Zákon č. 104/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z vína

Čiastka 48/2004
Platnosť od 28.02.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.
Literatúra 9
Rozhodnutia súdov 3
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené