Zákon č. 472/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 271/2005 Z. z.(nepriamo), 126/2006 Z. z.(nepriamo), 39/2007 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 203/2003
Platnosť od 28.11.2003
Účinnosť od 01.02.2007
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6, § 31a ods. 3 a § 31c uvedených v čl. I a ustanovení § 2 písm. e), § 6 ods. 2 písm. v), § 10 ods. 2, § 10a a § 12 ods. 3 až 5 uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení...

472

ZÁKON

z 24. októbra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z. a zákona č. 450/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.“.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

2. V § 2 odsek 1 znie:

(1) Potraviny sú látky alebo výrobky, ktoré sú spracované, čiastočne spracované alebo nespracované a sú určené na ľudskú spotrebu alebo pri ktorých sa odôvodnene predpokladá, že budú požité ľuďmi vrátane nápojov, žuvačiek, všetkých látok vrátane vody, ktoré sú zámerne pridávané do potravín počas ich výroby, prípravy alebo úpravy, prídavných látok určených na predaj spotrebiteľom a potravín na osobitné výživové účely vrátane dietetických potravín na osobitné medicínske účely ustanovené osobitným predpisom.1b)“.

3. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Potraviny nie sú krmivá, živé zvieratá, ak nie sú určené na uvádzanie na trh na spotrebu ľuďmi, rastliny pred zberom, lieky, tabak a tabakové výrobky, kozmetické prostriedky, omamné látky a psychotropné látky a rezíduá a kontaminanty.“.

Doterajšie odseky 2 až 29 sa označujú ako odseky 3 až 30.

4. § 2 sa dopĺňa odsekmi 31 až 44, ktoré znejú:

(31) Potravinársky podnik je právnická osoba alebo fyzická osoba vykonávajúca činnosť na ktoromkoľvek stupni výroby, spracúvania a distribúcie potravín.

(32) Vysledovateľnosť je schopnosť nájsť a sledovať potraviny alebo látky, ktoré sú určené alebo o ktorých sa predpokladá, že sú určené na pridávanie do potravín vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie.

(33) Stupeň výroby, spracúvania a distribúcie je ktorýkoľvek stupeň vrátane dovozu, prvovýroby potravín, skladovania, prepravy, predaja alebo dodávky konečnému spotrebiteľovi.

(34) Prvovýroba je výroba, chov alebo pestovanie primárnych produktov vrátane zberu, dojenia a produkcie hospodárskych zvierat pred zabitím. Prvovýroba zahŕňa tiež lov, rybolov a zber divorastúcich produktov.

(35) Konečný spotrebiteľ je posledný spotrebiteľ potravín, ktorý nevyužíva potraviny ako súčasť akejkoľvek potravinárskej prevádzky alebo činnosti.

(36) Systém rýchlej výmeny informácií o potravinách je systém, ktorý vykonávajú orgány potravinového dozoru, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky a kontaktné miesto, ktorým je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „kontaktné miesto").

(37) Riziko je pravdepodobnosť vzniku nepriaznivého zdravotného účinku a vzniku závažných následkov na zdravie vyplývajúce z nebezpečenstva.

(38) Nebezpečenstvo je biologický, chemický alebo fyzikálny faktor v potravine alebo je to stav potraviny, ktorý môže zapríčiniť nepriaznivý zdravotný účinok.

(39) Analýza rizika je postup pozostávajúci z troch navzájom prepojených zložiek, a to z hodnotenia rizika, riadenia rizika a oznámenia o riziku.

(40) Hodnotenie rizika je vedecky podložený proces pozostávajúci z identifikácie nebezpečenstva, charakteristiky nebezpečenstva, vyhodnotenia miery vystavenia riziku a z charakteristiky rizika.

(41) Riadenie rizika je proces, ktorým sa zvažuje voľba postupov na základe konzultácií so zainteresovanými subjektmi, posudzujúc hodnotenie miery vystavenia riziku a iné opodstatnené faktory, a ak je to potrebné, výber vhodných možností prevencie a kontroly.

(42) Oznámenie o riziku je vzájomná výmena informácií o potravinách a názorov v priebehu procesu analýzy rizika týkajúcich sa ohrozenia a rizík, činiteľov súvisiacich s rizikom a vnímania rizík medzi tými, ktorí hodnotia riziko, a tými, ktorí sa zaoberajú riadením rizika, spotrebiteľmi, potravinárskymi podnikmi, akademickou obcou a inými zainteresovanými stranami vrátane objasňovania zistení z hodnotenia rizika a podkladov na rozhodnutie súvisiace s riadením rizika.

(43) Označenie pôvodu je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch názov krajiny (ďalej len „územie") používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia a ktoré majú kvalitu alebo vlastnosti podstatne alebo výlučne dané zemepisnými podmienkami vrátane prírodných faktorov a ľudských faktorov, ak ich výroba, spracovanie a príprava sa vykonávajú na vymedzenom území; za označenie pôvodu pre poľnohospodárske výrobky alebo potraviny sa považujú určité tradičné zemepisné názvy alebo nezemepisné názvy pre tovar pochádzajúci z územia, ak spĺňa požadovanú kvalitu alebo požadované vlastnosti.

(44) Zemepisné označenie je názov územia používaný na označenie poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny pochádzajúcich z tohto územia, ak tieto majú určitú kvalitu, povesť alebo iné vlastnosti, ktoré možno pripísať zemepisnému pôvodu, a ich výroba alebo spracovanie alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenom území.“.

5. V § 4 ods. 2 písmeno e) znie:

e) viesť evidenciu o všetkých dodávateľoch a odberateľoch zložiek potravín a potravín a zaviesť vysledovateľnosť

1. potravín,

2. zvierat určených na produkciu potravín,

3. látok, ktoré sú určené na pridávanie do potravín.“.

6. § 4 sa dopĺňa novým odsekom 3, ktorý znie:

(3) Povinnosti uvedené v § 4 ods. 2 písm. e) sú podnikatelia povinní plniť vo všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie a zabezpečiť identifikáciu ich dodávateľov. Na tento účel, ako aj na identifikáciu subjektov, ktorým sami dodávajú potraviny, musia zaviesť systémy a postupy, ktoré umožnia na požiadanie sprístupniť potrebné informácie orgánom potravinového dozoru.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

7. V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Oznámenie výroby potravín, tabakových výrobkov a činností súvisiacich s ich uvádzaním do obehu sa vykonáva podľa prílohy.“.

8. V § 6 ods. 2 písm. b) druhom bode sa slová „potraviny určené na osobitné výživové účely“ nahrádzajú slovami „výživové doplnky“.

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 8a sa citácia „§ 27 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“ nahrádza citáciou „§ 27 ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.“.

10. V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

11. Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠6b

Systém rýchlej výmeny informácií a analýza rizika

(1) Oznamovanie priameho rizika alebo nepriameho rizika pre ľudské zdravie pochádzajúceho z potravín sa vykonáva systémom rýchlej výmeny informácií.

(2) Orgány potravinového dozoru a kontaktné miesto si medzi sebou vymieňajú oznámenia v prípade, ak sa preukáže, že potraviny sú zdraviu škodlivé alebo existuje opodstatnené podozrenie, že môžu predstavovať vážne ohrozenie zdravia a bezpečnosť spotrebiteľa.

(3) Podrobnosti o systéme rýchlej výmeny informácií o potravinách v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(4) Kontaktné miesto

a) zhromažďuje a vyhodnocuje poskytnuté informácie,

b) oznamuje Európskej komisii opatrenia z dôvodu ohrozenia zdravia a bezpečnosti spotrebiteľa týkajúce sa uvádzania potravín do obehu, odporúčania uplatnenia špecifických podmienok pri uvádzaní potravín do obehu, zákaz vstupu dávky, kontajnera alebo nákladu potravín.

(5) Za hodnotenie rizika a riadenie rizika zodpovedajú ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva. Za rýchlu výmenu informácií v prípade rizika zodpovedajú orgány uvedené v odseku 2.

(6) Informovanie verejnosti o riziku a prijatých opatreniach vykonávajú ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rámci svojich kompetencií podľa tohto zákona.

(7) V osobitných prípadoch, ak potravina môže mať škodlivý účinok na zdravie ľudí a nie je o tom dostatok vedeckých dôkazov, orgány uvedené v odseku 2 uplatňujú princíp prevencie založený na prijatí dočasných opatrení krátkodobého a okamžitého charakteru na riadenie rizika, pričom sa musí zabezpečiť okamžité vedecké hodnotenie rizika.“.

12. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Dovoz potravín a vývoz potravín

(1) Dovážané potraviny musia zodpovedať požiadavkám ustanoveným týmto zákonom, potravinovým kódexom a osobitnými predpismi4) alebo požiadavkám, ktoré Slovenská republika uznala za rovnocenné v dohode medzi Slovenskou republikou a vyvážajúcou krajinou.

(2) Dovoz potravín a zložiek na ich výrobu, do ktorých boli pridané radioaktívne látky, je zakázaný.

(3) Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona, potravinového kódexu a osobitných predpisov,4) ak predpisy a iné právne postupy alebo administratívne postupy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.“.

13. Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a

Označenie pôvodu a zemepisné označenie

(1) Združenie,9aa) zväz výrobcov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín alebo zväz spracovateľov poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín s právnou subjektivitou, alebo fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá v čase podania prihlášky ako jediná výrobok vyrába, spracúva a pripravuje, môže po odsúhlasení špecifikácie poľnohospodárskeho výrobku ministerstvom, prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky požiadať o ochranu označenia pôvodu alebo zemepisného označenia.

(2) Ministerstvo odborne posudzuje predloženú špecifikáciu poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín.

(3) Kontrolu špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín a jej dodržiavanie vykonávajú orgány alebo organizácie autorizované ministerstvom. Spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o akreditácii9ab) na certifikáciu výrobkov.

(4) Náklady na kontrolu dodržiavania podmienok zápisu do registra znášajú registrovaní užívatelia chránených označení.

(5) Kompetentným orgánom pre poľnohospodárske výrobky a potraviny pre styk s Európskou komisiou je ministerstvo.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9aa a 9ab znejú:

9aa) Napríklad § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.

9ab) Zákon č. 264/1999 Z. z.“.

14. V § 17 prvej vete sa za slovo „ustanovenia“ vkladajú slová „§ 4 ods. 2 písm. e), § 6b, § 7 ods. 3 a“.

15. V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slová „nazerať do nich“ vkladajú slová „a vyhotovovať z nich kópie alebo výpisy“.

16. V § 20 ods. 1 písm. e) sa slovo „rozhodnutím“ nahrádza slovami „opatrenia na“.

17. V § 21 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Uvedené ministerstvá spolupracujú s ministerstvom vo veciach uplatňovania tohto zákona, zabezpečujú vo vzájomne dohodnutých termínoch a členení predkladanie správ o zisteniach pri výkone potravinového dozoru v nimi riadených organizáciách do súhrnnej Národnej správy o úradnej kontrole potravín v Slovenskej republike (ďalej len „národná správa").".

18. § 22 znie:

㤠22

(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti17)

a) riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi potravinového dozoru,

b) autorizujú referenčné laboratóriá a po vzájomnej dohode rozhodujú o zriadení národných referenčných laboratórií.

(2) Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo s ministerstvom zdravotníctva

a) koordinujú vypracúvanie Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike,

b) koordinujú vypracúvanie národných správ,

c) zjednocujú postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,

d) zjednocujú postup na výkon potravinového dozoru, pri monitoringu zistení na základe analýz a kontroly,

e) spolupracujú pri plnení potravinovej bezpečnosti,

f) vytvárajú podmienky na vzájomné využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci potravinového dozoru na účely koncentrácie a vytvárania špičkových laboratórnych pracovísk,

g) spolupracujú s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pri ochrane záujmov spotrebiteľov.

(3) Ministerstvo zdravotníctva predkladá zistenia v členení podľa Národného programu úradnej kontroly potravín v Slovenskej republike do národnej správy.

(4) Ministerstvo poveruje orgány alebo organizácie akreditované na certifikáciu výrobkov zabezpečovaním kontroly

a) plnenia kritérií stanovených v špecifikáciách na registráciu a po získaní osvedčenia špecifického charakteru na poľnohospodárske výrobky a potraviny,

b) poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín, ktoré sú chránené označením pôvodu a zemepisným označením aj pred jeho získaním, či zodpovedajú požiadavkám stanoveným v špecifikácii.

(5) Ministerstvo notifikuje úradné laboratóriá, referenčné laboratóriá a národné referenčné laboratóriá a ďalšie organizácie poverené činnosťami podľa tohto zákona.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

17) Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.".

19. V § 23 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem poskytovania služieb spoločného stravovania".

20. V § 23 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:

(3) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy uvedené v odseku 1 navrhujú ministerstvu zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na klasifikáciu tiel jatočných zvierat, ak sa preukáže, že

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané osvedčenie (ďalej len „klasifikátor“), v určenej lehote neodstránila nedostatky v súvislosti s pravidlami klasifikácie tiel jatočných zvierat,

b) klasifikátor trvalo nezabezpečuje požadovanú úroveň na klasifikáciu tiel jatočných zvierat.

(4) Oznámenie ministerstva o zrušení osvedčenia sa doručuje klasifikátorovi.

(5) Do 14 dní od doručenia oznámenia podľa odseku 4 je klasifikátor povinný vrátiť osvedčenie ministerstvu.

(6) Orgány štátnej veterinárnej a potravinovej správy vykonávajú kontrolu dovozu potravín rastlinného pôvodu na schválených hraničných priechodoch podľa predpisov Európskeho spoločenstva.".

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 10.

21. V § 23 ods. 7 písm. d) sa za slová ožarovanie potravín a" vkladajú slová kontroly dodržiavania zákazu".

22. V § 23 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

e) nad potravinami a tabakovými výrobkami pri poskytovaní služieb spoločného stravovania.".

23. V § 26 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová alebo obvodný úrad" vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 19.

24. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

f) nezabezpečuje klasifikáciu tiel jatočných zvierat podľa § 6a,

g) používa označenie pôvodu a zemepisné označenie podľa § 9a a označenie špecifického charakteru.".

25. V § 30 odsek 3 znie:

(3) Podrobnosti o požiadavkách výrobcov na získanie osvedčenia špecifického charakteru poľnohospodárskych výrobkov a potravín vrátane postupu jeho udeľovania, registrácie a kontroly a o špecifikácii poľnohospodárskych výrobkov a potravín a vydanie zoznamu poľnohospodárskych výrobkov a potravín na označenie pôvodu a zemepisné označenie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

26. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

㤠30a

(1) Ministerstvo zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sa

a) spôsobu označovania potravín vrátane potravín nového typu a tabakových výrobkov,

b) požiadaviek na jednotlivé druhy potravín a tabakové výrobky, na suroviny určené na výrobu potravín a tabakové výrobky,

c) jednotlivých druhov potravín vrátane mrazených výrobkov a tabakových výrobkov a surovín potrebných na ich výrobu, najmä za

1. teplotné režimy a relatívnu vlhkosť vzduchu pri skladovaní a zmrazovaní potravín,

2. spôsob skladovania a manipuláciu s potravinami a tabakovými výrobkami počas ich uvádzania do obehu,

3. osobitné požiadavky na prepravu,

4. minimálne technologické požiadavky,

d) zoznamu látok, ktorých použitie je povolené pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov a za ich najvyššie prípustné množstvá v nich,

e) zoznamu látok, ktorých použitie je zakázané pri výrobe tabaku a tabakových výrobkov,

f) maximálnych limitov rezíduí veterinárnych liečiv používaných v živočíšnej výrobe,

g) zásad správnej výrobnej praxe.

(2) Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za veci upravené potravinovým kódexom týkajúce sa

a) požiadaviek na zdravotnú neškodnosť jednotlivých druhov potravín vrátane potravín nového typu a surovín, množstva a druhov potravinových doplnkov, látok určených na aromatizáciu, kontaminujúcich látok a reziduí pesticídov, toxikologicky významných a pomocných látok, prídavných látok, ich čistoty, identifikácie a podmienok ich použitia do potravín, prípadne skupiny výrobkov, v ktorých sa môžu tieto látky vyskytovať,

b) hygienických požiadaviek na výrobu potravín, tabakových výrobkov, na manipuláciu s nimi a na ich uvádzanie do obehu vrátane hygienických požiadaviek na predaj potravín a niektorých osobitných hygienických požiadaviek,

c) mikrobiologických požiadaviek na jednotlivé druhy potravín, potravinové suroviny, pomocné a prídavné látky a potravinové doplnky, spôsobu výberu, počtu odobratých vzoriek a spôsobu kontroly a hodnotenia,

d) požiadaviek na potraviny na osobitné výživové účely a spôsobu ich použitia,

e) potravín a surovín, ktoré možno radiačne ošetrovať, podmienok ožarovania, druhoch žiarenia a najvyšších prípustných dávok,

f) požiadaviek na predmety prichádzajúce do styku s potravinami a tabakovými výrobkami,

g) pravidiel na výber epidemiologicky rizikových skupín potravín,

h) požiadaviek na zdravotnú neškodnosť balených vôd a spôsobu ich úpravy,

i) podmienok uvádzania potravín alebo zložiek nového typu do obehu.".

27. V § 31 odsek 1 znie:

(1) Na potravinový dozor podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, 27aa) ak sa vykonáva podľa tohto zákona.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:

27aa) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.".

28. V § 31 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: okrem konania podľa § 19 ods. 4 písm. b).".

29. § 31a sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje povinnosť registrácie podľa § 4 ods. 2 písm. g).".

30. Za § 31b sa vkladá § 31c, ktorý znie:

㤠31c

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 240/2002 Z. z. o registrácii vyrábaných potravín a dovážaných potravín.".

31. Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:

„Príloha

k zákonu č. 152/1995 Z. z.

Príloha 01


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2003 okrem ustanovení § 6b ods. 4 písm. b), § 23 ods. 6, § 31a ods. 3 a § 31c uvedených v čl. I a ustanovení § 2 písm. e), § 6 ods. 2 písm. v), § 10 ods. 2, § 10a a § 12 ods. 3 až 5 uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.