Zákon č. 564/2004 Z. z.Zákon o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 238/2004
Platnosť od 26.10.2004
Účinnosť od 01.01.2016
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené