Zákon č. 215/2004 Z. z.Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2004
Platnosť od 27.04.2004
Účinnosť od 01.04.2018 do31.08.2018
Literatúra 7
Rozhodnutia súdov 23
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené