Zákon č. 22/2004 Z. z.Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

Čiastka 9/2004
Platnosť od 15.01.2004
Účinnosť od 01.08.2019
Literatúra 6
Rozhodnutia súdov 17
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené