bližšie určenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.72Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, kompenzovaný
E14.73Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými inými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.74Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E14.75Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E14.80Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E14.81Diabetes mellitus, bližšie neurčený, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E14.90Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, kompenzovaný
E14.91Diabetes mellitus, bližšie neurčený, bez komplikácií, dekompenzovaný
E15Nediabetická hypoglykemická kóma
E16.0Hypoglykémia vyvolaná liekmi, bez kómy
E16.1Iná hypoglykémia
E16.2Hypoglykémia, bližšie neurčená
E16.3Zvýšená sekrécia glukagónu
E16.4Abnormálna sekrécia gastrínu
E16.8Iná porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
E16.9Porucha vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
E20.0Idiopatická hypoparatyreóza
E20.1Pseudohypoparatyreóza
E20.8Iná hypoparatyreóza
E20.9Hypoparatyreóza, bližšie neurčená
E21.0Primárna hyperparatyreóza
E21.1Sekundárna hyperparatyreóza, nezatriedená inde
E21.2Iná hyperparatyreóza
E21.3Hyperparatyreóza, bližšie neurčená
E21.4Iná bližšie určená choroba prištítnych žliaz
E21.5Choroba prištítnych žliaz, bližšie neurčená
E22.0Akromegália a pituitárny gigantizmus
E22.1Hyperprolaktinémia
E22.2Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu (SIADH)
E22.8Iná hyperfunkcia hypofýzy
E22.9Hyperfunkcia hypofýzy, bližšie neurčená
E23.0Hypopituitarizmus
E23.1Hypopituitarizmus vyvolaný liekom
E23.2Diabetes insipidus
E23.3Dysfunkcia hypotalamu, nezatriedená inde
E23.6Iná choroba hypofýzy
E23.7Choroba hypofýzy, bližšie neurčená
E24.0Centrálny Cushingov syndróm (Cushingova choroba)
E24.1Nelsonov syndróm
E24.2Cushingov syndróm vyvolaný liekom
E24.3Ektopický ACTH-syndróm
E24.4Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom
E24.8Iný Cushingov syndróm
E24.9Cushingov syndróm, bližšie neurčený
E25.00Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), klasická forma
E25.01Adrenogenitálna porucha, typ 3 (nedostatok 21-hydroxylázy), forma s neskorým nástupom
E25.08Iná vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu
E25.09Vrodená adrenogenitálna porucha spojená s nedostatkom enzýmu, bližšie neurčená
E25.8Iná adrenogenitálna porucha
E25.9Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
E26.0Primárny hyperaldosteronizmus
E26.1Sekundárny hyperaldosteronizmus
E26.8Iný hyperaldosteronizmus
E26.9Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
E27.0Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
E27.1Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
E27.2Addisonova kríza
E27.3Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi
E27.4Iná a bližšie neurčená nedostatočnosť kôry nadobličiek
E27.5Hyperfunkcia drene nadobličiek
E27.8Iná choroba nadobličiek, bližšie určená
E27.9Choroba nadobličiek, bližšie neurčená
E28.0Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom estrogénov
E28.1Porucha funkcie vaječníkov s nadbytkom androgénov
E28.2Syndróm polycystických ovárií
E28.3Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)
E28.8Iná porucha funkcie vaječníkov
E28.9Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
E29.0Hyperfunkcia semenníkov
E29.1Hypofunkcia semenníkov
E29.8Iná porucha funkcie semenníkov
E29.9Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
E30.0Oneskorená puberta
E30.1Predčasná puberta
E30.8Iná porucha puberty
E30.9Porucha puberty, bližšie neurčená
E31.0Autoimunitná polyglandulárna insuficiencia
E31.1Polyglandulárna hyperfunkcia
E31.8Iná polyglandulárna dysfunkcia
E31.9Polyglandulárna dysfunkcia, bližšie neurčená
E32.0Pretrvávajúca hyperplázia týmusu
E32.1Absces týmusu
E32.8Iná choroba týmusu
E32.9Choroba týmusu, bližšie neurčená
E34.0Karcinoidový syndróm
E34.1Iná hypersekrécia črevných hormónov
E34.2Ektopická sekrécia hormónov, nezatriedená inde
E34.3Nízky vzrast, nezatriedený inde
E34.4Konštitučne vysoká postava
E34.50Syndróm čiastočnej rezistencie na androgény
E34.51Syndróm úplnej rezistencie na androgény
E34.59Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený
E34.8Iná bližšie určená endokrinná porucha
E34.9Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E35.0Choroba štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde
E35.1Choroba nadobličiek pri chorobách zatriedených inde
E35.8Choroba iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde
E40Kvašiorkor
E41Výživový (nutričný) marazmus
E42Marantický kvašiorkor
E43Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E44.0Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E44.1Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
E45Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
E46Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E50.0Nedostatok vitamínu A s xerózou spojovky
E50.1Nedostatok vitamínu A s Bitotovými škvrnami a xerózou spojovky
E50.2Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky
E50.3Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky
E50.4Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou
E50.5Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou
E50.6Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky
E50.7Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.8Iné prejavy nedostatku vitamínu A
E50.9Nedostatok vitamínu A, bližšie neurčený
E51.1Beri-beri
E51.2Wernickeho encefalopatia
E51.8Iný prejav nedostatku tiamínu
E51.9Nedostatok tiamínu, bližšie neurčený
E52Nedostatok niacínu (pelagra)
E53.0Nedostatok riboflavínu
E53.1Nedostatok pyridoxínu (vitamínu B6)
E53.8Nedostatok iného bližšie určeného vitamínu skupiny B
E53.9Nedostatok vitamínu skupiny B, bližšie neurčený
E54Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)
E55.0Aktívna rachitída
E55.9Nedostatok vitamínu D, bližšie neurčený
E56.0Nedostatok vitamínu E
E56.1Nedostatok vitamínu K
E56.8Nedostatok iného vitamínu
E56.9Nedostatok vitamínu, bližšie neurčený
E58Nedostatok vápnika vo výžive
E59Nedostatok selénu vo výžive
E60Nedostatok zinku vo výžive
E61.0Nedostatok medi
E61.1Nedostatok železa
E61.2Nedostatok horčíka
E61.3Nedostatok mangánu
E61.4Nedostatok chrómu
E61.5Nedostatok molybdénu
E61.6Nedostatok vanádu
E61.7Nedostatok viacerých stopových prvkov
E61.8Nedostatok iného bližšie určeného stopového prvku
E61.9Nedostatok stopového prvku, bližšie neurčený
E63.0Nedostatok esenciálnych mastných kyselín
E63.1Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy
E63.8Iný bližšie určený nedostatok vo výžive
E63.9Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený
E64.0Následky proteínovo-energetickej podvýživy
E64.1Následky nedostatku vitamínu A
E64.2Následky nedostatku vitamínu C
E64.3Následky rachitídy
E64.8Následky iných nedostatkov vo výžive
E64.9Následky bližšie neurčeného nedostatku vo výžive
E65Lokalizovaná obezita (tučnota)
E66.00Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.01Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.02Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.09Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.10Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.11Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.12Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.19Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.20Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.21Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.22Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.29Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E66.80Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.81Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.82Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.89Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.90Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.91Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.92Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.99Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E67.0Hypervitaminóza A
E67.1Hyperkarotenémia
E67.2Syndróm nadbytku vitamínu B6
E67.3Hypervitaminóza D
E67.8Iná nadmerná výživa, bližšie neurčená
E68Následok nadmernej výživy
E70.0Klasická fenylketonúria
E70.1Iná hyperfenylalaninémia
E70.2Porucha metabolizmu tyrozínu
E70.3Albinizmus
E70.8Iná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín
E70.9Porucha metabolizmu aromatických aminokyselín, bližšie neurčená
E71.0Choroba javorového sirupu (leucinóza)
E71.1Iná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom
E71.2Porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom, bližšie neurčená
E71.3Porucha metabolizmu mastných kyselín
E72.0Porucha transportu aminokyselín
E72.1Porucha metabolizmu aminokyselín obsahujúcich síru
E72.2Porucha metabolického cyklu močoviny
E72.3Porucha metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
E72.4Porucha metabolizmu ornitínu
E72.5Porucha metabolizmu glycínu
E72.8Iná porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie určená
E72.9Porucha metabolizmu aminokyselín, bližšie neurčená
E73.0Vrodený nedostatok laktázy
E73.1Sekundárny nedostatok laktázy
E73.8Iná intolerancia laktózy
E73.9Intolerancia laktózy, bližšie neurčená
E74.0Choroba z nahromadenia glykogénu (glykogenóza)
E74.1Porucha metabolizmu fruktózy
E74.2Porucha metabolizmu galaktózy
E74.3Iná porucha črevnej absorpcie sacharidov
E74.4Porucha metabolizmu pyruvátu a porucha glukoneogenézy
E74.8Iná bližšie určená porucha metabolizmu sacharidov
E74.9Porucha metabolizmu sacharidov, bližšie neurčená
E75.0GM2-gangliozidóza
E75.1Iná gangliozidóza
E75.2Iná sfingolipidóza
E75.3Sfingolipidóza, bližšie neurčená
E75.4Neurónová ceroidová lipofuscinóza
E75.5Iná porucha ukladania lipidov
E75.6Porucha ukladania lipidov, bližšie neurčená
E76.0Mukopolysacharidóza, typ I
E76.1Mukopolysacharidóza, typ II
E76.2Iná mukopolysacharidóza
E76.3Mukopolysacharidóza, bližšie neurčená
E76.8Iná porucha metabolizmu glykozaminoglykánu
E76.9Porucha metabolizmu glykozaminoglykánu, bližšie neurčená
E77.0Porucha posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov
E77.1Porucha odbúrania glykoproteínov
E77.8Iná porucha metabolizmu glykoproteínov
E77.9Porucha metabolizmu glykoproteínov, bližšie neurčená
E78.0Izolovaná hypercholesterolémia
E78.1Izolovaná hypertriacylglycerolémia
E78.2Zmiešaná hyperlipidémia
E78.3Hyperchylomikronémia
E78.4Iná hyperlipidémia
E78.5Hyperlipidémia, bližšie neurčená
E78.6Nedostatok lipoproteínov
E78.8Iná porucha metabolizmu lipoproteínov
E78.9Porucha metabolizmu lipoproteínov, bližšie neurčená
E79.0Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
E79.1Leschov-Nyhanov syndróm
E79.8Iná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu
E79.9Porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu, bližšie neurčená
E80.0Dedičná erytropoetická porfýria
E80.1Porphyria cutanea tarda
E80.2Iná porfýria
E80.3Porucha katalázy a peroxidázy
E80.4Gilbertov syndróm
E80.5Criglerov-Najjarov syndróm
E80.6Iná porucha metabolizmu bilirubínu
E80.7Porucha metabolizmu bilirubínu, bližšie neurčená
E83.0Porucha metabolizmu medi
E83.1Porucha metabolizmu železa
E83.2Porucha metabolizmu zinku
E83.30Familiárna hypofosfatemická rachitída
E83.31Rachitída závislá od vitamínu D
E83.38Iná porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz
E83.39Porucha metabolizmu fosforu a fosfatáz, bližšie neurčená
E83.4Porucha metabolizmu horčíka
E83.50Kalcifylaxia (kalcinóza)
E83.58Iná porucha metabolizmu vápnika
E83.59Porucha metabolizmu vápnika, bližšie neurčená
E83.8Iná porucha metabolizmu minerálov
E83.9Porucha metabolizmu minerálov, bližšie neurčená
E84.0Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi
E84.1Cystická fibróza s črevnými prejavmi
E84.80Cystická fibróza s pľúcnymi a črevnými prejavmi
E84.87Cystická fibróza s inými viacpočetnými prejavmi
E84.88Cystická fibróza s inými prejavmi
E84.9Cystická fibróza, bližšie neurčená
E85.0Hereditárno-familiárna amyloidóza bez neuropatie
E85.1Hereditárno-familiárna amyloidóza s neuropatiou
E85.2Hereditárno-familiárna amyloidóza, bližšie neurčená
E85.3Sekundárna systémová amyloidóza
E85.4Orgánovo ohraničená (lokalizovaná) amyloidóza
E85.8Iná amyloidóza
E85.9Amyloidóza, bližšie neurčená
E86Dehydratácia, hypovolémia (zníženie objemu telovej tekutiny)
E87.0Hyperosmolalita a hypernatriémia
E87.1Hypoosmolalita a hyponatriémia
E87.2Acidóza
E87.3Alkalóza
E87.4Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
E87.5Hyperkáliémia
E87.6Hypokáliémia
E87.7Preťaženie tekutinou
E87.8Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
E88.0Porucha metabolizmu plazmatických proteínov, nezatriedená inde
E88.1Lipodystrofia, nezatriedená inde
E88.2Lipomatóza, nezatriedená inde
E88.3Syndróm z rozpadu nádoru (tumor lysis syndrome)
E88.8Iná bližšie určená metabolická porucha
E88.9Metabolická porucha, bližšie neurčená
E89.0Hypotyreóza po lekárskom výkone
E89.1Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
E89.2Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
E89.3Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
E89.4Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
E89.5Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
E89.6Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
E89.8Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
E89.9Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená
E90Nutričná a metabolická porucha pri chorobách zatriedených inde
F00.0Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (typ 2) (G30.0†)
F00.1Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (typ 1) (G30.1†)
F00.2Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypická alebo zmiešaná forma (G30.8†)
F00.9Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená
F01.0Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom
F01.1Mnohoinfarktová demencia
F01.2Subkortikálna vaskulárna demencia
F01.3Zmiešaná kortikálna a subkortikálna vaskulárna demencia
F01.8Iná vaskulárna demencia
F01.9Vaskulárna demencia, bližšie neurčená
F02.0Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0†)
F02.1Demencia pri Creutzfeldtovej-Jakobovej chorobe (A81.0†)
F02.2Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10†)
F02.3Demencia pri Parkinsonovej chorobe
F02.4Demencia pri chorobe HIV (spôsobenej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti)
F02.8Demencia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
F03Demencia, bližšie neurčená
F04Organický amnestický syndróm, nezapríčinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami
F05.0Delírium bez demencie
F05.1Delírium pri demencii
F05.8Iné delírium
F05.9Delírium, bližšie neurčené
F06.0Organická halucinóza
F06.1Organická katatonická porucha
F06.2Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)
F06.3Organická afektívna porucha
F06.4Organická úzkostná porucha
F06.5Organická disociatívna porucha
F06.6Emočná labilita (asténia) na organickom podklade
F06.7Ľahká kognitívna porucha (porucha poznávania)
F06.8Iná psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie určená
F06.9Psychická porucha, zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou, bližšie neurčená
F07.0Porucha osobnosti na organickom podklade
F07.1Postencefalitický syndróm
F07.2Postkomočný syndróm
F07.8Iná organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
F07.9Organická porucha osobnosti a správania, zapríčinená chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu, bližšie neurčená
F09Organická alebo symptomatická psychická porucha, bližšie neurčená
F10.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: akútna intoxikácia
F10.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: škodlivé užívanie
F10.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: syndróm závislosti
F10.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm
F10.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: abstinenčný syndróm s delíriom
F10.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: psychotická porucha
F10.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: amnestický syndróm
F10.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F10.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu
F10.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) alkoholu, bližšie neurčená
F11.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: akútna intoxikácia
F11.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: škodlivé užívanie
F11.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: syndróm závislosti
F11.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm
F11.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: abstinenčný syndróm s delíriom
F11.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: psychotická porucha
F11.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: amnestický syndróm
F11.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F11.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov
F11.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) opiátov, bližšie neurčená
F12.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: akútna intoxikácia
F12.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: škodlivé užívanie
F12.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: syndróm závislosti
F12.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm
F12.4Porucha psychiky a správania. zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: abstinenčný syndróm s delíriom
F12.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: psychotická porucha
F12.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: amnestický syndróm
F12.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F12.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov
F12.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kanabinoidov, bližšie neurčená
F13.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: akútna intoxikácia
F13.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: škodlivé užívanie
F13.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: syndróm závislosti
F13.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm
F13.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: abstinenčný syndróm s delíriom
F13.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: psychotická porucha
F13.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: amnestický syndróm
F13.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F13.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík
F13.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) sedatív alebo hypnotík, bližšie neurčená
F14.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: akútna intoxikácia
F14.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: škodlivé užívanie
F14.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: syndróm závislosti
F14.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm
F14.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F14.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: psychotická porucha
F14.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: amnestický syndróm
F14.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F14.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) kokaínu
F14.9Porucha psychiky a správania zapríčinená, užitím (užívaním) kokaínu, bližšie neurčená
F15.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: akútna intoxikácia
F15.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: škodlivé užívanie
F15.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: syndróm závislosti
F15.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm
F15.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: abstinenčný syndróm s delíriom
F15.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: psychotická porucha
F15.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: amnestický syndróm
F15.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F15.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu
F15.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) iných stimulancií vrátane kofeínu, bližšie neurčená
F16.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: akútna intoxikácia
F16.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: škodlivé užívanie
F16.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: syndróm závislosti
F16.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm
F16.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: abstinenčný syndróm s delíriom
F16.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: psychotická porucha
F16.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: amnestický syndróm
F16.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F16.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov
F16.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) halucinogénov, bližšie neurčená
F17.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: akútna intoxikácia
F17.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: škodlivé užívanie
F17.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: syndróm závislosti
F17.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm
F17.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: abstinenčný syndróm s delíriom
F17.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: psychotická porucha
F17.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: amnestický syndróm
F17.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F17.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku
F17.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) tabaku, bližšie neurčená
F18.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: akútna intoxikácia
F18.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: škodlivé užívanie
F18.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: syndróm závislosti
F18.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm
F18.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: abstinenčný syndróm s delíriom
F18.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: psychotická porucha
F18.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: amnestický syndróm
F18.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F18.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel
F18.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) prchavých rozpúšťadiel, bližšie neurčená
F19.0Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: akútna intoxikácia
F19.1Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: škodlivé užívanie
F19.2Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: syndróm závislosti
F19.3Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm
F19.4Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: abstinenčný syndróm s delíriom
F19.5Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: psychotická porucha
F19.6Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: amnestický syndróm
F19.7Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok: reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha
F19.8Iná porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok
F19.9Porucha psychiky a správania, zapríčinená užitím (užívaním) viacerých drog a iných psychoaktívnych látok, bližšie neurčená
F20.0Paranoidná schizofrénia
F20.1Hebefrénna schizofrénia
F20.2Katatonická schizofrénia
F20.3Nediferencovaná schizofrénia
F20.4Poschizofrenická depresia
F20.5Reziduálna schizofrénia
F20.6Jednoduchá schizofrénia
F20.8Iná schizofrénia
F20.9Schizofrénia, bližšie neurčená
F21Schizotypová porucha
F22.0Porucha s bludmi
F22.8Iná pretrvávajúca porucha s bludmi
F22.9Pretrvávajúca porucha s bludmi, bližšie neurčená
F23.0Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie
F23.1Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie
F23.2Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii
F23.3Iná akútna psychotická porucha s prevahou bludov
F23.8Iná akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha
F23.9Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha, bližšie neurčená
F24Indukovaná porucha s bludmi
F25.0Schizoafektívna porucha, manický typ
F25.1Schizoafektívna porucha, depresívny typ
F25.2Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
F25.8Iná schizoafektívna porucha
F25.9Schizoafektívna porucha, bližšie neurčená
F28Iná neorganická psychotická porucha
F29Neorganická psychóza, bližšie neurčená
F30.0Hypománia
F30.1Mánia bez psychotických príznakov
F30.2Mánia s psychotickými príznakmi
F30.8Iná manická epizóda
F30.9Manická epizóda, bližšie neurčená
F31.0Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická epizóda
F31.1Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda bez psychotických príznakov
F31.2Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická epizóda s psychotickými príznakmi
F31.3Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda miernej alebo stredne ťažkej depresie
F31.4Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F31.5Bipolárna afektívna porucha, terajšia epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F31.6Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda
F31.7Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
F31.8Iná bipolárna afektívna porucha
F31.9Bipolárna afektívna porucha, bližšie neurčená
F32.0Epizóda miernej depresie
F32.1Epizóda stredne ťažkej depresie
F32.2Epizóda ťažkej depresie bez psychotických príznakov
F32.3Epizóda ťažkej depresie s psychotickými príznakmi
F32.8Iná depresívna epizóda
F32.9Depresívna epizóda, bližšie neurčená
F33.0Recidivujúca depresívna porucha, terajšia mierna epizóda
F33.1Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda
F33.2Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda bez psychotických príznakov
F33.3Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ťažká epizóda s psychotickými príznakmi
F33.4Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
F33.8Iná recidivujúca depresívna porucha
F33.9Recidivujúca depresívna porucha, bližšie neurčená
F34.0Cyklotýmia
F34.1Dystýmia
F34.8Iná pretrvávajúca afektívna porucha
F34.9Pretrvávajúca afektívna porucha, bližšie neurčená
F38.0Iná jednotlivá afektívna porucha
F38.1Iná recidivujúca afektívna porucha
F38.8Iná bližšie určená afektívna porucha
F39Afektívna porucha, bližšie neurčená
F40.00Agorafóbia, bez panickej poruchy
F40.01Agorafóbia, s panickou poruchou
F40.1Sociálna fóbia
F40.2Špecifická (izolovaná) fóbia
F40.8Iná fóbická úzkostná porucha
F40.9Fóbická úzkostná porucha
F41.0Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)
F41.1Generalizovaná úzkostná porucha
F41.2Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha
F41.3Iná zmiešaná úzkostná porucha
F41.8Iná úzkostná porucha, bližšie určená
F41.9Úzkostná porucha, bližšie neurčená
F42.0Prevažne obsedantné myšlienky alebo ruminácie
F42.1Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)
F42.2Zmiešané obsesívne myšlienky a konania
F42.8Iná obsedantno-kompulzívna porucha
F42.9Obsedantno-kompulzívna porucha, bližšie neurčená
F43.0Akútna stresová reakcia
F43.1Potraumatická stresová porucha
F43.2Adaptačná porucha
F43.8Iná reakcia na ťažký stres
F43.9Reakcia na ťažký stres, bližšie neurčená
F44.0Disociačná amnézia
F44.1Disociačná fúga
F44.2Disociačný stupor
F44.3Tranz a posadnutosť
F44.4Disociačná motorická porucha
F44.5Disociačné záchvaty (konvulzie)
F44.6Disociačná anestézia a strata citlivosti
F44.7Zmiešaná disociačná (konverzná) porucha
F44.80Ganserov syndróm
F44.81Viacpočetná osobnosť
F44.82Prechodná disociačná (konverzná) porucha v detstve a v mladosti
F44.88Iná disociačná (konverzná) porucha
F44.9Disociačná (konverzná) porucha, bližšie neurčená
F45.0Somatizovaná porucha
F45.1Nediferencovaná somatoformná porucha
F45.2Hypochondrická porucha
F45.30Somatoformná autonómna dysfunkcia srdca a obehovej sústavy
F45.31Somatoformná autonómna dysfunkcia horného úseku tráviacej trubice
F45.32Somatoformná autonómna dysfunkcia dolného úseku tráviacej trubice
F45.33Somatoformná autonómna dysfunkcia dýchaciej sústavy
F45.34Somatoformná autonómna dysfunkcia močovopohlavnej sústavy
F45.37Somatoformná autonómna dysfunkcia viacerých ústrojov a sústav
F45.38Somatoformná autonómna dysfunkcia iných ústrojov a sústav
F45.39Somatoformná autonómna dysfunkcia bližšie neurčeného ústroja a sústavy
F45.40Somatoformná porucha s pretrvávajúcou bolesťou
F45.41Chronická porucha s bolesťou, so somatickými a psychickými faktormi
F45.8Iná somatoformná porucha
F45.9Somatoformná porucha, bližšie neurčená
F48.0Neurasténia
F48.1Syndróm depersonalizácie a derealizácie
F48.8Iná neurotická porucha, bližšie určená
F48.9Neurotická porucha, bližšie neurčená
F50.0Mentálna anorexia (anorexia nervosa)
F50.1Atypická mentálna anorexia (atypická anorexia nervosa)
F50.2Mentálna bulímia (bulimia nervosa)
F50.3Atypická mentálna bulímia (atypická bulimia nervosa)
F50.4Prejedanie spojené s inými psychickými poruchami
F50.5Dávenie spojené s inými psychickými poruchami
F50.8Iná porucha príjmu potravy
F50.9Porucha príjmu potravy, bližšie neurčená
F51.0Neorganická nespavosť
F51.1Neorganická spavosť
F51.2Neorganická porucha spánkového rytmu
F51.3Námesačnosť (somnambulizmus)
F51.4Nočná hrôza (pavor nocturnus)
F51.5Nočná mora
F51.8Iná neorganická porucha spánku
F51.9Neorganická porucha spánku, bližšie neurčená
F52.0Nedostatok alebo strata pohlavnej túžby
F52.1Pohlavná averzia a nedostatok pohlavnej rozkoše
F52.2Zlyhanie genitálnej odpovede
F52.3Porucha orgazmu
F52.4Predčasná ejakulácia
F52.5Neorganický vaginizmus
F52.6Neorganická dyspareunia
F52.7Nadmerná pohlavná túžba
F52.8Iná porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou
F52.9Porucha pohlavných funkcií, nezapríčinená organickou poruchou alebo chorobou, bližšie neurčená
F53.0Mierna duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.1Ťažká duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.8Iná duševná porucha a porucha správania v šestonedelí, nezatriedená inde
F53.9Duševná porucha v šestonedelí, bližšie neurčená
F54Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými inde
F55.0Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antidepresíva
F55.1Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: preháňadlá (laxanciá)
F55.2Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: analgetiká
F55.3Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: antacidá
F55.4Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: vitamíny
F55.5Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: steroidy a hormóny
F55.6Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: liečivé rastliny alebo prírodné liečivé prípravky
F55.8Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: iná látka
F55.9Škodlivé užívanie látok nevyvolávajúcich závislosť: bližšie neurčená látka
F59Porucha správania súvisiaca s fyziologickými poruchami a somatickými faktormi, bližšie neurčená
F60.0Paranoidná porucha osobnosti
F60.1Schizoidná porucha osobnosti
F60.2Disociálna porucha osobnosti
F60.30Emočne nestabilná osobnosť, impulzívny typ
F60.31Emočne nestabilná osobnosť, hraničný typ
F60.4Histriónska porucha osobnosti
F60.5Anankastická porucha osobnosti
F60.6Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti
F60.7Porucha osobnosti so závislosťou (astenická)
F60.8Iná špecifická porucha osobnosti
F60.9Porucha osobnosti, bližšie neurčená
F61Zmiešaná a iná porucha osobnosti
F62.0Trvalá zmena osobnosti po katastrofickom zážitku
F62.1Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe
F62.80Osobnostný syndróm chronickej bolesti
F62.88Iná pretrvávajúca zmena osobnosti
F62.9Pretrvávajúca zmena osobnosti, bližšie neurčená
F63.0Patologické hráčstvo
F63.1Patologické podpaľačstvo (pyrománia)
F63.2Patologické kradnutie (kleptománia)
F63.3Trichotilománia
F63.8Iná porucha návykov a impulzov
F63.9Porucha návykov a impulzov, bližšie neurčená
F64.0Transsexualizmus
F64.1Transvestizmus
F64.2Porucha pohlavnej identity v detstve
F64.8Iná porucha pohlavnej identity
F64.9Porucha pohlavnej identity, bližšie neurčená
F65.0Fetišizmus
F65.1Fetišistický transvestizmus
F65.2Exhibicionizmus
F65.3Voyeurizmus
F65.4Pedofília
F65.5Sadomasochizmus
F65.6Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania
F65.8Iná porucha sexuálneho zamerania
F65.9Porucha sexuálneho zamerania, bližšie neurčená
F66.0Porucha pohlavného dozrievania
F66.1Egodystonická sexuálna orientácia
F66.2Porucha sexuálneho vzťahu
F66.8Iná porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou
F66.9Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym vývinom a orientáciou, bližšie neurčená
F68.0Zvýraznenie fyzických príznakov z psychických dôvodov
F68.1Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo nespôsobilostí (predstieraná porucha)
F68.8Iná bližšie určená porucha osobnosti a správania dospelých
F69Porucha osobnosti a správania dospelých, bližšie neurčená
F70.0Mierna duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F70.1Mierna duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F70.8Mierna duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F70.9Mierna duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania
F71.0Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F71.1Stredne ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F71.8Stredne ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F71.9Stredne ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F72.0Ťažká duševná zaostalosť, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F72.1Ťažká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F72.8Ťažká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F72.9Ťažká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F73.0Hlboká duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F73.1Hlboká duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F73.8Hlboká duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F73.9Hlboká duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F74.0Disociácia inteligencie, bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou
F74.1Disociácia inteligencie s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F74.8Disociácia inteligencie s inou poruchou správania
F74.9Disociácia inteligencie, bez udania poruchy správania
F78.0Iná duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania
F78.1Iná duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F78.8Iná duševná zaostalosť s inou poruchou správania
F78.9Iná duševná zaostalosť, bez údaja o poruche správania
F79.0Duševná zaostalosť bez poruchy správania alebo s minimálnou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.1Duševná zaostalosť s významnou poruchou správania, s potrebou pozorovania alebo liečby
F79.8Duševná zaostalosť s inou poruchou správania, bližšie neurčená
F79.9Duševná zaostalosť bez údaja o poruche správania, bližšie neurčená
F80.0Špecifická porucha reči, porucha artikulácie
F80.1Expresívna porucha reči
F80.20Porucha sluchového vnímania a spracovania
F80.28Iná perceptívna porucha reči
F80.3Získaná afázia s epilepsiou (Landauov-Kleffnerov syndróm)
F80.8Iná vývinová porucha reči a jazyka
F80.9Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená
F81.0Špecifická porucha čítania
F81.1Špecifická porucha hláskovania
F81.2Špecifická porucha aritmetických schopností
F81.3Zmiešaná porucha školských zručností
F81.8Iná vývinová porucha školských zručností
F81.9Vývinová porucha školských zručností, bližšie neurčená
F82.0Špecifická porucha vývinu hrubej motoriky
F82.1Špecifická porucha vývinu jemnej motoriky a grafomotoriky
F82.2Špecifická porucha vývinu ústnej motoriky
F82.9Špecifická porucha vývinu motorických funkcií, bližšie neurčená
F83Zmiešaná špecifická vývinová porucha
F84.0Detský autizmus
F84.1Atypický autizmus
F84.2Rettov syndróm
F84.3Iná detská dezintegračná porucha
F84.4Hyperaktívna porucha spojená s duševnou zaostalosťou a stereotypnými pohybmi
F84.5Aspergerov syndróm
F84.8Iná pervazívna vývinová porucha
F84.9Pervazívná vývinová porucha, bližšie neurčená
F88Iná porucha psychického vývinu
F89Porucha psychického vývinu, bližšie neurčená
F90.0Porucha aktivity a pozornosti
F90.1Hyperkinetická porucha správania
F90.8Iná hyperkinetická porucha
F90.9Hyperkinetická porucha, bližšie neurčená
F91.0Porucha správania viazaná na vzťahy v rodine
F91.1Porucha sociálneho správania pri chýbaní sociálnych väzieb (porucha správania z nedostatku socializácie)
F91.2Porucha sociálneho správania so zachovaním sociálnych väzieb (socializovaná porucha správania)
F91.3Porucha správania s opozičným, vzdorovitým správaním
F91.8Iná porucha správania
F91.9Porucha správania, bližšie neurčená
F92.0Depresívna porucha správania
F92.8Iná zmiešaná porucha správania a emotivity
F92.9Zmiešaná porucha správania a emotivity, bližšie neurčená
F93.0Úzkosť z odlúčenia u detí
F93.1Fóbicko-úzkostná porucha u detí
F93.2Sociálna úzkostná porucha u detí
F93.3Porucha emotivity v dôsledku súrodeneckej rivality
F93.8Iná detská porucha emotivity
F93.9Detská porucha emotivity, bližšie neurčená
F94.0Elektívny mutizmus
F94.1Reaktívna porucha pripútania v detstve (reactive attachment disorder)
F94.2Dezinhibovaná porucha pripútania u detí (disinhibited attachment disorder)
F94.8Iná porucha sociálneho fungovania v detstve
F94.9Porucha sociálneho fungovania v detstve, bližšie neurčená
F95.0Prechodná tiková porucha
F95.1Chronická pohybová alebo hlasová tiková porucha
F95.2Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de la Tourette)
F95.8Iná tiková porucha
F95.9Tiková porucha, bližšie neurčená
F98.0Enuréza (pomočovanie) neorganického pôvodu
F98.1Enkopréza (mimovôľové vyprázdňovanie stolice) neorganického pôvodu
F98.2Porucha príjmu potravy v ranom detstve a v detstve
F98.3Pica v ranom detstve a v detstve
F98.4Stereotypné pohyby
F98.5Zajakavosť
F98.6Brblavosť (tumultus sermonis, ponáhľavá reč)
F98.8Iná bližšie určená porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania
F98.9Porucha správania a emotivity so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospievania, bližšie neurčená
F99Duševná porucha, bližšie neurčená
G00.0Meningitída zapríčinená Haemophilus influenzae
G00.1Pneumokoková meningitída
G00.2Streptokoková meningitída
G00.3Stafylokoková meningitída
G00.8Iná baktériová meningitída
G00.9Baktériová meningitída, bližšie neurčená
G01Meningitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G02.0Meningitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G02.1Meningitída pri mykózach zatriedených inde
G02.8Meningitída pri iných bližšie určených infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G03.0Nehnisová meningitída
G03.1Chronická meningitída
G03.2Benígna recidivujúca meningitída (Mollaretova)
G03.8Meningitída vyvolaná inými bližšie určenými príčinami
G03.9Meningitída, bližšie neurčená
G04.0Akútna diseminovaná encefalitída
G04.1Tropická spastická paraplégia
G04.2Baktériová meningoencefalitída a meningomyelitída, nezatriedená inde
G04.8Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
G04.9Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída, bližšie neurčená
G05.0Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri baktériových chorobách zatriedených inde
G05.1Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
G05.2Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G05.8Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde
G06.0Intrakraniálny absces a granulóm
G06.1Intraspinálny absces a granulóm
G06.2Extradurálny a subdurálny absces, bližšie neurčený
G07Intrakraniálny (vnútročrepový, vnútrolebkový) a intraspinálny (vnútrochrbticový) absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G08Intrakraniálna (vnútročrepová, vnútrolebková) a intraspinálna (vnútrochrbticová) flebitída a tromboflebitída
G09Následky zápalových chorôb centrálnej nervovej sústavy
G10Huntingtonova choroba
G11.0Vrodená neprogredujúca ataxia
G11.1Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
G11.2Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
G11.3Cerebelárna ataxia s poruchou reparácie DNA
G11.4Dedičná spastická paraplégia
G11.8Iná dedičná ataxia
G11.9Dedičná ataxia, bližšie neurčená
G12.0Detská spinálna svalová atrofia, typ I (Werdnigov-Hoffmanov typ)
G12.1Iná zdedená spinálna svalová atrofia
G12.2Choroba motorického neurónu
G12.8Iná spinálna svalová atrofia a príbuzný syndróm
G12.9Spinálna svalová atrofia, bližšie neurčená
G13.0Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
G13.1Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri nádorovej chorobe
G13.2Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri myxedéme (E00.1†, E03.-†)
G13.8Systémová atrofia postihujúca najmä centrálnu nervovú sústavu pri iných chorobách zatriedených inde
G14Postpoliomyelitický syndróm
G20.00Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.01Parkinsonova choroba bez obmedzenia alebo s minimálnym obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.10Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.11Parkinsonova choroba s miernym až stredne ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.20Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, bez motorickej fluktuácie
G20.21Parkinsonova choroba s veľmi ťažkým obmedzením, s motorickou fluktuáciou
G20.90Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, bez motorickej fluktuácie
G20.91Parkinsonova choroba, bližšie neurčená, s motorickou fluktuáciou
G21.0Malígny neuroleptický syndróm
G21.1Iný sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený liekmi
G21.2Sekundárny Parkinsonov syndróm zapríčinený inými vonkajšími faktormi
G21.3Parkinsonov syndróm po zápale mozgu
G21.4Vaskulárny Parkinsonov syndróm
G21.8Iný sekundárny Parkinsonov syndróm
G21.9Sekundárny Parkinsonov syndróm, bližšie neurčený
G22Parkinsonov syndróm pri chorobách zatriedených inde
G23.0Hallervordenova-Spatzova choroba
G23.1Progresívna supranukleárna oftalmoplégia
G23.2Striatonigrálna degenerácia
G23.8Iná degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie určená
G23.9Degeneratívna choroba bazálnych ganglií, bližšie neurčená
G24.0Dystónia zapríčinená liekmi
G24.1Idiopatická familiárna dystónia
G24.2Idiopatická nefamiliárna dystónia
G24.3Spastický tortikolis
G24.4Idiopatická orofaciálna dystónia
G24.5Blefarospazmus
G24.8Iná dystónia
G24.9Dystónia, bližšie neurčená
G25.0Esenciálny tremor
G25.1Tremor zapríčinený liekom
G25.2Iná bližšie určená forma tremoru
G25.3Myoklonus
G25.4Chorea vyvolaná liekom
G25.5Iná chorea
G25.6Tiky zapríčinené liekom a iné tiky organického pôvodu
G25.80Periodické pohyby nôh v spánku
G25.81Syndróm nepokojných nôh
G25.88Iná extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie určená
G25.9Extrapyramídová porucha a porucha hybnosti, bližšie neurčená
G26Extrapyramídové poruchy a poruchy hybnosti pri chorobách zatriedených inde
G30.0Alzheimerova choroba so skorým začiatkom (F00.0*)
G30.1Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)
G30.8Iná Alzheimerova choroba (F00.2*)
G30.9Alzheimerova choroba, bližšie neurčená
G31.0Ohraničená atrofia mozgu
G31.1Starecká degenerácia mozgu, nezatriedená inde
G31.2Degenerácia nervovej sústavy, zapríčinená alkoholom
G31.81Mitochondriová cytopatia
G31.82Demencia s Lewyho telieskami
G31.88Iná degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie určená
G31.9Degeneratívna choroba nervovej sústavy, bližšie neurčená
G32.0Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
G32.8Iná bližšie určená degeneratívna choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
G35.0Roztrúsená skleróza, prvá manifestácia
G35.10Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.11Roztrúsená skleróza s relapsami a remisiami, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.20Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.21Roztrúsená skleróza s primárne progresívnym priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.30Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, bez prejavov relapsu alebo progresie
G35.31Roztrúsená skleróza so sekundárne chronickým priebehom, s prejavmi relapsu alebo progresie
G35.9Roztrúsená skleróza, bližšie neurčená
G36.0Neuromyelitis optica (Devicova choroba)
G36.1Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova choroba)
G36.8Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia
G36.9Akútna roztrúsená demyelinizácia, bližšie neurčená
G37.0Difúzna skleróza centrálnej nervovej sústavy (Schilderova choroba)
G37.1Centrálna demyelinizácia corpus callosum
G37.2Centrálna pontínna myelinolýza
G37.3Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálnej nervovej sústavy
G37.4Subakútna nekrotizujúca myelitída
G37.5Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova choroba)
G37.8Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G37.9Demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G40.00Pseudo-Lennoxov syndróm
G40.01Syndróm so sústavnými hrotmi a vlnami počas pomalého spánku (CSWS - Continuous spikes and waves during slow-wave sleep)
G40.02Benígna psychomotorická epilepsia
G40.08Iná idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi
G40.09Idiopatická fokálna (parciálna) epilepsia a epileptický syndróm s fokálne začínajúcimi záchvatmi, bližšie neurčený
G40.1Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s jednoduchými fokálnymi záchvatmi
G40.2Lokalizovaná (fokálna, parciálna) symptomatická epilepsia a epileptický syndróm s komplexnými fokálnymi záchvatmi
G40.3Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptický syndróm
G40.4Iná generalizovaná epilepsia a epileptický syndróm
G40.5Osobitný epileptický syndróm
G40.6Záchvaty grand mal (so záchvatmi alebo bez záchvatov petit mal), bližšie neurčené
G40.7Záchvaty petit mal bez záchvatov grand mal, bližšie neurčené
G40.8Iná epilepsia
G40.9Epilepsia, bližšie neurčená
G41.0Epileptický stav grand mal
G41.1Epileptický stav petit mal
G41.2Komplexný čiastkový epileptický stav
G41.8Iný epileptický stav
G41.9Epileptický stav, bližšie neurčený
G43.0Migréna bez aury (bežná migréna)
G43.1Migréna s aurou (klasická migréna)
G43.2Migrénový stav (status migraenosus)
G43.3Komplikovaná migréna
G43.8Iná migréna
G43.9Migréna, bližšie neurčená
G44.0Syndróm klastrovej bolesti hlavy (Cluster headache syndrome)
G44.1Bolesť hlavy cievneho pôvodu, nezatriedená inde
G44.2Tenzná bolesť hlavy
G44.3Chronická poúrazová bolesť hlavy
G44.4Lieková bolesť hlavy, nezatriedená inde
G44.8Iný bližšie určený syndróm bolesti hlavy
G45.02Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.03Vertebrobazilárny syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.09Vertebrobazilárny syndróm, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.12Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.13Syndróm krčnice (hemisferický), s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.19Syndróm krčnice (hemisferický), s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.22Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.23Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.29Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.32Amaurosis fugax, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.33Amaurosis fugax, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.39Amaurosis fugax s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.42Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.43Prechodná celková amnézia, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.49Prechodná celková amnézia s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.82Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.83Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzný syndróm, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.89Iná prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G45.92Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín
G45.93Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s úplným ústupom do 1 hodiny
G45.99Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená, s bližšie neurčeným priebehom ústupu
G46.0Syndróm strednej mozgovej tepny (a. cerebri media)(I66.0†)
G46.1Syndróm prednej mozgovej tepny (a. cerebri anterior)(I66.1†)
G46.2Syndróm zadnej mozgovej tepny (a. cerebri posterior)(I66.2†)
G46.3Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60-I67†)
G46.4Syndróm porážky mozočka (cerebella) (I60-I67†)
G46.5Čistý motorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.6Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.7Iný lakunárny syndróm (I60-I67†)
G46.8Iný cievny mozgový syndróm pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)
G47.0Porucha zaspávania a udržania spánku (insomnia)
G47.1Porucha z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie)
G47.2Porucha spánkového cyklu (striedania spánku a bdenia)
G47.30Centrálne spánkové apnoe
G47.31Obštrukčné spánkové apnoe
G47.32Hypoventilačný syndróm súvisiaci so spánkom
G47.38Iné spánkové apnoe
G47.39Spánkové apnoe, bližšie neurčené
G47.4Narkolepsia a kataplexia
G47.8Iná porucha spánku
G47.9Porucha spánku, bližšie neurčená
G50.0Neuralgia trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.1Atypická bolesť tváre
G50.8Iná choroba trojklaného nervu (n. trigeminus)
G50.9Choroba trojklaného nervu (n. trigeminus), bližšie neurčená
G51.0Paréza n. facialis (Bellova obrna)
G51.1Ganglionitis geniculata
G51.2Melkerssonov-Rosenthalov syndróm
G51.3Klonický spazmus polovice tváre
G51.4Tvárová myokýmia
G51.8Iná choroba n. facialis
G51.9Choroba n. facialis, bližšie neurčená
G52.0Choroba čuchového nervu (n. olfactorius)
G52.1Choroba jazykovohltanového nervu (n. glossopharyngeus)
G52.2Choroba blúdivého nervu (n. vagus)
G52.3Choroba podjazykového nervu (n. hypoglossus)
G52.7Choroba viacerých hlavových nervov
G52.8Choroba iných bližšie určených hlavových nervov
G52.9Choroba hlavového nervu, bližšie neurčená
G53.0Neuralgia po herpes zoster (poherpetická neuralgia)(B02.2†)
G53.1Obrna viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G53.2Obrna viacerých hlavových nervov pri sarkoidóze (D86.8†
G53.3Obrna viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G53.8Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde
G54.0Poškodenie plexus brachialis
G54.1Poškodenie plexus lumbosacralis
G54.2Poškodenie krčných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.3Poškodenie hrudných nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.4Poškodenie bedrových a krížových nervových koreňov, nezatriedené inde
G54.5Neuralgická amyotrofia
G54.6Syndróm fantómovej končatiny s bolesťou
G54.7Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
G54.8Iná choroba nervových koreňov a spletí
G54.9Choroba nervového koreňa a nervovej spleti, bližšie neurčená
G55.0Stlačenie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G55.1Stlačenie nervových koreňov a spletí pri poškodení medzistavcových platničiek (M50-M51†)
G55.2Stlačenie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)
G55.3Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8Stlačenie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde
G56.0Syndróm karpálneho tunela
G56.1Iné poškodenie n. medianus
G56.2Poškodenie n. ulnaris
G56.3Poškodenie n. radialis
G56.4Kauzalgia
G56.8Iná mononeuropatia hornej končatiny
G56.9Mononeuropatia hornej končatiny, bližšie neurčená
G57.0Poškodenie n. ischadicus
G57.1Meralgia paraesthetica
G57.2Poškodenie n. femoralis
G57.3Poškodenie n. fibularis communis
G57.4Poškodenie n. tibialis
G57.5Syndróm tarzálneho tunela
G57.6Poškodenie n. plantaris
G57.8Iná mononeuropatia dolnej končatiny
G57.9Mononeuropatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
G58.0Interkostálna neuropatia
G58.7Mononeuritis multiplex
G58.8Iná bližšie určená mononeuropatia
G58.9Mononeuropatia, bližšie neurčená
G59.0Diabetická mononeuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G59.8Iná mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G60.0Dedičná motorická a senzitívna neuropatia
G60.1Refsumova choroba
G60.2Neuropatia spojená s dedičnou ataxiou
G60.3Idiopatická progresívna neuropatia
G60.8Iná dedičná a idiopatická neuropatia
G60.9Dedičná a idiopatická neuropatia, bližšie neurčená
G61.0Guillainov-Barrého syndróm
G61.1Sérová polyneuropatia
G61.8Iná zápalová polyneuropatia
G61.9Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená
G62.0Polyneuropatia zapríčinená liekom
G62.1Alkoholová polyneuropatia
G62.2Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
G62.80Polyneuropatia kriticky chorých
G62.88Iná určená polyneuropatia
G62.9Polyneuropatia, bližšie neurčená
G63.0Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G63.1Polyneuropatia pri nádorovej chorobe(C00-D48†)
G63.2Diabetická polyneuropatia (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.3Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E10-E14, vierte Stelle .4†)
G63.4Polyneuropatia pri nedostatku vo výžive (E40-E64†)
G63.5Polyneuropatia pri systémových chorobách spojiva (M30-M35†)
G63.6Polyneuropatia pri iných svalovokostrových chorobách (M00-M25†, M40-M96†)
G63.8Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
G64Iná porucha periférnej nervovej sústavy
G70.0Myasthenia gravis
G70.1Nervovosvalová choroba zapríčinená toxínmi
G70.2Vrodená a vývinová myasténia
G70.8Iná bližšie určená myoneurálna porucha
G70.9Myoneurálna porucha, bližšie neurčená
G71.0Svalová dystrofia
G71.1Myotonická porucha
G71.2Vrodená myopatia
G71.3Mitochondriová myopatia, nezatriedená inde
G71.8Iná primárna choroba svalov
G71.9Primárna choroba svalov, bližšie neurčená
G72.0Myopatia zapríčinená liekom
G72.1Alkoholová myopatia
G72.2Myopatia zapríčinená inými toxickými látkami
G72.3Periodická paralýza
G72.4Zápalová myopatia, nezatriedená inde
G72.80Myopatia kriticky chorých
G72.88Iná myopatia, bližšie určená
G72.9Myopatia, bližšie neurčená
G73.0Myastenický syndróm pri endokrinných chorobách
G73.1Eatonov-Lambertov myastenický syndróm (C00-D48†)
G73.2Iný myastenický syndróm pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G73.3Myastenický syndróm pri iných chorobách zatriedených inde
G73.4Myopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
G73.5Myopatia pri endokrinných chorobách
G73.6Myopatia pri metabolických chorobách
G73.7Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
G80.0Spastická kvadruplegická detská mozgová obrna
G80.1Spastická diplegická detská mozgová obrna
G80.2Spastická hemiplegická detská mozgová obrna
G80.3Dyskinetická detská mozgová obrna
G80.4Ataktická detská mozgová obrna
G80.8Iná detská mozgová obrna
G80.9Detská mozgová obrna, bližšie neurčená
G81.0Chabá hemiparéza a hemiplégia
G81.1Spastická hemiparéza a hemiplégia
G81.9Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená
G82.00Chabá paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.01Chabá paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.02Chabá paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.03Chabá paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.09Chabá paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.10Spastická paraparéza a paraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.11Spastická paraparéza a paraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.12Spastická paraparéza a paraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.13Spastická paraparéza a paraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.19Spastická paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.20Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.21Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.22Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.23Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.29Paraparéza a paraplégia, bližšie neurčená
G82.30Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.31Chabá tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.32Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.33Chabá tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.39Chabá tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.40Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.41Spastická tetraparéza a tetraplégia, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.42Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.43Spastická tetraparéza a tetraplégia, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.49Spastická tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.50Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne úplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.51Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, akútne neúplné priečne poškodenie miechy netraumatického pôvodu
G82.52Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické úplné priečne poškodenie miechy
G82.53Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená, chronické neúplné priečne poškodenie miechy
G82.59Tetraparéza a tetraplégia, bližšie neurčená
G82.60Funkčná výška poškodenia miechy C1 – C3
G82.61Funkčná výška poškodenia miechy C4 – C5
G82.62Funkčná výška poškodenia miechy C6 – C8
G82.63Funkčná výška poškodenia miechy Th1 – Th6
G82.64Funkčná výška poškodenia miechy Th7 – Th10
G82.65Funkčná výška poškodenia miechy Th11 – L1
G82.66Funkčná výška poškodenia miechy L2 – S1
G82.67Funkčná výška poškodenia miechy S2 – S5
G82.69Funkčná výška poškodenia miechy neurčená
G83.0Diparéza a diplégia horných končatín
G83.1Monoparéza a monoplégia dolnej končatiny
G83.2Monoparéza a monoplégia hornej končatiny
G83.3Monoparéza a monoplégia, bližšie neurčená
G83.40Syndróm cauda equina, úplný
G83.41Syndróm cauda equina, neúplný
G83.49Syndróm cauda equina, bližšie neurčený
G83.80Locked-in syndróm
G83.88Iný paralytický syndróm, bližšie určený
G83.9Paralytický syndróm, bližšie neurčený
G90.00Syndróm karotického sínusu (synkopa)
G90.08Iná idiopatická periférna autonómna neuropatia
G90.09Idiopatická periférna autonómna neuropatia, bližšie neurčená
G90.1Familiárna dysautonómia (Rileyho-Dayov syndróm)
G90.2Hornerov syndróm
G90.3Multisystémová degenerácia
G90.40Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza
G90.41Autonómna dysreflexia ako záchvaty potenia
G90.48Iná autonómna dysreflexia
G90.49Autonómna dysreflexia, bližšie neurčená
G90.8Iná choroba autonómnej nervovej sústavy
G90.9Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G91.0Komunikujúci hydrocefalus
G91.1Obštrukčný hydrocefalus
G91.20Idiopatický normotenzný hydrocefalus
G91.21Sekundárny normotenzný hydrocefalus
G91.29Normotenzný hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.3Poúrazový hydrocefalus, bližšie neurčený
G91.8Iný hydrocefalus
G91.9Hydrocefalus, bližšie neurčený
G92Toxická encefalopatia
G93.0Mozgová cysta
G93.1Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde
G93.2Benígna intrakraniálna hypertenzia
G93.3Chronický únavový syndróm
G93.4Encefalopatia, bližšie neurčená
G93.5Stlačenie mozgu
G93.6Opuch mozgu
G93.7Reyeov syndróm
G93.80Apalický syndróm
G93.88Iná choroba mozgu, bližšie určená
G93.9Choroba mozgu, bližšie neurčená
G94.0Hydrocefalus pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde (A00-B99†)
G94.1Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00-D48†)
G94.2Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde
G94.8Iná bližšie určená choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
G95.0Syringomyelia a syringobulbia
G95.1Cievna choroba miechy (vaskulárna myelopatia)
G95.2Stlačenie miechy, bližšie neurčené
G95.80Obrna močového mechúra pri poškodení horného motoneurónu
G95.81Obrna močového mechúra pri poškodení dolného motoneurónu
G95.82Funkčná porucha močového mechúra, zapríčinená spinálnym šokom
G95.83Spinálna spasticita priečne pruhovaného svalstva
G95.84Detrúzorovo-sfinkterová dyssynergia pri poškodení miechy
G95.85Deaferentačná bolesť pri poškodení miechy
G95.88Iná choroba miechy, bližšie určená
G95.9Choroba miechy, bližšie neurčená
G96.0Presakovanie mozgovomiechového moku
G96.1Choroba mozgových a miechových plien, nezatriedená inde
G96.8Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená
G96.9Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená
G97.0Presakovanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii
G97.1Iná reakcia na spinálnu a lumbálnu punkciu
G97.2Vnútrolebková (vnútročrepová) hypotenzia po komorovom skrate
G97.80Pooperačná likvorea
G97.81Pooperačný mutizmus (cerebelárny)
G97.88Iná choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone
G97.9Choroba nervovej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
G98Iná choroba nervovej sústavy, nezatriedená inde
G99.0Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
G99.1Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
G99.2Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
G99.8Iná bližšie určená choroba nervovej sústavy pri chorobách zatriedených inde
H00.0Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka
H00.1Chalazion (studený jačmeň)
H01.0Blefaritída (zápal okraja očného viečka)
H01.1Neinfekčná dermatóza očného viečka
H01.8Iný zápal očného viečka, bližšie určený
H01.9Zápal očného viečka, bližšie neurčený
H02.0Entropium a trichiáza očného viečka
H02.1Ektropium očného viečka
H02.2Lagoftalmus
H02.3Blefarochaláza
H02.4Ptóza očného viečka
H02.5Iná choroba postihujúca funkciu očného viečka
H02.6Xantelazma očného viečka
H02.7Iná degeneratívna choroba očného viečka a okolia oka
H02.8Iná bližšie určená choroba očného viečka
H02.9Choroba očného viečka, bližšie neurčená
H03.0Parazitové zamorenie očného viečka pri chorobách zatriedených inde
H03.1Postihnutie očného viečka pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
H03.8Postihnutie očného viečka pri iných chorobách zatriedených inde
H04.0Dakryoadenitída
H04.1Iná choroba slznej žľazy
H04.2Epifora
H04.3Akútny a bližšie neurčený zápal slzných ciest
H04.4Chronický zápal slzných ciest
H04.5Stenóza a insuficiencia slzných ciest
H04.6Iná zmena v slzných cestách
H04.8Iná choroba slzných orgánov
H04.9Choroba slzných orgánov, bližšie neurčená
H05.0Akútny zápal očnice (orbity)
H05.1Chronická zápalová choroba očnice (orbity)
H05.2Exoftalmus
H05.3Deformácia očnice (orbity)
H05.4Enoftalmus
H05.5Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcom poranení očnice (orbity)
H05.8Iná choroba očnice (orbity)
H05.9Choroba očnice (orbity), bližšie neurčená
H06.0Choroba slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde
H06.1Parazitové zamorenie očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H06.2Exoftalmus pri poruche funkcie štítnej žľazy (E05.-†)
H06.3Iná choroba očnice (orbity) pri chorobách zatriedených inde
H10.0Mukopurulentná konjunktivitída
H10.1Akútna atopická konjunktivitída
H10.2Iná akútna konjunktivitída
H10.3Akútna konjunktivitída, bližšie neurčená
H10.4Chronická konjunktivitída
H10.5Blefarokonjunktivitída
H10.8Iná konjunktivitída
H10.9Konjunktivitída, bližšie neurčená
H11.0Pterygium
H11.1Spojovková degenerácia a depozity
H11.2Spojovková jazva
H11.3Spojovkové krvácanie
H11.4Iná cievna choroba a cysta spojovky
H11.8Iná choroba spojovky, bližšie určená
H11.9Choroba spojovky, bližšie neurčená
H13.0Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)
H13.1Konjunktivitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H13.2Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H13.3Očný pemfigoid (L12.-†)
H13.8Iná choroba spojovky pri chorobách zatriedených inde
H15.0Skleritída
H15.1Episkleritída
H15.8Iná choroba bielka (skléry)
H15.9Choroba očného bielka (skléry), bližšie neurčená
H16.0Vred rohovky (ulcus corneae)
H16.1Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
H16.2Keratokonjunktivitída
H16.3Intersticiálna a hlboká keratitída
H16.4Neovaskularizácia rohovky
H16.8Iná keratitída
H16.9Keratitída, bližšie neurčená
H17.0Leucoma adhaerens
H17.1Iný centrálny zákal rohovky
H17.8Iná jazva a zákal rohovky
H17.9Jazva a zákal rohovky, bližšie neurčené
H18.0Pigmentácie a depozity rohovky
H18.1Keratopathia bullosa
H18.2Iný opuch rohovky
H18.3Zmeny vo vrstvách (membránach) rohovky
H18.4Degenerácia rohovky
H18.5Hereditárna dystrofia rohovky
H18.6Keratokonus
H18.7Iná deformácia rohovky
H18.8Iná choroba rohovky, bližšie určená
H18.9Choroba rohovky, bližšie neurčená
H19.0Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde
H19.1Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)
H19.2Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H19.3Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde
H19.8Iná choroba očného bielka (skléry) a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H20.0Akútna a subakútna iridocyklitída
H20.1Chronická iridocyklitída
H20.2Iridocyklitída vyvolaná šošovkou (fakogénna)
H20.8Iná iridocyklitída
H20.9Iridocyklitída, bližšie neurčená
H21.0Hyféma
H21.1Iná vaskulárna choroba dúhovky a vráskovca
H21.2Degenerácia dúhovky a vráskovca
H21.3Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
H21.4Membrány pupily
H21.5Iný zrast a trhlina dúhovky a vráskovca
H21.8Iná bližšie určená choroba dúhovky a vráskovca
H21.9Choroba dúhovky a vráskovca, bližšie neurčená
H22.0Iridocyklitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H22.1Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde
H22.8Iná choroba dúhovky (iris) a vráskovca (corpus ciliare) pri chorobách zatriedených inde
H25.0Začínajúca cataracta senilis
H25.1Cataracta senilis nuclearis (fakoskleróm)
H25.2Cataracta senilis, Morgagniho typ
H25.8Iný starecký zákal šošovky
H25.9Starecký zákal šošovky, bližšie neurčený
H26.0Infantilný, juvenilný a presenilný zákal šošovky
H26.1Traumatický zákal šošovky
H26.2Komplikovaný zákal šošovky
H26.3Zákal šošovky zapríčinený liekmi
H26.4Zákal šošovky, sekundárny
H26.8Iný zákal šošovky, bližšie určený
H26.9Zákal šošovky, bližšie neurčený
H27.0Afakia
H27.1Dislokácia šošovky
H27.8Iná choroba šošovky, bližšie určená
H27.9Choroba šošovky, bližšie neurčená
H28.0Diabetický zákal šošovky (E10-E14, štvrtá pozícia .3†)
H28.1Zákal šošovky pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
H28.2Zákal šošovky pri iných chorobách zatriedených inde
H28.8Iná choroba šošovky pri chorobách zatriedených inde
H30.0Ložisková chorioretinitída
H30.1Diseminovaná chorioretinitída
H30.2Cyclitis posterior
H30.8Iná chorioretinitída
H30.9Chorioretinitída, bližšie neurčená
H31.0Chorioretinové jazvy
H31.1Degenerácia cievovky
H31.2Dedičná dystrofia cievovky
H31.3Krvácanie a ruptúra cievovky
H31.4Odlúpenie cievovky
H31.8Iná choroba cievovky, bližšie určená
H31.9Choroba cievovky, bližšie neurčená
H32.0Chorioretinitída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H32.8Iná chorioretinová choroba pri chorobách zatriedených inde
H33.0Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
H33.1Rozštiepenie sietnice (retinoschíza) a cysty sietnice
H33.2Sérové odlúpenie sietnice
H33.3Trhliny sietnice bez odlúpenia
H33.4Odlúpenie sietnice ťahom
H33.5Iné odlúpenie sietnice
H34.0Prechodná oklúzia tepny sietnice
H34.1Oklúzia centrálnej tepny sietnice (a. centralis retinae)
H34.2Iná oklúzia tepien sietnice
H34.8Iná oklúzia ciev sietnice
H34.9Oklúzia cievy sietnice, bližšie neurčená
H35.0Retinopatia zadnej steny oka a cievne zmeny sietnice
H35.1Retinopatia nedonosených
H35.2Iná proliferatívna retinopatia
H35.3Degenerácia makuly a zadného pólu oka
H35.4Periférna degenerácia sietnice
H35.5Dedičná dystrofia sietnice
H35.6Krvácanie do sietnice
H35.7Oddelenie vrstiev sietnice
H35.8Iná choroba sietnice, bližšie určená
H35.9Choroba sietnice, bližšie neurčená
H36.0Diabetická retinopatia (E10-E14 ,štvrtá pozícia .3†)
H36.8Iná choroba sietnice pri chorobách zatriedených inde
H40.0Podozrenie na glaukóm
H40.1Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
H40.2Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
H40.3Sekundárny glaukóm po poranení oka
H40.4Sekundárny glaukóm po zápale oka
H40.5Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
H40.6Sekundárny glaukóm zapríčinený liekmi
H40.8Iný glaukóm
H40.9Glaukóm, bližšie neurčený
H42.0Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde
H42.8Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
H43.0Prolaps sklovca
H43.1Krvácanie do sklovca
H43.2Kryštálové depozity v sklovci
H43.3Iný zákal sklovca
H43.8Iná choroba sklovca
H43.9Choroba sklovca, bližšie neurčená
H44.0Hnisová endoftalmitída
H44.1Iná endoftalmitída
H44.2Degeneratívna krátkozrakosť (myopia)
H44.3Iná degeneratívna choroba očnej gule
H44.4Hypotónia oka
H44.5Degeneratívne postihnutie očnej gule
H44.6Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, magnetické
H44.7Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso, nemagnetické
H44.8Iná choroba očnej gule
H44.9Choroba očnej gule, bližšie neurčená
H45.0Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde
H45.1Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
H45.8Iná choroba sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H46Zápal zrakového nervu (neuritis nervi optici)
H47.0Choroba zrakového nervu, nezatriedená inde
H47.1Opuch papily zrakového nervu, bližšie neurčený
H47.2Atrofia zrakového nervu
H47.3Iná choroba papily zrakového nervu
H47.4Choroba chiasma opticum
H47.5Choroba iných zrakových dráh
H47.6Choroba kôrového zrakového centra
H47.7Choroba zrakových dráh, bližšie neurčená
H48.0Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
H48.1Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
H48.8Iná choroba zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H49.0Obrna tretieho hlavového nervu (nervus oculomotorius)
H49.1Ochrnutie štvrtého hlavového nervu (n. trochlearis)
H49.2Ochrnutie šiesteho hlavového nervu (n. abducens)
H49.3Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)
H49.4Progresívna vonkajšia oftalmoplégia
H49.8Iný paralytický strabizmus
H49.9Paralytický strabizmus, bližšie neurčený
H50.0Konvergentný konkomitantný strabizmus
H50.1Divergentný konkomitantný strabizmus
H50.2Vertikálny strabizmus
H50.3Intermitentná heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.4Iná a bližšie neurčená heterotropia (škúlenie, strabizmus)
H50.5Heterofória (skrytá škuľavosť)
H50.6Mechanický strabizmus
H50.8Iný strabizmus, bližšie určený
H50.9Strabizmus, bližšie neurčený
H51.0Ochrnutie konjugovaného pohľadu
H51.1Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie
H51.2Internukleárna oftalmoplégia
H51.8Iná bližšie určená porucha binokulárnych pohybov
H51.9Porucha binokulárneho pohybu, bližšie neurčená
H52.0Hypermetropia (ďalekozrakosť)
H52.1Myopia (krátkozrakosť)
H52.2Astigmatizmus
H52.3Anizometropia a anizeikonia
H52.4Presbyopia
H52.5Porucha akomodácie
H52.6Iná porucha refrakcie
H52.7Porucha refrakcie, bližšie neurčená
H53.0Anoptická amblyopia (amblyopia ex anopsia)
H53.1Subjektívna porucha videnia
H53.2Diplopia
H53.3Iná porucha binokulárneho videnia
H53.4Porucha zorného poľa
H53.5Porucha farebného videnia
H53.6Nočná slepota (nyctalopia)
H53.8Iná zraková porucha
H53.9Zraková porucha, bližšie neurčená
H54.0Slepota na obe oči
H54.1Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé
H54.2Slabozrakosť na obe oči
H54.3Mierna porucha zraku na obe oči (binokulárna)
H54.4Slepota na jedno oko
H54.5Slabozrakosť na jedno oko
H54.6Mierna porucha zraku na jedno oko
H54.7Nešpecifikovaná strata videnia
H54.9Zrakové postihnutie (oboch očí, binokulárne), bližšie neurčené
H55Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka
H57.0Anomálie funkcie zrenice (pupily)
H57.1Bolesť oka
H57.8Iná choroba oka a jeho adnexov, bližšie určená
H57.9Choroba oka a jeho adnexov, bližšie neurčená
H58.0Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde
H58.1Poruchy videnia pri chorobách zatriedených inde
H58.8Iná bližšie určená choroba oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde
H59.0Afakická bulózna keratopatia po operácii katarakty
H59.8Iná choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone
H59.9Choroba oka a jeho adnexov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
H60.0Absces vonkajšieho ucha
H60.1Flegmóna vonkajšieho ucha
H60.2Malígny zápal vonkajšieho ucha (otitis externa maligna)
H60.3Iný infekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.4Cholesteatóm vonkajšieho ucha
H60.5Akútny neinfekčný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.8Iný zápal vonkajšieho ucha (otitis externa)
H60.9Zápal vonkajšieho ucha (otitis externa), bližšie neurčený
H61.0Perichondritída vonkajšieho ucha
H61.1Neinfekčná choroba ušnice
H61.2Stvrdnutý ušný maz (cerumen) (mazová zátka)
H61.3Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
H61.8Iná choroba vonkajšieho ucha, bližšie určená
H61.9Choroba vonkajšieho ucha, bližšie neurčená
H62.0Zápal vonkajšieho ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H62.1Zápal vonkajšieho ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H62.2Zápal vonkajšieho ucha pri mykózach zatriedených inde
H62.3Zápal vonkajšieho ucha pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H62.4Zápal vonkajšieho ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H62.8Iná choroba vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H65.0Akútny sérový zápal stredného ucha
H65.1Iný akútny nehnisový zápal stredného ucha
H65.2Chronický sérový zápal stredného ucha
H65.3Chronický hlienový zápal stredného ucha
H65.4Iný chronický nehnisový zápal stredného ucha
H65.9Nehnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.0Akútny hnisový zápal stredného ucha
H66.1Chronický tubotympanový hnisový zápal stredného ucha
H66.2Chronický atikoantrálny hnisový zápal stredného ucha
H66.3Iný chronický hnisový zápal stredného ucha
H66.4Hnisový zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H66.9Zápal stredného ucha, bližšie neurčený
H67.0Zápal stredného ucha pri baktériových chorobách zatriedených inde
H67.1Zápal stredného ucha pri vírusových chorobách zatriedených inde
H67.8Zápal stredného ucha pri iných chorobách zatriedených inde
H68.0Zápal sluchovej trubice
H68.1Uzáver sluchovej trubice
H69.0Otvorená sluchová trubica (tuba patens)
H69.8Iná choroba sluchovej trubice, bližšie určená
H69.9Choroba sluchovej trubice, bližšie neurčená
H70.0Akútna mastoiditída
H70.1Chronická mastoiditída
H70.2Petrozitída (zápal pyramídy skalnej kosti)
H70.8Iná mastoiditída a príbuzná choroba
H70.9Mastoiditída, bližšie neurčená
H71Cholesteatóm stredného ucha
H72.0Centrálna perforácia blany bubienka
H72.1Atiková perforácia blany bubienka
H72.2Iná okrajová perforácia blany bubienka
H72.8Iná perforácia blany bubienka
H72.9Perforácia blany bubienka, bližšie neurčená
H73.0Akútna myringitída
H73.1Chronická myringitída
H73.8Iná choroba blany bubienka, bližšie určená
H73.9Choroba blany bubienka, bližšie neurčená
H74.0Tympanoskleróza
H74.1Adhezívna choroba stredného ucha
H74.2Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
H74.3Iná získaná abnormalita sluchových kostičiek
H74.4Polyp stredného ucha
H74.8Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená
H74.9Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie neurčená
H75.0Mastoiditída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H75.8Iná choroba stredného ucha a hlávkového výbežku, bližšie určená, pri chorobách zatriedených inde
H80.0Neobliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.1Obliterujúca otoskleróza oválneho okienka (fenestra ovalis, fenestra vestibuli)
H80.2Kochleárna otoskleróza
H80.8Iná otoskleróza
H80.9Otoskleróza, bližšie neurčená
H81.0Meniereova choroba
H81.1Benígny záchvatový závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.2Vestibulárna neuronitída (neuropatia)
H81.3Iný periférny závrat (ošiaľ, vertigo)
H81.4Závrat (ošiaľ, vertigo) centrálneho pôvodu
H81.8Iná porucha vestibulárnej funkcie
H81.9Porucha vestibulárnej funkcie, bližšie neurčená
H82Závratový syndróm pri chorobách zatriedených inde
H83.0Zápal labyrintu vnútorného ucha (labyrintitída)
H83.1Fistula labyrintu vnútorného ucha
H83.2Porucha funkcie labyrintu vnútorného ucha
H83.3Vplyv hluku na vnútorné ucho
H83.8Iná choroba vnútorného ucha, bližšie určená
H83.9Choroba vnútorného ucha, bližšie neurčená
H90.0Obojstranná prevodová strata sluchu
H90.1Jednostranná prevodová strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.2Prevodová strata sluchu, bližšie neurčená
H90.3Obojstranná percepčná strata sluchu
H90.4Jednostranná percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.5Percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H90.6Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu
H90.7Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neporušeným sluchom na druhej strane
H90.8Zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu, bližšie neurčená
H91.0Ototoxická strata sluchu
H91.1Presbyakúza
H91.2Náhla idiopatická strata sluchu
H91.3Hluchonemota, nezatriedená inde
H91.8Iná strata sluchu, bližšie určená
H91.9Strata sluchu, bližšie neurčená
H92.0Bolesť v uchu
H92.1Výtok z ucha
H92.2Krvácanie z ucha (otorágia)
H93.0Degeneratívna a cievna choroba ucha
H93.1Zvonenie v ušiach (tinnitus aurium)
H93.2Iný abnormálny sluchový vnem
H93.3Choroba akustického nervu
H93.8Iná choroba ucha, bližšie určená
H93.9Choroba ucha, bližšie neurčená
H94.0Zápal sluchového nervu (akustická neuritída) pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
H94.8Iná bližšie určená choroba ucha pri chorobách zatriedených inde
H95.0Recidivujúci cholesteatóm v dutine po mastoidektómii
H95.1Iná choroba po mastoidektómii
H95.8Iná choroba ucha a hlávkového výbežku
H95.9Choroba ucha a hlávkového výbežku po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I00Reumatická horúčka bez postihnutia srdca
I01.0Akútna reumatická perikarditída
I01.1Akútna reumatická endokarditída
I01.2Akútna reumatická myokarditída
I01.8Iná akútna reumatická choroba srdca
I01.9Akútna reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I02.0Reumatická chorea s postihnutím srdca
I02.9Reumatická chorea bez postihnutia srdca
I05.0Mitrálna stenóza
I05.1Reumatická mitrálna insuficiencia
I05.2Mitrálna stenóza s insuficienciou
I05.8Iná choroba mitrálnej chlopne
I05.9Choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I06.0Reumatická aortálna stenóza
I06.1Reumatická aortálna insuficiencia
I06.2Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
I06.8Iná reumatická choroba aortálnej chlopne
I06.9Reumatická choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I07.0Trikuspidálna stenóza
I07.1Trikuspidálna insuficiencia
I07.2Trikuspidálna stenóza s insuficienciou
I07.8Iná choroba trikuspidálnej chlopne
I07.9Choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I08.0Súčasná choroba mitrálnej aj aortálnej chlopne
I08.1Súčasna choroba mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.2Súčasná choroba aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.3Súčasná choroba mitrálnej, aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
I08.8Iná choroba viacerých chlopní
I08.9Choroba viacerých chlopní, bližšie neurčená
I09.0Reumatická myokarditída
I09.1Reumatická choroba endokardu bližšie neurčenej chlopne
I09.2Chronická reumatická perikarditída
I09.8Iná reumatická choroba srdca, bližšie určená
I09.9Reumatická choroba srdca, bližšie neurčená
I10.00Benígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.01Benígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.10Malígna primárna artériová hypertenzia bez prejavov hypertenznej krízy
I10.11Malígna primárna artériová hypertenzia s prejavmi hypertenznej krízy
I10.90Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I10.91Primárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.00Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.01Hypertenzná choroba srdca s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I11.90Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I11.91Hypertenzná choroba srdca bez kongestívneho srdcového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.00Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.01Hypertenzná choroba obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I12.90Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, bez prejavov hypertenznej krízy
I12.91Hypertenzná choroba obličiek bez obličkového zlyhávania, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.00Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.01Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.10Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.11Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.20Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, bez prejavov hypertenznej krízy
I13.21Hypertenzná choroba srdca a obličiek s kongestívnym srdcovým zlyhávaním aj s obličkovým zlyhávaním, s prejavmi hypertenznej krízy
I13.90Hypertenzná choroba srdca a obličiek bez prejavov hypertenznej krízy, bližšie neurčená
I13.91Hypertenzná choroba srdca a obličiek, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.00Renovaskulárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.01Renovaskulárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.10Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.11Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená inými chorobami obličiek, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.20Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.21Sekundárna artériová hypertenzia, zapríčinená endokrinnými chorobami, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.80Iná sekundárna artériová hypertenzia, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.81Iná sekundárna artériová hypertenzia, s prejavmi hypertenznej krízy
I15.90Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, bez prejavov hypertenznej krízy
I15.91Sekundárna artériová hypertenzia, bližšie neurčená, s prejavmi hypertenznej krízy
I20.0Nestabilná angina pectoris
I20.1Angina pectoris s dokázaným kŕčom vencovitých tepien
I20.8Iná forma angina pectoris
I20.9Angina pectoris, bližšie neurčená
I21.0Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
I21.1Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
I21.2Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
I21.3Akútny transmurálny infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I21.4Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
I21.9Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
I22.0Ďalší infarkt myokardu prednej steny
I22.1Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
I22.8Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
I22.9Ďalší infarkt myokardu na bližšie neurčenom mieste
I23.0Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.1Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.2Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.3Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.4Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.5Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.6Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I23.8Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
I24.0Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu
I24.1Poinfarktový syndróm
I24.8Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca
I24.9Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.0Aterosklerotická srdcovocievna choroba, takto označená
I25.10Aterosklerotická choroba srdca, bez hemodynamicky závažných stenóz
I25.11Aterosklerotická choroba srdca, jednocievne postihnutie
I25.12Aterosklerotická choroba srdca, dvojcievne postihnutie
I25.13Aterosklerotická choroba srdca, trojcievne postihnutie
I25.14Aterosklerotická choroba srdca, stenóza ľavého hlavného kmeňa
I25.15Aterosklerotická choroba srdca so stenózou bajpasu
I25.16Aterosklerotická choroba srdca so stenózou stentu
I25.19Aterosklerotická choroba srdca, bližšie neurčená
I25.20Starý infarkt myokardu, od 29 dní až po 4 mesiace
I25.21Starý infarkt myokardu, od 4 mesiacov až po 1 rok
I25.22Starý infarkt myokardu, od 1 roka vyššie
I25.29Starý infarkt myokardu, bližšie neurčený
I25.3Aneuryzma srdca (steny)
I25.4Aneuryzma vencovitej tepny
I25.5Ischemická kardiomyopatia
I25.6Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
I25.8Iná forma chronickej ischemickej choroby srdca
I25.9Chronická ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
I26.0Pľúcna embólia s údajom o akútnom cor pulmonale
I26.9Pľúcna embólia bez údaja o akútnom cor pulmonale
I27.0Primárna pľúcna hypertenzia
I27.1Srdcová choroba pri kyfoskolióze
I27.20Pľúcna hypertenzia pri chronickej tromboembolickej chorobe
I27.28Iná bližšie určená sekundárna pľúcna hypertenzia
I27.8Iná pľúcnosrdcová choroba (cor pulmonale), bližšie určená
I27.9Pľúcnosrdcová choroba, bližšie neurčená
I28.0Tepnovožilová fistula pľúcnych ciev
I28.1Aneuryzma pľúcnej tepny
I28.8Iná choroba pľúcnych ciev, bližšie určená
I28.9Choroba pľúcnych ciev, bližšie neurčená
I30.0Akútna nešpecifická idiopatická perikarditída
I30.1Infekčná perikarditída
I30.8Iná forma akútnej perikarditídy
I30.9Akútna perikarditída, bližšie neurčená
I31.0Chronická adhezívna perikarditída
I31.1Chronická konstriktívna perikarditída
I31.2Hemoperikard, nezatriedený inde
I31.3Perikardový výpotok (nezápalový)
I31.8Iná choroba perikardu, bližšie určená
I31.9Choroba perikardu, bližšie neurčená
I32.0Perikarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I32.1Perikarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I32.8Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I33.0Akútna a subakútna infekčná endokarditída
I33.9Akútna endokarditída, bližšie neurčená
I34.0Mitrálna insuficiencia
I34.1Prolaps mitrálnej chlopne
I34.2Nereumatická mitrálna stenóza
I34.80Nereumatická mitrálna stenóza a insuficiencia
I34.88Iná nereumatická choroba mitrálnej chlopne
I34.9Nereumatická choroba mitrálnej chlopne, bližšie neurčená
I35.0Aortálna stenóza
I35.1Aortálna insuficiencia
I35.2Aortálna stenóza s aortálnou insuficienciou
I35.8Iná choroba aortálnej chlopne
I35.9Choroba aortálnej chlopne, bližšie neurčená
I36.0Nereumatická trikuspidálna stenóza
I36.1Nereumatická trikuspidálna insuficiencia
I36.2Nereumatická trikuspidálna stenóza a insuficiencia
I36.8Iná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne
I36.9Nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne, bližšie neurčená
I37.0Pulmonálna stenóza
I37.1Pulmonálna insuficiencia
I37.2Pulmonálna stenóza a insuficiencia
I37.8Iná choroba pulmonálnej chlopne
I37.9Choroba pulmonálnej chlopne, bližšie neurčená
I38Endokarditída neurčenej chlopne
I39.0Choroba mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.1Choroba aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.2Choroba trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.3Choroba pulmonálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I39.4Choroba viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde
I39.8Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde
I40.0Infekčná myokarditída
I40.1Izolovaná myokarditída
I40.8Iná akútna myokarditída
I40.9Akútna myokarditída, bližšie neurčená
I41.0Myokarditída pri baktériových chorobách zatriedených inde
I41.1Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
I41.2Myokarditída pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I41.8Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
I42.0Dilatačná kardiomyopatia
I42.1Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
I42.2Iná hypertrofická kardiomyopatia
I42.3Endomyokardová (eozinofilná) choroba
I42.4Endokardová fibroelastóza
I42.5Iná reštrikčná kardiomyopatia
I42.6Alkoholová kardiomyopatia
I42.7Kardiomyopatia zapríčinená liekmi a inými vonkajšími faktormi
I42.80Arytmogénna pravokomorová kardiomyopatia [ARVCM]
I42.88Iná kardiomyopatia
I42.9Kardiomyopatia, bližšie neurčená
I43.0Kardiomyopatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I43.1Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
I43.2Kardiomyopatia pri poruchách výživy
I43.8Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
I44.0Atrioventrikulárna blokáda 1. stupňa
I44.1Atrioventrikulárna blokáda 2. stupňa
I44.2Atrioventrikulárna blokáda 3. stupňa
I44.3Iná a bližšie neurčená atrioventrikulárna blokáda
I44.4Ľavá predná fascikulárna blokáda
I44.5Ľavá zadná fascikulárna blokáda
I44.6Iná a bližšie neurčená fascikulárna blokáda
I44.7Blokáda ľavého ramienka, bližšie neurčená
I45.0Pravá fascikulárna blokáda
I45.1Iná a bližšie neurčená blokáda pravého ramienka
I45.2Bifascikulárna blokáda
I45.3Trifascikulárna blokáda
I45.4Nešpecifická intraventrikulárna blokáda
I45.5Iná bližšie určená srdcová blokáda
I45.6Syndróm preexcitácie
I45.8Iná porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie určená
I45.9Porucha vedenia srdcových vzruchov, bližšie neurčená
I46.0Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
I46.1Náhla srdcová smrť, takto opísaná
I46.9Zastavenie srdca, bližšie neurčené
I47.0Komorová reentry-arytmia
I47.1Supraventrikulárna tachykardia
I47.2Komorová tachykardia
I47.9Bližšie neurčená paroxyzmálna tachykardia
I48.00Paroxyzmálny flater predsiení
I48.01Chronický flater predsiení
I48.09Flater predsiení, bližšie neurčený
I48.10Paroxyzmálna fibrilácia predsiení
I48.11Chronická fibrilácia predsiení
I48.19Fibrilácia predsiení, bližšie neurčená
I49.0Flater komôr a fibrilácia komôr
I49.1Predsieňová extrasystólia (predčasná depolarizácia predsiení)
I49.2Atrioventrikulárna junkčná extrasystólia (predčasná junkčná depolarizácia)
I49.3Komorová extrasystólia (predčasná depolarizácia komôr)
I49.4Iná a bližšie neurčená extrasystólia (predčasná depolarizácia)
I49.5Syndróm chorého sínusu
I49.8Iná srdcová arytmia, bližšie určená
I49.9Srdcová arytmia, bližšie neurčená
I50.00Primárne zlyhávanie pravej komory
I50.01Sekundárne zlyhávanie pravej komory
I50.11Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí
I50.12Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení
I50.13Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení
I50.14Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji
I50.19Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené
I50.9Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
I51.0Získaný defekt srdcovej priehradky (septa)
I51.1Ruptúra chordae tendineae, nezatriedená inde
I51.2Ruptúra papilárneho svalu, nezatriedená inde
I51.3Vnútrosrdcová trombóza, nezatriedená inde
I51.4Myokarditída, bližšie neurčená
I51.5Degenerácia myokardu
I51.6Srdcovocievna choroba, bližšie neurčená
I51.7Kardiomegália
I51.8Iná choroba srdca, nepresne určená
I51.9Choroba srdca, bližšie neurčená
I52.0Iná choroba srdca pri baktériových chorobách zatriedených inde
I52.1Iná choroba srdca pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I52.8Iná choroba srdca pri iných chorobách zatriedených inde
I60.0Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie
I60.1Subarachnoidálne krvácanie z a. cerebri media
I60.2Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans anterior
I60.3Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior
I60.4Subarachnoidálne krvácanie z a. basilaris
I60.5Subarachnoidálne krvácanie z a. vertebralis
I60.6Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien
I60.7Subarachnoidálne krvácanie z intrakraniálnej tepny, bližšie neurčené
I60.8Iné subarachnoidálne krvácanie
I60.9Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
I61.0Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne
I61.1Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, kortikálne
I61.2Intracerebrálne krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené
I61.3Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa
I61.4Intracerebrálne krvácanie do mozočka (cerebela)
I61.5Intracerebrálne vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie
I61.6Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
I61.8Iné intracerebrálne krvácanie
I61.9Intracerebrálne krvácanie, bližšie neurčené
I62.00Subdurálne krvácanie (netraumatické), akútne
I62.01Subdurálne krvácanie (netraumatické), subakútne
I62.02Subdurálne krvácanie (netraumatické), chronické
I62.09Subdurálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I62.1Netraumatické extradurálne (epidurálne) krvácanie
I62.9Intrakraniálne krvácanie (netraumatické), bližšie neurčené
I63.0Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.1Mozgový infarkt, zapríčinený embolizáciou prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.2Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I63.3Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien
I63.4Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien
I63.5Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových tepien
I63.6Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou
I63.8Iný mozgový infarkt
I63.9Mozgový infarkt, bližšie neurčený
I64Porážka (apoplexia, iktus) bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
I65.0Uzáver a zúženie a. vertebralis
I65.1Uzáver a zúženie a. basilaris
I65.2Uzáver a zúženie a. carotis
I65.3Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I65.8Uzáver a zúženie inej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I65.9Uzáver a zúženie bližšie neurčenej prívodnej mozgovej (precerebrálnej) tepny
I66.0Uzáver a zúženie a. cerebri media
I66.1Uzáver a zúženie a. cerebri anterior
I66.2Uzáver a zúženie a. cerebri posterior
I66.3Uzáver a zúženie mozočkových tepien
I66.4Uzáver a zúženie viacerých a obojstranných mozgových tepien
I66.8Uzáver a zúženie inej mozgovej tepny
I66.9Uzáver a zúženie bližšie neurčenej mozgovej tepny
I67.0Disekcia mozgovej tepny
I67.10Získaná mozgová aneuryzma
KódNázov choroby
I67.11Získaná mozgová artériovenózna fistula
I67.2Mozgová ateroskleróza
I67.3Progresívna cievna leukoencefalopatia (subkortikálna vaskulárna encefalopatia)
I67.4Hypertenzná encefalopatia
I67.5Syndróm moyamoya
I67.6Nehnisová trombóza intrakraniálneho žilového systému
I67.7Mozgová arteritída, nezatriedená inde
I67.80Vazospazmy pri subarachnoidálnom krvácaní
I67.88Iná cievna choroba mozgu, bližšie určená
I67.9Cievna choroba mozgu, bližšie neurčená
I68.0Mozgová amyloidová angiopatia
I68.1Mozgová arteritída pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I68.2Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
I68.8Iná cievna choroba mozgu pri chorobách zatriedených inde
I69.0Následky subarachnoidálneho krvácania
I69.1Následky intracerebrálneho krvácania
I69.2Následky iného netraumatického intrakraniálneho krvácania
I69.3Následky mozgového infarktu
I69.4Následky porážky bližšie neurčenej ako krvácanie alebo infarkt
I69.8Následky iných a bližšie neurčených cievnych chorôb mozgu
I70.0Ateroskleróza aorty
I70.1Ateroskleróza obličkovej tepny
I70.20Ateroskleróza iných a bližšie neurčených končatinových tepien
I70.21Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ischemickou bolesťou po záťaži
I70.22Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s bolesťou v pokoji
I70.23Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s ulceráciami
I70.24Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím panvy a dolnej končatiny, s gangrénou
I70.25Ateroskleróza končatinových tepien s postihnutím pleca a hornej končatiny, všetky štádiá
I70.8Ateroskleróza iných tepien
I70.9Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza
I71.00Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, bez prejavov ruptúry
I71.01Disekcia hrudníkovej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.02Disekcia brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.03Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, bez prejavov ruptúry
I71.04Disekcia aorty bližšie neurčenej lokalizácie, s ruptúrou
I71.05Disekcia hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.06Disekcia brušnej aorty, s ruptúrou
I71.07Disekcia hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.1Aneuryzma hrudníkovej aorty, s ruptúrou
I71.2Aneuryzma hrudníkovej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.3Aneuryzma brušnej aorty, s ruptúrou
I71.4Aneuryzma brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.5Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, s ruptúrou
I71.6Aneuryzma hrudníkovo-brušnej aorty, bez údaja o ruptúre
I71.8Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, s ruptúrou
I71.9Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste, bez údaja o ruptúre
I72.0Aneuryzma a disekcia a. carotis (krčnice)
I72.1Aneuryzma a disekcia tepny hornej končatiny
I72.2Aneuryzma a disekcia obličkovej tepny
I72.3Aneuryzma a disekcia bedrovej tepny
I72.4Aneuryzma a disekcia tepny dolnej končatiny
I72.5Aneuryzma a disekcia iných prívodných mozgových (precerebrálnych) tepien
I72.8Aneuryzma iných bližšie určených tepien
I72.9Aneuryzma a disekcia tepny na bližšie neurčenom mieste
I73.0Raynaudov syndróm
I73.1Thrombangiitis obliterans (Buerger)
I73.8Iná bližšie určená choroba periférnych ciev
I73.9Choroba periférnych ciev, bližšie neurčená
I74.0Embólia a trombóza brušnej aorty
I74.1Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty
I74.2Embólia a trombóza tepien horných končatín
I74.3Embólia a trombóza tepien dolných končatín
I74.4Embólia a trombóza tepien končatín, bližšie neurčená
I74.5Embólia a trombóza bedrovej tepny (a. iliaca)
I74.8Embólia a trombóza iných tepien
I74.9Embólia a trombóza bližšie neurčenej tepny
I77.0Získaná artériovenózna fistula
I77.1Striktúra tepny
I77.2Ruptúra tepny
I77.3Fibromuskulárna dysplázia tepien
I77.4Syndróm kompresie a. coeliaca
I77.5Nekróza tepny
I77.6Arteritída, bližšie neurčená
I77.8Iná choroba tepien a tepničiek, bližšie určená
I77.9Choroba tepien a tepničiek, bližšie neurčená
I78.0Hereditárna hemoragická teleangiektázia
I78.1Nenádorový névus
I78.8Iná choroba vlásočníc
I78.9Choroba vlásočníc, bližšie neurčená
I79.0Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
I79.1Aortitída pri chorobách zatriedených inde
I79.2Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
I79.8Iná choroba tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I80.0Trombóza, flebitída a tromboflebitída povrchových žíl dolných končatín
I80.1Trombóza, flebitída a tromboflebitída stehnovej žily (v. femoralis)
I80.2Trombóza, flebitída a tromboflebitída iných hĺbkových žíl dolných končatín
I80.3Trombóza, flebitída a tromboflebitída dolných končatín, bližšie neurčená
I80.8Trombóza, flebitída a tromboflebitída na iných miestach
I80.9Trombóza, flebitída a tromboflebitída na neurčenom mieste
I81Trombóza vrátnice (v. portae)
I82.0Buddov-Chiariho syndróm
I82.1Migrujúca tromboflebitída
I82.2Embólia a trombóza dutej žily
I82.3Embólia a trombóza obličkovej žily
I82.8Embólia a trombóza iných určených žíl
I82.9Embólia a trombóza neurčenej žily
I83.0Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom
I83.1Varixy (kŕčové žily) dolných končatín so zápalom
I83.2Varixy (kŕčové žily) dolných končatín s vredom aj zápalom
I83.9Varixy (kŕčové žily) dolných končatín bez vredu či zápalu
I84.0Vnútorné trombotizované hemoroidy
I84.1Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
I84.2Vnútorné hemoroidy bez komplikácií
I84.3Vonkajšie trombotizované hemoroidy
I84.4Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
I84.5Vonkajšie hemoroidy bez komplikácií
I84.6Zvyškové kožné lalôčiky po hemoroidoch
I84.7Trombotizované hemoroidy, bližšie neurčené
I84.8Hemoroidy s inými komplikáciami, bližšie neurčené
I84.9Hemoroidy bez komplikácií, bližšie neurčené
I85.0Varixy pažeráka s krvácaním
I85.9Varixy pažeráka bez krvácania
I86.0Podjazykové varixy
I86.1Varixy mieška (skróta)
I86.2Varixy panvy
I86.3Varixy vulvy
I86.4Varixy žalúdka
I86.8Varixy na iných určených miestach
I87.00Potrombotický syndróm bez ulcerácie
I87.01Potrombotický syndróm s ulceráciou
I87.1Stlačenie (kompresia) žily
I87.2Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)
I87.8Iná choroba žily, bližšie určená
I87.9Choroba žily, bližšie neurčená
I88.0Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
I88.1Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej lymfadenitídy
I88.8Iná nešpecifická lymfadenitída
I88.9Nešpecifická lymfadenitída, bližšie neurčená
I89.0Lymfedém, nezatriedený inde
I89.1Lymfangitída
I89.8Iná neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie určená
I89.9Neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín, bližšie neurčená
I95.0Idiopatická artériová hypotenzia
I95.1Ortostatická artériová hypotenzia
I95.2Artériová hypotenzia, zapríčinená liekmi
I95.8Iná artériová hypotenzia
I95.9Artériová hypotenzia, bližšie neurčená
I97.0Postkardiotomický syndróm
I97.1Iná funkčná porucha po operácii srdca
I97.2Postmastektomický lymfedém
I97.8Iná komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, nezatriedená inde
I97.9Komplikácia krvného obehu po lekárskom výkone, bližšie neurčená
I98.0Kardiovaskulárny syfilis
I98.1Porucha sústavy krvného obehu pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
I98.2Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, bez krvácania
I98.3Varixy pažeráka a žalúdka pri chorobách zatriedených inde, s krvácaním
I98.8Iná bližšie určená porucha sústavy krvného obehu pri chorobách zatriedených inde
I99Iná a bližšie neurčená choroba sústavy krvného obehu
J00Akútny zápal nosohltana (nádcha)
J01.0Akútny zápal čeľustnej dutiny (akútna maxilárna sinusitída)
J01.1Akútny zápal čelovej dutiny (akútna frontálna sinusitída)
J01.2Akútny zápal čuchovej dutiny (akútna etmoidálna sinusitída)
J01.3Akútny zápal klinovitej dutiny (akútna sfenoidálna sinusitída)
J01.4Akútna pansinusitída
J01.8Iný akútny zápal prinosových dutín
J01.9Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený
J02.0Streptokokový zápal hltana
J02.8Akútny zápal hltana, zapríčinený inými bližšie určenými organizmami
J02.9Akútny zápal hltana, bližšie neurčený
J03.0Streptokokový zápal mandlí
J03.8Akútny zápal mandlí, vyvolaný iným bližšie určeným organizmom
J03.9Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený
J04.0Akútny zápal hrtana
J04.1Akútny zápal priedušnice
J04.2Akútny zápal hrtana a priedušnice
J05.0Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
J05.1Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)
J06.0Akútny zápal hrtana a hltana (akútna laryngofaryngitída)
J06.8Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach
J06.9Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J09Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
J10.0Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc
J10.1Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi
J10.8Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi
J11.0Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc
J11.1Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi
J11.8Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi
J12.0Zápal pľúc, zapríčinený adenovírusom
J12.1Zápal pľúc, zapríčinený respiračným syncyciálnym vírusom
J12.2Zápal pľúc, zapríčinený vírusom parainfluenzy
J12.3Zápal pľúc, zapríčinený ľudským metapneumovírusom
J12.8Iný vírusový zápal pľúc
J12.9Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený
J13Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom pneumónie
J14Zápal pľúc, zapríčinený Haemophilus influenzae
J15.0Zápal pľúc, zapríčinený Klebsiella pneumoniae
J15.1Zápal pľúc, zapríčinený Pseudomonas
J15.2Zápal pľúc, zapríčinený stafylokokom
J15.3Zápal pľúc, zapríčinený streptokokom skupiny B
J15.4Zápal pľúc, zapríčinený iným streptokokom
J15.5Zápal pľúc, zapríčinený Escherichia coli
J15.6Zápal pľúc, zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou
J15.7Zápal pľúc, zapríčinený Mycoplasma pneumoniae
J15.8Iný baktériový zápal pľúc
J15.9Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený
J16.0Chlamýdiový zápal pľúc
J16.8Zápal pľúc, zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom
J17.0Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde
J17.1Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde
J17.2Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde
J17.3Zápal pľúc pri parazitových chorobách
J17.8Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde
J18.0Bronchopneumónia, bližšie neurčená
J18.1Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.2Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený
J18.8Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom
J18.9Zápal pľúc, bližšie neurčený
J20.0Akútna bronchitída, zapríčinená Mycoplasma pneumoniae
J20.1Akútna bronchitída, zapríčinená Haemophilus influenzae
J20.2Akútna bronchitída, zapríčinená streptokokom
J20.3Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom Coxsackie
J20.4Akútna bronchitída, zapríčinená vírusom parainfluenzy
J20.5Akútna bronchitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J20.6Akútna bronchitída, zapríčinená rinovírusom
J20.7Akútna bronchitída, zapríčinená echovírusom
J20.8Akútna bronchitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J20.9Akútna bronchitída, bližšie neurčená
J21.0Akútna bronchiolitída, zapríčinená respiračným syncyciálnym vírusom
J21.1Akútna bronchiolitída zapríčinená ľudským metapneumovírusom
J21.8Akútna bronchiolitída, zapríčinená iným bližšie určeným organizmom
J21.9Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená
J22Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J30.0Vazomotorická rinitída
J30.1Alergická rinitída, zapríčinená peľom
J30.2Iná sezónna alergická rinitída
J30.3Iná alergická rinitída
J30.4Alergická rinitída, bližšie neurčená
J31.0Chronický zápal nosa
J31.1Chronický zápal nosohltana
J31.2Chronický zápal hltana
J32.0Chronický zápal čeľustnej dutiny
J32.1Chronický zápal čelovej dutiny (chronická frontálna sinusitída)
J32.2Chronický zápal čuchových dutín
J32.3Chronický zápal klinovitej dutiny
J32.4Chronická pansinusitída
J32.8Iná chronická sinusitída
J32.9Chronická sinusitída, bližšie neurčená
J33.0Polyp nosovej dutiny
J33.1Deformujúca polypóza prinosovej dutiny
J33.8Iný polyp prinosovej dutiny
J33.9Nosový polyp, bližšie neurčený
J34.0Absces, furunkul a karbunkul nosa
J34.1Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny
J34.2Vybočenie nosovej priehradky
J34.3Hypertrofia nosových mušlí
J34.8Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená
J35.0Chronický zápal mandlí (chronická tonzilitída)
J35.1Hyperplázia mandlí
J35.2Hyperplázia adenoidného tkaniva
J35.3Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva
J35.8Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva
J35.9Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená
J36Peritonzilárny absces
J37.0Chronický zápal hrtana
J37.1Chronický zápal hrtana a priedušnice
J38.00Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená
J38.01Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.02Jednostranná úplná obrna hlasiviek a hrtana
J38.03Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.1Polyp hlasivky a hrtana
J38.2Uzlíky hlasiviek
J38.3Iné choroby hlasiviek
J38.4Opuch hrtana
J38.5Spazmus hrtana
J38.6Zúženie (stenóza) hrtana
J38.7Iná choroba hrtana
J39.0Retrofaryngový a parafaryngový absces
J39.1Iný absces hltana
J39.2Iná choroba hltana
J39.3Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest na bližšie neurčenom mieste
J39.80Získané zúženie (stenóza) priedušnice
J39.88Iná choroba horných dýchacích ciest, bližšie určená
J39.9Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J40Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
J41.0Jednoduchá chronická bronchitída
J41.1Hlienovohnisová chronická bronchitída
J41.8Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
J42Chronická bronchitída, bližšie neurčená
J43.0MacLeodov syndróm
J43.1Panlobulárny emfyzém
J43.2Centrilobulárny emfyzém
J43.8Iný emfyzém
J43.9Emfyzém, bližšie neurčený
J44.00Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.01Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.02Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.03Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.09Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest, FEV1 neurčený
J44.10Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.11Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.12Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty, bližšie neurčená
J44.13Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie, bližšie neurčená
J44.19Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnym vzplanutím bronchitídy, FEV1 neurčený
J44.80Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.81Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.82Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.83Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty vyššie
J44.89Iná bližšie určená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J44.90Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 menej ako 35 % náležitej hodnoty
J44.91Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 35 % do 50 % náležitej hodnoty
J44.92Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 50 % do 70 % náležitej hodnoty
J44.93Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 od 70 % náležitej hodnoty
J44.99Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J45.0Prevažne alergická bronchiálna astma
J45.1Nealergická bronchiálna astma
J45.8Zmiešaná bronchiálna astma
J45.9Bronchiálna astma, bližšie neurčená
J46Status asthmaticus (záduchový stav)
J47Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)
J60Pneumokonióza baníkov uhoľných baní
J61Pneumokonióza, zapríčinená azbestom a inými anorganickými vláknami
J62.0Pneumokonióza, zapríčinená prachom mastenca (talkom)
J62.8Pneumokonióza, zapríčinená iným prachom obsahujúcim kremeň
J63.0Aluminóza (pľúc)
J63.1Bauxitová fibróza (pľúc)
J63.2Berylióza
J63.3Grafitová fibróza (pľúc)
J63.4Sideróza
J63.5Stanóza
J63.8Pneumokonióza, zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi
J64Pneumokonióza, bližšie neurčená
J65Pneumokonióza združená s tuberkulózou
J66.0Bysinóza
J66.1Choroba spracovateľov ľanu
J66.2Kanabinóza
J66.8Choroba dýchacích ciest, zapríčinená iným bližšie určeným organickým prachom
J67.0Farmárske pľúca
J67.1Bagasóza:
J67.2Pľúcna choroba chovateľov vtákov
J67.3Suberóza
J67.4Sladovnícke pľúca
J67.5Pľúcna choroba pestovateľov húb
J67.6Pľúcna choroba lúpačov javorovej kôry
J67.7Pľúcna choroba, zapríčinená ventilačnými a zvlhčovacími (klimatizačnými) zariadeniami
J67.8Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená iným organickým prachom
J67.9Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom
J68.0Bronchitída a pneumonitída, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.1Akútny pľúcny edém, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.2Zápal horných dýchacích ciest, zapríčinený chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.3Iná akútna a subakútna choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.4Chronická choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.8Iná choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J68.9Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J69.0Zápal pľúc, zapríčinený vdýchnutím potravy a zvratkov
J69.1Zápal pľúc, zapríčinený olejmi a výťažkami (extraktmi)
J69.8Zápal pľúc, zapríčinený inými tuhými látkami a tekutinami
J70.0Akútne pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.1Chronické a iné pľúcne prejavy, zapríčinené žiarením
J70.2Akútna pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.3Chronická pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi
J70.4Pľúcna intersticiálna choroba, zapríčinená liekmi, bližšie neurčená
J70.8Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená inými bližšie určenými vonkajšími faktormi
J70.9Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi
J80Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)
J81Pľúcny opuch (pľúcny edém)
J82Eozinofilný pľúcny infiltrát, nezatriedený inde
J84.0Alveolová a parietoalveolová choroba
J84.1Iná choroba interstícia pľúc s fibrózou
J84.8Iná choroba interstícia pľúc, bližšie určená
J84.9Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená
J85.0Gangréna a nekróza pľúc
J85.1Absces pľúc so zápalom pľúc
J85.2Absces pľúc bez zápalu pľúc
J85.3Absces mediastína
J86.0Pyotorax s fistulou
J86.9Pyotorax bez fistuly
J90Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde
J91Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde
J92.0Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) s azbestom
J92.9Pohrudnicové povlaky (zhrubnutie pohrudnice) bez azbestu
J93.0Spontánny tenzný pneumotorax
J93.1Iný spontánny pneumotorax
J93.8Iný pneumotorax
J93.9Pneumotorax, bližšie neurčený
J94.0Chylózny pohrudnicový výpotok
J94.1Fibrotorax
J94.2Hemotorax
J94.8Iná choroba pohrudnice, bližšie určená
J94.9Choroba pohrudnice, bližšie neurčená
J95.0Porucha tracheostómie
J95.1Akútna pulmonálna insuficiencia po hrudníkovej operácii
J95.2Akútna pulmonálna insuficiencia po mimohrudníkovom chirurgickom výkone
J95.3Chronická pulmonálna insuficiencia po chirurgickom výkone
J95.4Mendelsonov syndróm
J95.5Subglotická stenóza po chirurgickom výkone
J95.80Iatrogénny pneumotorax
J95.81Zúženie priedušnice po lekárskom výkone
J95.88Iná porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone
J95.9Porucha dýchacích ústrojov po lekárskom výkone, bližšie neurčená
J96.00Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.01Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický typ)
J96.09Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.10Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxémický)
J96.11Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.19Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, neurčeného typu
J96.90Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxémický)
J96.91Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.99Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, neurčeného typu
J98.0Choroba priedušiek, nezatriedená inde
J98.1Kolaps pľúc
J98.2Intersticiálny emfyzém
J98.3Kompenzačný emfyzém
J98.4Iná choroba pľúc
J98.50Mediastinitída
J98.58Iná choroba mediastína, nezatriedená inde
J98.6Choroba bránice (diafragmy)
J98.8Iná choroba dýchacej sústavy, bližšie určená
J98.9Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená
J99.0Reumatoidná choroba pľúc (M05.1-†)
J99.1Choroba dýchacej sústavy pri inej difúznej chorobe spojivového tkaniva
J99.8Choroba dýchacej sústavy pri inej chorobe zatriedenej inde
K00.0Anodoncia
K00.1Nadpočetné zuby
K00.2Abnormalita veľkosti a tvaru zubov
K00.3Škvrnité zuby
K00.4Porucha tvorby zubov
K00.5Dedičná porucha v zubnej štruktúre, nezatriedená inde
K00.6Porucha prerezávania zubov
K00.7Syndróm rastu chrupu
K00.8Iná porucha zubného vývinu
K00.9Porucha zubného vývinu, bližšie neurčená
K01.0Neprerezané zuby
K01.1Vrastené zuby
K02.0Kaz ohraničený na sklovinu
K02.1Kaz dentínu
K02.2Kaz cementu
K02.3Zastavený zubný kaz
K02.4Odontoklázia
K02.8Iný zubný kaz
K02.9Zubný kaz, bližšie neurčený
K03.0Nadmerné obrusovanie zubov
K03.1Abrázia zubov
K03.2Erózia zubov
K03.3Patologická resorpcia zubov
K03.4Hypercementóza
K03.5Ankylóza zubov
K03.6Usadenina (povlak) na zuboch
K03.7Farebné zmeny tvrdých zubných tkanív po prerezaní zubov
K03.8Iné choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie určené
K03.9Choroby tvrdých tkanív zubov, bližšie neurčené
K04.0Zápal zubnej drene (pulpitída)
K04.1Nekróza zubnej drene
K04.2Degenerácia zubnej drene
K04.3Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
K04.4Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
K04.5Chronická apikálna periodontitída
K04.6Periapikálny absces s fistulou
K04.7Periapikálny absces bez fistuly
K04.8Radikulárna cysta
K04.9Iná a bližšie neurčená choroba zubnej drene a periapikálnych tkanív
K05.0Akútny zápal ďasien
K05.1Chronický zápal ďasien
K05.2Akútna parodontitída
K05.3Chronická parodontitída
K05.4Parodontóza
K05.5Iná choroba parodontu
K05.6Choroba parodontu, bližšie neurčená
K06.0Atrofia ďasien
K06.1Hypertrofia ďasien
K06.2Poškodenie ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, zapríčinené traumou
K06.8Iná choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie určená
K06.9Choroba ďasien a bezzubého alveolového hrebeňa, bližšie neurčená
K07.0Väčšie anomálie veľkosti čeľustí
K07.1Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
K07.2Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
K07.3Anomálie postavenia zubov
K07.4Chybný zhryz, bližšie neurčený
K07.5Dentofaciálne funkčné abnormality
K07.6Choroba temporomandibulárneho kĺbu
K07.8Iná dentofaciálna anomália
K07.9Dentofaciálna anomália, bližšie neurčená
K08.0Exfoliácia zubov, zapríčinená systémovou chorobou
K08.1Strata zubov, zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnou chorobou parodontu
K08.2Atrofia bezzubého alveolového hrebeňa
K08.3Retinovaný zubný koreň (radix relicta)
K08.81Patologická fraktúra zuba
K08.88Iná choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie určená
K08.9Choroba zubov a podporných štruktúr, bližšie neurčená
K09.0Vývinové odontogénne cysty
K09.1Vývinové neodontogénne cysty úst a ústnej dutiny
K09.2Iné čeľustné cysty
K09.8Iné cysty v oblasti úst, nezatriedené inde
K09.9Cysta v oblasti úst, bližšie neurčená
K10.0Vývinové choroby čeľustí
K10.1Centrálny obrovskobunkový granulóm
K10.20Absces maxily bez rozšírenia do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.21Absces maxily s rozšírením do retromaxilárneho priestoru alebo do fossa canina
K10.28Iný zápal čeľustí, bližšie určený
K10.29Zápal čeľustí, bližšie neurčený
K10.3Alveolitída čeľustí
K10.8Iná choroba čeľustí, bližšie určená
K10.9Choroba čeľustí, bližšie neurčená
K11.0Atrofia slinných žliaz
K11.1Hypertrofia slinných žliaz
K11.2Sialoadenitída
K11.3Absces slinnej žľazy
K11.4Fistula slinnej žľazy
K11.5Sialolitiáza
K11.6Mukokéla slinnej žľazy
K11.7Poruchy sekrécie slín
K11.8Iná choroba slinnej žľazy
K11.9Choroba slinnej žľazy, bližšie neurčená
K12.0Recidivujúce ústne afty
K12.1Iná forma stomatitídy
K12.20Flegmóna ústnej spodiny
K12.21Submandibulárny absces bez rozšírenia do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.22Submandibulárny absces s rozšírením do mediastinálneho, parafaryngového alebo cervikálneho priestoru
K12.23Absces líca
K12.28Iná flegmóna a absces úst
K12.29Flegmóna a absces úst, bližšie neurčený
K12.3Stomatitída (ulcerózna)
K13.0Choroba perí
K13.1Hryzenie líca a pery
K13.2Leukoplakia a iná choroba ústneho epitelu vrátane jazyka
K13.3Vlasatá leukoplakia
K13.4Granulóm a lézie ústnej sliznice podobné granulómu
K13.5Ústna podsliznicová fibróza
K13.6Hyperplázia ústnej sliznice, zapríčinená dráždením
K13.7Iná a bližšie neurčená lézia ústnej sliznice
K14.0Glositída (zápal jazyka)
K14.1Mapovitý jazyk
K14.2Glossitis rhombica mediana
K14.3Hypertrofia jazykových papíl
K14.4Atrofia jazykových papíl
K14.5Rozbrázdený jazyk (lingua plicata)
K14.6Glosodýnia (bolesť jazyka)
K14.8Iná choroba jazyka
K14.9Choroba jazyka, bližšie neurčená
K20Ezofagitída
K21.0Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou
K21.9Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy
K22.0Achalázia kardie
K22.1Vred pažeráka
K22.2Obštrukcia (zátvor) pažeráka
K22.3Prederavenie pažeráka
K22.4Dyskinéza pažeráka
K22.5Získaný divertikul pažeráka
K22.6Malloryho-Weissov syndróm
K22.7Barrettov pažerák
K22.8Iná choroba pažeráka, bližšie určená
K22.9Choroba pažeráka, bližšie neurčená
K23.0Tuberkulóza pažeráka (A18.8†)
K23.1Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K23.8Choroba pažeráka pri inej chorobe zatriedenej inde
K25.0Akútny vred žalúdka s krvácaním
K25.1Akútny vred žalúdka s perforáciou
K25.2Akútny vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.3Akútny vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.4Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním
K25.5Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s perforáciou
K25.6Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.7Chronický vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.9Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K26.0Akútny vred dvanástnika s krvácaním
K26.1Akútny vred dvanástnika s perforáciou
K26.2Akútny vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.3Akútny vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.4Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním
K26.5Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s perforáciou
K26.6Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.7Chronický vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.9Vred dvanástnika, neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K27.0Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.1Akútny peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.2Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.3Akútny peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.4Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.5Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.6Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.7Chronický peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.9Peptický vred, neurčený ako akútny alebo chronický, bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K28.0Akútny peptický vred jejúna s krvácaním
K28.1Akútny peptický vred jejúna s perforáciou
K28.2Akútny peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.3Akútny peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.4Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním
K28.5Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s perforáciou
K28.6Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.7Chronický peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.9Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K29.0Akútna hemoragická gastritída
K29.1Iná akútna gastritída
K29.2Alkoholová gastritída
K29.3Chronická povrchová gastritída
K29.4Chronická atrofická gastritída
K29.5Chronická gastritída, bližšie neurčená
K29.6Iná gastritída
K29.7Gastritída, bližšie neurčená
K29.8Duodenitída
K29.9Gastroduodenitída, bližšie neurčená
K30Dyspepsia
K31.0Akútne rozšírenie (dilatácia) žalúdka
K31.1Hypertrofická pylorostenóza (zúženie pyloru) dospelých
K31.2Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka (tvar presýpacích hodín)
K31.3Pylorospazmus, nezatriedený inde
K31.4Divertikul žalúdka
K31.5Obštrukcia (zátvor) dvanástnika
K31.6Fistula žalúdka a dvanástnika
K31.7Polyp žalúdka a dvanástnika
K31.81Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika bez prejavov krvácania
K31.82Angiodysplázia žalúdka a dvanástnika s prejavmi krvácania
K31.88Iná choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie určená
K31.9Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená
K35.0Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou
K35.1Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
K35.2Akútna apendicitída s generalizovanou peritonitídou
K35.30Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, bez perforácie alebo ruptúry
K35.31Akútna apendicitída s lokalizovanou peritonitídou, s perforáciou alebo ruptúrou
K35.32Akútna apendicitída s abscesom pobrušnice
K35.8Iná a bližšie neurčená akútna apendicitída
K35.9Nešpecifikovaná akútna apendicitída
K36Iná apendicitída
K37Apendicitída, bližšie neurčená
K38.0Hyperplázia apendixu (červovitého prívesku)
K38.1Apendikálne konkrementy
K38.2Divertikul apendixu
K38.3Fistula apendixu
K38.8Iná choroba apendixu, bližšie určená
K38.9Choroba apendixu, bližšie neurčená
K40.00Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.01Obojstranná slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.10Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.11Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.20Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.21Obojstranná slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K40.30Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.31Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s priškripnutím, bez gangrény, recidivujúca
K40.40Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, neoznačená ako recidivujúca
K40.41Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž s gangrénou, recidivujúca
K40.90Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K40.91Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, recidivujúca
K41.0Obojstranná stehnová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K41.1Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou
K41.2Obojstranná stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K41.3Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s priškripnutím bez gangrény
K41.4Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž s gangrénou
K41.9Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K42.0Pupková prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K42.1Pupková prietrž s gangrénou
K42.9Pupková prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K43.0Brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K43.1Brušná prietrž s gangrénou
K43.9Brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K44.0Bránicová prietrž s priškripnutím, bez gangrény
K44.1Bránicová prietrž s gangrénou
K44.9Bránicová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K45.0Iná brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie určená
K45.1Iná brušná prietrž s gangrénou, bližšie určená
K45.8Iná brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie určená
K46.0Bližšie neurčená brušná prietrž s priškripnutím, bez gangrény, bližšie neurčená
K46.1Bližšie neurčená brušná prietrž s gangrénou, bližšie neurčená
K46.9Bližšie neurčená brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie neurčená
K50.0Crohnova choroba tenkého čreva
K50.1Crohnova choroba hrubého čreva
K50.80Crohnova choroba žalúdka
K50.81Crohnova choroba pažeráka
K50.82Crohnova choroba viacerých častí tráviacej trubice
K50.88Iná Crohnova choroba
K50.9Crohnova choroba, bližšie neurčená
K51.0Ulcerózna (chronická) pankolitída
K51.1Ulcerózna (chronická) ileokolitída
K51.2Ulcerózna (chronická) proktitída
K51.3Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída
K51.4Zápalové polypy hrubého čreva
K51.5Ľavostranná kolitída
K51.8Iná ulcerózna kolitída
K51.9Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená
K52.0Gastroenteritída a kolitída, zapríčinená radiáciou (postradiačná)
K52.1Toxická gastroenteritída a kolitída
K52.2Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída
K52.30Neurčitá pankolitída
K52.31Neurčitá kolitída colon descendens
K52.32Neurčitá kolitída colon rectosigmoideum
K52.38Iná neurčitá kolitída
K52.8Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie určená
K52.9Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená
K55.0Akútna cievna choroba čreva
K55.1Chronická cievna choroba čreva
K55.21Angiodysplázia hrubého čreva, bez prejavov krvácania
K55.22Angiodysplázia hrubého čreva, s krvácaním
K55.81Angiodysplázia tenkého čreva, bez prejavov krvácania
K55.82Angiodysplázia tenkého čreva, s krvácaním
K55.88Iná cievna choroba čreva
K55.9Cievna choroba čreva, bližšie neurčená
K56.0Paralytický ileus
K56.1Intususcepcia (zapošvenie)
K56.2Volvulus (zákrutok)
K56.3Ileus, zapríčinený žlčovým kameňom
K56.4Iná obturácia čreva
K56.5Črevné adhézie (zrasty) s ileom
K56.6Iný a bližšie neurčený mechanický ileus
K56.7Ileus, bližšie neurčený
K57.00Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.01Divertikulóza tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.02Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.03Divertikulitída tenkého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.10Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.11Divertikulóza tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.12Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.13Divertikulitída tenkého čreva bez perforácie a abscesu, s krvácaním
K57.20Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.21Divertikulóza hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.22Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.23Divertikulitída hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.30Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.31Divertikulóza hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.32Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.33Divertikulitída hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.40Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.41Divertikulóza tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.42Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.43Divertikulitída tenkého a hrubého čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.50Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.51Divertikulóza tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.52Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.53Divertikulitída tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.80Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.81Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.82Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou a abscesom, bez prejavov krvácania
K57.83Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva s perforáciou, abscesom a krvácaním
K57.90Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.91Divertikulóza bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K57.92Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie, abscesu alebo prejavov krvácania
K57.93Divertikulitída bližšie neurčenej časti čreva bez perforácie alebo abscesu, s krvácaním
K58.0Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
K58.9Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
K59.0Zapečenosť (obstipácia)
K59.1Funkčná hnačka
K59.2Neurogénne črevo, nezatriedené inde
K59.3Megakolon, nezatriedený inde
K59.4Análny spazmus
K59.8Iná funkčná porucha čreva, bližšie určená
K59.9Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená
K60.0Akútna análna trhlina
K60.1Chronická análna trhlina
K60.2Análna trhlina, bližšie neurčená
K60.3Análna fistula
K60.4Rektálna fistula
K60.5Anorektálna fistula
K61.0Análny absces
K61.1Rektálny absces
K61.2Anorektálny absces
K61.3Ischiorektálny absces
K61.4Vnútrosfinkterový absces
K62.0Polyp anusu
K62.1Polyp konečníka
K62.2Prolaps anusu
K62.3Prolaps rekta
K62.4Zúženie (stenóza) anusu a konečníka
K62.5Krvácanie z anusu a konečníka
K62.6Vred anusu a rekta
K62.7Radiačná proktitída
K62.8Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená
K62.9Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená
K63.0Absces čreva
K63.1Perforácia čreva (neúrazová)
K63.2Fistula čreva
K63.3Vred čreva
K63.4Enteroptóza
K63.5Polyp hrubého čreva
K63.8Iná choroba čreva, bližšie určená
K63.9Choroba čreva, bližšie neurčená
K65.0Akútny zápal pobrušnice (akútna peritonitída)
K65.8Iný zápal pobrušnice
K65.9Zápal pobrušnice, bližšie neurčený
K66.0Pobrušnicové zrasty
K66.1Hemoperitoneum
K66.8Iná choroba pobrušnice, bližšie určená
K66.9Choroba pobrušnice, bližšie neurčená
K67.0Zápal pobrušnice, zapríčinený chlamýdiou (A74.8†)
K67.1Gonokokový zápal pobrušnice (A54.8†)
K67.2Syfilitický zápal pobrušnice (A52.7†)
K67.3Tuberkulózny zápal pobrušnice (A18.3†)
K67.8Iné choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde
K70.0Alkoholová tuková choroba pečene
K70.1Alkoholová hepatitída
K70.2Alkoholová fibróza a skleróza pečene
K70.3Alkoholová cirhóza pečene
K70.4Alkoholové zlyhávanie pečene
K70.9Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená
K71.0Toxická choroba pečene s cholestázou
K71.1Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
K71.2Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou
K71.3Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou
K71.4Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou
K71.5Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
K71.6Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde
K71.7Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene
K71.8Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
K71.9Toxická choroba pečene, bližšie neurčená
K72.0Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie
K72.1Chronické pečeňové zlyhávanie
K72.71Pečeňová encefalopatia, I. stupeň
K72.72Pečeňová encefalopatia, II. stupeň
K72.73Pečeňová encefalopatia, III. stupeň
K72.74Pečeňová encefalopatia, IV. stupeň
K72.79Pečeňová encefalopatia neurčeného stupňa
K72.9Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené
K73.0Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde
K73.1Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde
K73.2Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde
K73.8Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde
K73.9Chronická hepatitída, bližšie neurčená
K74.0Fibróza pečene
K74.1Skleróza pečene
K74.2Fibróza pečene so sklerózou pečene
K74.3Primárna biliárna cirhóza
K74.4Sekundárna biliárna cirhóza
K74.5Biliárna cirhóza, bližšie neurčená
K74.6Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene
K75.0Absces pečene
K75.1Flebitída vrátnice (v. portae)
K75.2Nešpecifická reaktívna hepatitída
K75.3Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde
K75.4Autoimunitná hepatitída
K75.8Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená
K75.9Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená
K76.0Stukovatenie pečene, nezatriedené inde
K76.1Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
K76.2Centrálna hemoragická nekróza pečene
K76.3Infarkt pečene
K76.4Pelióza pečene
K76.5Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)
K76.6Portálna hypertenzia
K76.7Hepatorenálny syndróm
K76.8Iná choroba pečene, bližšie určená
K76.9Choroba pečene, bližšie neurčená
K77.0Pečeňová porucha pri infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde
K77.11Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
K77.12Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
K77.13Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
K77.14Postihnutie pečene pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium
K77.8Pečeňová porucha pri iných chorobách zatriedených inde
K80.00Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.01Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.10Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.11Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.20Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.21Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.30Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.31Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.40Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.41Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.50Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.51Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.80Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.81Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest
K81.0Akútna cholecystitída
K81.1Chronická cholecystitída
K81.8Iná cholecystitída
K81.9Cholecystitída, bližšie neurčená
K82.0Obštrukcia žlčníka
K82.1Hydrops žlčníka
K82.2Perforácia žlčníka
K82.3Fistula žlčníka
K82.4Cholesterolóza žlčníka
K82.8Iná choroba žlčníka, bližšie určená
K82.9Choroba žlčníka, bližšie neurčená
K83.0Zápal žlčových ciest (cholangitída)
K83.1Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest
K83.2Perforácia žlčových ciest
K83.3Fistula žlčových ciest
K83.4Spazmus Oddiho zvierača
K83.5Žlčová cysta
K83.8Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená
K83.9Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená
K85.00Idiopatická akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.01Idiopatická akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.10Akútna biliárna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.11Akútna biliárna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.20Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, bez ústrojovej komplikácie
K85.21Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, s ústrojovou komplikáciou
K85.30Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, bez ústrojovej komplikácie
K85.31Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, s ústrojovou komplikáciou
K85.80Iná akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.81Iná akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.90Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez ústrojovej komplikácie
K85.91Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s ústrojovou komplikáciou
K86.0Chronická pankreatitída, zapríčinená alkoholom
K86.1Iná chronická pankreatitída
K86.2Cysta pankreasu
K86.3Pseudocysta pankreasu
K86.8Iná choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie určená
K86.9Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
K87.0Choroba žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde
K87.1Choroba pankreasu pri chorobách zatriedených inde
K90.0Celiakia
K90.1Tropická sprue
K90.2Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde
K90.3Pankreatická steatorea
K90.4Malabsorpcia, zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde
K90.8Iná črevná malabsorpcia
K90.9Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená
K91.0Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone
K91.1Syndrómy po operácii žalúdka
K91.2Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde
K91.3Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone
K91.4Porucha funkcie kolostómie a enterostómie
K91.5Postcholecystektomický syndróm
K91.80Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii
K91.88Iná porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, nezatriedené inde
K91.9Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
K92.0Hemateméza
K92.1Meléna
K92.2Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené
K92.8Iná choroba tráviacej sústavy, bližšie určená
K92.9Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená
K93.0Tuberkulóza čriev, pobrušnice a lymfatických uzlín mezentéria
K93.1Megakolon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)
K93.21Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium (T86.01†)
K93.22Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium (T86.02†)
K93.23Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium (T86.02†)
K93.24Postihnutie tráviacej trubice pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4. štádium (T86.02†)
K93.8Choroby iných bližšie určených tráviacich ústrojov pri chorobách zatriedených inde
L00.0Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L00.1Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi, s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L01.0Kontaktné impetigo akejkoľvek lokalizácie, zapríčinené ktorýmkoľvek organizmom
L01.1Impetiginizácia inej choroby kože
L02.0Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre
L02.1Kožný absces, furunkul a karbunkul krku
L02.2Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu
L02.3Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku
L02.4Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny
L02.8Kožný absces, furunkul a karbunkul na inom mieste
L02.9Kožný absces, furunkul a karbunkul, bližšie neurčený
L03.01Flegmóna prstov ruky
L03.02Flegmóna prstov nohy
L03.10Flegmóna hornej končatiny
L03.11Flegmóna dolnej končatiny
L03.2Flegmóna (celulitída) tváre
L03.3Flegmóna trupu
L03.8Flegmóna na inom mieste
L03.9Flegmóna, bližšie neurčená
L04.0Akútny zápal lymfatických uzlín tváre, hlavy a krku
L04.1Akútny zápal lymfatických uzlín hrudníka
L04.2Akútny zápal lymfatických uzlín hornej končatiny
L04.3Akútny zápal lymfatických uzlín dolnej končatiny
L04.8Akútny zápal lymfatických uzlín na inom mieste
L04.9Akútny zápal lymfatických uzlín, bližšie neurčený
L05.0Pilonidálna cysta s abscesom
L05.9Pilonidálna cysta bez abscesu
L08.0Pyoderma
L08.1Erythrasma (erytrazma)
L08.8Iná lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L08.9Lokálna infekcia kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L10.0Pemphigus vulgaris
L10.1Pemphigus vegetans
L10.2Pemphigus foliaceus
L10.3Brazílsky pemfigus (fogo selvagem)
L10.4Pemphigus erythematosus
L10.5Pemfigus, zapríčinený liekom
L10.8Iný pemfigus
L10.9Pemfigus, bližšie neurčený
L11.0Získaná folikulová keratóza
L11.1Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)
L11.8Iná akantolytická dermatóza, bližšie určená
L11.9Akantolytická dermatóza, bližšie neurčená
L12.0Pľuzgierový (bulózny) pemfigoid
L12.1Jazvový pemfigoid
L12.2Chronická pľuzgierová (bulózna) choroba detského veku
L12.3Získaná pľuzgierová (bulózna) epidermolýza
L12.8Iný pemfigoid
L12.9Pemfigoid, bližšie neurčený
L13.0Herpetiformná dermatitída (dermatitis herpetiformis)
L13.1Dermatitis pustulosa subcornealis
L13.8Iné pľuzgierové (bulózne) dermatózy, bližšie určené
L13.9Pľuzgierová (bulózna) dermatóza, bližšie neurčená
L14Pľuzgierová (bulózna) dermatóza pri chorobách zatriedených inde
L20.0Besnierovo prurigo
L20.8Iná atopická dermatitída (ekzém)
L20.9Atopická dermatitída (ekzém), bližšie neurčená
L21.0Seborea hlavy (Seborrhoea capitis)
L21.1Seboroická dermatitída detského veku
L21.8Iná seboroická dermatitída
L21.9Seboroická dermatitída, bližšie neurčená
L22Plienková dermatitída
L23.0Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kovmi
L23.1Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená náplasťami
L23.2Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L23.3Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s liekmi
L23.4Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami
L23.5Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami
L23.6Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom kože s potravinami
L23.7Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L23.8Alergická kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi
L23.9Alergická kontaktná dermatitída s neurčenou príčinou
L24.0Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená čistiacimi prostriedkami
L24.1Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená olejmi a tukmi
L24.2Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rozpúšťadlami
L24.3Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kozmetickými prípravkami
L24.4Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom liekov s kožou
L24.5Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými chemickými látkami
L24.6Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená kontaktom potravy s kožou
L24.7Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín
L24.8Kontaktná dermatitída z podráždenia, zapríčinená inými agensmi
L24.9Kontaktná dermatitída z podráždenia s neurčenou príčinou
L25.0Kontaktná dermatitída, zapríčinená kozmetickými prípravkami, bližšie neurčená
L25.1Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom liekov s kožou, bližšie neurčená
L25.2Kontaktná dermatitída, zapríčinená farbivami, bližšie neurčená
L25.3Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými chemickými látkami, bližšie neurčená
L25.4Kontaktná dermatitída, zapríčinená kontaktom potravy s kožou, bližšie neurčená
L25.5Kontaktná dermatitída, zapríčinená rastlinami okrem rastlinných potravín, bližšie neurčená
L25.8Kontaktná dermatitída, zapríčinená inými agensmi, bližšie neurčená
L25.9Kontaktná dermatitída bez určenia príčiny, bližšie neurčená
L26Exfoliatívna dermatitída
L27.0Generalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.1Lokalizovaná kožná vyrážka, zapríčinená liečivami a liekmi
L27.2Dermatitída, zapríčinená požitou potravou
L27.8Dermatitída, zapríčinená inou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L27.9Dermatitída, zapríčinená bližšie neurčenou látkou užitou orálne, enterálne alebo parenterálne
L28.0Lichen simplex chronicus
L28.1Prurigo nodularis
L28.2Iné prurigo
L29.0Svrbenie anusu
L29.1Svrbenie skróta
L29.2Svrbenie vulvy
L29.3Anogenitálne svrbenie, bližšie neurčené
L29.8Iné svrbenie
L29.9Svrbenie, bližšie neurčené
L30.0Numulárna dermatitída
L30.1Dyshidróza (pompholyx)
L30.2Kožná autosenzibilizácia
L30.3Infekčná dermatitída (ekzematoidná)
L30.4Intertrigo (zaparenina) s erytémom
L30.5Pityriasis alba
L30.8Iná dermatitída, bližšie určená
L30.9Dermatitída, bližšie neurčená
L40.0Psoriasis vulgaris
L40.1Generalizovaná pustulová psoriáza
L40.2Acrodermatitis continua suppurativa
L40.3Psoriasis pustulosa palmoplantaris
L40.4Psoriasis guttata
L40.5Artropatická psoriáza (M07.0-M07.3*, M09.0-*)
L40.8Iná psoriáza
L40.9Psoriáza, bližšie neurčená
L41.0Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
L41.1Pityriasis lichenoides chronica (parapsoriasis guttata)
L41.2Lymfomatoidná papulóza
L41.3Parapsoriáza en plaques s malými usadeninami
L41.4Parapsoriáza en plaques s veľkými usadeninami
L41.5Parapsoriáza s poikilodermiou (retiformná parapsoriáza)
L41.8Iná parapsoriáza
L41.9Parapsoriáza, bližšie neurčená
L42Pityriasis rosea
L43.0Hypertrofický lichen ruber planus
L43.1Bulózny lichen ruber planus
L43.2Lichenoidná reakcia na lieky
L43.3Subakútny (aktívny) lichen ruber planus
L43.8Iný lichen ruber planus
L43.9Lichen ruber planus, bližšie neurčený
L44.0Pityriasis rubra pilaris
L44.1Lichen nitidus
L44.2Lichen striatus
L44.3Lichen ruber moniliformis
L44.4Detská papulárna akrodermatitída (Giannottiho-Crostiho syndróm)
L44.8Iná papuloskvamózna choroba kože, bližšie určená
L44.9Papuloskvamózna choroba kože, bližšie neurčená
L45Papuloskvamózna (pupencovo-šupinová) choroba kože pri chorobe zatriedenej inde
L50.0Alergická žihľavka
L50.1Idiopatická žihľavka
L50.2Žihľavka, zapríčinená chladom alebo teplom
L50.3Dermografická žihľavka (urticaria factitia)
L50.4Vibračná žihľavka
L50.5Cholínergická žihľavka
L50.6Kontaktná žihľavka
L50.8Iná žihľavka
L50.9Žihľavka, bližšie neurčená
L51.0Nepľuzgierový multiformný erytém
L51.1Pľuzgierový multiformný erytém
L51.20Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím menej ako 30 % povrchu tela
L51.21Toxická nekrolýza epidermy (Lyellov syndróm) s postihnutím 30 % povrchu tela a viac
L51.8Iný multiformný erytém
L51.9Multiformný erytém, bližšie neurčený
L52Erythema nodosum
L53.0Toxický erytém
L53.1Erythema annulare centrifugum
L53.2Erythema marginatum
L53.3Iný chronický obrazcový erytém
L53.8Iná erytémová choroba, bližšie určená
L53.9Erytémová choroba, bližšie neurčená
L54.0Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke
L54.8Erytém pri iných chorobách zatriedených inde
L55.0Akútna solárna dermatitída 1. stupňa
L55.1Akútna solárna dermatitída 2. stupňa
L55.2Akútna solárna dermatitída 3. stupňa
L55.8Iná akútna solárna dermatitída
L55.9Akútna solárna dermatitída, bližšie neurčená
L56.0Fototoxická lieková reakcia
L56.1Fotoalergická lieková reakcia
L56.2Fotokontaktná dermatitída (Berloquova dermatitída)
L56.3Solárna žihľavka
L56.4Polymorfná svetelná dermatóza
L56.8Iná akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie určená
L56.9Akútna zmena kože, zapríčinená ultrafialovým žiarením, bližšie neurčená
L57.0Aktinická keratóza
L57.1Aktinický retikuloid
L57.2Cutis rhomboidalis nuchae
L57.3Poikiloderma (Civatte)
L57.4Cutis laxa senilis
L57.5Aktinický granulóm
L57.8Iné kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia
L57.9Kožné zmeny, zapríčinené chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia, bližšie neurčené
L58.0Akútna rádiodermatitída
L58.1Chronická rádiodermatitída
L58.9Rádiodermatitída, bližšie neurčená
L59.0Erytém a dermatitída, zapríčinená ohňom (erythema et dermatitis ab igne)
L59.8Iné poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie určené
L59.9Poškodenie kože a podkožného tkaniva, zapríčinené žiarením, bližšie neurčené
L60.0Zarastajúci necht
L60.1Onycholýza
L60.2Onychogryfóza
L60.3Dystrofia nechtov
L60.4Beauove čiary
L60.5Syndróm žltých nechtov
L60.8Iná choroba nechtov
L60.9Choroba nechtov, bližšie neurčená
L62.0Nechty tvaru hodinového sklíčka (tĺčikovité prsty) pri pachydermoperiostóze(M89.4-†)
L62.8Choroba nechtov pri inej chorobe zatriedenej inde
L63.0Alopecia (capitis) totalis
L63.1Alopecia universalis
L63.2Ophiasis
L63.8Iná alopecia areata
L63.9Alopecia areata, bližšie neurčená
L64.0Androgénna alopécia, vyvolaná liekmi
L64.8Iná androgénna alopécia
L64.9Androgénna alopécia, bližšie neurčená
L65.0Telogénne efluvium
L65.1Anagénne efluvium
L65.2Alopecia mucinosa
L65.8Iná nejazvová strata vlasov, bližšie určená
L65.9Nejazvová strata vlasov, bližšie neurčená
L66.0Pseudopelade (Brocq)
L66.1Lichen planopilaris
L66.2Folliculitis decalvans
L66.3Perifolliculitis capitis abscedens
L66.4Folliculitis ulerythematosa reticulata (atrophodermia vermiculata)
L66.8Iná jazvová alopécia
L66.9Jazvová alopécia, bližšie neurčená
L67.0Trichorrhexis nodosa
L67.1Zmeny farby vlasov
L67.8Iná abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa
L67.9Abnormalita farby vlasov a vlasového kmeňa, bližšie neurčená
L68.0Hirzutizmus
L68.1Získaná lanugová hypertrichóza
L68.2Lokálna hypertrichóza
L68.3Polytrichia
L68.8Iná hypertrichóza
L68.9Hypertrichóza, bližšie neurčená
L70.0Acne vulgaris
L70.1Acne conglobata
L70.2Acne varioliformis
L70.3Acne tropica
L70.4Acne infantilis
L70.5Acne excoriée des jeunes filles
L70.8Iné akné
L70.9Akné, bližšie neurčené
L71.0Periorálna dermatitída
L71.1Rhinophyma (rinofým)
L71.8Iná rosacea
L71.9Rosacea, bližšie neurčená
L72.0Epidermová cysta
L72.1Trichilémová cysta
L72.2Steatocystoma multiplex
L72.8Iná folikulová cysta kože a podkožného tkaniva
L72.9Folikulová cysta kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L73.0Acne keloid (folliculitis sclerotisans nuchae)
L73.1Pseudofolliculitis barbae
L73.2Hidradenitis suppurativa
L73.8Iná choroba vlasových folikulov, bližšie určená
L73.9Choroba vlasových folikulov, bližšie neurčená
L74.0Miliaria rubra
L74.1Miliaria crystallina
L74.2Miliaria profunda
L74.3Miliaria, bližšie neurčená
L74.4Anhidróza
L74.8Iná choroba ekrinných potných žliaz
L74.9Choroba ekrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L75.0Brómhidróza
L75.1Chrómhidróza
L75.2Apokrinná miliaria
L75.8Iné choroby apokrinných potných žliaz
L75.9Choroba apokrinných potných žliaz, bližšie neurčená
L80Vitiligo
L81.0Pozápalová hyperpigmentácia
L81.1Chloazma
L81.2Pehy
L81.3Škvrny farby bielej kávy (café au lait)
L81.4Iná melanínová hyperpigmentácia
L81.5Leukoderma, nezatriedená inde
L81.6Iná porucha zo zníženej tvorby melanínu
L81.7Pigmentová purpura
L81.8Iná porucha pigmentácie, bližšie určená
L81.9Porucha pigmentácie, bližšie neurčená
L82Seboroická keratóza
L83Acanthosis nigricans
L84Kurie oko (clavus) a mozoľ (callus)
L85.0Získaná ichtyóza
L85.1Získaná keratóza (keratoderma) dlaní a chodidiel
L85.2Keratosis punctata dlaní a chodidiel
L85.3Xerosis cutis
L85.8Iné zhrubnutie epidermy, bližšie určené
L85.9Zhrubnutie epidermy, bližšie neurčené
L86Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
L87.0Folikulová a parafolikulová keratóza prenikajúca do kože (Kyrle)
L87.1Reaktívna perforujúca kolagenóza
L87.2Elastosis perforans serpiginosa
L87.8Iná porucha transepidermálnej eliminácie
L87.9Choroba transepidermálnej eliminácie, bližšie neurčená
L88Pyoderma gangrenosum
L89.00Dekubit, 1. stupeň: Hlava
L89.01Dekubit, 1. stupeň: Horná končatina
L89.02Dekubit, 1. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.03Dekubit, 1. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.04Dekubit, 1. stupeň: Kríže
L89.05Dekubit, 1. stupeň: Sedacia oblasť
L89.06Dekubit, 1. stupeň: Trochanter
L89.07Dekubit, 1. stupeň: Päta
L89.08Dekubit, 1. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.09Dekubit, 1. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.10Dekubit, 2. stupeň: Hlava
L89.11Dekubit, 2. stupeň: Horná končatina
L89.12Dekubit, 2. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.13Dekubit, 2. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.14Dekubit, 2. stupeň: Kríže
L89.15Dekubit, 2. stupeň: Sedacia oblasť
L89.16Dekubit, 2. stupeň: Trochanter
L89.17Dekubit, 2. stupeň: Päta
L89.18Dekubit, 2. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.19Dekubit, 2. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.20Dekubit, 3. stupeň: Hlava
L89.21Dekubit, 3. stupeň: Horná končatina
L89.22Dekubit, 3. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.23Dekubit, 3. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.24Dekubit, 3. stupeň: Kríže
L89.25Dekubit, 3. stupeň: Sedacia oblasť
L89.26Dekubit, 3. stupeň: Trochanter
L89.27Dekubit, 3. stupeň: Päta
L89.28Dekubit, 3. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.29Dekubit, 3. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.30Dekubit, 4. stupeň: Hlava
L89.31Dekubit, 4. stupeň: Horná končatina
L89.32Dekubit, 4. stupeň: Tŕňový výbežok
L89.33Dekubit, 4. stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.34Dekubit, 4. stupeň: Kríže
L89.35Dekubit, 4. stupeň: Sedacia oblasť
L89.36Dekubit, 4. stupeň: Trochanter
L89.37Dekubit, 4. stupeň: Päta
L89.38Dekubit, 4. stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.39Dekubit, 4. stupeň: Bližšie neurčené miesto
L89.90Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Hlava
L89.91Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Horná končatina
L89.92Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Tŕňový výbežok
L89.93Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Lopata bedrovej kosti
L89.94Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Kríže
L89.95Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Sedacia oblasť
L89.96Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Trochanter
L89.97Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Päta
L89.98Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Iná oblasť dolnej končatiny
L89.99Dekubit, bližšie neurčený stupeň: Bližšie neurčené miesto
L90.0Lichen sclerosus et atrophicus
L90.1Anetodermia, Schweningerov-Buzziho typ
L90.2Anetodermia, Jadassohnov-Pellizzariho typ
L90.3Idiopatická atrophodermia, Pasiniho-Pieriniho typ
L90.4Acrodermatitis chronica atrophicans
L90.5Jazvové stavy a fibróza kože
L90.6Striae cutis atrophicae
L90.8Iná atrofická choroba kože
L90.9Atrofická choroba kože, bližšie neurčená
L91.0Hypertrofická jazva (keloid)
L91.8Iná hypertrofická choroba kože
L91.9Hypertrofická choroba kože, bližšie neurčená
L92.0Granuloma annulare
L92.1Necrobiosis lipoidica, nezatriedená inde
L92.2Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)
L92.3Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies
L92.8Iná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva
L92.9Granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L93.0Diskoidný lupus erythematosus
L93.1Subakútny kožný lupus erythematosus
L93.2Iný lokálny lupus erythematosus
L94.0Lokalizovaná sklerodermia (sclerodermia circumscripta, morphaea)
L94.1Lineárna a pásovitá sklerodermia
L94.2Kalcinóza kože (calcinosis cutis)
L94.3Sklerodaktýlia
L94.4Gottronov syndróm
L94.5Poikiloderma vasculare atrophicans
L94.6Ainhum
L94.8Iná lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie určená
L94.9Lokalizovaná choroba spojivového tkaniva, bližšie neurčená
L95.0Livedoidná vaskulitída
L95.1Erythema elevatum et diutinum
L95.8Iná vaskulitída ohraničená na kožu
L95.9Vaskulitída ohraničená na kožu, bližšie neurčená
L97Vred predkolenia, nezatriedený inde
L98.0Pyogénny (hnisový) granulóm
L98.1Dermatitis factitia (artefacta)
L98.2Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetov syndróm)
L98.3Eozinofilná celulitída (Wellsov syndróm)
L98.4Chronický vred kože, nezatriedený inde
L98.5Mucinóza kože
L98.6Iná infiltratívna choroba kože a podkožného tkaniva
L98.8Iná choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie určená
L98.9Choroba kože a podkožného tkaniva, bližšie neurčená
L99.0Amyloidóza kože (E85.-†)
L99.11Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 1. štádium
L99.12Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 2. štádium
L99.13Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 3. štádium
L99.14Postihnutie kože pri akútnej chorobe graft versus host (štep proti hostiteľovi), 4.štádium
L99.8Iná choroba kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde, bližšie určená
M00.00Stafylokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.01Stafylokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.02Stafylokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.03Stafylokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.04Stafylokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.05Stafylokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.06Stafylokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.07Stafylokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.08Stafylokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.09Stafylokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.10Pneumokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.11Pneumokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.12Pneumokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.13Pneumokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.14Pneumokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.15Pneumokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.16Pneumokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.17Pneumokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.18Pneumokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.19Pneumokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.20Iná streptokoková artritída a polyartritída na viacerých miestach
M00.21Iná streptokoková artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.22Iná streptokoková artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.23Iná streptokoková artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.24Iná streptokoková artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.25Iná streptokoková artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.26Iná streptokoková artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.27Iná streptokoková artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.28Iná streptokoková artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, lebka, rebrá, trup, chrbtica)
M00.29Iná streptokoková artritída a polyartritída na neurčenom mieste
M00.80Artritída a polyartritída na viacerých miestach, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.81Artritída a polyartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.82Artritída a polyartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.83Artritída a polyartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.84Artritída a polyartritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.85Artritída a polyartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.86Artritída a polyartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.87Artritída a polyartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.88Artritída a polyartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.89Artritída a polyartritída na neurčenom mieste, vyvolaná inými bližšie určenými baktériami
M00.90Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach
M00.91Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.92Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.93Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.94Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.95Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.96Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.97Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.98Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.99Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste
M01.00Meningokoková artritída na viacerých miestach
M01.01Meningokoková artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.02Meningokoková artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.03Meningokoková artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.04Meningokoková artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.05Meningokoková artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.06Meningokoková artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.07Meningokoková artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.08Meningokoková artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.09Meningokoková artritída na neurčenom mieste
M01.10Tuberkulózna artritída na viacerých miestach
M01.11Tuberkulózna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M01.12Tuberkulózna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M01.13Tuberkulózna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M01.14Tuberkulózna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M01.15Tuberkulózna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M01.16Tuberkulózna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M01.17Tuberkulózna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M01.18Tuberkulózna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M01.19Tuberkulózna artritída na neurčenom mieste
M01.20Artritída na viacerých miestach pri lymskej borelióze
M01.21Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.22Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri lymskej borelióze
M01.23Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.24Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri lymskej borelióze
M01.25Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri lymskej borelióze
M01.26Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri lymskej borelióze
M01.27Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri lymskej borelióze
M01.28Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri lymskej borelióze
M01.29Artritída na neurčenom mieste pri lymskej borelióze
M01.30Artritída na viacerých miestach pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.31Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.32Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.33Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.34Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.35Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.36Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.37Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.38Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.39Artritída na neurčenom mieste pri iných baktériových chorobách zatriedených inde
M01.40Artritída na viacerých miestach pri ružienke
M01.41Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri ružienke
M01.42Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri ružienke
M01.43Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri ružienke
M01.44Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri ružienke
M01.45Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri ružienke
M01.46Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri ružienke
M01.47Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri ružienke
M01.48Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri ružienke
M01.49Artritída na neurčenom mieste pri ružienke
M01.50Artritída na viacerých miestach pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.51Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.52Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.53Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.54Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.55Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.56Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.57Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.58Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.59Artritída na neurčenom mieste pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
M01.60Artritída na viacerých miestach pri mykózach
M01.61Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri mykózach
M01.62Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri mykózach
M01.63Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri mykózach
M01.64Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri mykózach
M01.65Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri mykózach
M01.66Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri mykózach
M01.67Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri mykózach
M01.68Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri mykózach
M01.69Artritída na neurčenom mieste pri mykózach
M01.80Artritída na viacerých miestach pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.81Artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.82Artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.83Artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.84Artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.85Artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.86Artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.87Artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.88Artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M01.89Artritída na neurčenom mieste pri iných infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde
M02.00Artropatia na viacerých miestach po črevnom bajpase
M02.01Artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) po črevnom bajpase
M02.02Artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) po črevnom bajpase
M02.03Artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) po črevnom bajpase
M02.04Artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) po črevnom bajpase
M02.05Artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) po črevnom bajpase
M02.06Artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) po črevnom bajpase
M02.07Artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) po črevnom bajpase
M02.08Artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) po črevnom bajpase
M02.09Artropatia na neurčenom mieste po črevnom bajpase
M02.10Postenteritická artritída na viacerých miestach
M02.11Postenteritická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.12Postenteritická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.13Postenteritická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.14Postenteritická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.15Postenteritická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.16Postenteritická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.17Postenteritická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.18Postenteritická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.19Postenteritická artritída na neurčenom mieste
M02.20Artritída po očkovaní na viacerých miestach
M02.21Artritída po očkovaní v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.22Artritída po očkovaní nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.23Artritída po očkovaní predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.24Artritída po očkovaní ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.25Artritída po očkovaní panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.26Artritída po očkovaní predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.27Artritída po očkovaní členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.28Artritída po očkovaní na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.29Artritída po očkovaní na neurčenom mieste
M02.30Reiterova choroba na viacerých miestach
M02.31Reiterova choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.32Reiterova choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.33Reiterova choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.34Reiterova choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.35Reiterova choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.36Reiterova choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.37Reiterova choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.38Reiterova choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.39Reiterova choroba na neurčenom mieste
M02.80Iná reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.81Iná reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.82Iná reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.83Iná reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.84Iná reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.85Iná reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.86Iná reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.87Iná reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.88Iná reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.89Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste
M02.90Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach
M02.91Bližšie neurčená reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M02.92Bližšie neurčená reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M02.93Bližšie neurčená reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M02.94Bližšie neurčená reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M02.95Bližšie neurčená reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M02.96Bližšie neurčená reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M02.97Bližšie neurčená reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M02.98Bližšie neurčená reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M02.99Bližšie neurčená reaktívna artritída na neurčenom mieste
M03.00Artritída po meningokokovej infekcii na viacerých miestach (A39.8†)
M03.01Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A39.8†)
M03.02Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A39.8†)
M03.03Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A39.8†)
M03.04Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A39.8†)
M03.05Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A39.8†)
M03.06Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A39.8†)
M03.07Artritída po meningokokovej infekcii v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A39.8†)
M03.08Artritída po meningokokovej infekcii na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A39.8†)
M03.09Artritída po meningokokovej infekcii na neurčenom mieste (A39.8†)
M03.10Poinfekčná artritída pri syfilise na viacerých miestach
M03.11Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M03.12Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M03.13Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M03.14Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M03.15Poinfekčná artritída pri syfilise v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M03.16Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M03.17Poinfekčná artritída pri syfilise v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M03.18Poinfekčná artritída pri syfilise na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M03.19Poinfekčná artritída pri syfilise na neurčenom mieste
M03.20Iná poinfekčná artritída na viacerých miestach pri chorobách zatriedených inde
M03.21Iná poinfekčná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.22Iná poinfekčná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.23Iná poinfekčná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.24Iná poinfekčná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobách zatriedených inde
M03.25Iná poinfekčná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.26Iná poinfekčná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobách zatriedených inde
M03.27Iná poinfekčná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobách zatriedených inde
M03.28Iná poinfekčná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobách zatriedených inde
M03.29Iná poinfekčná artritída na neurčenom mieste pri chorobách zatriedených inde
M03.60Reaktívna artritída na viacerých miestach pri iných chorobách zatriedených inde
M03.61Reaktívna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.62Reaktívna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.63Reaktívna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.64Reaktívna artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.65Reaktívna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.66Reaktívna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.67Reaktívna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.68Reaktívna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri iných chorobách zatriedených inde
M03.69Reaktívna artritída na neurčenom mieste pri iných chorobách zatriedených inde
M05.00Feltyho syndróm na viacerých miestach
M05.01Feltyho syndróm v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.02Feltyho syndróm nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.03Feltyho syndróm predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.04Feltyho syndróm ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.05Feltyho syndróm panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.06Feltyho syndróm predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.07Feltyho syndróm členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.08Feltyho syndróm na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.09Feltyho syndróm na neurčenom mieste
M05.10Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na viacerých miestach (J99.0*)
M05.11Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (J99.0*)
M05.12Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (J99.0*)
M05.13Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (J99.0*)
M05.14Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (J99.0*)
M05.15Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (J99.0*)
M05.16Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (J99.0*)
M05.17Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (J99.0*)
M05.18Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (J99.0*)
M05.19Séropozitívna reumatoidná artritída s pľúcnymi prejavmi, s artritídou na neurčenom mieste (J99.0*)
M05.20Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na viacerých miestach
M05.21Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.22Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.23Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.24Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.25Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.26Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.27Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.28Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.29Reumatoidná artritída s vaskulitídou, s artritídou na neurčenom mieste
M05.30Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na viacerých miestach
M05.31Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.32Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.33Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.34Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.35Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.36Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.37Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.38Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.39Reumatoidná artritída s postihnutím iných ústrojov a sústav, s artritídou na neurčenom mieste
M05.80Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na viacerých miestach
M05.81Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.82Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.83Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.84Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.85Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.86Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.87Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.88Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.89Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom mieste
M05.90Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M05.91Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M05.92Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M05.93Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M05.94Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M05.95Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M05.96Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M05.97Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M05.98Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M05.99Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.00Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.01Séronegatívna reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.02Séronegatívna reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.03Séronegatívna reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.04Séronegatívna reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.05Séronegatívna reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.06Séronegatívna reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.07Séronegatívna reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.08Séronegatívna reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.09Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.10Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M06.11Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.12Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.13Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.14Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.15Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.16Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.17Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.18Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.19Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M06.20Burzitída pri reumatoidnej artritíde na viacerých miestach
M06.21Burzitída pri reumatoidnej artritíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.22Burzitída pri reumatoidnej artritíde nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.23Burzitída pri reumatoidnej artritíde predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.24Burzitída pri reumatoidnej artritíde ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.25Burzitída pri reumatoidnej artritíde panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.26Burzitída pri reumatoidnej artritíde predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.27Burzitída pri reumatoidnej artritíde členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.28Burzitída pri reumatoidnej artritíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.29Burzitída pri reumatoidnej artritíde na neurčenom mieste
M06.30Reumatoidné uzlíky na viacerých miestach
M06.31Reumatoidné uzlíky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.32Reumatoidné uzlíky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.33Reumatoidné uzlíky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.34Reumatoidné uzlíky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.35Reumatoidné uzlíky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.36Reumatoidné uzlíky predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.37Reumatoidné uzlíky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.38Reumatoidné uzlíky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.39Reumatoidné uzlíky na neurčenom mieste
M06.40Zápalová polyartropatia na viacerých miestach
M06.41Zápalová polyartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.42Zápalová polyartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.43Zápalová polyartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.44Zápalová polyartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.45Zápalová polyartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.46Zápalová polyartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.47Zápalová polyartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.48Zápalová polyartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.49Zápalová polyartropatia na neurčenom mieste
M06.80Iná bližšie určená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.81Iná bližšie určená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.82Iná bližšie určená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.83Iná bližšie určená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.84Iná bližšie určená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.85Iná bližšie určená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.86Iná bližšie určená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.87Iná bližšie určená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.88Iná bližšie určená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.89Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.90Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.91Bližšie neurčená reumatoidná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M06.92Bližšie neurčená reumatoidná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M06.93Bližšie neurčená reumatoidná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M06.94Bližšie neurčená reumatoidná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M06.95Bližšie neurčená reumatoidná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M06.96Bližšie neurčená reumatoidná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M06.97Bližšie neurčená reumatoidná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M06.98Bližšie neurčená reumatoidná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M06.99Bližšie neurčená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M07.00Distálna psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.04Distálna psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.07Distálna psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.09Distálna psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.10Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.11Mutilujúca (znetvorujúca) artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.12Mutilujúca (znetvorujúca) artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.13Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.14Mutilujúca (znetvorujúca) artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.15Mutilujúca (znetvorujúca) artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.16Mutilujúca (znetvorujúca) artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M07.17Mutilujúca (znetvorujúca) artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M07.18Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M07.19Mutilujúca (znetvorujúca) artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.2Psoriatická spondylitída (L40.5†)
M07.30Iná psoriatická artritída na viacerých miestach (L40.5†)
M07.31Iná psoriatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M07.32Iná psoriatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M07.33Iná psoriatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M07.34Iná psoriatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M07.35Iná psoriatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M07.36Iná psoriatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) L40.5†)
M07.37Iná psoriatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) L40.5†)
M07.38Iná psoriatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) L40.5†)
M07.39Iná psoriatická artritída na neurčenom mieste (L40.5†)
M07.40Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.41Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.42Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.43Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.44Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.45Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.46Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.47Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.48Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.49Artritída pri Crohnovej chorobe s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.50Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M07.51Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K50.-†)
M07.52Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M07.53Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M07.54Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M07.55Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M07.56Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M07.57Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M07.58Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M07.59Artritída pri ulceróznej kolitíde s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M07.60Iná enteropatická artritída na viacerých miestach
M07.61Iná enteropatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M07.62Iná enteropatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M07.63Iná enteropatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M07.64Iná enteropatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M07.65Iná enteropatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M07.66Iná enteropatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M07.67Iná enteropatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M07.68Iná enteropatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M07.69Iná enteropatická artritída na neurčenom mieste
M08.00Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na viacerých miestach
M08.01Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.02Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.03Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.04Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.05Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.06Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.07Juvenilná reumatoidná artritída dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.08Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.09Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste
M08.10Juvenilná ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach
M08.11Juvenilná ankylozujúca spondylitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.12Juvenilná ankylozujúca spondylitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.13Juvenilná ankylozujúca spondylitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.14Juvenilná ankylozujúca spondylitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.15Juvenilná ankylozujúca spondylitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.16Juvenilná ankylozujúca spondylitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.17Juvenilná ankylozujúca spondylitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.18Juvenilná ankylozujúca spondylitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.19Juvenilná ankylozujúca spondylitída na neurčenom mieste
M08.20Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na viacerých miestach
M08.21Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.22Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.23Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.24Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.25Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.26Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.27Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.28Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.29Juvenilná chronická artritída so systémovým začiatkom, na neurčenom mieste
M08.3Juvenilná chronická artritída (séronegatívna), polyartikulárna forma
M08.40Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na viacerých miestach
M08.41Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.42Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.43Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.44Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.45Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.46Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.47Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.48Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.49Juvenilná chronická artritída, oligoartikulárna forma, s postihnutím na neurčenom mieste
M08.70Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M08.71Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.72Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.73Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.74Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.75Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.76Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.77Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.78Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.79Juvenilná artritída s vaskulitídou, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M08.80Iná juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.81Iná juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.82Iná juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.83Iná juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.84Iná juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.85Iná juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.86Iná juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.87Iná juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.88Iná juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.89Iná juvenilná artritída na neurčenom mieste
M08.90Bližšie neurčená juvenilná artritída na viacerých miestach
M08.91Bližšie neurčená juvenilná artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M08.92Bližšie neurčená juvenilná artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M08.93Bližšie neurčená juvenilná artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M08.94Bližšie neurčená juvenilná artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M08.95Bližšie neurčená juvenilná artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M08.96Bližšie neurčená juvenilná artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M08.97Bližšie neurčená juvenilná artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M08.98Bližšie neurčená juvenilná artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M08.99Bližšie neurčená juvenilná artritída na neurčenom mieste
M09.00Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (L40.5†)
M09.01Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (L40.5†)
M09.02Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (L40.5†)
M09.03Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (L40.5†)
M09.04Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (L40.5†)
M09.05Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (L40.5†)
M09.06Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (L40.5†)
M09.07Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (L40.5†)
M09.08Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (L40.5†)
M09.09Juvenilná artritída pri psoriáze, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (L40.5†)
M09.10Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K50.-†)
M09.11Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.12Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K50.-†)
M09.13Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K50.-†)
M09.14Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K50.-†)
M09.15Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K50.-†)
M09.16Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K50.-†)
M09.17Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K50.-†)
M09.18Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K50.-†)
M09.19Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K50.-†)
M09.20Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach (K51.-†)
M09.21Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (K51.-†)
M09.22Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (K51.-†)
M09.23Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (K51.-†)
M09.24Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (K51.-†)
M09.25Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (K51.-†)
M09.26Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (K51.-†)
M09.27Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (K51.-†)
M09.28Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (K51.-†)
M09.29Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste (K51.-†)
M09.80Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M09.81Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M09.82Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M09.83Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M09.84Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M09.85Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M09.86Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M09.87Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M09.88Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M09.89Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M10.00Idiopatická dna na viacerých miestach
M10.01Idiopatická dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.02Idiopatická dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.03Idiopatická dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.04Idiopatická dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.05Idiopatická dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.06Idiopatická dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.07Idiopatická dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.08Idiopatická dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.09Idiopatická dna na neurčenom mieste
M10.10Dna, zapríčinená olovom, na viacerých miestach
M10.11Dna, zapríčinená olovom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.12Dna, zapríčinená olovom, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.13Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.14Dna, zapríčinená olovom, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.15Dna, zapríčinená olovom, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.16Dna, zapríčinená olovom, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.17Dna, zapríčinená olovom, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.18Dna, zapríčinená olovom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.19Dna, zapríčinená olovom na neurčenom mieste
M10.20Dna, zapríčinená liekmi, na viacerých miestach
M10.21Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.22Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.23Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.24Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.25Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.26Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.27Dna, zapríčinená liekmi, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.28Dna, zapríčinená liekmi, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.29Dna, zapríčinená liekmi, na neurčenom mieste
M10.30Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, na viacerých miestach
M10.31Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.32Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.33Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.34Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.35Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.36Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.37Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.38Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.39Dna, zapríčinená poruchou funkcie obličiek, s postihnutím na neurčenom mieste
M10.40Iná sekundárna dna na viacerých miestach
M10.41Iná sekundárna dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.42Iná sekundárna dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.43Iná sekundárna dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.44Iná sekundárna dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.45Iná sekundárna dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.46Iná sekundárna dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.47Iná sekundárna dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.48Iná sekundárna dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.49Iná sekundárna dna na neurčenom mieste
M10.90Bližšie neurčená dna na viacerých miestach
M10.91Bližšie neurčená dna v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M10.92Bližšie neurčená dna nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M10.93Bližšie neurčená dna predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M10.94Bližšie neurčená dna ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M10.95Bližšie neurčená dna panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M10.96Bližšie neurčená dna predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M10.97Bližšie neurčená dna členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M10.98Bližšie neurčená dna na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M10.99Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste
M11.00Apatitová artropatia na viacerých miestach
M11.01Apatitová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.02Apatitová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.03Apatitová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
KódNázov choroby
M11.04Apatitová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.05Apatitová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.06Apatitová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.07Apatitová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.08Apatitová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.09Apatitová artropatia na neurčenom mieste
M11.10Familiárna chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.11Familiárna chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.12Familiárna chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.13Familiárna chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.14Familiárna chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.15Familiárna chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.16Familiárna chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.17Familiárna chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.18Familiárna chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.19Familiárna chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.20Iná chondrokalcinóza na viacerých miestach
M11.21Iná chondrokalcinóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.22Iná chondrokalcinóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.23Iná chondrokalcinóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.24Iná chondrokalcinóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.25Iná chondrokalcinóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.26Iná chondrokalcinóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.27Iná chondrokalcinóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.28Iná chondrokalcinóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.29Iná chondrokalcinóza na neurčenom mieste
M11.80Iná bližšie určená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.81Iná bližšie určená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.82Iná bližšie určená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.83Iná bližšie určená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.84Iná bližšie určená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.85Iná bližšie určená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.86Iná bližšie určená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.87Iná bližšie určená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.88Iná bližšie určená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.89Iná bližšie určená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M11.90Bližšie neurčená kryštálová artropatia na viacerých miestach
M11.91Bližšie neurčená kryštálová artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M11.92Bližšie neurčená kryštálová artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M11.93Bližšie neurčená kryštálová artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M11.94Bližšie neurčená kryštálová artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M11.95Bližšie neurčená kryštálová artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M11.96Bližšie neurčená kryštálová artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M11.97Bližšie neurčená kryštálová artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M11.98Bližšie neurčená kryštálová artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M11.99Bližšie neurčená kryštálová artropatia na neurčenom mieste
M12.00Chronická poreumatická artritída na viacerých miestach
M12.01Chronická poreumatická artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.02Chronická poreumatická artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.03Chronická poreumatická artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.04Chronická poreumatická artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.05Chronická poreumatická artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.06Chronická poreumatická artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.07Chronická poreumatická artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.08Chronická poreumatická artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.09Chronická poreumatická artritída na neurčenom mieste
M12.10Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.11Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.12Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.13Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.14Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.15Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.16Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.17Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.18Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.19Kaschinova-Beckova choroba s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M12.20Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na viacerých miestach
M12.21Vilonodulárna synovitída (pigmentová) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.22Vilonodulárna synovitída (pigmentová) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.23Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.24Vilonodulárna synovitída (pigmentová) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.25Vilonodulárna synovitída (pigmentová) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.26Vilonodulárna synovitída (pigmentová) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.27Vilonodulárna synovitída (pigmentová) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.28Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.29Vilonodulárna synovitída (pigmentová) na neurčenom mieste
M12.30Palindromický reumatizmus na viacerých miestach
M12.31Palindromický reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.32Palindromický reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.33Palindromický reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.34Palindromický reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.35Palindromický reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.36Palindromický reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.37Palindromický reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.38Palindromický reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.39Palindromický reumatizmus na neurčenom mieste
M12.40Intermitentná hydrartróza na viacerých miestach
M12.41Intermitentná hydrartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.42Intermitentná hydrartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.43Intermitentná hydrartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.44Intermitentná hydrartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.45Intermitentná hydrartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.46Intermitentná hydrartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.47Intermitentná hydrartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.48Intermitentná hydrartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.49Intermitentná hydrartróza na neurčenom mieste
M12.50Traumatická artropatia na viacerých miestach
M12.51Traumatická artropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.52Traumatická artropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.53Traumatická artropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.54Traumatická artropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.55Traumatická artropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.56Traumatická artropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.57Traumatická artropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.58Traumatická artropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.59Traumatická artropatia na neurčenom mieste
M12.80Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M12.81Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M12.82Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M12.83Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M12.84Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M12.85Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M12.86Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M12.87Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M12.88Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M12.89Iná bližšie určená artropatia, nezatriedená inde, s postihnutím kĺbov na neurčenom mieste
M13.0Polyartritída, bližšie neurčená
M13.11Monoartritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedená inde
M13.12Monoartritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M13.13Monoartritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M13.14Monoartritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M13.15Monoartritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M13.16Monoartritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M13.17Monoartritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M13.18Monoartritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M13.19Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M13.80Iná bližšie určená artritída na viacerých miestach
M13.81Iná bližšie určená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.82Iná bližšie určená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.83Iná bližšie určená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.84Iná bližšie určená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.85Iná bližšie určená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.86Iná bližšie určená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.87Iná bližšie určená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.88Iná bližšie určená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.89Iná bližšie určená artritída na neurčenom mieste
M13.90Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach
M13.91Bližšie neurčená artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M13.92Bližšie neurčená artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M13.93Bližšie neurčená artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M13.94Bližšie neurčená artritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M13.95Bližšie neurčená artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M13.96Bližšie neurčená artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M13.97Bližšie neurčená artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M13.98Bližšie neurčená artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M13.99Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste
M14.0Dnová artropatia, zapríčinená enzýmovými defektmi a inými dedičnými poruchami
M14.1Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde
M14.2Diabetická artropatia
M14.3Multicentrická retikulohistiocytóza (lipoidná dermatoartritída)
M14.4Artropatia pri amyloidóze
M14.5Artropatia pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
M14.6Neuropatická artropatia
M14.8Artropatia pri iných bližšie určených chorobách zatriedených inde
M15.0Primárna generalizovaná (osteo)artróza
M15.1Heberdenove uzly (s artropatiou)
M15.2Bouchardove uzly (s artropatiou)
M15.3Sekundárna viacnásobná artróza
M15.4Erozívna (osteo)artróza
M15.8Iná polyartróza
M15.9Polyartróza, bližšie neurčená
M16.0Obojstranná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.1Iná primárna artróza bedrového kĺbu
M16.2Obojstranná koxartróza, zapríčinená dyspláziou
M16.3Iná dysplastická koxartróza
M16.4Obojstranná poúrazová koxartróza
M16.5Iná poúrazová koxartróza
M16.6Iná obojstranná sekundárna koxartróza
M16.7Iná sekundárna koxartróza
M16.9Koxartróza, bližšie neurčená
M17.0Obojstranná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.1Iná primárna gonartróza kolenného kĺbu
M17.2Obojstranná poúrazová gonartróza
M17.3Iná poúrazová gonartróza
M17.4Iná obojstranná sekundárna gonartróza
M17.5Iná sekundárna gonartróza
M17.9Gonartróza, bližšie neurčená
M18.0Obojstranná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.1Iná primárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.2Obojstranná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.3Iná poúrazová artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.4Iná obojstranná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.5Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpového kĺbu
M18.9Artróza prvého karpometakarpového kĺbu, bližšie neurčená
M19.01Primárna artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.02Primárna artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.03Primárna artróza iných kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.04Primárna artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.05Primárna artróza iných kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.07Primárna artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.08Primárna artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.09Primárna artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.11Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.12Poúrazová artróza iných kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.13Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.14Poúrazová artróza iných kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.15Poúrazová artróza iných kĺbov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.17Poúrazová artróza iných kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.18Poúrazová artróza iných kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.19Poúrazová artróza iných kĺbov na neurčenom mieste
M19.21Iná sekundárna artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.22Iná sekundárna artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.23Iná sekundárna artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.24Iná sekundárna artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.25Iná sekundárna artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.27Iná sekundárna artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.28Iná sekundárna artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.29Iná sekundárna artróza na neurčenom mieste
M19.81Iná bližšie určená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.82Iná bližšie určená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.83Iná bližšie určená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.84Iná bližšie určená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.85Iná bližšie určená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.87Iná bližšie určená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.88Iná bližšie určená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.89Iná bližšie určená artróza na neurčenom mieste
M19.91Bližšie neurčená artróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M19.92Bližšie neurčená artróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M19.93Bližšie neurčená artróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M19.94Bližšie neurčená artróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M19.95Bližšie neurčená artróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M19.97Bližšie neurčená artróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M19.98Bližšie neurčená artróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M19.99Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste
M20.0Deformity jedného prsta alebo viacerých prstov
M20.1Vbočený palec nohy (hallux valgus) (získaný)
M20.2Stuhnutý palec nohy (hallux rigidus)
M20.3Iná deformita palca nohy (získaná)
M20.4Iný kladivkový prst (prsty) nohy (získaný)
M20.5Iná deformita prsta (prstov) nohy (získaná)
M20.6Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená
M21.00Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.01Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.02Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.03Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.04Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.05Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.06Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.07Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.08Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.09Valgózna deformita (vbočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.10Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na viacerých miestach
M21.11Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.12Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.13Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.14Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.15Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.16Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.17Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.18Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.19Varózna deformita (vybočenie), nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M21.20Flekčná deformita na viacerých miestach
M21.21Flekčná deformita v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.22Flekčná deformita nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.23Flekčná deformita predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.24Flekčná deformita ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.25Flekčná deformita panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.26Flekčná deformita predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.27Flekčná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.28Flekčná deformita na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M21.29Flekčná deformita na neurčenom mieste
M21.30Ovisnuté zápästie alebo noha (získané), na viacerých miestach
M21.33Ovisnuté zápästie (získané) s postihnutím predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.37Ovisnutá noha (získaná) s postihnutím členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.4Plochá noha (pes planus) (získaná)
M21.50Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus, získaná pazúrovitá noha a talipes na viacerých miestach
M21.54Získaná pazúrovitá ruka a talipomanus
M21.57Získaná pazúrovitá noha a talipes
M21.60Iná získaná deformita členka a nohy na viacerých miestach
M21.67Iná získaná deformita členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.70Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na viacerých miestach
M21.71Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.72Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.73Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.74Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.75Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.76Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.77Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.79Nerovnaká dĺžka končatín (získaná) na neurčenom mieste
M21.80Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.81Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.82Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.83Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.84Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.85Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.86Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.87Iná bližšie určená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.89Iná bližšie určená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M21.90Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na viacerých miestach
M21.91Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M21.92Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M21.93Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M21.94Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M21.95Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M21.96Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M21.97Bližšie neurčená získaná deformita končatiny v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M21.99Bližšie neurčená získaná deformita končatiny na neurčenom mieste
M22.0Opakujúca sa (habituálna) luxácia pately
M22.1Opakujúca sa (habituálna) subluxácia pately
M22.2Patelofemorálna porucha
M22.3Iné poškodenie pately
M22.4Chondromalácia pately
M22.8Iná porucha pately
M22.9Choroba pately, bližšie neurčená
M23.00Cystický meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.01Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.02Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.03Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.04Cystický meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.05Cystický meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.06Cystický meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.09Cystický meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.10Diskovitý meniskus, postihnutie na viacerých miestach
M23.11Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.12Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.13Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.14Diskovitý meniskus, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.15Diskovitý meniskus, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.16Diskovitý meniskus, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.19Diskovitý meniskus, postihnutie neurčeného menisku
M23.20Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, na viacerých miestach
M23.21Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.22Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.23Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.24Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.25Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.26Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.29Poškodenie menisku po starej trhline alebo poranení, postihnutie neurčeného menisku
M23.30Iné poškodenie menisku na viacerých miestach
M23.31Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vnútorného menisku
M23.32Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vnútorného menisku
M23.33Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.34Iné poškodenie menisku, postihnutie predného rohu vonkajšieho menisku
M23.35Iné poškodenie menisku, postihnutie zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.36Iné poškodenie menisku, postihnutie inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.39Iné poškodenie menisku, postihnutie neurčeného menisku
M23.40Voľné teleso v kolennom kĺbe na viacerých miestach
M23.41Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.42Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.43Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.44Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.45Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.46Voľné teleso v kolennom kĺbe, v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.47Voľné teleso v kolennom kĺbe, v kĺbovom puzdre
M23.49Voľné teleso v kolennom kĺbe, v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.50Chronická instabilita kolena na viacerých miestach
M23.51Chronická instabilita kolena v oblasti predného skríženého väzu alebo predného rohu vnútorného menisku
M23.52Chronická instabilita kolena v oblasti zadného skríženého väzu alebo zadného rohu vnútorného menisku
M23.53Chronická instabilita kolena v oblasti tibiálneho kolaterálneho väzu alebo inej a bližšie neurčenej časti vnútorného menisku
M23.54Chronická instabilita kolena v oblasti fibulárneho kolaterálneho väzu alebo predného rohu vonkajšieho menisku
M23.55Chronická instabilita kolena v oblasti zadného rohu vonkajšieho menisku
M23.56Chronická instabilita kolena v inej a bližšie neurčenej časti vonkajšieho menisku
M23.57Chronická instabilita kolena v kĺbovom puzdre
M23.59Chronická instabilita kolena v oblasti bližšie neurčeného väzu alebo bližšie neurčeného menisku
M23.60Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.61Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: predný skrížený väz
M23.62Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: zadný skrížený väz
M23.63Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz
M23.64Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz
M23.67Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.69Iné spontánne natrhnutie jedného alebo viacerých väzov kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz
M23.80Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu na viacerých miestach
M23.81Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.82Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.83Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.84Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.85Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.86Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.87Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: kĺbové puzdro
M23.89Iné vnútorné poškodenie kolenného kĺbu: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M23.90Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach
M23.91Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: predný skrížený väz alebo predný roh vnútorného menisku
M23.92Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný skrížený väz alebo zadný roh vnútorného menisku
M23.93Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: tibiálny kolaterálny väz alebo iná a bližšie neurčená časť vnútorného menisku
M23.94Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: fibulárny kolaterálny väz alebo predný roh vonkajšieho menisku
M23.95Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: zadný roh vonkajšieho menisku
M23.96Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: iná a bližšie neurčená časť vonkajšieho menisku
M23.97Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: kĺbové puzdro
M23.99Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M24.00Voľné teleso v kĺbe na viacerých miestach
M24.01Voľné teleso v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.02Voľné teleso v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.03Voľné teleso v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.04Voľné teleso v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.05Voľné teleso v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.07Voľné teleso v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.08Voľné teleso v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.09Voľné teleso v kĺbe na neurčenom mieste
M24.10Iné poškodenie kĺbovej chrupky na viacerých miestach
M24.11Iné poškodenie kĺbovej chrupky v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.12Iné poškodenie kĺbovej chrupky nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.13Iné poškodenie kĺbovej chrupky predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.14Iné poškodenie kĺbovej chrupky ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.15Iné poškodenie kĺbovej chrupky panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.17Iné poškodenie kĺbovej chrupky členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.18Iné poškodenie kĺbovej chrupky na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.19Iné poškodenie kĺbovej chrupky na neurčenom mieste
M24.20Choroba väzu na viacerých miestach
M24.21Choroba väzu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.22Choroba väzu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.23Choroba väzu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.24Choroba väzu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.25Choroba väzu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.27Choroba väzu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.28Choroba väzu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.29Choroba väzu na neurčenom mieste
M24.30Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M24.31Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.32Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.33Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.34Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.35Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.36Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.37Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.38Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.39Patologická luxácia a subluxácia kĺbu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M24.40Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na viacerých miestach
M24.41Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.42Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.43Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.44Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.45Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.46Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.47Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.48Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.49Opakujúca sa luxácia a subluxácia kĺbu na neurčenom mieste
M24.50Kontraktúra kĺbu na viacerých miestach
M24.51Kontraktúra kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.52Kontraktúra kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.53Kontraktúra kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.54Kontraktúra kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.55Kontraktúra kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.56Kontraktúra kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.57Kontraktúra kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.58Kontraktúra kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.59Kontraktúra kĺbu na neurčenom mieste
M24.60Ankylóza kĺbu na viacerých miestach
M24.61Ankylóza kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.62Ankylóza kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.63Ankylóza kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.64Ankylóza kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.65Ankylóza kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.66Ankylóza kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M24.67Ankylóza kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.68Ankylóza kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.69Ankylóza kĺbu na neurčenom mieste
M24.7Protrúzia acetábula
M24.80Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na viacerých miestach
M24.81Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.82Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.83Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.84Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.85Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.87Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.88Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.89Iné bližšie určené poškodenie kĺbu, nezatriedené inde, na neurčenom mieste
M24.90Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na viacerých miestach
M24.91Bližšie neurčené poškodenie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M24.92Bližšie neurčené poškodenie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M24.93Bližšie neurčené poškodenie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M24.94Bližšie neurčené poškodenie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M24.95Bližšie neurčené poškodenie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M24.97Bližšie neurčené poškodenie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M24.98Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M24.99Bližšie neurčené poškodenie kĺbu na neurčenom mieste
M25.00Hemartros na viacerých miestach
M25.01Hemartros v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.02Hemartros nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.03Hemartros predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.04Hemartros ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.05Hemartros panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.06Hemartros predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.07Hemartros členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.08Hemartros na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.09Hemartros na neurčenom mieste
M25.10Fistula kĺbu na viacerých miestach
M25.11Fistula kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.12Fistula kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.13Fistula kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.14Fistula kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.15Fistula kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.16Fistula kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.17Fistula kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.18Fistula kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.19Fistula kĺbu na neurčenom mieste
M25.20Labilný (uvoľnený) kĺb na viacerých miestach
M25.21Labilný (uvoľnený) kĺb v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.22Labilný (uvoľnený) kĺb nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.23Labilný (uvoľnený) kĺb predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.24Labilný (uvoľnený) kĺb ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.25Labilný (uvoľnený) kĺb panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.26Labilný (uvoľnený) kĺb predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.27Labilný (uvoľnený) kĺb členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.28Labilný (uvoľnený) kĺb na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.29Labilný (uvoľnený) kĺb na neurčenom mieste
M25.30Iná instabilita kĺbu na viacerých miestach
M25.31Iná instabilita kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.32Iná instabilita kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.33Iná instabilita kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.34Iná instabilita kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.35Iná instabilita kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.36Iná instabilita kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.37Iná instabilita kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.38Iná instabilita kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.39Iná instabilita kĺbu na neurčenom mieste
M25.40Výpotok v kĺbe na viacerých miestach
M25.41Výpotok v kĺbe v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.42Výpotok v kĺbe nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.43Výpotok v kĺbe predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.44Výpotok v kĺbe ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.45Výpotok v kĺbe panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.46Výpotok v kĺbe predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.47Výpotok v kĺbe členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.48Výpotok v kĺbe na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.49Výpotok v kĺbe na neurčenom mieste
M25.50Bolesť kĺbu na viacerých miestach
M25.51Bolesť kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.52Bolesť kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.53Bolesť kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.54Bolesť kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.55Bolesť kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.56Bolesť kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.57Bolesť kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.58Bolesť kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.59Bolesť kĺbu na neurčenom mieste
M25.60Stuhnutie kĺbu na viacerých miestach, nezatriedené inde
M25.61Stuhnutie kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb), nezatriedené inde
M25.62Stuhnutie kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedené inde
M25.63Stuhnutie kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedené inde
M25.64Stuhnutie kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedené inde
M25.65Stuhnutie kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedené inde
M25.66Stuhnutie kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedené inde
M25.67Stuhnutie kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedené inde
M25.68Stuhnutie kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedené inde
M25.69Stuhnutie kĺbu na neurčenom mieste, nezatriedené inde
M25.70Osteofyt na viacerých miestach
M25.71Osteofyt v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.72Osteofyt nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.73Osteofyt predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.74Osteofyt ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.75Osteofyt panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.76Osteofyt predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.77Osteofyt členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.78Osteofyt na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.79Osteofyt na neurčenom mieste
M25.80Iná bližšie určená choroba kĺbov na viacerých miestach
M25.81Iná bližšie určená choroba kĺbov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.82Iná bližšie určená choroba kĺbov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.83Iná bližšie určená choroba kĺbov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.84Iná bližšie určená choroba kĺbov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.85Iná bližšie určená choroba kĺbov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.86Iná bližšie určená choroba kĺbov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.87Iná bližšie určená choroba kĺbov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.88Iná bližšie určená choroba kĺbov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.89Iná bližšie určená choroba kĺbov na neurčenom mieste
M25.90Choroba kĺbu na viacerých miestach, bližšie neurčená
M25.91Bližšie neurčená choroba kĺbu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M25.92Bližšie neurčená choroba kĺbu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M25.93Bližšie neurčená choroba kĺbu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M25.94Bližšie neurčená choroba kĺbu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M25.95Bližšie neurčená choroba kĺbu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M25.96Bližšie neurčená choroba kĺbu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M25.97Bližšie neurčená choroba kĺbu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M25.98Bližšie neurčená choroba kĺbu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M25.99Bližšie neurčená choroba kĺbu na neurčenom mieste
M30.0Polyarteritis nodosa
M30.1Polyarteritída s postihnutím pľúc (Churgova-Straussovej)
M30.2Juvenilná polyarteritída
M30.3Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho)
M30.8Iné choroby príbuzné polyarteritis nodosa
M31.0Hypersenzitívna vaskulitída (leukocytoklastická)
M31.1Trombotická mikroangiopatia
M31.2Letálny granulóm strednej čiary (midline granuloma, granuloma gangraenescens)
M31.3Wegenerova granulomatóza
M31.4Syndróm aortálneho oblúka (Takayasuov syndróm)
M31.5Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica
M31.6Iná obrovskobunková arteritída
M31.7Mikroskopická polyangiitída
M31.8Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená
M31.9Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená
M32.0Lupus erythematosus, vyvolaný liekmi
M32.1Systémový lupus erythematosus s postihnutím ústrojov alebo systémov
M32.8Iná forma systémového lupus erythematosus
M32.9Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený
M33.0Juvenilná dermatomyozitída
M33.1Iná dermatomyozitída
M33.2Polymyozitída
M33.9Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená
M34.0Progresívna systémová skleróza
M34.1Syndróm CR(E)ST
M34.2Systémová skleróza, vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami
M34.8Iná forma systémovej sklerózy
M34.9Systémová skleróza, bližšie neurčená
M35.0Sicca syndróm (Sjögrenov syndróm)
M35.1Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2Behçetova choroba
M35.3Polymyalgia rheumatica
M35.4Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.5Multifokálna fibroskleróza
M35.6Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7Syndróm hypermobility
M35.8Iné systémové postihnutie spojiva, bližšie určené
M35.9Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M36.0Dermatomyozitída – polymyozitída pri nádorovej chorobe
M36.1Artropatia pri nádorovej chorobe
M36.2Hemofilická artropatia
M36.3Artropatia pri iných chorobách krvi zatriedených inde
M36.4Artropatia pri hypersenzitívnych reakciách zatriedených inde
M36.8Systémové choroby spojiva pri iných chorobách zatriedených inde
M40.00Posturálna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.01Posturálna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.02Posturálna kyfóza krčnej oblasti
M40.03Posturálna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.04Posturálna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.05Posturálna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.06Posturálna kyfóza driekovej oblasti
M40.07Posturálna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.08Posturálna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.09Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.10Iná sekundárna kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.11Iná sekundárna kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.12Iná sekundárna kyfóza krčnej oblasti
M40.13Iná sekundárna kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.14Iná sekundárna kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.15Iná sekundárna kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.16Iná sekundárna kyfóza driekovej oblasti
M40.17Iná sekundárna kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.18Iná sekundárna kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.19Iná sekundárna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.20Iná a bližšie neurčená kyfóza na viacerých miestach chrbtice
M40.21Iná a bližšie neurčená kyfóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.22Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnej oblasti
M40.23Iná a bližšie neurčená kyfóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.24Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovej oblasti
M40.25Iná a bližšie neurčená kyfóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.26Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovej oblasti
M40.27Iná a bližšie neurčená kyfóza driekovokrížovej oblasti
M40.28Iná a bližšie neurčená kyfóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.29Iná a bližšie neurčená kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.30Plochý chrbát na viacerých miestach chrbtice
M40.31Plochý chrbát okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.32Plochý chrbát krčnej oblasti
M40.33Plochý chrbát krčnohrudníkovej oblasti
M40.34Plochý chrbát hrudníkovej oblasti
M40.35Plochý chrbát hrudníkovodriekovej oblasti
M40.36Plochý chrbát driekovej oblasti
M40.37Plochý chrbát driekovokrížovej oblasti
M40.38Plochý chrbát krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.39Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti
M40.40Iná lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.41Iná lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.42Iná lordóza krčnej oblasti
M40.43Iná lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.44Iná lordóza hrudníkovej oblasti
M40.45Iná lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.46Iná lordóza driekovej oblasti
M40.47Iná lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.48Iná lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.49Iná lordóza bližšie neurčenej oblasti
M40.50Bližšie neurčená lordóza na viacerých miestach chrbtice
M40.51Bližšie neurčená lordóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M40.52Bližšie neurčená lordóza krčnej oblasti
M40.53Bližšie neurčená lordóza krčnohrudníkovej oblasti
M40.54Bližšie neurčená lordóza hrudníkovej oblasti
M40.55Bližšie neurčená lordóza hrudníkovodriekovej oblasti
M40.56Bližšie neurčená lordóza driekovej oblasti
M40.57Bližšie neurčená lordóza driekovokrížovej oblasti
M40.58Bližšie neurčená lordóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M40.59Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti
M41.00Infantilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.01Infantilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.02Infantilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.03Infantilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.04Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.05Infantilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.06Infantilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.07Infantilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.08Infantilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.09Infantilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.10Juvenilná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.11Juvenilná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.12Juvenilná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.13Juvenilná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.14Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.15Juvenilná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.16Juvenilná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.17Juvenilná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.18Juvenilná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.19Juvenilná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.20Iná idiopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.21Iná idiopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.22Iná idiopatická skolióza krčnej oblasti
M41.23Iná idiopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.24Iná idiopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.25Iná idiopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.26Iná idiopatická skolióza driekovej oblasti
M41.27Iná idiopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.28Iná idiopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.29Iná idiopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.30Hrudníková skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.31Hrudníková skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.32Hrudníková skolióza krčnej oblasti
M41.33Hrudníková skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.34Hrudníková skolióza hrudníkovej oblasti
M41.35Hrudníková skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.36Hrudníková skolióza driekovej oblasti
M41.37Hrudníková skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.38Hrudníková skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.39Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.40Neuromyopatická skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.41Neuromyopatická skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.42Neuromyopatická skolióza krčnej oblasti
M41.43Neuromyopatická skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.44Neuromyopatická skolióza hrudníkovej oblasti
M41.45Neuromyopatická skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.46Neuromyopatická skolióza driekovej oblasti
M41.47Neuromyopatická skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.48Neuromyopatická skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.49Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.50Iná sekundárna skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.51Iná sekundárna skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.52Iná sekundárna skolióza krčnej oblasti
M41.53Iná sekundárna skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.54Iná sekundárna skolióza hrudníkovej oblasti
M41.55Iná sekundárna skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.56Iná sekundárna skolióza driekovej oblasti
M41.57Iná sekundárna skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.58Iná sekundárna skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.59Iná sekundárna skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.80Iná forma skoliózy na viacerých miestach chrbtice
M41.81Iná forma skoliózy okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.82Iná forma skoliózy krčnej oblasti
M41.83Iná forma skoliózy krčnohrudníkovej oblasti
M41.84Iná forma skoliózy hrudníkovej oblasti
M41.85Iná forma skoliózy hrudníkovodriekovej oblasti
M41.86Iná forma skoliózy driekovej oblasti
M41.87Iná forma skoliózy driekovokrížovej oblasti
M41.88Iná forma skoliózy krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.89Iná forma skoliózy bližšie neurčenej oblasti
M41.90Bližšie neurčená skolióza na viacerých miestach chrbtice
M41.91Bližšie neurčená skolióza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M41.92Bližšie neurčená skolióza krčnej oblasti
M41.93Bližšie neurčená skolióza krčnohrudníkovej oblasti
M41.94Bližšie neurčená skolióza hrudníkovej oblasti
M41.95Bližšie neurčená skolióza hrudníkovodriekovej oblasti
M41.96Bližšie neurčená skolióza driekovej oblasti
M41.97Bližšie neurčená skolióza driekovokrížovej oblasti
M41.98Bližšie neurčená skolióza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M41.99Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti
M42.00Juvenilná osteochondróza chrbtice na viacerých miestach
M42.01Juvenilná osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.02Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti
M42.03Juvenilná osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M42.04Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti
M42.05Juvenilná osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.06Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti
M42.07Juvenilná osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M42.08Juvenilná osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.09Juvenilná osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M42.10Osteochondróza chrbtice v dospelosti na viacerých miestach
M42.11Osteochondróza chrbtice v dospelosti v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M42.12Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnej oblasti
M42.13Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krčnohrudníkovej oblasti
M42.14Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovej oblasti
M42.15Osteochondróza chrbtice v dospelosti v hrudníkovodriekovej oblasti
M42.16Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovej oblasti
M42.17Osteochondróza chrbtice v dospelosti v driekovokrížovej oblasti
M42.18Osteochondróza chrbtice v dospelosti v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M42.19Osteochondróza chrbtice v dospelosti v bližšie neurčenej oblasti
M42.90Osteochondróza chrbtice na viacerých miestach, bližšie neurčená
M42.91Osteochondróza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, bližšie neurčená
M42.92Osteochondróza chrbtice v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M42.93Osteochondróza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.94Osteochondróza chrbtice v hrudníkovej oblasti, bližšie neurčená
M42.95Osteochondróza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.96Osteochondróza chrbtice v driekovej oblasti, bližšie neurčená
M42.97Osteochondróza chrbtice v driekovokrížovej oblasti, bližšie neurčená
M42.98Osteochondróza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, bližšie neurčená
M42.99Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená
M43.00Spondylolýza na viacerých miestach chrbtice
M43.01Spondylolýza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.02Spondylolýza v krčnej oblasti
M43.03Spondylolýza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.04Spondylolýza v hrudníkovej oblasti
M43.05Spondylolýza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.06Spondylolýza v driekovej oblasti
M43.07Spondylolýza v driekovokrížovej oblasti
M43.08Spondylolýza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.09Spondylolýza v bližšie neurčenej oblasti
M43.10Spondylolistéza na viacerých miestach chrbtice
M43.11Spondylolistéza v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.12Spondylolistéza v krčnej oblasti
M43.13Spondylolistéza v krčnohrudníkovej oblasti
M43.14Spondylolistéza v hrudníkovej oblasti
M43.15Spondylolistéza v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.16Spondylolistéza v driekovej oblasti
M43.17Spondylolistéza v driekovokrížovej oblasti
M43.18Spondylolistéza v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.19Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti
M43.20Iná fúzia chrbtice na viacerých miestach
M43.21Iná fúzia chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.22Iná fúzia chrbtice v krčnej oblasti
M43.23Iná fúzia chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M43.24Iná fúzia chrbtice v hrudníkovej oblasti
M43.25Iná fúzia chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M43.26Iná fúzia chrbtice v driekovej oblasti
M43.27Iná fúzia chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M43.28Iná fúzia chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.29Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M43.3Recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou
M43.4Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia
M43.50Iná habituálna subluxácia stavcov na viacerých miestach chrbtice
M43.52Iná habituálna subluxácia stavcov krčnej oblasti
M43.53Iná habituálna subluxácia stavcov krčnohrudníkovej oblasti
M43.54Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovej oblasti
M43.55Iná habituálna subluxácia stavcov hrudníkovodriekovej oblasti
M43.56Iná habituálna subluxácia stavcov driekovej oblasti
M43.57Iná habituálna subluxácia stavcov driekovokrížovej oblasti
M43.58Iná habituálna subluxácia stavcov krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.59Iná habituálna subluxácia stavcov bližšie neurčenej oblasti
M43.6Torticollis
M43.80Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.81Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.82Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.83Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.84Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.85Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.86Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.87Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.88Iná bližšie určená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.89Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M43.90Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.91Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M43.92Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnej oblasti
M43.93Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krčnohrudníkovej oblasti
M43.94Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovej oblasti
M43.95Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M43.96Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovej oblasti
M43.97Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia driekovokrížovej oblasti
M43.98Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M43.99Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M45.00Ankylozujúca spondylitída na viacerých miestach chrbtice
M45.01Ankylozujúca spondylitída okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M45.02Ankylozujúca spondylitída krčnej oblasti
M45.03Ankylozujúca spondylitída krčnohrudníkovej oblasti
M45.04Ankylozujúca spondylitída hrudníkovej oblasti
M45.05Ankylozujúca spondylitída hrudníkovodriekovej oblasti
M45.06Ankylozujúca spondylitída driekovej oblasti
M45.07Ankylozujúca spondylitída driekovokrížovej oblasti
M45.08Ankylozujúca spondylitída krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M45.09Ankylozujúca spondylitída bližšie neurčenej oblasti
M46.00Spinálna entezopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.01Spinálna entezopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.02Spinálna entezopatia krčnej oblasti
M46.03Spinálna entezopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.04Spinálna entezopatia hrudníkovej oblasti
M46.05Spinálna entezopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.06Spinálna entezopatia driekovej oblasti
M46.07Spinálna entezopatia driekovokrížovej oblasti
M46.08Spinálna entezopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.09Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.1Sakroilitída, nezatriedená inde
M46.20Osteomyelitída stavca na viacerých miestach chrbtice
M46.21Osteomyelitída stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.22Osteomyelitída stavca v krčnej oblasti
M46.23Osteomyelitída stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M46.24Osteomyelitída stavca v hrudníkovej oblasti
M46.25Osteomyelitída stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.26Osteomyelitída stavca v driekovej oblasti
M46.27Osteomyelitída stavca v driekovokrížovej oblasti
M46.28Osteomyelitída stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.29Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti
M46.30Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) na viacerých miestach chrbtice
M46.31Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.32Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnej oblasti
M46.33Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krčnohrudníkovej oblasti
M46.34Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovej oblasti
M46.35Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.36Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovej oblasti
M46.37Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v driekovokrížovej oblasti
M46.38Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.39Infekcia medzistavcovej platničky (hnisová) v bližšie neurčenej oblasti
M46.40Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky na viacerých miestach chrbtice
M46.41Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.42Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnej oblasti
M46.43Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krčnohrudníkovej oblasti
M46.44Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovej oblasti
M46.45Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v hrudníkovodriekovej oblasti
M46.46Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovej oblasti
M46.47Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v driekovokrížovej oblasti
M46.48Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.49Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti
M46.50Iná infekčná spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.51Iná infekčná spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.52Iná infekčná spondylopatia krčnej oblasti
M46.53Iná infekčná spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.54Iná infekčná spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.55Iná infekčná spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.56Iná infekčná spondylopatia driekovej oblasti
M46.57Iná infekčná spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.58Iná infekčná spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.59Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.80Iná bližšie určená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.81Iná bližšie určená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.82Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.83Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.84Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.85Iná bližšie určená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.86Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.87Iná bližšie určená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.88Iná bližšie určená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.89Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.90Bližšie neurčená zápalová spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M46.91Bližšie neurčená zápalová spondylopatia okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M46.92Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnej oblasti
M46.93Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krčnohrudníkovej oblasti
M46.94Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovej oblasti
M46.95Bližšie neurčená zápalová spondylopatia hrudníkovodriekovej oblasti
M46.96Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovej oblasti
M46.97Bližšie neurčená zápalová spondylopatia driekovokrížovej oblasti
M46.98Bližšie neurčená zápalová spondylopatia krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M46.99Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M47.00Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis na viacerých miestach chrbtice
M47.01Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.02Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnej oblasti
M47.03Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krčnohrudníkovej oblasti
M47.04Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovej oblasti
M47.05Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.06Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovej oblasti
M47.07Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v driekovokrížovej oblasti
M47.08Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.09Syndróm kompresie a. spinalis anterior a a. vertebralis v bližšie neurčenej oblasti
M47.10Iná spondylóza s myelopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.11Iná spondylóza s myelopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.12Iná spondylóza s myelopatiou v krčnej oblasti
M47.13Iná spondylóza s myelopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.14Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.15Iná spondylóza s myelopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.16Iná spondylóza s myelopatiou v driekovej oblasti
M47.17Iná spondylóza s myelopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.18Iná spondylóza s myelopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.19Iná spondylóza s myelopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.20Iná spondylóza s radikulopatiou na viacerých miestach chrbtice
M47.21Iná spondylóza s radikulopatiou v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.22Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnej oblasti
M47.23Iná spondylóza s radikulopatiou v krčnohrudníkovej oblasti
M47.24Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovej oblasti
M47.25Iná spondylóza s radikulopatiou v hrudníkovodriekovej oblasti
M47.26Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovej oblasti
M47.27Iná spondylóza s radikulopatiou v driekovokrížovej oblasti
M47.28Iná spondylóza s radikulopatiou v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.29Iná spondylóza s radikulopatiou v bližšie neurčenej oblasti
M47.80Iná spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.81Iná spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.82Iná spondylóza krčnej oblasti
M47.83Iná spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.84Iná spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.85Iná spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.86Iná spondylóza driekovej oblasti
M47.87Iná spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.88Iná spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.89Iná spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M47.90Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.91Bližšie neurčená spondylóza okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M47.92Bližšie neurčená spondylóza krčnej oblasti
M47.93Bližšie neurčená spondylóza krčnohrudníkovej oblasti
M47.94Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovej oblasti
M47.95Bližšie neurčená spondylóza hrudníkovodriekovej oblasti
M47.96Bližšie neurčená spondylóza driekovej oblasti
M47.97Bližšie neurčená spondylóza driekovokrížovej oblasti
M47.98Bližšie neurčená spondylóza krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M47.99Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M48.00Stenóza spinálneho kanála na viacerých miestach chrbtice
M48.01Stenóza spinálneho kanála v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.02Stenóza spinálneho kanála v krčnej oblasti
M48.03Stenóza spinálneho kanála v krčnohrudníkovej oblasti
M48.04Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovej oblasti
M48.05Stenóza spinálneho kanála v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.06Stenóza spinálneho kanála v driekovej oblasti
M48.07Stenóza spinálneho kanála v driekovokrížovej oblasti
M48.08Stenóza spinálneho kanála v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.09Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti
M48.10Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) na viacerých miestach chrbtice
M48.11Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.12Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnej oblasti
M48.13Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krčnohrudníkovej oblasti
M48.14Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovej oblasti
M48.15Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.16Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovej oblasti
M48.17Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v driekovokrížovej oblasti
M48.18Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.19Difúzna idiopatická kostrová hyperostóza (DISH, Forestierova choroba) v bližšie neurčenej oblasti
M48.20Baastrupov syndróm na viacerých miestach chrbtice
M48.21Baastrupov syndróm v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.22Baastrupov syndróm v krčnej oblasti
M48.23Baastrupov syndróm v krčnohrudníkovej oblasti
M48.24Baastrupov syndróm v hrudníkovej oblasti
M48.25Baastrupov syndróm v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.26Baastrupov syndróm v driekovej oblasti
M48.27Baastrupov syndróm v driekovokrížovej oblasti
M48.28Baastrupov syndróm v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.29Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti
M48.30Traumatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.31Traumatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.32Traumatická spondylopatia v krčnej oblasti
M48.33Traumatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.34Traumatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.35Traumatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.36Traumatická spondylopatia v driekovej oblasti
M48.37Traumatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.38Traumatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.39Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.40Únavová zlomenina stavca na viacerých miestach chrbtice
M48.41Únavová zlomenina stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.42Únavová zlomenina stavca v krčnej oblasti
M48.43Únavová zlomenina stavca v krčnohrudníkovej oblasti
M48.44Únavová zlomenina stavca v hrudníkovej oblasti
M48.45Únavová zlomenina stavca v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.46Únavová zlomenina stavca v driekovej oblasti
M48.47Únavová zlomenina stavca v driekovokrížovej oblasti
M48.48Únavová zlomenina stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.49Únavová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti
M48.50Kompresia (zrútenie) tela stavca na viacerých miestach chrbtice, nezatriedená inde
M48.51Kompresia (zrútenie) tela stavca v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti, nezatriedená inde
M48.52Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnej oblasti, nezatriedená inde
M48.53Kompresia (zrútenie) tela stavca v krčnohrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.54Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovej oblasti, nezatriedená inde
M48.55Kompresia (zrútenie) tela stavca v hrudníkovodriekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.56Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovej oblasti, nezatriedená inde
M48.57Kompresia (zrútenie) tela stavca v driekovokrížovej oblasti, nezatriedená inde
M48.58Kompresia (zrútenie) tela stavca v krížovej a krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M48.59Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde
M48.80Iná bližšie určená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.81Iná bližšie určená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.82Iná bližšie určená spondylopatia v krčnej oblasti
M48.83Iná bližšie určená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.84Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.85Iná bližšie určená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.86Iná bližšie určená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.87Iná bližšie určená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.88Iná bližšie určená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.89Iná bližšie určená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.90Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.91Bližšie neurčená spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M48.92Bližšie neurčená spondylopatia v krčnej oblasti, bližšie neurčená
M48.93Bližšie neurčená spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M48.94Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M48.95Bližšie neurčená spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M48.96Bližšie neurčená spondylopatia v driekovej oblasti
M48.97Bližšie neurčená spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M48.98Bližšie neurčená spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M48.99Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M49.00Tuberkulóza chrbtice na viacerých miestach
M49.01Tuberkulóza chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A18.0†)
M49.02Tuberkulóza chrbtice v krčnej oblasti (A18.0†)
M49.03Tuberkulóza chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.04Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovej oblasti (A18.0†)
M49.05Tuberkulóza chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti (A18.0†)
M49.06Tuberkulóza chrbtice v driekovej oblasti (A18.0†)
M49.07Tuberkulóza chrbtice v driekovokrížovej oblasti (A18.0†)
M49.08Tuberkulóza chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A18.0†)
M49.09Tuberkulóza v neurčenej oblasti chrbtice (A18.0†)
M49.10Brucelová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A23.-†)
M49.11Brucelová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A23.-†)
M49.12Brucelová spondylitída v krčnej oblasti (A23.-†)
M49.13Brucelová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.14Brucelová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A23.-†)
M49.15Brucelová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A23.-†)
M49.16Brucelová spondylitída v driekovej oblasti (A23.-†)
M49.17Brucelová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A23.-†)
M49.18Brucelová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A23.-†)
M49.19Brucelová spondylitída v bližšie neurčenej oblasti (A23.-†)
M49.20Enterobaktériová spondylitída na viacerých miestach chrbtice (A01-A04†)
M49.21Enterobaktériová spondylitída v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti (A01-A04†)
M49.22Enterobaktériová spondylitída v krčnej oblasti (A01-A04†)
M49.23Enterobaktériová spondylitída v krčnohrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.24Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovej oblasti (A01-A04†)
M49.25Enterobaktériová spondylitída v hrudníkovodriekovej oblasti (A01-A04†)
M49.26Enterobaktériová spondylitída v driekovej oblasti (A01-A04†)
M49.27Enterobaktériová spondylitída v driekovokrížovej oblasti (A01-A04†)
M49.28Enterobaktériová spondylitída v krížovej a krížovokostrčovej oblasti (A01-A04†)
M49.29Enterobaktériová spondylitída v neurčenej oblasti (A01-A04†)
M49.30Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.31Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.32Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe, zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.33Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.34Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.35Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.36Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.37Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.38Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.39Spondylopatia pri inej infekčnej alebo parazitovej chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.40Neuropatická spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M49.41Neuropatická spondylopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.42Neuropatická spondylopatia v krčnej oblasti
M49.43Neuropatická spondylopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M49.44Neuropatická spondylopatia v hrudníkovej oblasti
M49.45Neuropatická spondylopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.46Neuropatická spondylopatia v driekovej oblasti
M49.47Neuropatická spondylopatia v driekovokrížovej oblasti
M49.48Neuropatická spondylopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.49Neuropatická spondylopatia v neurčenej oblasti chrbtice
M49.50Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.51Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.52Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.53Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.54Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.55Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.56Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.57Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.58Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.59Kompresia (zrútenie) tela stavca pri chorobe zatriedenej inde, v bližšie neurčenej oblasti
M49.80Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach chrbtice
M49.81Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M49.82Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnej oblasti
M49.83Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krčnohrudníkovej oblasti
M49.84Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovej oblasti
M49.85Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v hrudníkovodriekovej oblasti
M49.86Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovej oblasti
M49.87Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v driekovokrížovej oblasti
M49.88Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M49.89Spondylopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v neurčenej oblasti
M50.0Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou
M50.1Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
M50.2Iná dislokácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.3Iná degenerácia krčnej medzistavcovej platničky
M50.8Iné poškodenie krčnej medzistavcovej platničky
M50.9Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M51.0Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2*)
M51.1Poškodenie driekových a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou (G55.1*)
M51.2Iná dislokácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.3Iná degenerácia medzistavcovej platničky, bližšie určená
M51.4Schmorlove uzly
M51.8Iné poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie určené
M51.9Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M53.0Cervikokraniálny syndróm
M53.1Cervikobrachiálny syndróm
M53.20Instabilita chrbtice na viacerých miestach
M53.21Instabilita chrbtice v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.22Instabilita chrbtice v krčnej oblasti
M53.23Instabilita chrbtice v krčnohrudníkovej oblasti
M53.24Instabilita chrbtice v hrudníkovej oblasti
M53.25Instabilita chrbtice v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.26Instabilita chrbtice v driekovej oblasti
M53.27Instabilita chrbtice v driekovokrížovej oblasti
M53.28Instabilita chrbtice v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.29Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M53.3Choroba krížovokostrčovej oblasti, nezatriedená inde
M53.80Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.81Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.82Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.83Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.84Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.85Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.86Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.87Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.88Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.89Iná bližšie určená choroba chrbtice a chrbta v neurčenej oblasti
M53.90Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.91Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M53.92Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnej oblasti
M53.93Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M53.94Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovej oblasti
M53.95Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M53.96Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovej oblasti
M53.97Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M53.98Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M53.99Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.00Panikulitída krku a chrbta na viacerých miestach
M54.01Panikulitída krku a chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.02Panikulitída krku a chrbta v krčnej oblasti
M54.03Panikulitída krku a chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.04Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.05Panikulitída krku a chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.06Panikulitída krku a chrbta v driekovej oblasti
M54.07Panikulitída krku a chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.08Panikulitída krku a chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.09Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.10Radikulopatia na viacerých miestach chrbtice
M54.11Radikulopatia v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.12Radikulopatia v krčnej oblasti
M54.13Radikulopatia v krčnohrudníkovej oblasti
M54.14Radikulopatia v hrudníkovej oblasti
M54.15Radikulopatia v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.16Radikulopatia v driekovej oblasti
M54.17Radikulopatia v driekovokrížovej oblasti
M54.18Radikulopatia v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.19Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti
M54.2Cervikalgia
M54.3Ischialgia
M54.4Lumboischialgia
M54.5Bolesť v krížoch
M54.6Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
M54.80Iná bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.81Iná bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.82Iná bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.83Iná bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.84Iná bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.85Iná bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.86Iná bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.87Iná bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.88Iná bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.89Iná bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.90Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.91Bližšie neurčená bolesť chrbta v okcipito-atlanto-axiálnej oblasti
M54.92Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnej oblasti
M54.93Bližšie neurčená bolesť chrbta v krčnohrudníkovej oblasti
M54.94Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovej oblasti
M54.95Bližšie neurčená bolesť chrbta v hrudníkovodriekovej oblasti
M54.96Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovej oblasti
M54.97Bližšie neurčená bolesť chrbta v driekovokrížovej oblasti
M54.98Bližšie neurčená bolesť chrbta v krížovej a krížovokostrčovej oblasti
M54.99Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M60.00Infekčná myozitída na viacerých miestach
M60.01Infekčná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.02Infekčná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.03Infekčná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.04Infekčná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.05Infekčná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.06Infekčná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.07Infekčná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.08Infekčná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.09Infekčná myozitída na neurčenom mieste
M60.10Intersticiálna myozitída na viacerých miestach
M60.11Intersticiálna myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.12Intersticiálna myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.13Intersticiálna myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.14Intersticiálna myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.15Intersticiálna myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.16Intersticiálna myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.17Intersticiálna myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.18Intersticiálna myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.19Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste
M60.20Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na viacerých miestach
M60.21Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.22Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.23Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.24Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.25Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.26Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.27Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.28Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.29Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive, nezatriedený inde, na neurčenom mieste
M60.80Iná myozitída na viacerých miestach
M60.81Iná myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.82Iná myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.83Iná myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.84Iná myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.85Iná myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.86Iná myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.87Iná myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.88Iná myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.89Iná myozitída na neurčenom mieste
M60.90Bližšie neurčená myozitída na viacerých miestach
M60.91Bližšie neurčená myozitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M60.92Bližšie neurčená myozitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M60.93Bližšie neurčená myozitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M60.94Bližšie neurčená myozitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M60.95Bližšie neurčená myozitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M60.96Bližšie neurčená myozitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M60.97Bližšie neurčená myozitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M60.98Bližšie neurčená myozitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M60.99Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste
M61.00Myositis ossificans traumatica na viacerých miestach
M61.01Myositis ossificans traumatica v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.02Myositis ossificans traumatica nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.03Myositis ossificans traumatica predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.04Myositis ossificans traumatica ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.05Myositis ossificans traumatica panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.06Myositis ossificans traumatica predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.07Myositis ossificans traumatica členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.08Myositis ossificans traumatica na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.09Myositis ossificans traumatica na neurčenom mieste
M61.10Myositis ossificans progressiva na viacerých miestach
M61.11Myositis ossificans progressiva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.12Myositis ossificans progressiva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.13Myositis ossificans progressiva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.14Myositis ossificans progressiva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.15Myositis ossificans progressiva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.16Myositis ossificans progressiva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.17Myositis ossificans progressiva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.18Myositis ossificans progressiva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.19Myositis ossificans progressiva na neurčenom mieste
M61.20Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na viacerých miestach
M61.21Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.22Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.23Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.24Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.25Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.26Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.27Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.28Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.29Vápenatenie a kostnatenie svalu pri ochrnutí na neurčenom mieste
M61.30Vápenatenie a kostnatenie svalov na viacerých miestach pri popáleninách
M61.31Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.32Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.33Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.34Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.35Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.36Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.37Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.38Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.39Vápenatenie a kostnatenie svalov pri popáleninách na neurčenom mieste
M61.40Iné vápenatenie svalu na viacerých miestach
M61.41Iné vápenatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.42Iné vápenatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.43Iné vápenatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.44Iné vápenatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.45Iné vápenatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.46Iné vápenatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.47Iné vápenatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.48Iná vápenatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.49Iné vápenatenie svalu na neurčenom mieste
M61.50Iné kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.51Iné kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.52Iné kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.53Iné kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.54Iné kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.55Iné kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.56Iné kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.57Iné kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.58Iné kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.59Iné kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M61.90Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na viacerých miestach
M61.91Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M61.92Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M61.93Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M61.94Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M61.95Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M61.96Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M61.97Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M61.98Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M61.99Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M62.00Diastáza svalu na viacerých miestach
M62.01Diastáza svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.02Diastáza svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.03Diastáza svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.04Diastáza svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.05Diastáza svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.06Diastáza svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.07Diastáza svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.08Diastáza svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.09Diastáza svalu na neurčenom mieste
M62.10Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na viacerých miestach
M62.11Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.12Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.13Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.14Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.15Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.16Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.17Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.18Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.19Iné roztrhnutie svalu (neúrazové) na neurčenom mieste
M62.20Ischemický infarkt svalu na viacerých miestach
M62.21Ischemický infarkt svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.22Ischemický infarkt svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.23Ischemický infarkt svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.24Ischemický infarkt svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.25Ischemický infarkt svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.26Ischemický infarkt svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.27Ischemický infarkt svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.28Ischemický infarkt svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.29Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste
M62.30Syndróm nehybnosti (paraplegický) na viacerých miestach
M62.31Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.32Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.33Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.34Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.35Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.36Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.37Syndróm nehybnosti (paraplegický) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.38Syndróm nehybnosti (paraplegický) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.39Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste
M62.40Kontraktúra svalu na viacerých miestach
M62.41Kontraktúra svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.42Kontraktúra svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.43Kontraktúra svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.44Kontraktúra svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.45Kontraktúra svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.46Kontraktúra svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.47Kontraktúra svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.48Kontraktúra svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.49Kontraktúra svalu na neurčenom mieste
M62.50Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M62.51Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.52Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.53Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.54Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.55Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.56Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.57Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.58Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.59Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M62.60Poškodenie svalu z preťaženia na viacerých miestach
M62.61Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.62Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.63Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.64Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.65Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.66Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.67Poškodenie svalu z preťaženia v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.68Poškodenie svalu z preťaženia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.69Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste
M62.80Iná bližšie určená choroba svalu na viacerých miestach
M62.81Iná bližšie určená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.82Iná bližšie určená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.83Iná bližšie určená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.84Iná bližšie určená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.85Iná bližšie určená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.86Iná bližšie určená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.87Iná bližšie určená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.88Iná bližšie určená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.89Iná bližšie určená choroba svalu na neurčenom mieste
M62.90Bližšie neurčená choroba svalu na viacerých miestach
M62.91Bližšie neurčená choroba svalu v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M62.92Bližšie neurčená choroba svalu nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M62.93Bližšie neurčená choroba svalu predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M62.94Bližšie neurčená choroba svalu ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M62.95Bližšie neurčená choroba svalu panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M62.96Bližšie neurčená choroba svalu predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M62.97Bližšie neurčená choroba svalu členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M62.98Bližšie neurčená choroba svalu na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M62.99Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste
M63.00Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.01Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.02Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.03Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.04Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.05Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.06Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.07Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.08Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.09Myozitída pri baktériovej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.10Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.11Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.12Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.13Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.14Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.15Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.16Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.17Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.18Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.19Myozitída pri prvokovej a parazitovej infekcii zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.20Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.21Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.22Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.23Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.24Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.25Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.26Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.27Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.28Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.29Myozitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M63.30Myozitída pri sarkoidóze na viacerých miestach (D86.8†)
M63.31Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D86.8†)
M63.32Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D86.8†)
M63.33Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (D86.8†)
M63.34Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (D86.8†)
M63.35Myozitída pri sarkoidóze, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D86.8†)
M63.36Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D86.8†)
M63.37Myozitída pri sarkoidóze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D86.8†)
M63.38Myozitída pri sarkoidóze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D86.8†)
M63.39Myozitída pri sarkoidóze, na neurčenom mieste (D86.8†)
M63.80Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M63.81Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M63.82Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M63.83Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M63.84Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M63.85Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M63.86Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M63.87Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M63.88Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M63.89Iná choroba svalov pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M65.00Absces šľachovej pošvy na viacerých miestach
M65.01Absces šľachovej pošvy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.02Absces šľachovej pošvy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.03Absces šľachovej pošvy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.04Absces šľachovej pošvy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.05Absces šľachovej pošvy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.06Absces šľachovej pošvy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.07Absces šľachovej pošvy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.08Absces šľachovej pošvy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.09Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste
M65.10Iná infekčná (tendo)synovitída na viacerých miestach
M65.11Iná infekčná (tendo)synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.12Iná infekčná (tendo)synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.13Iná infekčná (tendo)synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.14Iná infekčná (tendo)synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.15Iná infekčná (tendo)synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.16Iná infekčná (tendo)synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.17Iná infekčná (tendo)synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.18Iná infekčná (tendo)synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.19Iná infekčná (tendo)synovitída na neurčenom mieste
M65.20Vápenatejúca tendinitída na viacerých miestach
M65.22Vápenatejúca tendinitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.23Vápenatejúca tendinitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.24Vápenatejúca tendinitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.25Vápenatejúca tendinitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.26Vápenatejúca tendinitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.27Vápenatejúca tendinitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) )
M65.28Vápenatejúca tendinitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.29Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste
M65.3Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens)
M65.4Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
M65.80Iná synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.81Iná synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.82Iná synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.83Iná synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.84Iná synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.85Iná synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.86Iná synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.87Iná synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.88Iná synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.89Iná synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M65.90Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.91Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M65.92Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M65.93Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M65.94Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M65.95Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M65.96Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M65.97Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M65.98Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M65.99Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M66.0Puknutie popliteálnej cysty
M66.10Roztrhnutie synoviálnej membrány na viacerých miestach
M66.11Roztrhnutie synoviálnej membrány v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.12Roztrhnutie synoviálnej membrány nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.13Roztrhnutie synoviálnej membrány predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.14Roztrhnutie synoviálnej membrány ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.15Roztrhnutie synoviálnej membrány panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.16Roztrhnutie synoviálnej membrány predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.17Roztrhnutie synoviálnej membrány členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.18Roztrhnutie synoviálnej membrány na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.19Roztrhnutie synoviálnej membrány na neurčenom mieste
M66.20Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na viacerých miestach
M66.21Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.22Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.23Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.24Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.25Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.26Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.27Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.28Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.29Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov na neurčenom mieste
M66.30Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na viacerých miestach
M66.31Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.32Spontánne roztrhnutie šliach flexorov nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.33Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.34Spontánne roztrhnutie šliach flexorov ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.35Spontánne roztrhnutie šliach flexorov v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.36Spontánne roztrhnutie šliach flexorov predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.37Spontánne roztrhnutie šliach flexorov členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.38Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.39Spontánne roztrhnutie šliach flexorov na neurčenom mieste
M66.40Spontánne roztrhnutie iných šliach na viacerých miestach
M66.41Spontánne roztrhnutie iných šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.42Spontánne roztrhnutie iných šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.43Spontánne roztrhnutie iných šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.44Spontánne roztrhnutie iných šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.45Spontánne roztrhnutie iných šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.46Spontánne roztrhnutie iných šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.47Spontánne roztrhnutie iných šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.48Spontánne roztrhnutie iných šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.49Spontánne roztrhnutie iných šliach na neurčenom mieste
M66.50Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na viacerých miestach
M66.51Spontánne roztrhnutie neurčených šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M66.52Spontánne roztrhnutie neurčených šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M66.53Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M66.54Spontánne roztrhnutie neurčených šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M66.55Spontánne roztrhnutie neurčených šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M66.56Spontánne roztrhnutie neurčených šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M66.57Spontánne roztrhnutie neurčených šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M66.58Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M66.59Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na neurčenom mieste
M67.0Krátka Achillova šľacha (získaná)
M67.10Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na viacerých miestach
M67.11Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.12Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.13Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.14Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.15Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.16Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.17Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.18Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.19Iná kontraktúra šľachy (šľachovej pošvy) na neurčenom mieste
M67.20Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M67.21Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.22Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.23Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.24Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.25Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.26Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.27Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.28Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.29Hypertrofia synoviálnej blany, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M67.30Prechodná synovitída na viacerých miestach
M67.31Prechodná synovitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.32Prechodná synovitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.33Prechodná synovitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.34Prechodná synovitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.35Prechodná synovitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.36Prechodná synovitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.37Prechodná synovitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.38Prechodná synovitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.39Prechodná synovitída na neurčenom mieste
M67.40Ganglion na viacerých miestach
M67.41Ganglion v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.42Ganglion nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.43Ganglion predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.44Ganglion ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.45Ganglion panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.46Ganglion predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.47Ganglion členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.48Ganglion na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.49Ganglion na neurčenom mieste
M67.80Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.81Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.82Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.83Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.84Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.85Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.86Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.87Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.88Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.89Iná bližšie určená choroba synoviálnej blany a šliach
M67.90Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na viacerých miestach
M67.91Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M67.92Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M67.93Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M67.94Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M67.95Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M67.96Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M67.97Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M67.98Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M67.99Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste
M68.00Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.01Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.02Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.03Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách, zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.04Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.05Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.06Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.07Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.08Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M68.09Synovitída a tendosynovitída pri baktériových chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M68.80Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na viacerých miestach
M68.81Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M68.82Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M68.83Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M68.84Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M68.85Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M68.86Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M68.87Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M68.88Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, v inej oblasti (lebka, hlava, krk, rebrá, trup, chrbtica)
M68.89Iná porucha synoviálnej blany a šliach pri chorobách zatriedených inde, na neurčenom mieste
M70.0Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia
M70.1Burzitída ruky
M70.2Burzitída olekranu (banícky lakeť)
M70.3Iná burzitída lakťa
M70.4Prepatelárna burzitída
M70.5Iná burzitída kolena
M70.6Trochanterická burzitída
M70.7Iná burzitída bedra
M70.8Iná choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom
M70.9Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená
M71.00Absces burzy na viacerých miestach
M71.01Absces burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.02Absces burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.03Absces burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.04Absces burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.05Absces burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.06Absces burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.07Absces burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.08Absces burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.09Absces burzy na neurčenom mieste
M71.10Iná infekčná burzitída na viacerých miestach
M71.11Iná infekčná burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.12Iná infekčná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.13Iná infekčná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.14Iná infekčná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.15Iná infekčná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.16Iná infekčná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.17Iná infekčná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.18Iná infekčná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.19Iná infekčná burzitída na neurčenom mieste
M71.2Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti (Bakerova cysta)
M71.30Iná cysta burzy na viacerých miestach
M71.31Iná cysta burzy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.32Iná cysta burzy nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.33Iná cysta burzy predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.34Iná cysta burzy ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.35Iná cysta burzy panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.36Iná cysta burzy predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.37Iná cysta burzy členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.38Iná cysta burzy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.39Iná cysta burzy na neurčenom mieste
M71.40Ukladanie vápnika v burze na viacerých miestach
M71.42Ukladanie vápnika v burze nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.43Ukladanie vápnika v burze predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.44Ukladanie vápnika v burze ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.45Ukladanie vápnika v burze panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.46Ukladanie vápnika v burze predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.47Ukladanie vápnika v burze členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.48Ukladanie vápnika v burze na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.49Ukladanie vápnika v burze na neurčenom mieste
M71.50Iná burzitída na viacerých miestach, nezatriedená inde
M71.52Iná burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb), nezatriedená inde
M71.53Iná burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb), nezatriedená inde
M71.54Iná burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami), nezatriedená inde
M71.55Iná burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb), nezatriedená inde
M71.56Iná burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb), nezatriedená inde
M71.57Iná burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy), nezatriedená inde
M71.58Iná burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica), nezatriedená inde
M71.59Iná burzitída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M71.80Iná bližšie určená burzopatia na viacerých miestach
M71.81Iná bližšie určená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.82Iná bližšie určená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.83Iná bližšie určená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.84Iná bližšie určená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.85Iná bližšie určená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.86Iná bližšie určená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.87Iná bližšie určená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.88Iná bližšie určená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.89Iná bližšie určená burzopatia na neurčenom mieste
M71.90Bližšie neurčená burzopatia na viacerých miestach
M71.91Bližšie neurčená burzopatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M71.92Bližšie neurčená burzopatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M71.93Bližšie neurčená burzopatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M71.94Bližšie neurčená burzopatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M71.95Bližšie neurčená burzopatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M71.96Bližšie neurčená burzopatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M71.97Bližšie neurčená burzopatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M71.98Bližšie neurčená burzopatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M71.99Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste
M72.0Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)
M72.1Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách prstov rúk
M72.2Fibromatóza plantárnej aponeurózy
M72.3Fasciitis nodularis
M72.40Pseudosarkómová fibromatóza na viacerých miestach
M72.41Pseudosarkómová fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.42Pseudosarkómová fibromatóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.43Pseudosarkómová fibromatóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.44Pseudosarkómová fibromatóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.45Pseudosarkómová fibromatóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.46Pseudosarkómová fibromatóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.47Pseudosarkómová fibromatóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.48Pseudosarkómová fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.49Pseudosarkómová fibromatóza na neurčenom mieste
M72.5Fasciitída nezatriedená inde
M72.60Nekrotizujúca fasciitída na viacerých miestach
M72.61Nekrotizujúca fasciitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.62Nekrotizujúca fasciitída v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.63Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.64Nekrotizujúca fasciitída v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.65Nekrotizujúca fasciitída v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.66Nekrotizujúca fasciitída v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.67Nekrotizujúca fasciitída v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.68Nekrotizujúca fasciitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.69Nekrotizujúca fasciitída na neurčenom mieste
M72.80Iná fibromatóza na viacerých miestach
M72.81Iná fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.82Iná fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.83Iná fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.84Iná fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.85Iná fibromatóza v panvovej oblasti a v oblasti stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.86Iná fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.87Iná fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.88Iná fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.89Iná fibromatóza na neurčenom mieste
M72.90Bližšie neurčená fibromatóza na viacerých miestach
M72.91Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M72.92Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M72.93Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M72.94Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M72.95Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M72.96Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M72.97Bližšie neurčená fibromatóza v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M72.98Bližšie neurčená fibromatóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M72.99Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste
M73.00Gonokoková burzitída na viacerých miestach (A54.4†)
M73.01Gonokoková burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A54.4†)
M73.02Gonokoková burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A54.4†)
M73.03Gonokoková burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A54.4†)
M73.04Gonokoková burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A54.4†)
M73.05Gonokoková burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A54.4†)
M73.06Gonokoková burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A54.4†)
M73.07Gonokoková burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A54.4†)
M73.08Gonokoková burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A54.4†)
M73.09Gonokoková burzitída na neurčenom mieste (A54.4†)
M73.10Syfilitická burzitída na viacerých miestach (A52.7†)
M73.11Syfilitická burzitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A52.7†)
M73.12Syfilitická burzitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A52.7†)
M73.13Syfilitická burzitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A52.7†)
M73.14Syfilitická burzitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A52.7†)
M73.15Syfilitická burzitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A52.7†)
M73.16Syfilitická burzitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A52.7†)
M73.17Syfilitická burzitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A52.7†)
M73.18Syfilitická burzitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A52.7†)
M73.19Syfilitická burzitída na neurčenom mieste (A52.7†)
M73.80Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M73.81Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M73.82Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M73.83Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M73.84Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M73.85Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M73.86Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M73.87Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M73.88Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M73.89Iná choroba mäkkého tkaniva pri chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M75.0Adhezívna kapsulitída pleca
M75.1Syndróm manžety rotátorov
M75.2Tendinitída m. biceps brachii
M75.3Vápenatejúca tendinitída pleca
M75.4Syndróm narazeného ramena
M75.5Burzitída pleca
M75.8Iné poškodenie pleca
M75.9Poškodenie pleca, bližšie neurčené
M76.0Gluteálna tendinitída
M76.1Tendinítída m. psoas
M76.2Ostroha na crista iliaca
M76.3Syndróm iliotibiálneho traktu
M76.4Osifikujúca burzitída tibiálneho mediálneho kolaterálneho väzu (tibiálna kolaterálna burzitída)
M76.5Tendinitída šľachy pately
M76.6Tendinitída Achillovej šľachy
M76.7Tendinitída peroneálnych svalov
M76.8Iná entezopatia dolnej končatiny, okrem nohy
M76.9Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
M77.0Mediálna epikondylitída
M77.1Laterálna epikondylitída
M77.2Periartritída zápästia
M77.3Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)
M77.4Metatarzalgia
M77.5Iná entezopatia nohy
M77.8Iná entezopatia, nezatriedená inde
M77.9Entezopatia, bližšie neurčená
M79.00Bližšie neurčený reumatizmus na viacerých miestach
M79.01Bližšie neurčený reumatizmus v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.02Bližšie neurčený reumatizmus nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.03Bližšie neurčený reumatizmus predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.04Bližšie neurčený reumatizmus ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.05Bližšie neurčený reumatizmus panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.06Bližšie neurčený reumatizmus predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.07Bližšie neurčený reumatizmus členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.08Bližšie neurčený reumatizmus na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.09Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste
M79.10Myalgia na viacerých miestach
M79.11Myalgia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.12Myalgia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.13Myalgia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.14Myalgia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.15Myalgia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.16Myalgia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.17Myalgia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.18Myalgia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.19Myalgia na neurčenom mieste
M79.20Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na viacerých miestach
M79.21Bližšie neurčená neuralgia a neuritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.22Bližšie neurčená neuralgia a neuritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.23Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.24Bližšie neurčená neuralgia a neuritída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.25Bližšie neurčená neuralgia a neuritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.26Bližšie neurčená neuralgia a neuritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.27Bližšie neurčená neuralgia a neuritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.28Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.29Bližšie neurčená neuralgia a neuritída na neurčenom mieste
M79.30Bližšie neurčená panikulitída na viacerých miestach
M79.31Bližšie neurčená panikulitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.32Bližšie neurčená panikulitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.33Bližšie neurčená panikulitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.34Bližšie neurčená panikulitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.35Bližšie neurčená panikulitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.36Bližšie neurčená panikulitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.37Bližšie neurčená panikulitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.38Bližšie neurčená panikulitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.39Bližšie neurčená panikulitída na neurčenom mieste
M79.46Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša (Hoffov-Kastertov syndróm) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.50Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na viacerých miestach
M79.51Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.52Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.53Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.54Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.55Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.56Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.57Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.58Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.59Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive na neurčenom mieste
M79.60Bolesť v končatine na viacerých miestach
M79.61Bolesť v končatine v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.62Bolesť v končatine nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.63Bolesť v končatine predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.64Bolesť v končatine ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.65Bolesť v končatine panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.66Bolesť v končatine predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.67Bolesť v končatine členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.69Bolesť v končatine na neurčenom mieste
M79.70Fibromyalgia na viacerých miestach
M79.80Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.81Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
<
KódNázov choroby
M79.82Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.83Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.84Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.85Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.86Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.87Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.88Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.89Iná bližšie určená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M79.90Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na viacerých miestach
M79.91Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M79.92Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M79.93Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M79.94Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M79.95Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M79.96Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M79.97Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M79.98Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M79.99Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M80.00Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.01Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.02Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.03Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.04Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.05Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.06Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.07Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.08Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.09Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.10Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.11Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.12Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.13Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.14Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.15Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.16Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.17Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.18Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.19Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.20Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.21Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.22Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.23Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.24Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.25Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.26Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.27Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.28Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.29Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.30Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.31Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.32Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.33Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.34Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.35Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.36Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.37Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.38Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.39Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.40Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.41Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.42Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.43Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.44Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.45Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.46Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.47Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.48Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.49Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.50Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.51Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.52Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.53Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.54Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.55Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.56Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.57Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.58Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.59Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.80Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.81Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.82Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.83Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.84Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.85Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.86Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.87Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.88Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.89Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.90Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na viacerých miestach
M80.91Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M80.92Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M80.93Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M80.94Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M80.95Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M80.96Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M80.97Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M80.98Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M80.99Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M81.00Postmenopauzálna osteoporóza na viacerých miestach
M81.01Postmenopauzálna osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.02Postmenopauzálna osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.03Postmenopauzálna osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.04Postmenopauzálna osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.05Postmenopauzálna osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.06Postmenopauzálna osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.07Postmenopauzálna osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.08Postmenopauzálna osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.09Postmenopauzálna osteoporóza na neurčenom mieste
M81.10Postovariektomická osteoporóza na viacerých miestach
M81.11Postovariektomická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.12Postovariektomická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.13Postovariektomická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.14Postovariektomická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.15Postovariektomická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.16Postovariektomická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.17Postovariektomická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.18Postovariektomická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.19Postovariektomická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.20Osteoporóza z inaktivity na viacerých miestach
M81.21Osteoporóza z inaktivity v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.22Osteoporóza z inaktivity v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.23Osteoporóza z inaktivity v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.24Osteoporóza z inaktivity v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.25Osteoporóza z inaktivity v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.26Osteoporóza z inaktivity v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.27Osteoporóza z inaktivity v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.28Osteoporóza z inaktivity na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.29Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste
M81.30Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na viacerých miestach
M81.31Pooperačná malabsorpčná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.32Pooperačná malabsorpčná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.33Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.34Pooperačná malabsorpčná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.35Pooperačná malabsorpčná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.36Pooperačná malabsorpčná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.37Pooperačná malabsorpčná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.38Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.39Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.40Lieková osteoporóza na viacerých miestach
M81.41Lieková osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.42Lieková osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.43Lieková osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.44Lieková osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.45Lieková osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.46Lieková osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.47Lieková osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.48Lieková osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.49Lieková osteoporóza na neurčenom mieste
M81.50Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach
M81.51Idiopatická osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.52Idiopatická osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.53Idiopatická osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.54Idiopatická osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.55Idiopatická osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.56Idiopatická osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.57Idiopatická osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.58Idiopatická osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.59Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.60Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na viacerých miestach
M81.61Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.62Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.63Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.64Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.65Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.66Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.67Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.68Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.69Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste
M81.80Iná osteoporóza na viacerých miestach
M81.81Iná osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.82Iná osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.83Iná osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.84Iná osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.85Iná osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.86Iná osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.87Iná osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.88Iná osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.89Iná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.90Bližšie neurčená osteoporóza na viacerých miestach
M81.91Bližšie neurčená osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M81.92Bližšie neurčená osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M81.93Bližšie neurčená osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M81.94Bližšie neurčená osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M81.95Bližšie neurčená osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M81.96Bližšie neurčená osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M81.97Bližšie neurčená osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M81.98Bližšie neurčená osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M81.99Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste
M82.00Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na viacerých miestach (C90.0-†)
M82.01Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C90.0-†)
M82.02Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C90.0-†)
M82.03Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C90.0-†)
M82.04Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C90.0-†)
M82.05Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C90.0-†)
M82.06Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C90.0-†)
M82.07Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C90.0-†)
M82.08Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C90.0-†)
M82.09Osteoporóza pri mnohopočetnom myelóme (myelomatóze) na neurčenom mieste (C90.0-†)
M82.10Osteoporóza na viacerých miestach pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.11Osteoporóza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.12Osteoporóza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.13Osteoporóza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.14Osteoporóza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.15Osteoporóza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.16Osteoporóza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.17Osteoporóza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.18Osteoporóza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.19Osteoporóza na neurčenom mieste pri chorobe žliaz s vnútorným vylučovaním (E00-E34†)
M82.80Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M82.81Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M82.82Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M82.83Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M82.84Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M82.85Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M82.86Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M82.87Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M82.88Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M82.89Osteoporóza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M83.00Osteomalácia v šestonedelí na viacerých miestach
M83.01Osteomalácia v šestonedelí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.02Osteomalácia v šestonedelí v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.03Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.04Osteomalácia v šestonedelí v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.05Osteomalácia v šestonedelí v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.06Osteomalácia v šestonedelí v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.07Osteomalácia v šestonedelí v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.08Osteomalácia v šestonedelí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.09Osteomalácia v šestonedelí na neurčenom mieste
M83.10Starecká osteomalácia na viacerých miestach
M83.11Starecká osteomalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.12Starecká osteomalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.13Starecká osteomalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.14Starecká osteomalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.15Starecká osteomalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.16Starecká osteomalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.17Starecká osteomalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.18Starecká osteomalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.19Starecká osteomalácia na neurčenom mieste
M83.20Malabsorpčná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.21Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.22Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.23Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.24Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.25Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.26Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.27Malabsorpčná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.28Malabsorpčná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.29Malabsorpčná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.30Osteomalácia dospelých z podvýživy na viacerých miestach
M83.31Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.32Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.33Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.34Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.35Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.36Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.37Osteomalácia dospelých z podvýživy v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.38Osteomalácia dospelých z podvýživy na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.39Osteomalácia dospelých z podvýživy na neurčenom mieste
M83.40Hliníková kostná choroba na viacerých miestach
M83.41Hliníková kostná choroba v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.42Hliníková kostná choroba nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.43Hliníková kostná choroba predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.44Hliníková kostná choroba ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.45Hliníková kostná choroba panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.46Hliníková kostná choroba predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.47Hliníková kostná choroba členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.48Hliníková kostná choroba na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.49Hliníková kostná choroba na neurčenom mieste
M83.50Iná lieková osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.51Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.52Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.53Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.54Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.55Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.56Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.57Iná lieková osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.58Iná lieková osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.59Iná lieková osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.80Iná osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.81Iná osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.82Iná osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.83Iná osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.84Iná osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.85Iná osteomalácia dospelých v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.86Iná osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.87Iná osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.88Iná osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.89Iná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.90Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.91Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M83.92Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M83.93Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M83.94Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M83.95Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M83.96Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M83.97Bližšie neurčená osteomalácia dospelých v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M83.98Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M83.99Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M84.00Zle zahojená fraktúra na viacerých miestach
M84.01Zle zahojená fraktúra v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.02Zle zahojená fraktúra nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.03Zle zahojená fraktúra predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.04Zle zahojená fraktúra ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.05Zle zahojená fraktúra panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.06Zle zahojená fraktúra predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.07Zle zahojená fraktúra členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.08Zle zahojená fraktúra na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.09Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste
M84.10Pseudoartróza na viacerých miestach
M84.11Pseudoartróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.12Pseudoartróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.13Pseudoartróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.14Pseudoartróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.15Pseudoartróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.16Pseudoartróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.17Pseudoartróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.18Pseudoartróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.19Pseudoartróza na neurčenom mieste
M84.20Oneskorené zahojenie zlomeniny na viacerých miestach
M84.21Oneskorené zahojenie zlomeniny v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.22Oneskorené zahojenie zlomeniny nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.23Oneskorené zahojenie zlomeniny predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.24Oneskorené zahojenie zlomeniny ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.25Oneskorené zahojenie zlomeniny panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.26Oneskorené zahojenie zlomeniny predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.27Oneskorené zahojenie zlomeniny členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.28Oneskorené zahojenie zlomeniny na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.29Oneskorené zahojenie zlomeniny na neurčenom mieste
M84.30Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M84.31Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.32Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.33Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.34Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.35Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.36Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.37Únavová zlomenina, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.38Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.39Únavová zlomenina, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M84.40Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na viacerých miestach
M84.41Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.42Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.43Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.44Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.45Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.46Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.47Patologická fraktúra, nezatriedená inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.48Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.49Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M84.80Iné poruchy celosti kosti na viacerých miestach
M84.81Iné poruchy celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.82Iné poruchy celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.83Iné poruchy celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.84Iné poruchy celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.85Iné poruchy celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.86Iné poruchy celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.87Iné poruchy celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.88Iné poruchy celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.89Iné poruchy celosti kosti na neurčenom mieste
M84.90Bližšie neurčená porucha celosti kosti na viacerých miestach
M84.91Bližšie neurčená porucha celosti kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M84.92Bližšie neurčená porucha celosti kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M84.93Bližšie neurčená porucha celosti kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M84.94Bližšie neurčená porucha celosti kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M84.95Bližšie neurčená porucha celosti kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M84.96Bližšie neurčená porucha celosti kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M84.97Bližšie neurčená porucha celosti kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M84.98Bližšie neurčená porucha celosti kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M84.99Bližšie neurčená porucha celosti kosti na neurčenom mieste
M85.00Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na viacerých miestach
M85.01Monoostotická fibrózna dysplázia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.02Monoostotická fibrózna dysplázia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.03Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.04Monoostotická fibrózna dysplázia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.05Monoostotická fibrózna dysplázia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.06Monoostotická fibrózna dysplázia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.07Monoostotická fibrózna dysplázia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.08Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.09Monoostotická fibrózna dysplázia kosti na neurčenom mieste
M85.10Fluoróza kostry na viacerých miestach
M85.11Fluoróza kostry v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.12Fluoróza kostry nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.13Fluoróza kostry predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.14Fluoróza kostry ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.15Fluoróza kostry panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.16Fluoróza kostry predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.17Fluoróza kostry členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.18Fluoróza kostry na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.19Fluoróza kostry na neurčenom mieste
M85.2Hyperostóza lebky (črepu)
M85.30Ostitis condensans na viacerých miestach
M85.31Ostitis condensans v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.32Ostitis condensans nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.33Ostitis condensans predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.34Ostitis condensans ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.35Ostitis condensans panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.36Ostitis condensans predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.37Ostitis condensans členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.38Ostitis condensans na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.39Ostitis condensans na neurčenom mieste
M85.40Solitárna kostná cysta na viacerých miestach
M85.41Solitárna kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.42Solitárna kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.43Solitárna kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.44Solitárna kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.45Solitárna kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.46Solitárna kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.47Solitárna kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.48Solitárna kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.49Solitárna kostná cysta na neurčenom mieste
M85.50Aneuryzmová kostná cysta na viacerých miestach
M85.51Aneuryzmová kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.52Aneuryzmová kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.53Aneuryzmová kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.54Aneuryzmová kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.55Aneuryzmová kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.56Aneuryzmová kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.57Aneuryzmová kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.58Aneuryzmová kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.59Aneuryzmová kostná cysta na neurčenom mieste
M85.60Iná kostná cysta na viacerých miestach
M85.61Iná kostná cysta v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.62Iná kostná cysta nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.63Iná kostná cysta predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.64Iná kostná cysta ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.65Iná kostná cysta panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.66Iná kostná cysta predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.67Iná kostná cysta členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.68Iná kostná cysta na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.69Iná kostná cysta na neurčenom mieste
M85.80Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M85.81Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.82Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.83Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.84Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.85Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.86Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.87Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.88Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.89Iná bližšie určená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M85.90Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M85.91Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M85.92Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M85.93Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M85.94Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M85.95Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M85.96Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M85.97Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M85.98Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M85.99Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M86.00Akútna hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.01Akútna hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.02Akútna hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.03Akútna hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.04Akútna hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.05Akútna hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.06Akútna hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.07Akútna hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.08Akútna hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.09Akútna hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.10Iná akútna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.11Iná akútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.12Iná akútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.13Iná akútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.14Iná akútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.15Iná akútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.16Iná akútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.17Iná akútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.18Iná akútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.19Iná akútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.20Subakútna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.21Subakútna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.22Subakútna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.23Subakútna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.24Subakútna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.25Subakútna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.26Subakútna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.27Subakútna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.28Subakútna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.29Subakútna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.30Chronická multifokálna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.31Chronická multifokálna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.32Chronická multifokálna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.33Chronická multifokálna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.34Chronická multifokálna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.35Chronická multifokálna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.36Chronická multifokálna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.37Chronická multifokálna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.38Chronická multifokálna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.39Chronická multifokálna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.40Chronická osteomyelitída s fistulou na viacerých miestach
M86.41Chronická osteomyelitída s fistulou v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.42Chronická osteomyelitída s fistulou nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.43Chronická osteomyelitída s fistulou predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.44Chronická osteomyelitída s fistulou ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.45Chronická osteomyelitída s fistulou panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.46Chronická osteomyelitída s fistulou predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.47Chronická osteomyelitída s fistulou členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.48Chronická osteomyelitída s fistulou na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.49Chronická osteomyelitída s fistulou na neurčenom mieste
M86.50Iná chronická hematogénna osteomyelitída na viacerých miestach
M86.51Iná chronická hematogénna osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.52Iná chronická hematogénna osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.53Iná chronická hematogénna osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.54Iná chronická hematogénna osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.55Iná chronická hematogénna osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.56Iná chronická hematogénna osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.57Iná chronická hematogénna osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.58Iná chronická hematogénna osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.59Iná chronická hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.60Iná chronická osteomyelitída na viacerých miestach
M86.61Iná chronická osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.62Iná chronická osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.63Iná chronická osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.64Iná chronická osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.65Iná chronická osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.66Iná chronická osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.67Iná chronická osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.68Iná chronická osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.69Iná chronická osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.80Iná osteomyelitída na viacerých miestach
M86.81Iná osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.82Iná osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.83Iná osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.84Iná osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.85Iná osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.86Iná osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.87Iná osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.88Iná osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.89Iná osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.90Bližšie neurčená osteomyelitída na viacerých miestach
M86.91Bližšie neurčená osteomyelitída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M86.92Bližšie neurčená osteomyelitída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M86.93Bližšie neurčená osteomyelitída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M86.94Bližšie neurčená osteomyelitída ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M86.95Bližšie neurčená osteomyelitída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M86.96Bližšie neurčená osteomyelitída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M86.97Bližšie neurčená osteomyelitída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M86.98Bližšie neurčená osteomyelitída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M86.99Bližšie neurčená osteomyelitída na neurčenom mieste
M87.00Idiopatická aseptická nekróza kosti na viacerých miestach
M87.01Idiopatická aseptická nekróza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.02Idiopatická aseptická nekróza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.03Idiopatická aseptická nekróza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.04Idiopatická aseptická nekróza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.05Idiopatická aseptická nekróza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.06Idiopatická aseptická nekróza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.07Idiopatická aseptická nekróza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.08Idiopatická aseptická nekróza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.09Idiopatická aseptická nekróza kosti na neurčenom mieste
M87.10Lieková osteonekróza na viacerých miestach
M87.11Lieková osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.12Lieková osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.13Lieková osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.14Lieková osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.15Lieková osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.16Lieková osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.17Lieková osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.18Lieková osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.19Lieková osteonekróza na neurčenom mieste
M87.20Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na viacerých miestach
M87.21Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.22Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.23Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.24Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.25Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.26Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.27Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.28Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.29Osteonekróza, zapríčinená predchádzajúcim úrazom, na neurčenom mieste
M87.30Iná sekundárna osteonekróza na viacerých miestach
M87.31Iná sekundárna osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.32Iná sekundárna osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.33Iná sekundárna osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.34Iná sekundárna osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.35Iná sekundárna osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.36Iná sekundárna osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.37Iná sekundárna osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.38Iná sekundárna osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.39Iná sekundárna osteonekróza na neurčenom mieste
M87.80Iná osteonekróza na viacerých miestach
M87.81Iná osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.82Iná osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.83Iná osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.84Iná osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.85Iná osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.86Iná osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.87Iná osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.88Iná osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.89Iná osteonekróza na neurčenom mieste
M87.90Bližšie neurčená osteonekróza na viacerých miestach
M87.91Bližšie neurčená osteonekróza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M87.92Bližšie neurčená osteonekróza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M87.93Bližšie neurčená osteonekróza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M87.94Bližšie neurčená osteonekróza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M87.95Bližšie neurčená osteonekróza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M87.96Bližšie neurčená osteonekróza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M87.97Bližšie neurčená osteonekróza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M87.98Bližšie neurčená osteonekróza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M87.99Bližšie neurčená osteonekróza na neurčenom mieste
M88.0Deformujúca osteodystrofia lebky
M88.80Deformujúca osteodystrofia iných kostí na viacerých miestach
M88.81Deformujúca osteodystrofia iných kostí v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M88.82Deformujúca osteodystrofia iných kostí nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M88.83Deformujúca osteodystrofia iných kostí predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M88.84Deformujúca osteodystrofia iných kostí ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M88.85Deformujúca osteodystrofia iných kostí panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M88.86Deformujúca osteodystrofia iných kostí predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M88.87Deformujúca osteodystrofia iných kostí členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M88.88Deformujúca osteodystrofia iných kostí na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M88.89Deformujúca osteodystrofia iných kostí na neurčenom mieste
M88.90Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na viacerých miestach
M88.91Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M88.92Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M88.93Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M88.94Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M88.95Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M88.96Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M88.97Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M88.98Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M88.99Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na neurčenom mieste
M89.00Algoneurodystrofia na viacerých miestach
M89.01Algoneurodystrofia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.02Algoneurodystrofia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.03Algoneurodystrofia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.04Algoneurodystrofia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.05Algoneurodystrofia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.06Algoneurodystrofia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.07Algoneurodystrofia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.08Algoneurodystrofia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.09Algoneurodystrofia na neurčenom mieste
M89.10Zastavenie rastu v epifýze, na viacerých miestach
M89.11Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.12Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.13Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.14Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.15Zastavenie rastu v epifýze, v panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.16Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.17Zastavenie rastu v epifýze, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.18Zastavenie rastu v epifýze, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.19Zastavenie rastu v epifýze, na neurčenom mieste
M89.20Iné poruchy vývinu a rastu kosti na viacerých miestach
M89.21Iné poruchy vývinu a rastu kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.22Iné poruchy vývinu a rastu kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.23Iné poruchy vývinu a rastu kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.24Iné poruchy vývinu a rastu kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.25Iné poruchy vývinu a rastu kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.26Iné poruchy vývinu a rastu kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.27Iné poruchy vývinu a rastu kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.28Iné poruchy vývinu a rastu kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.29Iné poruchy vývinu a rastu kosti na neurčenom mieste
M89.30Hypertrofia kosti na viacerých miestach
M89.31Hypertrofia kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.32Hypertrofia kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.33Hypertrofia kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.34Hypertrofia kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.35Hypertrofia kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.36Hypertrofia kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.37Hypertrofia kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.38Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.39Hypertrofia kosti na neurčenom mieste
M89.40Iná hypertrofická osteoartropatia na viacerých miestach
M89.41Iná hypertrofická osteoartropatia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.42Iná hypertrofická osteoartropatia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.43Iná hypertrofická osteoartropatia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.44Iná hypertrofická osteoartropatia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.45Iná hypertrofická osteoartropatia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.46Iná hypertrofická osteoartropatia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.47Iná hypertrofická osteoartropatia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.48Iná hypertrofická osteoartropatia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.49Iná hypertrofická osteoartropatia na neurčenom mieste
M89.50Osteolýza na viacerých miestach
M89.51Osteolýza v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.52Osteolýza nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.53Osteolýza predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.54Osteolýza ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.55Osteolýza panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.56Osteolýza predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.57Osteolýza členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.58Osteolýza na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.59Osteolýza na neurčenom mieste
M89.60Osteopatia po poliomyelitíde na viacerých miestach
M89.61Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.62Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.63Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.64Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.65Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.66Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.67Osteopatia po poliomyelitíde v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.68Osteopatia po poliomyelitíde na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.69Osteopatia po poliomyelitíde na neurčenom mieste
M89.80Iná bližšie určená choroba kosti na viacerých miestach
M89.81Iná bližšie určená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.82Iná bližšie určená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.83Iná bližšie určená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.84Iná bližšie určená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.85Iná bližšie určená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.86Iná bližšie určená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.87Iná bližšie určená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.88Iná bližšie určená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.89Iná bližšie určená choroba kosti na neurčenom mieste
M89.90Bližšie neurčená choroba kosti na viacerých miestach
M89.91Bližšie neurčená choroba kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M89.92Bližšie neurčená choroba kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M89.93Bližšie neurčená choroba kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M89.94Bližšie neurčená choroba kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M89.95Bližšie neurčená choroba kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M89.96Bližšie neurčená choroba kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M89.97Bližšie neurčená choroba kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M89.98Bližšie neurčená choroba kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.99Bližšie neurčená choroba kosti na neurčenom mieste
M90.00Tuberkulóza kosti na viacerých miestach (A18.0†)
M90.01Tuberkulóza kosti v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (A18.0†)
M90.02Tuberkulóza kosti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (A18.0†)
M90.03Tuberkulóza kosti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (A18.0†)
M90.04Tuberkulóza kosti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (A18.0†)
M90.05Tuberkulóza kosti panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (A18.0†)
M90.06Tuberkulóza kosti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (A18.0†)
M90.07Tuberkulóza kosti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (A18.0†)
M90.08Tuberkulóza kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (A18.0†)
M90.09Tuberkulóza kosti na neurčenom mieste (A18.0†)
M90.10Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.11Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.12Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.13Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.14Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.15Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.16Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.17Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.18Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.19Periostitída pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.20Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.21Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.22Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.23Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.24Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.25Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.26Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.27Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.28Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.29Osteopatia pri inej infekčnej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.30Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na viacerých miestach (T70.3†)
M90.31Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (T70.3†)
M90.32Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (T70.3†)
M90.33Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (T70.3†)
M90.34Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (T70.3†)
M90.35Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (T70.3†)
M90.36Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (T70.3†)
M90.37Osteonekróza pri kesónovej chorobe, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (T70.3†)
M90.38Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (T70.3†)
M90.39Osteonekróza pri kesónovej chorobe, na neurčenom mieste (T70.3†)
M90.40Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na viacerých miestach (D50-D64†)
M90.41Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (D50-D64†)
M90.42Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (D50-D64†)
M90.43Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) D50-D64†)
M90.44Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami )( D50-D64†)
M90.45Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (D50-D64†)
M90.46Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (D50-D64†)
M90.47Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (D50-D64†)
M90.48Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (D50-D64†)
M90.49Osteonekróza, zapríčinená hemoglobinopatiou, na neurčenom mieste (D50-D64†)
M90.50Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.51Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.52Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.53Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.54Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.55Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.56Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.57Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.58Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.59Osteonekróza pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M90.60Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na viacerých miestach (C00-D48†)
M90.61Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M90.62Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M90.63Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M90.64Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M90.65Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M90.66Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M90.67Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M90.68Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M90.69Deformujúca osteodystrofia pri nádoroch, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M90.70Fraktúra kosti pri nádore, na viacerých miestach (C00-D48†)
M90.71Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb) (C00-D48†)
M90.72Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb) (C00-D48†)
M90.73Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb) (C00-D48†)
M90.74Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami) (C00-D48†)
M90.75Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb) (C00-D48†)
M90.76Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb) (C00-D48†)
M90.77Fraktúra kosti pri nádore, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy) (C00-D48†)
M90.78Fraktúra kosti pri nádore, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica) (C00-D48†)
M90.79Fraktúra kosti pri nádore, na neurčenom mieste (C00-D48†)
M90.80Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na viacerých miestach
M90.81Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M90.82Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M90.83Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M90.84Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M90.85Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti panvy a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M90.86Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M90.87Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, v oblasti členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M90.88Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M90.89Osteopatia pri inej chorobe zatriedenej inde, na neurčenom mieste
M91.0Juvenilná osteochondróza panvy
M91.1Juvenilná osteochondróza hlavice stehnovej kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova)
M91.2Coxa plana
M91.3Pseudokoxalgia
M91.8Iná juvenilná osteochondróza bedra a panvy
M91.9Juvenilná osteochondróza bedra a panvy, bližšie neurčená
M92.0Juvenilná osteochondróza ramennej kosti
M92.1Juvenilná osteochondróza vretennej a lakťovej kosti
M92.2Juvenilná osteochondróza ruky
M92.3Iná juvenilná osteochondróza hornej končatiny
M92.4Juvenilná osteochondróza pately
M92.5Juvenilná osteochondróza píštaly a ihlice
M92.6Juvenilná osteochondróza priehlavku
M92.7Juvenilná osteochondróza predpriehlavku (metatarzu)
M92.8Iná juvenilná osteochondróza, bližšie určená
M92.9Juvenilná osteochondróza, bližšie neurčená
M93.0Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)
M93.1Kienböckova choroba dospelých
M93.2Osteochondritis dissecans
M93.8Iná osteochondropatia, bližšie určená
M93.9Osteochondropatia, bližšie neurčená
M94.0Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeho)
M94.1Recidivujúca polychondritída
M94.20Chondromalácia na viacerých miestach
M94.21Chondromalácia v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M94.22Chondromalácia nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M94.23Chondromalácia predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M94.24Chondromalácia ruky (zápästie, záprstie, prsty, kĺby medzi týmito kosťami)
M94.25Chondromalácia panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedro, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M94.26Chondromalácia predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M94.27Chondromalácia členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M94.28Chondromalácia na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M94.29Chondromalácia na neurčenom mieste
M94.30Chondrolýza na viacerých miestach