125

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 27. februára 2004,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel a o niektorých požiadavkách na výrobu vozidiel

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 68 ods. 3 písm. j), k), p) a t) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 24/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Touto vyhláškou sa ustanovujú podrobnosti

a) o požiadavkách na zariadenie na spracovanie starých vozidiel (ďalej len „spracovateľské zariadenie“) a na zariadenie na zber starých vozidiel,

b) o vedení dokumentácie o starých vozidlách umiestnených na určenom parkovisku,

c) o podmienkach nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní,

d) o vedení prevádzkovej dokumentácie a evidencie o spracovaní starých vozidiel a o rozsahu ohlasovacej povinnosti o spracovaní starých vozidiel,

e) o zozname materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona, vrátane najvyšších prípustných limitov obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu v nich obsiahnutých, lehoty na uplatňovanie výnimky z tohto zákazu a prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním vrátane spôsobu ich označenia,

f) o spôsobe kódovania častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov.

Požiadavky na spracovateľské zariadenia a na zariadenia na zber starých vozidiel

§ 2

Umiestnenie a rozloha spracovateľského zariadenia a jeho jednotlivých častí musia bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú, zodpovedať počtu a kategórii spracúvaných starých vozidiel a použitej technológii.

§ 3

(1) Na spracovanie starých vozidiel sa používajú zariadenia a technológie, ktoré zabezpečujú ochranu životného prostredia zamedzením znečisťovania životného prostredia alebo poškodzovania životného prostredia a minimalizáciou vzniku nevyužiteľných odpadov z hľadiska ich množstva a nebezpečnosti.

(2) V spracovateľskom zariadení musia byť okrem prevádzkovej časti zriadené viditeľne označené oddelené priestory

a) na skladovanie prevzatých starých vozidiel pred ich spracovaním (ďalej len „sklad starých vozidiel“),

b) na vysušovanie vozidiel,

c) na demontáž vysušených vozidiel,

d) na skladovanie opätovne využiteľných demontovaných častí starých vozidiel (ďalej len „sklad náhradných dielcov“),

e) na skladovanie demontovaných častí starých vozidiel vhodných na iné využitie, najmä na recykláciu alebo ako druhotné suroviny (ďalej len „sklad druhotných surovín“),

f) na spracúvanie, najmä rozrezávanie, strihanie alebo paketovanie karosérií starých vozidiel (ďalej len „miesto na úpravu karosérií“),

g) na skladovanie prevádzkových kvapalín,

h) na skladovanie nezhodnotiteľných odpadov zo starých vozidiel pred ich zneškodnením,

i) na skladovanie demontovaných pneumatík,

j) na skladovanie autobatérií a iných batérií (ďalej len „sklad autobatérií“).

(3) Spracovateľské zariadenie vrátane skladu starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.

(4) V spracovateľskom zariadení musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých na spracovanie a váha na zisťovanie hmotnosti jednotlivých častí starých vozidiel.

(5) Priestor na vysušovanie vozidiel je miesto, na ktorom sa odoberajú oleje, mazadlá, pohonné látky, chladiace zmesi motora, brzdové kvapaliny, kvapaliny z ostrekovača okien a svetiel, kvapaliny z klimatizačných zariadení a ďalšie kvapaliny, ktoré sa vo vozidle nachádzajú (ďalej len „prevádzkové kvapaliny“), autobatérie a iné batérie (ďalej len „autobatérie“), náplne bezpečnostných nafukovacích vankúšov a zariadenia samonavíjacích bezpečnostných pásov.

(6) Spracovateľské zariadenie musí byť zabezpečené proti vstupu cudzích osôb a umiestnené v uzavretom priestore alebo oplotené dostatočne pevným plotom.

(7) Sklady podľa odseku 2 písm. a) a časti skladov podľa písmen d) a e), ktoré sú určené na skladovanie náhradných dielcov alebo druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami, musia mať zabezpečené účinné zachytávanie a čistenie alebo zneškodňovanie zachytených kvapalín.

§ 4

(1) Plocha skladu starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.

(2) Sklad starých vozidiel musí mať dostatočne priestranné plochy a komunikácie na manipuláciu, skladovanie a prepravu starých vozidiel.

(3) Sklad starých vozidiel môže slúžiť aj ako zariadenie na zber starých vozidiel.2) Časť skladu starých vozidiel, ktorá má slúžiť ako zariadenie na zber starých vozidiel, musí byť vhodným spôsobom oddelená a označená a treba urobiť aj ďalšie potrebné opatrenia, aby sa zabránilo nežiaducemu nakladaniu so starými vozidlami uloženými v časti slúžiacej ako zariadenie na zber starých vozidiel, najmä ich stohovaniu, odoberaniu ich jednotlivých častí a predčasnému spracovaniu v spracovateľskom zariadení. Zariadenie na zber starých vozidiel musí mať na účely čistenia odpadových vôd zariadenia na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a zariadenia na zachytávanie unikajúcich kvapalín.

§ 5

(1) Miesto na vysušovanie vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho manipulačná plocha musí byť spevnená, nepriepustná a vyspádovaná do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou; musí mať dostatočné osvetlenie, odvetrávanie a musí byť vybavené zariadeniami a pomôckami na spoľahlivé vysušenie vozidiel.

(2) Vysušením vozidla sa rozumie odstránenie súčastí a materiálov zo starého vozidla, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie životného prostredia, najmä prednostné odobratie autobatérie, prevádzkových kvapalín, súčiastok obsahujúcich ortuť a kondenzátorov, o ktorých sa možno domnievať, že sa v nich nachádzajú polychlórované bifenyly alebo polychlórované terfenyly.

§ 6

(1) Miesto na demontáž vysušených vozidiel musí byť chránené pred atmosférickými zrážkami, jeho podlaha musí byť spevnená, musí mať dostatočné osvetlenie a musí byť vybavené vhodnou technológiou a vhodnými zariadeniami a prípravkami na bezpečnú demontáž starých vozidiel.

(2) Demontážou vysušeného vozidla sa rozumie postupné oddeľovanie jednotlivých častí vozidla a následné rozdelenie týchto častí tak, aby sa dali účelne opätovne použiť alebo zhodnotiť. Demontáž musí umožňovať následné oddelené a bezpečné skladovanie nebezpečných odpadov, ktoré vzniknú pri tejto činnosti.

§ 7

Manipulačná plocha skladu náhradných dielcov a skladu druhotných surovín znečistených prevádzkovými kvapalinami musí byť nepriepustná.

§ 8

Miesto na úpravu karosérií musí zodpovedať technológii a zariadeniam, ktoré sa používajú pri úprave karosérií tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia.

§ 9

(1) V sklade autobatérií musia byť vhodné kontajnery na skladovanie autobatérií, filtrov a kondenzátorov obsahujúcich polychlórované bifenyly a polychlórované terfenyly.

(2) V sklade prevádzkových kvapalín musia byť vhodné skladovacie nádrže na skladovanie prevádzkových kvapalín.

(3) Plocha skladu prevádzkových kvapalín a skladu autobatérií musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, zastrešená, nepriepustná a vyspádovaná tak, aby úniky prevádzkových kvapalín stekali do zbernej nádrže s dostatočnou kapacitou.

§ 10

(1) Skladovacie priestory použitých pneumatík musia byť vybudované tak, aby sa predchádzalo vzniku požiaru.

(2) Použité pneumatiky možno skladovať len do výšky, pri ktorej nehrozí padanie naskladaných pneumatík.

§ 11

(1) Plocha zariadenia na zber starých vozidiel musí byť zabezpečená proti pôsobeniu škodlivín, musí byť spevnená, nepriepustná1a) a vyspádovaná tak, aby úniky znečisťujúcich látok a kvapalín stekali do zariadení na zachytávanie znečisťujúcich látok1) a unikajúcich kvapalín.

(2) V zariadení na zber starých vozidiel musí byť umiestnená váha na zisťovanie hmotnosti starých vozidiel prijatých do zariadenia.

(3) Na zariadenie na zber starých vozidiel sa rovnako vzťahuje § 3 ods. 6 a 7.

(4) Na odvádzanie zrážkových vôd zo skladov starých vozidiel a náhradných dielcov a z parkovísk sa vzťahujú osobitné predpisy.1)

Podmienky nakladania so starými vozidlami pri ich spracúvaní

§ 12

(1) So starými vozidlami je potrebné pri ich spracúvaní nakladať tak, aby sa čo najväčšia časť z nich mohla opätovne použiť alebo zhodnotiť ako druhotná surovina. Demontované časti starých vozidiel, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť cestnej premávky, nesmú byť určené na opätovné použitie a ani opätovne použité.

(2) Pri opätovnom použití častí starých vozidiel4) sa tieto časti použijú najmä ako náhradné dielce, pohonné látky a náplň chladiacich systémov.

§ 13

(1) Náhradné dielce a druhotné suroviny sa skladujú tak, aby nedochádzalo k ich poškodeniu.

(2) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením postaviť na čelnú, bočnú, zadnú stranu ani na strechu, aby sa zabránilo vytekaniu prevádzkových kvapalín.

(3) Staré vozidlá sa nesmú pred vysušením stohovať v množstve väčšom ako dve nad sebou. Pri stohovaní starých vozidiel nesmie dôjsť k deformácii a poškodeniu častí vozidla s obsahom prevádzkových kvapalín a tých častí vozidla, ktoré možno účelne opätovne použiť.

§ 14

(1) Pred demontážou starého vozidla sa z neho musí odobrať autobatéria a prevádzkové kvapaliny. Tieto operácie sa musia uskutočniť podľa možnosti čo najskôr po uskladnení starého vozidla do skladu starých vozidiel.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na tie časti vozidla, ktoré sa s prihliadnutím na ich stav majú demontovať z vozidla v celku a opätovne použiť, ak je to vhodnejšie z hľadiska zachovania ich funkčnosti a ak je z nich spoľahlivo zamedzený nežiaduci únik prevádzkových kvapalín.

(3) Na odoberanie prevádzkových kvapalín sa používajú zariadenia a postupy, ktoré zamedzia nekontrolovanému vytekaniu alebo odparovaniu odoberaných prevádzkových kvapalín a zabezpečia spoľahlivé vysušenie vozidla najmä kombináciou pretlaku a podtlaku na odobratie aj viskóznejších kvapalín.

Dokumentácia a evidencia

§ 15

Prevádzkovateľ určeného parkoviska5) vedie dokumentáciu o starých vozidlách odovzdaných a prevzatých na určené parkovisko; dokumentáciu vedie v elektronickej forme. Vzor dokumentácie o odovzdaných a prevzatých starých vozidlách na určené parkovisko je uvedený v prílohe č. 1.

§ 16

(1) Prevádzková dokumentácia o spracovaní starých vozidiel sa vedie v rozsahu prevádzkovej dokumentácie zariadenia na zhodnocovanie odpadov podľa osobitného predpisu.6)

(2) Evidenciu o spracovaní starých vozidiel tvoria

a) údaje o stave a pohybe odobratých látok, materiálov a dielcov podľa druhu, množstva a spôsobu ich využitia,

b) potvrdenia o prevzatí starého vozidla na spracovanie.

(3) Spracovateľ starých vozidiel vedie evidenciu o spracovaní starých vozidiel priebežne. Evidencia sa vedie samostatne za každú prevádzkareň,7) evidencia podľa odseku 2 písm. a) sa vedie v elektronickej forme.

(4) Vzor potvrdenia podľa odseku 2 písm. b) je uvedený v prílohe č. 2.

§ 17

Spracovateľ starých vozidiel ohlasuje Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky údaje z evidencie o spracovaní starých vozidiel podľa § 52 ods. 1 písm. e) za príslušný kalendárny rok podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 3.

§ 18

Materiály a súčiastky vyňaté zo zákazu podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona

(1) Zoznam materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona (ďalej len „výnimka“), najvyššie prípustné limity obsahu olova, kadmia, ortuti a šesťmocného chrómu (ďalej len „regulované kovy“) v nich obsiahnutých, prípady, keď sa tieto materiály a súčiastky oddelia pred ďalším spracovaním, a spôsob ich označenia sú uvedené v prílohe č. 4.

(2) Úmyselné zavedenie regulovaného kovu je jeho vedomé použitie pri skladbe materiálu alebo súčiastky, v ktorom je jeho prítomnosť vo finálnom výrobku žiaduca, aby sa dosiahli špecifické charakteristiky, vzhľad alebo kvalita finálneho výrobku; úmyselným zavedením však nie je použitie recyklovaných materiálov ako suroviny na výrobu nových výrobkov, ak niektoré časti recyklovaných materiálov obsahujú regulované kovy.

§ 19

Kódovanie častí vozidiel, materiálov a vybavenia vo vozidlách

Kódovanie častí vozidiel, materiálov používaných vo vozidlách a vybavenia používaného vo vozidlách a zoznam kódov musí zodpovedať slovenským technickým normám.9)


§ 20

Prechodné ustanovenia

(1) Výnimka sa nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ktoré sú ako časti starých vozidiel určené na opätovné použitie. Ak je pri materiáli alebo súčiastke ustanovená v stĺpci Poznámka lehota uplatňovania výnimky, výnimka podľa predchádzajúcej vety sa uplatní len na materiály a súčiastky, ktoré boli uvedené na trh pred uplynutím lehoty uplatňovania takej výnimky.

(2) Výnimka sa do 1. júla 2007 nevzťahuje na materiály a súčiastky uvedené v prílohe č. 4, ak sú ako nové náhradné dielce určené na opravy častí vozidiel; to neplatí, ak ide o materiály a súčiastky určené na bežnú údržbu vozidla a tiež o vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky na elektrické motory a brzdové obloženia.

§ 21

Transpozičný odkaz

Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 25/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spracúvaní starých vozidiel v znení vyhlášky č. 335/2003 Z. z.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

DOKUMENTÁCIA O UMIESTNENÍ STARÉHO VOZIDLA NA URČENÉ PARKOVISKO

Príloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

POTVRDENIE O PREVZATÍ STARÉHO VOZIDLA NA SPRACOVANIE

Príloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

VZOR

HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL

Príloha 03

Tlačivo HLÁSENIE SPRACOVATEĽA STARÝCH VOZIDIEL

(Spôsob vypĺňania tlačiva)

V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za predchádzajúci rok.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie (spracovateľa starých vozidiel); ak má organizácia IČO menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet osem miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (spracovateľa starých vozidiel) tak, ako je zapísané v obchodnom registri alebo v živnostenskom liste.

Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa organizácie, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

PREVÁDZKAREŇ / ZÁVOD

Nasledujúca časť týkajúca sa samostatnej prevádzky sa vypĺňa v prípade, že nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvádza sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvádza sa presná a úplná adresa samostatnej prevádzky, telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Počet spracovaných starých vozidiel – uvedie sa počet spracovaných starých vozidiel.

Celková hmotnosť (W1) spracovaných starých vozidiel v tonách – uvedie sa hmotnosť vozidiel vstupujúcich do zariadenia.

Poznámky:

Pohonné látky odstránené počas demontáže sa nezapočítavajú do výpočtu cieľov.

Príloha č. 4 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

ZOZNAM
materiálov a súčiastok, na ktoré sa nevzťahuje zákaz podľa § 18 ods. 4 písm. l) zákona

Materiály a komponentyRozsah pôsobnosti a dátum
skončenia platnosti výnimky
Spôsob označenia1)
Olovo ako prvok legovania
1a.Oceľ na účely obrábania a súčiastky z ocele galvanizovanej ponorením do roztaveného kovu s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percenta
1b.Nepretržite galvanizované oceľové plechy s obsahom olova do 0,35 hmotnostného percentaVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
2a.Hliník na účely obrábania s obsahom olova do 2 hmotnostných percentAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
2b.Hliník s obsahom olova najviac do 1,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
2c.Hliník s obsahom olova do 0,4 hmotnostného percenta3)
3.Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova najviac 4 hmotnostné percentá3)
4a.Ložiskové panvy a puzdráAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
4b.Ložiskové panvy a puzdrá v motoroch, prevodových systémoch a kompresoroch klimatizačných systémov1. júla 2011 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2011
Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch
5.Batérie3)X
6.Tlmiče kmitovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
7a.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motoryAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2005
7b.Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri použití v brzdových hadiciach, palivových hadiciach, ventilačných hadiciach, elastomérových/kovových častiach karosérií a montážnych súčastiach pre motory s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2006
7c.Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s obsahom olova najviac do 0,5 hmotnostného percentaAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2009
8a.Olovo vo zvaroch na pripevnenie elektrických a elektronických súčiastok k elektronickým panelom plošných spojov a olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách súčiastok iných ako elektrolytické hliníkové kondenzátory, na kontaktných kolíkoch a na elektronických paneloch plošných spojovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8b.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách iných ako zvary na elektronických paneloch plošných spojov alebo na skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2011 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8c.Olovo použité v povrchových úpravách na koncovkách elektrolytických hliníkových kondenzátorovVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2013 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8d.Olovo použité vo zvaroch na skle v senzoroch prúdenia vzdušnej masyVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2015 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8e.Olovo vo zvaroch s vysokou teplotou topenia (t. j. zliatiny olova s obsahom olova aspoň 85 hmotnostných percent)4)X2)
8f.Olovo v zodpovedajúcich systémoch pin konektorov4)X2)
8g.Olovo vo zvaroch na zostavenie stabilného elektrického spojenia medzi polovodičovým čipom a nosičom v rámci sád integrovaného obvodu Flip Chip4)X2)
8h.Olovo vo zvaroch na pripevnenie výmenníkov tepla na vykurovacie médium v zostavách s polovodičmi vysokej vodivosti s veľkosťou čipu aspoň 1cm2 plochy projekcie a s nominálnou hustotou prúdu aspoň 1 A/mm2 plochy silikónového čipu4)X2)
8i.Olovo vo zvaroch v elektrických aplikáciách na skle okrem zvarov na ­vrstvovom skleVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a po tomto dátume ako náhradné súčiastky pre tieto vozidláX2)
8j.Olovo vo zvaroch na spájkovanie na vrstvovom skle4)X2)
9.Sedlá ventilovAko náhradné súčiastky pre typy motorov vyvinuté pred 1. júlom 2003
10a.Elektrické a elektronické súčiastky, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramike, v skle alebo keramickej hmote, v sklokeramickom materiáli alebo v sklokeramickej hmote.
Táto výnimka sa nevzťahuje na používanie olova
– v skle v žiarovkách a zapaľovacích
sviečkach,
– v dielektrických keramických
materiáloch súčiastok uvedených
v položkách 10b, 10c a 10d
X6)
(pre iné ako piezoelektrické súčiastky v motoroch)
10b.Olovo v dielektrických keramických materiáloch na báze zmesového oxidu olova, titánu a zirkónia v kondenzátoroch, ktoré sú súčasťou integrovaných obvodov alebo diskrétnych polovodičov
10c.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov s menovitým napätím menej ako 125 V striedavého prúdu alebo 250 V jednosmerného prúduVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2016 a náhradné súčiastky do týchto vozidiel
10d.Olovo v dielektrických keramických materiáloch kondenzátorov kompenzujúcich odchýlky senzorov ultrazvukových sonarových systémov súvisiace s teplotou4)
11.Pyrotechnické iniciátoryVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné súčiastky pre tieto vozidlá
12.Termoelektrické materiály obsahujúce olovo v automobilových elektrických aplikáciách na znižovanie emisií CO2 rekuperáciou tepla z výfukuVozidlá s typovým schválením pred 1. januárom 2019 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Šesťmocný chróm
13a.Krycie vrstvy proti koróziiAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2007
13b.Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácieAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 1. júlom 2008
14.Ako protikorózne činidlo v chladiarenských systémoch z uhlíkovej ocele v absorpčných chladničkách v motorových karavanoch do 0,75 hmotnostného percenta v chladiacom roztoku s výnimkou prípadu, keď existuje možnosť použiť iné technológie chladenia (t. j. technológie dostupné na trhu, použité v aplikáciách v motorových karavanoch), ktoré nemajú negatívny vplyv na životné prostredie, zdravie ani/alebo bezpečnosť spotrebiteľov X
Ortuť
15a.Výbojkové svetlá pre svetlometové aplikácieVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky pre tieto vozidláX
15b.Žiarivky používané na osvetlenie prístrojového panelaVozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2012 a náhradné súčiastky do týchto vozidielX
Kadmium
16.Akumulátory pre elektrické vozidláAko náhradné súčiastky pre vozidlá uvedené na trh pred 31. decembrom 2008
1) Spôsob označenia: X – označuje sa.
2) Demontáž, ak bola v súlade s položkou 10a prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.
3) Táto výnimka sa preskúma v roku 2015.
4) Táto výnimka sa preskúma v roku 2014.
6) Demontáž, ak bola v súlade s položkami 8a až 8j prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa nezohľadňujú elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

Poznámky:
– Toleruje sa maximálna hodnota koncentrácie obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti v homogénnom materiáli najviac 0,1 hmotnostného percenta a obsahu kadmia v homogénnom materiáli do 0,01 hmotnostného percenta.
– Opätovné využitie súčiastok vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky, je povolené bez obmedzenia, keďže sa naň nevzťahuje § 18 ods. 4 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.
– Náhradné súčiastky uvedené na trh po 1. júli 2003 a používané vo vozidlách uvedených na trh pred 1. júlom 2003 sú vyňaté z ustanovení § 18 ods. 4 písm. l) zákona č. 223/2001 Z. z.*)
*) Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vyvažovacie závažia kolies, uhlíkové kefky do elektrických motorov a brzdové obloženia.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 125/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.15/zv. 5).

2. Rozhodnutie Komisie 2002/525/ES z 27. júna 2002, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 170, 29. 6. 2002).

3. Rozhodnutie Komisie 2005/63/ES z 24. januára 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po lehote životnosti (Ú. v. EÚ L 25, 28. 1. 2005).

4. Rozhodnutie Komisie 2005/438/ES z 10. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 152, 15. 6. 2005).

5. Rozhodnutie Rady 2005/673/ES z 20. septembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 254, 30. 9. 2005).

6. Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2008/33/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu (Ú. v. EÚ L 81, 20. 3. 2008).

7. Rozhodnutie Komisie 2008/689/ES z 1. augusta 2008, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 225, 23. 8. 2008).

8. Rozhodnutie Komisie 2010/115/ES z 23. februára 2010, ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 48, 25. 2. 2010).

9. Smernica Komisie 2011/37/EÚ z 30. marca 2011, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 85, 31. 3. 2011).

10. Smernica Komisie 2013/28/EÚ zo 17. mája 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 135, 22. 5. 2013).

Poznámky pod čiarou

1) § 36 ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 230/2005 Z. z.

1a) § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

2) § 49 ods. 12 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4) § 49 ods. 13 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 24/2004 Z. z.

6) § 30 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch.

7) § 17 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

9) STN EN ISO 1043-1 Plasty. Symboly a skratky. Časť 1: Základné polyméry a ich špeciálne vlastnosti (64 0003).
STN EN ISO 1043-2 Plasty. Symboly a skratky. Časť 2: Plnivá a vystužujúce materiály (64 0003).
STN EN ISO 11469 Plasty. Všeobecná identifikácia a označovanie výrobkov z plastov (64 0004).
STN 62 0004 – ISO 1629 Kaučuky a latexy. Označovanie (62 0004).


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.