Zákon č. 450/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

(v znení č. 8/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 195/2003
Platnosť od 15.11.2003
Účinnosť od 01.02.2009
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodov 1, 2, 5, 10, 12 až 18, 20 až 22, 24 až 31, 33, 35 a 36 a čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia tohto zákona

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2009 8/2009 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.05.2004 - 31.01.2009 Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004
15.11.2003 - 31.12.2003 Delená účinnosť

Všetky časové verzie

01.01.2004

Pôvodný predpis

15.11.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené