Oznámenie č. 154/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prijatí Rozhodnutia č. 1/2003 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z. (nepriamo)
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/2003 nadobudne platnosť 1. apríla 2004.

154

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. októbra 2003 bolo v Ankare prijaté Rozhodnutie č. 1/2003 Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce.

V súlade s článkom 2 Rozhodnutie č. 1/2003 nadobudne platnosť 1. apríla 2004.

K oznámeniu č. 154/2004 Z. z.

ROZHODNUTIE č. 1/2003

Spoločného výboru Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou

o zmene Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce

Spoločný výbor,

majúc na mysli Dohodu o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou, podpísanú v Ankare 20. októbra 1997, a Protokol 3 k tejto dohode týkajúci sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce, upravený rozhodnutiami Spoločného výboru č. 1/1998, č. 1/1999, č. 1/2000 a č. 2/2001,

zaznamenajúc, že identické protokoly o pravidlách pôvodu tovaru sa musia uplatňovať medzi všetkými partnerskými krajinami paneurópskej kumulácie,

majúc na mysli ustanovenia článkov 33, 34 a 36 Dohody o voľnom obchode medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou,

a vzhľadom na to, že článok 38 Protokolu 3 dohody umožňuje Spoločnému výboru meniť ustanovenia tohto protokolu,

rozhodol sa takto:

Článok 1

Ex 4114 v Prílohe II Protokolu 3 týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce sa mení takto:

Položka HSNázov tovaruOpracovanie alebo spracovanie nepôvodných materiálov,
ktoré poskytuje charakter pôvodu tovaru
(1) (2) (3) alebo (4)
ex 4114 Lakové alebo lakované
laminátové usne,
metallzované usne
Výroba z materiálov položiek
4104 až 4106, 4107, 4112
alebo 4113 za predpokladu,
ak celková hodnota nepresa-
huje 50 % ceny výrobku zo
závodu

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobudne platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni prijatia neskoršej diplomatickej nóty potvrdzujúcej jeho schválenie vládou príslušnej strany.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení podpísali toto rozhodnutie.

Dané v Ankare 13. októbra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za Slovenskú republiku:

Viktor Bauer v. r.

Za Tureckú republiku:

Cemalettin Damlaci v. r.

Anglincké znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené