Zákon č. 382/2004 Z. z.Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 162/2004
Platnosť od 30.06.2004
Účinnosť od 01.09.2019
Literatúra 22
Rozhodnutia súdov 212
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené