Zákon č. 514/2003 Z. z.Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov

Čiastka 215/2003
Platnosť od 11.12.2003
Účinnosť od 01.03.2019
Komentáre 42
Literatúra 35
Rozhodnutia súdov 1 885
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené