Zákon č. 5/2004 Z. z.Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 4/2004
Platnosť od 13.01.2004
Účinnosť od 01.01.2019 do30.06.2019
Komentáre 594
Literatúra 247
Rozhodnutia súdov 354
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I § 72 ods. 9 a 10, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené