Zákon č. 454/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 193/2004
Platnosť od 04.08.2004
Najbližšie účinné znenie 01.10.2004
Redakčná poznámka

okrem § 27 ods. 5 a 6 v bode 19 a bodu 20 v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené