Vyhláška č. 492/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Čiastka 209/2004
Platnosť od 01.09.2004
Účinnosť od 01.09.2017
Literatúra 3
Rozhodnutia súdov 3
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené