Zákon č. 572/2004 Z. z.Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 242/2004
Platnosť od 30.10.2004
Účinnosť od 15.03.2013
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 9
Redakčná poznámka

okrem § 25 a ustanovení čl. II bodov 1, 2 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007, a čl. V, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené