Úplné znenie č. 138/2004 Z. z.Úplné znenie zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Čiastka 66/2004
Platnosť od 16.03.2004
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené