Oznámenie č. 262/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí siedmich príloh k Protokolu k Európskej dohode o pridružení uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Slovenskou republikou na druhej strane o posudzovaní zhody a uznávaní priemyselných výrobkov (PECA)

Čiastka 106/2004
Platnosť od 29.04.2004
Uzavretie zmluvy 26.02.2003
Ratifikácia zmluvy 26.03.2004
Redakčná poznámka

Prílohy nadobudli platnosť 30. marca 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené