Zákon č. 534/2003 Z. z.Zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo), 56/2012 Z. z.(nepriamo), 345/2012 Z. z., 180/2013 Z. z.)

Čiastka 221/2003
Platnosť od 17.12.2003
Účinnosť od 01.10.2013
Rozhodnutia súdov 3

534

ZÁKON

z 5. novembra 2003

o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z. a zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:

1. V nadpise pod § 23 sa vypúšťajú slová „a priestupky na úseku cestného hospodárstva“.

2. V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „alebo pozemnej komunikácie“.

3. V § 52 písmeno b) znie:

b) orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b) a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,“.

4. V § 58 ods. 3 písmeno b) znie:

b) orgány Železničnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať podľa § 52 písm. b),“.

5. V § 86 písmeno f) znie:

f) orgány Železničnej polície priestupky spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami podľa § 30 ods. 1 písm. a) a b), priestupky proti verejnému poriadku podľa § 47 a 48, priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 a priestupky proti majetku podľa § 50 v prípadoch, ak boli priestupky spáchané v obvode železničných dráh,“.

Čl. V

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z. a zákona č. 510/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 67 ods. 6 sa slová „okresnému úradu“ nahrádzajú slovami „obvodnému úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy")“.

2. V § 92, § 99 ods. 1 a 5, § 100 ods. 5 a 6, § 103 ods. 2 a 3, § 104 ods. 2, 9 a 10, § 106 ods. 2 až 6, § 107 ods. 3, 4, 5 a 9, § 108 ods. 2 písm. b) sa slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „obvodný úrad dopravy“ v príslušnom tvare.

3. V 109 písmená c) a d) znejú:

c) krajské úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „krajský úrad dopravy"),

d) obvodné úrady dopravy,“.

4. V § 110 písm. h) sa za slovo „diaľniciach“ vkladajú slová „a na cestách pre motorové vozidlá“.

5. § 110 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

l) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje krajský úrad dopravy.“.

6. V § 112 sa za slová „Krajský úrad“ vkladá slovo „dopravy“.

7. V § 112 písm. b) sa vypúšťajú slová „a II.“.

8. § 112 sa dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

c) riadi výkon štátnej správy vykonávaný obvodným úradom dopravy,

d) vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje obvodný úrad dopravy.“.

9. V § 113 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) až n).

10. Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠113a

Obvodný úrad dopravy

Obvodný úrad dopravy

a) povoľuje jednotlivú výrobu (stavbu) a prestavbu vozidla s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu, schvaľuje technickú spôsobilosť jednotlivo vyrobeného, dovezeného alebo prestavaného vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy s výnimkou nemotorového vozidla, električky a trolejbusu a vedie evidenciu schválených vozidiel,

b) rozhoduje o vyradení vozidla z cestnej premávky,

c) eviduje výcvikové zariadenia, v ktorých sa vykonáva výcvik vodičov, doškoľovacie kurzy vodičov, výcvik žiadateľov o inštruktorské oprávnenie, doškoľovacie kurzy inštruktorov a vydáva doklad o ich evidencii,

d) zabezpečuje v súčinnosti so Slovenskou komorou výcvikových zariadení autoškôl vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti fyzickými osobami poverenými podľa § 110 písm. e), vydáva inštruktorské preukazy a vedie ich evidenciu,

e) rozhoduje o vydávaní, odobratí a obmedzení rozsahu inštruktorského oprávnenia,

f) udeľuje podľa siete určenej ministerstvom dopravy [§ 110 písm. j)] fyzickým osobám oprávneným na podnikanie alebo právnickým osobám oprávnenie na vykonávanie kontroly technického stavu vozidiel, ich súčastí, výstroja a výbavy a vedie ich evidenciu,

g) udeľuje fyzickým osobám osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly technického stavu vozidla, jeho súčastí, výstroja a výbavy a vedie ich evidenciu,

h) zabezpečuje vykonávanie pravidelných kontrol technického stavu vozidiel a sleduje, či ich držitelia podrobujú v ustanovených lehotách pravidelným kontrolám technického stavu,

i) určuje so súhlasom príslušného okresného dopravného inšpektorátu použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na cestách II. a III. triedy a na cestách II. a III. triedy povoľuje zriadenie vyhradených parkovísk; ak ide o zastavané územie alebo o územie určené na zastavanie, aj po prerokovaní s obcou,

j) vykonáva štátny dozor podľa tohto zákona v rozsahu svojej pôsobnosti,

k) prejednáva priestupky podľa osobitného predpisu,37b) ak boli spáchané na úseku štátnej správy v pôsobnosti obvodného úradu dopravy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37b znie:

37b) § 21 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 117 a 118 sa slová „krajské úrady a okresné úrady“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „krajské úrady dopravy a obvodné úrady dopravy“ v príslušnom tvare.


Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha k zákonu č. 534/2003 Z. z.

SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY OBVODNÝCH ÚRADOV PRE CESTNÚ DOPRAVU A POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, jeho sídlo Okresy v jeho územnom obvode
Bratislavský kraj 
1. Bratislava Bratislava I-V
2. Pezinok Pezinok
3. Senec Senec
4. Malacky Malacky
   
Trnavský kraj 
5. Trnava Trnava, Hlohovec
6. Dunajská Streda Dunajská Streda
7. Galanta Galanta
8. Piešťany Piešťany
9. Senica Senica, Skalica
   
Trenčiansky kraj 
10. Trenčín Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava
11. Nové Mesto nad Váhom Nové Mesto nad Váhom, Myjava
12. Považská Bystrica Považská Bystrica, Púchov
13. Prievidza Prievidza, Partizánske
   
Nitriansky kraj 
14. Nitra Nitra, Zlaté Moravce
15. Komárno Komárno
16. Levice Levice
17. Nové Zámky Nové Zámky
18. Šaľa Šaľa
19. Topoľčany Topoľčany
   
Žilinský kraj 
20. Žilina Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto
21. Čadca Čadca
22. Dolný Kubín Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín
23. Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
24. Martin Martin, Turčianske Teplice
25. Ružomberok Ružomberok
   
Banskobystrický kraj 
26. Banská Bystrica Banská Bystrica
27. Brezno Brezno
28. Lučenec Lučenec, Poltár
29. Rimavská Sobota Rimavská Sobota, Revúca
30. Veľký Krtíš Veľký Krtíš
31. Zvolen Zvolen, Detva, Krupina
32. Žiar nad Hronom Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica
   
Prešovský kraj 
33. Prešov Prešov, Sabinov
34. Bardejov Bardejov
35. Humenné Humenné, Medzilaborce, Snina
36. Kežmarok Kežmarok
37. Poprad Poprad, Levoča
38. Stará Ľubovňa Stará Ľubovňa
39. Stropkov Stropkov, Svidník
40. Vranov nad Topľou Vranov nad Topľou
   
Košický kraj 
41. Košice Košice I - IV
42. Košice okolie Košice okolie, Gelnica
43. Michalovce Michalovce, Sobrance
44. Rožňava Rožňava
45. Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves
46. Trebišov Trebišov

Poznámky pod čiarou

1)
Napríklad § 3 ods. 2, § 3a ods. 4 a § 3c ods. 1 písm. d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 2, § 29b a 30 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

2)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. a) a ods. 3, § 3a ods. 1 a § 3c ods. 1 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. a) a § 28 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109 písm. a), § 110, 117 a 118 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, § 8 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 139/2003 Z. z.

2a) § 14 písm. g) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 345/2012 Z. z.
§ 12a ods. 2 zákona č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č. 345/2012 Z. z.

3) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4)
Napríklad § 3 ods. 1 písm. b) a c), § 3 ods. 4 a 5, § 3a ods. 2 a 3, § 3c ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 27 ods. 1 písm. b) a § 29 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 109 písm. c) a d), § 112, 113 a 117 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.