Oznámenie č. 560/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a o zmene a doplnení niektorých opatrení

(v znení č. 628/2007 Z. z.)

Čiastka 229/2003
Platnosť od 20.12.2003
Účinnosť od 01.01.2008 do31.12.2014
Zrušený 388/2014 Z. z. (nepriamo)
Literatúra 8
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené