Zákon č. 525/2003 Z. z.Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 217/2003
Platnosť od 12.12.2003
Účinnosť od 01.01.2019
Literatúra 2
Rozhodnutia súdov 17
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené