Zákon č. 173/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Čiastka 82/2004
Platnosť od 07.04.2004
Účinnosť od 15.04.2004

173

ZÁKON

z 11. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 255/2001 Z. z. a zákona č. 419/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa za slovo „obcí,“ vkladajú slová „zo správy majetku vyšších územných celkov,“.

2. V § 3 ods. 3 sa za slovo „mape“ vkladá čiarka a slová „v mape určeného operátu“.

3. V § 3 odsek 12 znie:

(12) Identifikáciou parcely sa rozumie porovnanie zápisu a zákresu tej istej nehnuteľnosti vo verejnej listine a inej listine a v iných operátoch so zápisom a zákresom v súbore popisných informácií a v súbore geodetických informácií katastra.“.

4. § 3 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

(15) Rozostavaná stavba na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie a pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už z predloženého znaleckého posudku je zrejmé stavebnotechnické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia.

(16) Rozostavaný byt alebo rozostavaný nebytový priestor je miestnosť alebo súbor miestností určených v súlade so stavebným povolením na bývanie alebo na iný účel ako bývanie, ak sa nachádza v dome, ktorý je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že navonok je uzavretý obvodovými stenami a strešnou konštrukciou.“.

5. V § 6 ods. 1 písm. c) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:

2. nie sú označené súpisným číslom,“.

Doterajší druhý až štvrtý bod sa označujú ako tretí až piaty bod.

6. V § 6 ods. 1 písm. c) treťom bode sa slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky vypúšťajú.

7. V § 6 ods.1 písmeno d) znie:

d) byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; tieto sa evidujú len v súbore popisných informácií katastra, a to údajmi o číslovaní, vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch;“.

8. V § 6 ods. 3 sa za slová „Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národným bezpečnostným úradom“.

9. V § 7 písm. b) sa za slová „chránených nehnuteľností“ vkladá čiarka a slová „o cenách poľnohospodárskych a lesných pozemkov“.

10. V § 7 písmeno c) znie:

c) údaje o právach k nehnuteľnostiam, údaje o vlastníkoch nehnuteľností (ďalej len „vlastník") a o iných oprávnených z práv k nehnuteľnostiam (ďalej len „oprávnená osoba"), ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ako aj údaje o skutočnostiach súvisiacich s právami k nehnuteľnostiam,“.

11. V § 8 ods. 1 písm. b) prvom bode sa za slovo „osobách,“ vkladajú slová „a to, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje“.

12. V § 10 ods. 1 sa za slovo „predpisu,5)“ vkladajú slová „osobe, ktorá vykonáva obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim podľa osobitného predpisu,5b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“.

13. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Správa katastra vykonáva štátnu správu na úseku katastra v územnom obvode okresu; Správa katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Bratislava I, okresu Bratislava II, okresu Bratislava III, okresu Bratislava IV a okresu Bratislava V a Správa katastra Košice vykonáva štátnu správu v územnom obvode okresu Košice I, okresu Košice II, okresu Košice III a okresu Košice IV. Sídlom správy katastra je sídlo okresu; sídlom Správy katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu je Bratislava a sídlom Správy katastra Košice sú Košice.“.

14. V § 18 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak,“.

15. V § 19 písm. a) sa za slová „týkajúce sa nehnuteľností“ vkladajú slová „alebo vlastníka nehnuteľností“.

16. V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „o určení priebehu hranice pozemkov,“.

17. V § 22 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Na konanie o zmene hranice katastrálneho územia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.7)“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

18. V § 31 ods. 8 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Odvolanie sa podáva na správe katastra, ktorá rozhodnutie vydala, v lehote 30 dní odo dňa jeho doručenia.“.

19. V § 31b písm. b) sa nad slovo „zmluvy“ umiestňuje odkaz „10d)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:

10d) § 48 Občianskeho zákonníka.“.

20. § 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Správa katastra môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatku10e) do 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad. Ak v tejto lehote nerozhodne, rozhodne v lehote podľa odseku 1.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:

10e) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

21. V § 34 ods. 1 sa za slovo „obce“ vkladajú slová „alebo správy majetku vyššieho územného celku“.

22. § 36a znie:

㤠36a

Ak je vlastnícke právo k nehnuteľnosti zapísané na liste vlastníctva a na vykonanie záznamu je predložená ďalšia verejná listina alebo iná listina, ktorá nevychádza z údajov katastra, správa katastra nevykoná záznam a vráti verejnú listinu alebo inú listinu tomu, v koho prospech právo k nehnuteľnosti svedčí podľa listiny, alebo tomu, kto ju predložil a vyzve dotknuté osoby, aby uzavreli dohodu alebo podali na súde návrh na určenie práva k nehnuteľnosti; záznam vykoná vždy, ak má verejná listina účinky právoplatného súdneho rozhodnutia10f) o práve k nehnuteľnosti.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10f znie:

10f) § 152 ods. 1, § 159, § 167 ods. 2 a § 175zca ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku.“.

23. § 38 a 39 znejú:

㤠38

Poznámka vyjadruje skutočnosti, ktoré obmedzujú oprávnenie vlastníka nakladať s nehnuteľnosťou, alebo informuje o nehnuteľnosti alebo o práve k nehnuteľnosti.

§ 39

(1) Na základe oznámenia súdu alebo iného štátneho orgánu, alebo na návrh iného oprávneného podľa osobitných predpisov10b) správa katastra zapíše do katastra najmä poznámku o začatí konania o súdnom výkone rozhodnutia predajom nehnuteľnosti, o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti, o vyhlásení konkurzu proti vlastníkovi nehnuteľnosti, o začatí vyvlastňovacieho konania a o predbežnom opatrení, ktorým sa zakazuje nakladať s nehnuteľnosťou.

(2) Správa katastra vyznačí v katastri poznámku aj o tom, že hodnovernosť údajov katastra o práve k nehnuteľnosti bola spochybnená.

(3) Správa katastra zruší poznámku bez návrhu alebo na návrh toho, kto podal návrh na jej zápis, ak sa preukáže, že pominuli dôvody jej zápisu.“.

24. V § 41 odsek 2 znie:

(2) Práva k tej istej nehnuteľnosti sa zapisujú v poradí, v akom sa správe katastra doručili zmluvy, verejné listiny alebo iné listiny o vzniku, zmene alebo zániku práva k nehnuteľnosti na zápis do katastra.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

25. V § 42 odsek 1 znie:

(1) Na zápis práva k nehnuteľnosti do katastra je spôsobilá v štátnom jazyku, českom jazyku alebo v úradne osvedčenom preklade písomne vyhotovená zmluva, verejná listina alebo iná listina bez chýb v písaní a počítaní a bez iných zrejmých nesprávností.“.

26. V § 42 ods. 2 písmeno a) znie:

a) účastníkov práv k nehnuteľnostiam; ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu, ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje,“.

27. V § 42 odsek 3 znie:

(3) Podpis prevodcu na zmluve, podpis povinného z predkupného práva, podpis povinného v prípade vzniku vecného bremena alebo podpis oprávneného v prípade zániku vecného bremena na zmluve, podpisy spoluvlastníkov na zmluve o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov musia byť osvedčené podľa osobitných predpisov;10a) ak sú tieto osoby zastúpené, ich podpis na splnomocnení musí byť tiež osvedčený. To neplatí, ak je účastníkom zmluvy štátny orgán, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok.“.

28. V § 43 písmeno c) znie:

c) v deň doručenia verejnej listiny alebo inej listiny na zápis poznámky, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň.“.

29. V § 44 odsek 1 znie:

(1) Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby alebo o začatí konania o proteste prokurátora na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte.“.

30. V § 45 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ alebo zriadená záhradková osada.13a)“

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

13a) Zákon č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a o vyporiadaní vlastníctva k nim v znení zákona č. 224/2001 Z. z.“.

31. V § 46 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Právo k nehnuteľnosti sa do katastra zapíše na návrh, ktorého prílohou je údaj o rodnom čísle, ak ide o fyzickú osobu, alebo údaj o identifikačnom čísle, ak ide o právnickú osobu, a rozhodnutie o určení súpisného čísla. K návrhu sa pripája aj geometrický plán, ak stavba alebo pozemok zastavaný stavbou nie sú evidované v súbore geodetických informácií.“.

32. V § 46 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

(5) Pri zápise údajov o práve k bytom alebo nebytovým priestorom, ktoré vznikli na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu, sa predkladá zmluva o výstavbe spolu s geometrickým plánom a rozhodnutie o určení súpisného čísla, zmluva o vstavbe alebo nadstavbe domu spolu s kolaudačným rozhodnutím; ako vlastník bytu alebo nebytového priestoru sa zapíše osoba uvedená v zmluve.

(6) Pri zápise údajov o práve k rozostavanému bytu alebo rozostavanému nebytovému priestoru sa predkladá zmluva o výstavbe domu spolu s geometrickým plánom, zmluva o vstavbe alebo nadstavbe domu a znalecký posudok o stupni ich rozostavanosti; ako vlastník sa zapíše osoba uvedená v zmluve.“.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 7 a 8.

33. V § 46 ods. 7 sa slová „3 až 5“ nahrádzajú slovami „2, 4 a 5“.

34. Tretí oddiel štvrtej časti sa vypúšťa.

35. V § 59 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o opravu výmery pozemku evidovaného v mape určeného operátu.“.

36. V § 63 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V súbore popisných informácií sa o fyzickej osobe zverejňujú osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu.“.

37. V § 66 sa za slová „Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národného bezpečnostného úradu“.

38. V § 67 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Údaje o pozemkoch, ktoré vzniknú na základe geometrického plánu, sa zapíšu do katastra nehnuteľností aj bez právneho úkonu na žiadosť vlastníka; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.19)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) § 21 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

39. V § 67 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo znalec z odboru geodézie a kartografie, ak bol ustanovený za znalca v súdnom konaní.“.

40. V § 68 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 4, ktoré znejú:

(2) Pri nahliadaní do katastrálneho operátu alebo pri poskytovaní osobných údajov z katastra sa osobné údaje sprístupňujú alebo poskytujú v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a miesto trvalého pobytu. Tento rozsah osobných údajov sa vzťahuje aj na zverejňovanie osobných údajov z katastrálneho operátu.

(3) Zverejňovať rodné číslo 21a) a údaj o cene poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa zakazuje.

(4) Vlastníkovi nehnuteľnosti sa z katastrálneho operátu sprístupní na nahliadnutie alebo sa poskytne na jeho žiadosť okrem osobných údajov uvedených v odseku 2 aj jeho rodné číslo a údaj o cene poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov.“.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 8 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

41. § 68 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

(6) Údaje o cenách poľnohospodárskych pozemkov a lesných pozemkov sa poskytujú štátnym orgánom na budovanie ich informačných systémov alebo osobám, ktoré vyhotovujú cenové mapy.“.

42. V § 69 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Potvrdený výpis alebo kópia z listu vlastníctva vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, môže na jej žiadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné číslo.“.

43. V § 69 odsek 2 znie:

(2) Správa katastra nevyhotoví potvrdený výpis alebo kópiu z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej je vyznačená plomba podľa § 44 ods. 1; výpis alebo kópiu z listu vlastníctva s označením, že na liste vlastníctva je plomba o zmene práva k nehnuteľnosti správa katastra vydá vlastníkovi alebo inej oprávnenej osobe alebo osobe oprávnenej podľa osobitného predpisu.10b)“.

44. V § 69 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Odpis alebo kópia z katastrálneho operátu, ktoré nie sú verejnými listinami, vydaná fyzickej osobe, ktorá je vlastníkom nehnuteľnosti, môže na jej žiadosť obsahovať okrem osobných údajov uvedených v § 68 ods. 2 aj jej rodné číslo.“.

45. Za § 79e sa vkladajú § 79f, 79g a 79h, ktoré znejú:

㤠79f

(1) Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Bratislava I, zo Správy katastra Bratislava II, zo Správy katastra Bratislava III, zo Správy katastra Bratislava IV a zo Správy katastra Bratislava V na Správu katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu, ktorá ju vykonáva v územných obvodoch okresu Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV a Bratislava V vymedzených osobitným zákonom.24)

(2) Dňom účinnosti tohto zákona prechádza pôsobnosť zo Správy katastra Košice I, zo Správy katastra Košice II, zo Správy katastra Košice III a zo Správy katastra Košice IV na Správu katastra Košice, ktorá ju vykonáva v územných obvodoch okresu Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV vymedzených osobitným zákonom.24)

§ 79g

Konania o určení priebehu hranice pozemkov začaté do nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 79h

Ak nadobudla verejná listina o práve k nehnuteľnosti účinky právoplatného súdneho rozhodnutia pred 15. aprílom 2004, pri vykonaní záznamu sa postupuje podľa § 36a.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:

24) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.

46. Doterajší text § 80 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Konanie o zmene hranice katastrálneho územia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákonom č. 255/2001 Z. z., zákonom č. 419/2002 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.