Zákon č. 173/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 15.04.2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2004 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

15.04.2004

Pôvodný predpis

07.04.2004
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené