Zákon č. 589/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 757/2004 Z. z.(nepriamo), 492/2009 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 240/2003
Platnosť od 29.12.2003
Účinnosť od 01.07.2016
Rozhodnutia súdov 2
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené