Zákon č. 597/2003 Z. z.Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

Čiastka 243/2003
Platnosť od 31.12.2003
Účinnosť od 25.04.2020 do31.12.2020 (za 6 mesiacov)
Literatúra 32
Rozhodnutia súdov 8
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené