Zákon č. 410/2004 Z. z.Zákon o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime

Čiastka 176/2004
Platnosť od 21.07.2004
Účinnosť od 01.08.2004

410

ZÁKON

z 25. júna 2004

o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Jednorazový príspevok

(1) Poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku, dôchodku manželky a sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu,1) ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk.

(2) Ak poberateľovi dôchodku podľa odseku 1 dôchodok vypláca útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“), vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk úrad.

(3) Poberateľovi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku, ktorý má nárok na výplatu tohto dôchodku ku dňu účinnosti tohto zákona a ktorý má bydlisko na území Slovenskej republiky, úrad vyplatí jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk, ak na tieto dôchodky boli prekvalifikované starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok, priznané podľa všeobecných predpisov o sociálnom zabezpečení, na ktoré vznikol nárok

a) do 30. apríla 1998 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu,2)

b) do 30. júna 2002 a stali sa dávkami výsluhového zabezpečenia podľa osobitného predpisu.3)

(4) Ak poberateľ dôchodku má v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004 nárok na výplatu viacerých dôchodkov uvedených v odsekoch 1 až 3, ktoré vypláca Sociálna poisťovňa alebo úrad, a má bydlisko na území Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa a úrad vyplatí takémuto poberateľovi dôchodkov jednorazový príspevok ako sociálnu dávku v sume 1 000 Sk len raz. To platí aj vtedy, ak tomu istému poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 vypláca dôchodok súčasne Sociálna poisťovňa a úrad; v týchto prípadoch sa jednorazový príspevok vyplatí k dôchodku, ktorý je najvyšší.

(5) Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odsekoch 1 až 3 v deň splatnosti dôchodku splatného v mesiaci august 2004, ak dôchodok bol priznaný pred 1. augustom 2004.

(6) Jednorazový príspevok sa vyplatí poberateľovi dôchodku uvedenému v odseku 1 v deň prvej splátky dôchodku splatného po jeho priznaní alebo uvoľnení jeho výplaty, ak dôchodok bol priznaný alebo jeho výplata bola uvoľnená v období od 1. augusta 2004 do 31. decembra 2004.

(7) Jednorazový príspevok sa nevyplatí poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku uvedeného v odsekoch 1 až 3, ak bol vymeraný zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorého poberateľovi sa vyplatil jednorazový príspevok. To platí aj vtedy, ak poberateľovi vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku bol tento dôchodok vymeraný z výsluhového dôchodku alebo z invalidného výsluhového dôchodku.

(8) Na poukázanie jednorazového príspevku sa vzťahuje osobitný predpis.4)

(9) Jednorazový príspevok sa nezlučuje s dôchodkom.

§ 2

Úhrada nákladov na jednorazový príspevok

(1) Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku a po poistencovi, ktorý ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok, sa uhrádzajú zo základného fondu starobného poistenia Sociálnej poisťovne.

(2) Náklady na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi invalidného dôchodku a poberateľovi vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku priznaných po poberateľovi invalidného dôchodku, po poistencovi, ktorý ku dňu smrti získal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok a po poistencovi, ktorý zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, sa uhrádzajú zo základného fondu invalidného poistenia Sociálnej poisťovne.

(3) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený Sociálnou poisťovňou poberateľovi sociálneho dôchodku a poberateľke dôchodku manželky poskytne štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne.

(4) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 3 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(5) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok vyplatený úradom poberateľovi dôchodku uvedenému v § 1 ods. 2 a 3 poskytne štát na osobitný účet úradu.

(6) Finančné prostriedky na úhradu nákladov na jednorazový príspevok uvedený v odseku 5 sa poskytnú prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky a Ministerstva obrany Slovenskej republiky.


Čl. II

Zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu.12)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

12) Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.“.


Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2004.


Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 117 a 275 zákona č. 461/2003 Z. z.
§ 100 zákona č. 328/2002 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.