Zákon č. 215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.09.2019 do11.10.2019
Literatúra 7
Rozhodnutia súdov 54
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené