142

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 5. marca 2004

o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 4 písm. f), k) a n) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška sa vzťahuje na realizáciu stavby a na užívanie

a) prevádzkarne, v ktorej sa na povrchovú úpravu výrobkov používajú náterové látky, ktoré sú horľavými kvapalinami1) alebo ktoré sú schopné so vzduchom vytvoriť výbušnú plynnú zmes,2) alebo práškové plasty,

b) príručného skladu náterových látok,3)

c) priestorov na občasné nanášanie náterových látok.

§ 2

Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky

a) prevádzkareň je stavba alebo súhrn pracovísk a výrobných zariadení v stavbe, napríklad úpravňa náterových látok, lakovňa, sušiareň, v ktorých sa náterové látky používajú v technologických procesoch súvisiacich s povrchovou úpravou výrobkov s výnimkou priestorov na občasné nanášanie náterových látok,

b) úpravňa náterových látok je pracovisko, v ktorom sa vhodnou technológiou upravujú náterové látky určené na povrchovú úpravu,

c) lakovňa je stavba alebo pracovisko v stavbe, v ktorom je umiestnené výrobné zariadenie na nanášanie náterových látok,

d) sušiareň je pracovisko, v ktorom sa uskutočňuje sušenie náterových látok pri zvýšenej teplote,

e) výrobné zariadenie je zariadenie, v ktorom sa určeným technologickým postupom pripravuje a dopravuje náterová látka a vykonáva povrchová úprava výrobkov,

f) priestor na občasné nanášanie náterových látok je priestor, v ktorom sa náterové látky nanášajú na výrobky, ak čas nanášania neprevyšuje štyri hodiny v týždni alebo päť minút v priebehu pol hodiny,

g) náterová látka je látka potrebnej viskozity, ktorej spojivom je zvyčajne organická filmotvorná látka, a používa sa na povrchovú úpravu vhodnou nanášacou technológiou,

h) riedidlo je zmes organických rozpúšťadiel, ktorá sa používa na dodatočnú úpravu viskozity náterových látok pre jednotlivé druhy alebo spôsoby nanášania,

i) práškový plast je zmes tvrdidla, syntetických živíc, pigmentov, plnív a aditív, ktorá sa používa na povrchovú úpravu a nanáša vhodnou nanášacou technológiou v práškovom stave.

Požiadavky na zaistenie proti požiarnej bezpečnosti pri výstavbe prevádzkarne

§ 3

Stavebné riešenie prevádzkarne

(1) Stavebné riešenie prevádzkarne z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby musí byť v súlade s osobitným predpisom.4)

(2) Prevádzkareň môže byť umiestnená len v stavbe s jedným nadzemným podlažím alebo v najvyššom nadzemnom podlaží viacpodlažnej stavby; v iných nadzemných podlažiach alebo v prvom podzemnom podlaží môže byť umiestnená, len ak je vybavená zariadením na zistenie

a) 25 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní náterových látok,

b) 50 % koncentrácie dolnej medze výbušnosti pri používaní práškových plastov.

(3) Prevádzkareň tvorí samostatný jednopodlažný požiarny úsek; priestor na občasné nanášanie náterových látok môže byť súčasťou iného požiarneho úseku.

(4) Podlaha, steny a strop prevádzkarne sú vyhotovené z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemicky odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar.

(5) Elektrostaticky vodivá podlaha5) musí byť vyhotovená

a) v lakovniach so zónou 1,2)

b) v lakovniach so zónou 22) iba pri ručnom nanášaní náterových látok alebo pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli.

(6) Otvory v požiarnych deliacich konštrukciách sú chránené požiarnymi uzávermi alebo vodnou clonou; to neplatí, ak plocha otvorov, cez ktoré prestupujú dopravné zariadenia, je menšia ako 400 cm2.

(7) V prevádzkarni, v ktorej sa používajú horľavé kvapaliny, nemožno umiestniť zhora prístupné káblové kanály.

(8) Vo vnútorných priestoroch prevádzkarne s objemom väčším ako 30 m3 a s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu2) sa v stavebných konštrukciách vytvárajú výfukové plochy.6)

(9) Priestor lakovne, úpravne náterových látok a príručného skladu náterových látok, v ktorých sa používajú horľavé kvapaliny alebo náterové látky, ktoré sú schopné so vzduchom vytvárať výbušnú plynnú zmes, má podlahu vyspádovanú do záchytnej nádrže alebo havarijnej nádrže.7)

(10) Prevádzkareň má najmenej dva východy otvárateľné zvonku i zvnútra, vedúce do chránenej únikovej cesty, na voľné priestranstvo alebo do komunikačného priestoru v stavbe odvetraného prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním.8) Východy majú byť podľa možnosti umiestnené na protiľahlých stranách prevádzkarne.

(11) Vchod do príručných skladov náterových hmôt sa umiestňuje zvonku alebo z komunikačného priestoru v stavbe odvetraného prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním.8) Pri viacerých vchodoch musí byť prirodzené vetranie alebo nútené vetranie aspoň jedného z nich.

(12) Stavba, v ktorej je umiestnená prevádzkareň, sa vybavuje zariadením na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny.9)

§ 4

Výrobné zariadenie

(1) Výrobné zariadenie je vyhotovené z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemicky odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar.

(2) Výrobné zariadenie je technicky vyhotovené tak, aby pri prerušení, obnove napájania po prerušení alebo pri inej zmene dodávky energie do výrobného zariadenia neprišlo k vzniku nebezpečnej situácie10) z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

(3) Výrobné zariadenie na povrchovú úpravu výrobkov z elektricky vodivého materiálu, ktorých celková plocha je väčšia ako 0,5 m2, je technicky vyhotovené tak, aby umožňovalo uzemnenie týchto výrobkov.

(4) Kovové časti výrobného zariadenia vrátane dopravných potrubí náterových látok a riedidiel sú vodivo prepojené a uzemnené; dopravné potrubia výrobného zariadenia náterových látok, riedidiel a práškových plastov sú vyhotovené z elektrostaticky vodivého materiálu.

(5) Dopravné potrubia náterových látok a riedidiel výrobného zariadenia sú vyhotovené a zabezpečené tak, aby sa v prípade vzniku požiaru alebo inej mimoriadnej udalosti mohol ich obsah bezpečne vypustiť.

§ 5

Dopravné zariadenie

(1) Pri nanášaní náterových látok v elektrickom poli je dopravné zariadenie vyhotovené tak, aby sa neprekročila hodnota zvodového odporu striekacieho zariadenia predpísaná výrobcom a aby v mieste styku s výrobkom nemohla preskočiť iskra.

(2) Kolesá nekoľajového dopravného zariadenia používaného v prevádzkarni sú vyhotovené s neiskrivými elektrostaticky vodivými obručami.

(3) Kontinuálne dopravné zariadenie pri nanášaní náterových látok máčaním alebo polievaním alebo v striekacích kabínach na automatické nanášanie je vyhotovené tak, aby ho nebolo možné uviesť do činnosti, ak nie je súčasne v činnosti odsávacie zariadenie.

§ 6

Vzduchotechnické zariadenie

(1) V priestoroch prevádzkarne je zabezpečená potrebná výmena vzduchu prirodzeným vetraním alebo núteným vetraním,8) napríklad vzduchotechnickým zariadením, ventilátorom alebo odsávačom.

(2) Koncentrácia nebezpečných látok na žiadnom mieste prevádzkarne nesmie prekročiť 25 % dolnej medze výbušnosti.2) Pri používaní práškových plastov nesmie koncentrácia vnútri striekacej kabíny prekročiť 50 % dolnej medze výbušnosti.11)

(3) V lakovni a v sušiarni je výmena vzduchu zabezpečená podtlakovým spôsobom. V prípade, že sú osobitné požiadavky na zabezpečenie bezprašného prostredia, môže byť v lakovniach vetranie pretlakovým spôsobom, ak je zabránené šíreniu výparov z prevádzky do okolitých vnútorných priestorov.

(4) Vzduchotechnické zariadenie je vybavené účinným filtrom na zachytávanie horľavých aerosólov z náterových látok a riedidiel a riešené tak, aby sa ním nemohol šíriť požiar alebo jeho splodiny.11)

(5) Vývody odsávacích potrubí vzduchotechnického zariadenia nad strechu stavby sú riešené tak, aby boli vzdialené najmenej 1,5 m od stavebných konštrukcií z horľavých materiálov a zabezpečovali rozptyl znečisťujúcich látok, aby sa nemohli spätne nasávať do prevádzkarne.

(6) Horľavé aerosóly, plyny a pary z náterových látok a riedidiel z rôznych požiarnych úsekov možno odsávať do spoločného odsávacieho potrubia vzduchotechnického zariadenia za podmienok ustanovených v osobitnom predpise.11) Sušiaci priestor má samostatné odsávacie potrubie.

(7) Priestor, v ktorom sa nanášajú náterové látky máčaním alebo polievaním, je zakrytý a odsávaný tak, aby v ňom nemohla vzniknúť nebezpečná koncentrácia plynov alebo pár a aby v ňom bola zabezpečená aspoň desaťnásobná výmena vzduchu za hodinu.

(8) Otvorené technologické zariadenia, napríklad kade a vane s náterovými látkami, ktoré sú horľavými kvapalinami I. a II. triedy nebezpečnosti,1) majú miestne odsávanie.

(9) Ak sa priestory prevádzkarne a príručný sklad náterových látok odvetrávajú ventilátorom, ten je vyhotovený v takom prevedení, ktoré zodpovedá danému prostrediu.

§ 7

Vyhrievacie zariadenie v sušiarni

(1) Teplota povrchových častí vyhrievacieho zariadenia v sušiarni môže byť maximálne taká, aby bola najmenej o 50 oC nižšia, ako je teplota vznietenia náterových látok alebo ich riedidiel. Vyhrievacie zariadenie sa umiestňuje tak, aby naň neodkvapkávali náterové látky zo sušiacich sa výrobkov.

(2) Vo vnútornom priestore sušiarne je umiestnené a inštalované potrebné zariadenie na sledovanie teploty vo vnútri sušiarne.

(3) Sušiareň, v ktorej sa používa na vyhrievanie vyhrievacie zariadenie na kvapalné palivo alebo plynné palivo, možno vyhrievať iba nepriamo.

(4) Vyhrievacie zariadenie v sušiarni je vyhotovené tak, aby sa pri poruche odsávania automaticky vyplo. Ak je vyhrievacím zariadením infražiarič, je vyhotovený tak, aby ho bolo možné zapnúť až po prevetraní vnútorných priestorov sušiarne.

§ 8

Striekacia kabína

(1) Striekacia kabína, v ktorej sa náterové látky alebo práškové plasty nanášajú ručne aj automaticky, je vyhotovená takto:

a) pracovný otvor v časti na ručné nanášanie je situovaný tak, aby obsluhu nemohol zasiahnuť plameň vzniknutý v časti striekacej kabíny na automatické nanášanie,

b) v časti na automatické nanášanie je inštalované zariadenie na neutralizáciu elektrostatického náboja s takou istou mierou bezpečnosti, akú má časť striekacej kabíny na ručné nanášanie,

c) časť na ručné nanášanie je vybavená automatickým zariadením na likvidáciu lokálneho zahorenia a výbuchu v lúči náterových látok a práškových plastov prúdiacich z pištole.

(2) Rozprašovacie zariadenie je vyhotovené tak, aby sa pri prerušení odsávania striekacej kabíny alebo pri zastavení kontinuálneho dopravného zariadenia prerušil prívod náterových látok.

(3) Dvere do striekacej kabíny na automatické nanášanie alebo ručné nanášanie náterových látok alebo do priestoru ich nanášania sú vybavené dverovými kontaktmi, ktoré pri ich otvorení vypnú výrobné zariadenie; tieto kontakty nemôžu ovplyvňovať činnosť zariadení na ochranu proti požiaru a výbuchu uvedených v § 9 ods. 1.

(4) Priemyselný robot na nanášanie náterových látok je vyhotovený a umiestnený tak, aby jeho činnosť nemohla ovplyvňovať funkcie zariadení na ochranu proti požiaru a výbuchu uvedených v § 9 ods. 1.

(5) Stavba alebo pracovisko, v ktorom je umiestnená striekacia kabína na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3, sa nepovažuje za prevádzkareň; na túto stavbu alebo pracovisko sa ustanovenia § 10 vzťahujú primerane.

(6) Striekacia kabína podľa odseku 5 je označená tabuľkou s nápisom STRIEKACIA KABÍNA.

(7) Vo vzdialenosti menšej ako 5 m od striekacej kabíny podľa odseku 5 nemožno vykonávať činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu.

(8) Striekacia kabína na ručné nanášanie náterových látok alebo práškových plastov s objemom najviac 30 m3, ktorá je umiestnená v stavbe alebo na pracovisku, je vyhotovená podľa podmienok ustanovených v § 3 ods. 4, 5 a 7, § 4 a v § 6 ods. 1 až 4.

§ 9

Zariadenia na ochranu proti požiaru a výbuchu

(1) Striekacia kabína na automatické nanášanie náterových látok a práškových plastov je vybavená

a) elektrickou požiarnou signalizáciou12) alebo obdobným zariadením na zistenie požiaru,

b) stabilným hasiacim zariadením alebo zaplavovacím zariadením,13)

c) zariadením na likvidáciu lokálneho zahorenia alebo výbuchu v lúči náterovej látky alebo práškového plastu prúdiaceho z pištole14) s trvalým zdrojom elektrickej energie okrem striekacích kabín, v ktorých sa nanášajú vodou riediteľné náterové látky.

(2) Ak stabilné hasiace zariadenie alebo zaplavovacie zariadenie plní funkciu podľa ods. 1 písm. a), nemusí byť striekacia kabína na automatické nanášanie náterovej látky alebo práškového plastu vybavená elektrickou požiarnou signalizáciou alebo obdobným zariadením na zistenie požiaru.

(3) Elektrická požiarna signalizácia alebo obdobné zariadenie na zistenie požiaru v striekacej kabíne na automatické nanášanie náterovej látky alebo práškového plastu je vyhotovené tak, aby zabezpečilo vypnutie ventilátorov, zastavenie dopravy striekaných predmetov, vypnutie funkcie priemyselného robota a zastavenie prívodu náterovej látky.

(4) Zariadenie na likvidáciu lokálneho zahorenia alebo výbuchu v lúči náterovej látky alebo práškového plastu prúdiaceho z pištole je vyhotovené tak, aby spĺňalo požiadavky na ochranné systémy podľa osobitného predpisu,14) zabezpečuje automatické vypnutie ventilátorov, kontinuálneho dopravného zariadenia a zdroja vysokého napätia a zastavenie prívodu náterovej látky alebo práškového plastu; zariadenie svoju činnosť signalizuje opticky aj akusticky.

(5) Striekacia kabína na ručné nanášanie náterovej látky alebo práškového plastu najmenej s piatimi striekacími pištoľami je vybavená stabilným hasiacim zariadením alebo zaplavovacím zariadením s nastaviteľným oneskorením uvedenia do činnosti.

Požiadavky na zaistenie protipožiarnej bezpečnosti pri užívaní prevádzkarne a priestorov na občasné nanášanie náterových látok

§ 10

Užívanie prevádzkarne

(1) V prevádzkarni sa umiestňujú:

a) prevádzkový predpis,

b) požiarny poriadok pracoviska,15)

c) požiarne poplachové smernice.15)

(2) Prevádzkový predpis obsahuje najmä návod na obsluhu zariadení vrátane termínov ich čistenia a kontroly, ako aj základné požiadavky a povinnosti prevádzkovateľa pri zabezpečovaní a realizácii prevádzkovania, údržby a opráv zariadení.

(3) V prevádzkarni sa udržiava trvalý poriadok; usadeniny a zvyšky náterových látok sa odstraňujú bezpečným spôsobom pravidelne, v termínoch určených v prevádzkovom predpise.

(4) Na odkladanie čistiacej vlny, zvyškov náterových látok a podobných materiálov je v prevádzkarni umiestnená nádoba so samozatvárateľným vekom z materiálov, ktoré pri požiari alebo inej mimoriadnej udalosti výrazne nemenia svoje vlastnosti, sú chemicky odolné proti používaným náterovým látkam a riedidlám a nešíria požiar. Obsah nádoby sa z prevádzkarne denne odstraňuje a umiestňuje na vyhradené bezpečné miesto.

(5) V prevádzkarni platí zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom s výnimkou ustanovenou v odseku 6; vyznačenie je na vstupných dverách príslušnou značkou a nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA.16)

(6) Pri nanášaní práškových plastov v elektrickom poli platí zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom do vzdialenosti 5 m od miesta nanášania. Zákaz je viditeľne označený príslušnou značkou a nápisom ZÁKAZ FAJČENIA A POUŽÍVANIA OTVORENÉHO OHŇA.16)

(7) Osoby pracujúce v prevádzkarni môžu používať len osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré nemôžu vytvoriť statickú elektrinu.

(8) V prevádzkarni sa náterové látky môžu skladovať iba v príručnom sklade náterových látok.3)

(9) Pri zmene druhu náterovej látky treba priestor prevádzkarne upraviť tak, aby nevzniklo nebezpečenstvo vzniku požiaru ich vzájomnou reakciou.

(10) Na podlahe prevádzkarne musia byť odlíšiteľnými farebnými pásmi alebo tabuľkami umiestnenými na výrobnom zariadení vyznačené nebezpečné pásma so zónou 2 alebo so zónou 1.

(11) Výrobky z elektricky vodivých materiálov s celkovou plochou väčšou ako 0,5 m2 musia byť pri nanášaní náterových látok uzemnené.

(12) V prevádzkarni a v príručnom sklade náterových látok nie je dovolené odkladať a skladovať horľavé materiály a horenie podporujúce materiály a predmety nesúvisiace s činnosťou v týchto priestoroch.

(13) Prevádzkareň a príručný sklad náterových hmôt sa vybavujú dostatočným počtom hasiacich prístrojov.17)

§ 11

Užívanie priestorov na občasné nanášanie náterových látok

(1) Priestory na občasné nanášanie náterových látok sú viditeľne ohraničené na podlahe a označené tabuľkou s nápisom PRIESTOR NA OBČASNÉ NANÁŠANIE NÁTEROVÝCH LÁTOK.

(2) Počas pracovného cyklu pri nanášaní náterových látok a ich sušení sú priestory vetrané odsávacím zariadením alebo stále otvorenými vetracími otvormi tak, aby bola zabezpečená potrebná výmena vzduchu podľa § 6 ods. 1 a 2.

(3) Vo vzdialenosti menšej ako 10 m od ohraničenia priestorov na občasné nanášanie náterových látok sa nemôže vykonávať činnosť, ktorá by mohla byť zdrojom iniciácie požiaru alebo výbuchu, napríklad fajčenie, zváranie, brúsenie, vjazd vozidiel alebo vozíkov so spaľovacími motormi alebo vjazd akumulátorových vozíkov.

(4) Počas nanášania a schnutia náterových látok sú priestory na občasné nanášanie náterových látok vybavené najmenej dvomi prenosnými hasiacimi prístrojmi vhodných druhov.

(5) V prípadoch, keď je z dôvodu opravy, údržby alebo z iných dôvodov nevyhnutné nanášať náterové látky v stavbách i mimo nich, odseky 1 až 4 platia primerane.

(6) Pri užívaní priestorov na občasné nanášanie náterových látok ustanovenia § 10 ods. 1 až 10 platia rovnako.


§ 12

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 138/1995 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri výstavbe a užívaní prevádzkarní a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými hmotami v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 425/2001 Z. z.

§ 13

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Vladimír Palko v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov.

2) STN EN 60079-10 Elektrické zariadenia do výbušných plynných atmosfér. Časť 10: Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu.

3) STN 67 0811 Skladovanie náterových látok.

4) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

5) STN 33 2031 Overovanie a prevádzka technologických zariadení a lietadiel s ohľadom na nebezpečné účinky statickej elektriny.

6) § 29 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.

7) § 22 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.

8) § 28 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/2004 Z. z.

9) STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy STN. Predpisy na ochranu pred bleskom.

10) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na strojové zariadenia v znení neskorších predpisov.

11) STN 73 0872 Požiarna bezpečnosť stavieb. Ochrana stavieb proti šíreniu požiaru vzduchotechnickým zariadením.

12) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 726/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly.

STN 34 2710 Predpisy pre zariadenia elektrickej požiarnej signalizácie.

13) STN 38 9000 Požiarna ochrana. Prostriedky. Názvoslovie.

14) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 117/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zariadení a ochranných systémov určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2002 Z. z.

15) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii.

16) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 444/2001 Z. z. o požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

17) STN 92 0202-1 Požiarna bezpečnosť stavieb. Vybavovanie stavieb hasiacimi prístrojmi.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.