Vyhláška č. 420/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny

Čiastka 181/2003
Platnosť od 22.10.2003
Účinnosť od 01.11.2003

420

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 29. septembra 2003,

ktorou sa ustanovuje územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava a jej zóny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 a 3, § 22 ods. 3 a § 30 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ustanovuje:


§ 1

Územie chránenej krajinnej oblasti

(1) Územie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (ďalej len „chránená krajinná oblasť“) sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

(2) Chránená krajinná oblasť má výmeru 58 738 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

(3) Územie chránenej krajinnej oblasti sa podľa povahy prírodných hodnôt člení na zóny A, B, C a D.

Zóny chránenej krajinnej oblasti

§ 2

(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré predstavujú pôvodné alebo ľudskou činnosťou málo pozmenené biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, sa vyčleňujú do zóny A s piatym stupňom ochrany.

(2) Územie zóny A sa nachádza v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Polhora a Oravské Veselé.

(3) Zóna A má výmeru 1 263 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 3

(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny A alebo ktoré predstavujú biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov národného významu, sa vyčleňujú do zóny B so štvrtým stupňom ochrany.

(2) Územie zóny B sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Mútne, Námestovské Pilsko, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabčice, Slanica, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

(3) Zóna B má výmeru 3 356 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 4

(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré vytvárajú ochranné pásmo zóny B alebo ktoré predstavujú významné prvky územného systému ekologickej stability, alebo biotopy európskeho významu alebo biotopy národného významu, alebo biotopy druhov európskeho významu alebo druhov národného významu výrazne narušené ľudskou činnosťou, sa vyčleňujú do zóny C s tretím stupňom ochrany.

(2) Územie zóny C sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnom území Kubínska hoľa, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lomná, Mútne, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Slanica a Zákamenné, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

(3) Zóna C má výmeru 14 793 ha; jej územie je vymedzené v prílohe.

§ 5

(1) Časti územia chránenej krajinnej oblasti, ktoré nie sú vyčlenené do zóny A, B ani C, patria do zóny D s druhým stupňom ochrany.

(2) Cieľom ochrany zóny D je ochrana a zachovanie rozptýlených ekosystémov významných z hľadiska biologickej rozmanitosti a ekologickej stability a charakteristického vzhľadu krajiny so špecifickými formami osídlenia.

(3) Územie zóny D sa nachádza v okrese Dolný Kubín v katastrálnych územiach Kubínska hoľa a Zázrivá, v okrese Námestovo v katastrálnych územiach Beňadovo, Bobrov, Breza, Hruštín, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Slanica, Vaňovka, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné a Zubrohlava, v okrese Tvrdošín v katastrálnych územiach Dolný Štefanov, Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada, Suchá Hora, Trstená a Ústie nad Priehradou.

(4) Zóna D má výmeru 39 326 ha.

§ 6

Dokumentácia

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chránenej krajinnej oblasti a jej zón, sú uložené na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky, na Krajskom úrade v Žiline, na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne, na Okresnom úrade v Námestove a na Okresnom úrade v Tvrdošíne.

§ 7

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1. vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 110/1979 Zb., ktorou sa vyhlasuje Chránená krajinná oblasť Horná Orava,

2. poradové čísla 3, 73, 87, 129, 171 a 172 v prílohe č. 1 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 17/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú národné prírodné rezervácie a uverejňuje zoznam prírodných rezervácií,

3. bod 41 v prílohe vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 83/1993 Z. z. o štátnych prírodných rezerváciách,

4. úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 3253/1981-32 z 30. júna 1981 o vyhlásení chráneného náleziska Spálený grúnik (registrovaná v čiastke č. 26/1981 Zb.),

5. ustanovenia výnosu Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky č. 1161/1988-32 z 30. júna 1988 o chránených náleziskách (registrovaný v čiastke č. 24/1988 Zb.), ktorými bola Jelešňa vyhlásená za chránenú.


§ 8

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2003.


László Miklós v. r.


Príloha k vyhláške č. 420/2003 Z. z.

I. VYMEDZENIE ÚZEMIA CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI

Územie chránenej krajinnej oblasti je vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 1. októbru 2002 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1995, 1. januáru 1997 a k 1. januáru 2001 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica chránenej krajinnej oblasti prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:

26-14 Oravská Lesná

26-21 Babia hora

26-23 Námestovo

26-24 Suchá Hora

26-32 Dolný Kubín

26-41 Trstená

Vonkajšia hranica

Vonkajšia hranica chránenej krajinnej oblasti sa začína v severovýchodnej časti katastrálneho územia Suchá Hora v lokalite Sosnina na štátnej hranici s Poľskou republikou pri hraničnom kameni III/1. Z tohto bodu hranica pokračuje štátnou hranicou severozápadným smerom až na hranicu katastrálnych území Oravská Lesná – Nová Bystrica. Pokračuje hranicami týchto katastrálnych území, okrajom lokalít Trojačka a Za muškovou mlákou. Za lokalitou Za muškovou mlákou sa hranica lomí okolo Mrvovej Kykuly na východ a potom okolo Jasenovských grúnikov cez kótu 917 a kótu 843 okolo lokality Jasenovská pokračuje na juh okrajom Flajšovej cez kótu 995, vrch Beskyd (994 m n. m.) po kótu 936. Tu hranica odbočuje na juh, prechádza časťou katastrálneho územia Zázrivá na vrch Okrúhlica a odtiaľ sa lomí na východ znovu ku katastrálnemu územiu Oravská Lesná. Hranica pokračuje na východ okolo lokality Drapačka, prechádza cez kótu 1092 a vrch Hoľa (1 066 m n. m.), cez kótu 1166 severnou hranicou Paráča (1 325 m n. m.) stále na východ cez kótu 1251. Následne sa hranica pri severozápadnom rohu katastrálneho územia Hruštín odkláňa na juh a vedie po hranici katastrálnych území Hruštín – Zázrivá, cez vrch Bzinská hoľa (1 193 m n. m.) a Minčol (1 139 m n. m.) cez kótu 1141 a 1344. V týchto miestach je hranica súbežná s východnou hranicou prírodnej rezervácie Minčol (ochranné pásmo Národného parku Malá Fatra). Ďalej prechádza okolo kóty 1392, točí sa na východ a prechádza vrcholom Kubínskej hole až po Čierny vrch (1 318 m n. m.). Následne sa odkláňa na sever a pokračuje katastrálnou hranicou Kubínskej hole a Mokradskej Hole, prechádza cez potok Hruštínka, napája sa na vtok potoka Feračová a vedie jeho pravým brehom cca 80 m. Na hranici lesného porastu sa odkláňa na severovýchod a pokračuje po poľnej účelovej komunikácii až na lokalitu Huty. Ďalej pokračuje súbežne po katastrálnej hranici Hruštína, ktorá vedie účelovými komunikáciami po hrebeni severovýchodným smerom cez kóty 992, 926 a 942 – vrch Galanky. Pokračuje severnou hranicou katastrálneho územia Babín. Na hranici v katastrálnom území Vaňovky pokračuje ľavou stranou poľnej účelovej komunikácie cez Zadnú Macúrku, kótou 852 na Olešovku a Maximku po katastrálne územie Vasiľov. Následne pokračuje poľnou účelovou komunikáciou okolo kríža v severozápadnej časti katastrálneho územia Vasiľov, na sever okolo lokality Za Maximky a Pálenice, lesnou zvážnicou stále na sever a napája sa na južnú hranicu katastrálneho územia Krušetnica. Napája sa na hranicu katastrálnych území Krušetnica – Vasiľov, ďalej cez vrch Surov (902 m n. m.) na východ k južnej hranici katastrálneho územia Breza. Prechádza hranicou katastrálnych území Breza – Vasiľov, smeruje na východ ku katastrálnemu územiu Lokca a následne pokračuje cez katastrálne územie Lokca. Postupuje jeho severozápadnou hranicou na severovýchod až k rieke Biela Orava. Pravým brehom rieky Biela Orava pokračuje až k Oravskej Jasenici. Na lokalite Za vodou prechádza cez rieku Biela Orava a odkláňa sa na severozápad okolo parcely číslo 803/1. Pokračuje južnou časťou lokality Stupy a Jasenina okrajom potoka a následne okrajom poľných účelových komunikácií západnou časťou Za Pasekou. Prechádza západnou časťou Vyšnej Paseky poľnými účelovými komunikáciami, odkláňa sa na západ a postupne na sever. Pri lokalite Brabírka (parcela číslo 2035) pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na lokalitu Západ. Lesnou účelovou komunikáciou vedie na parcelu číslo 3600, kde sa následne točí na východ a pokračuje štátnou cestou Oravská Jasenica – Oravské Veselé po lokalitu Hlboká pastva. V tomto mieste sa odkláňa na juh k poľnej účelovej komunikácii, postupuje na severovýchod a prerezáva rieku Veselianka. V lokalite Hlboká pastva pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na juh a nadväzuje na hranicu lesných porastov. Okrajom lesných porastov pokračuje na východ, nadväzuje na poľnú účelovú komunikáciu južným smerom na lokality Pod skalou a Brdo. Západnou časťou lokality Pod skalou pokračuje následne na západ a postupne na juhozápad a východ, okolo lokality Rovne poľnou účelovou komunikáciou až na juh k štátnej ceste Námestovo – Oravská Jasenica. Postupuje severným okrajom štátnej cesty až ku katastrálnemu územiu Námestovo. Tu sa lomí na juh, pokračuje hranicou katastrálnych území, prechádza cez rieku Biela Orava po hraničný bod katastrálnych území Oravská Jasenica, Námestovo a apešovo. Odtiaľ pokračuje pravostranným brehovým porastom Bielej Oravy smerom k ústiu vodnej nádrže Orava. Pri brehových porastoch potoka Vavrečanka sa odkláňa na juh, pokračuje popod štátnu cestu Námestovo – Vavrečka po most ponad vodnú nádrž Orava. Prerezáva most, ktorý vedie z Námestova cez Oravskú priehradu a ďalej pokračuje okrajom vodnej plochy vodnej nádrže Orava smerom na východ až po ústie potoka Jurčová. Pokračuje pozdĺž tohto toku, na okraji lesného porastu sa odkláňa smerom na juhovýchod po účelovej komunikácii. Pri kóte 653 odbočuje smerom na severovýchod, obchádza lesné porasty Jurčová a Medvedia hora. Na okraji Medvedej hory sa odkláňa potokom Zimník smerom na juhovýchod a prerezáva hranicu katastrálnych území Trstená – Liesek. Od prameňa potoka Zimník pokračuje účelovou komunikáciou smerom na východ, kde oddeľuje pozemky trvalých trávnych porastov Páleniská – Zhoreliská, prechádza kótou číslo 706 až po križovatku účelovej cesty s asfaltovou poľnou cestou na násype bývalej železničnej trate Trstená – Suchá Hora severozápadne od lokality Háje. Hranica ďalej vedie vnútorným okrajom násypu bývalej železničnej trate Trstená – Suchá Hora, pri moste cez Jelešňu pripája aj parcelu vodnej plochy 1448/2 (katastrálne územie Liesek) južne od bývalej železničnej trate a pokračuje násypom bývalej železničnej trate až po areál bývalej železničnej stanice Suchá Hora. Prechádza južným okrajom areálu bývalej železničnej stanice Suchá Hora až po štátnu hranicu do východiskového bodu pri hraničnom kameni III/1.

Chránená krajinná oblasť má výmeru 58 738 ha.

Vnútorné hranice

Vnútorné hranice určujú v rámci územia vymedzeného vonkajšou hranicou priestory, ktoré nie sú súčasťou chránenej krajinnej oblasti.

Povodie Polhoranky

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie, ktoré vymedzuje katastrálne územia Zubrohlavy, Bobrova, Rabče, Oravskej Polhory a Sihelného. Začiatočným bodom je most cez Polhoranku na štátnej ceste Zubrohlava – Námestovo. Hranica vedie na juh brehovým porastom Polhoranky smerom k ústiu vodnej nádrže Orava, ďalej pokračuje okrajom lesného porastu okolo vodnej nádrže Orava smerom na východ až po intravilán obce Bobrov. Obchádza intravilán z východnej strany až na severný okraj obce, kde pretína hranica intravilánu potok Bobrovec. Od tohto miesta pokračuje hranica ľavostranným brehom potoka Bobrovec, pri ústí Mlynského potoka sa odkláňa a vedie Mlynským potokom asi 1,2 km, kde nadväzuje na poľnú účelovú komunikáciu, ktorá vedie severozápadným smerom po hranicu s lesom. Odtiaľ pokračuje okolo lesných porastov a na hranici katastrálnych území Bobrov – Zubrohlava sa odkláňa 30 m juhovýchodným smerom na účelovú komunikáciu. Hranica chránenej krajinnej oblasti vedie okolo tejto komunikácie až po križovatku účelových ciest pri kóte 705. Pokračuje smerom na sever ľavostranným okrajom účelovej komunikácie až po križovatku lesných účelových ciest pod Kýčerou. Tu odbočuje juhozápadne okrajom lesného porastu, mení smer na severozápad, prepája lesné porasty oddelené výbežkami trvalých trávnych porastov až po lokalitu pod Grapou (katastrálne územie Rabča). Odtiaľ prechádza okrajom pasienka nad areálom Poľnohospodárskeho družstva v Rabči, obchádza tento areál smerom na severovýchod k potoku Bystrá. Pokračuje smerom na východ pravostranným brehovým porastom potoka Bystrá po hranicu katastrálneho územia Rabčice, katastrálnou hranicou cca 2 km až po účelovú komunikáciu, ktorá vedie kolmo k Soľnému potoku a ďalej pokračuje po jeho pravom brehu po kótu 691,8, kde sa odkláňa po bezmennom prítoku na západ a o 150 m na poľnú účelovú komunikáciu. Tá sa napája na štátnu cestu vedúcu z Oravskej Polhory na Slanú vodu a pod Taľagovou grapou odbočuje na severozápad. Na križovatke účelových ciest pokračuje smerom na sever okolo Turnianskej rale, mení smer na juhozápad a pokračuje severozápadne okrajom pasienkov až k Šoltýskemu potoku. Od sútoku prítokov Šoltýskeho potoka pokračuje účelovou komunikáciou severozápadným smerom 600 m. Na križovatke účelových ciest odbočuje juhozápadným smerom k intravilánu. Obchádza intravilán Oravskej Polhory, pokračuje okolo štátnej cesty až po križovatku štátnych ciest, ďalej vedie okolo štátnej cesty smerom k hraničnému priechodu cca 700 m. Za mostom ponad bezmenný prítok Plšetnice sa otáča smerom na juhovýchod a vedie pozdĺž potoka Plšetnica, na sútoku s Polhorankou pokračuje pozdĺž Polhoranky cca 2,5 km. Pri moste ponad Polhoranku odbočuje po ceste smerom na juhovýchod okolo areálu Roľníckeho družstva v Oravskej Polhore a ďalej po účelovej komunikácii až do Sihelného. Na križovatke účelových ciest pod Zoborskou roľou odbočuje severozápadne okolo účelovej komunikácie, obchádza intravilán zo severnej a severozápadnej strany, stáča sa na juhovýchod po účelovej komunikácii, prerezáva prítok Sihelnianskeho potoka a účelovými komunikáciami obchádza mozaiky ornej pôdy a trvalých trávnych porastov, prerezáva ďalší prítok Sihelnianskeho potoka, pokračuje účelovou komunikáciou južným smerom a napája sa na účelovú komunikáciu ponad potok Hájka. Na mieste, kde sa vlieva potok Hájka do Sihelnianskeho potoka, pokračuje popod Sihelniansky potok a ďalej pozdĺž Polhoranky až po most na štátnej ceste v Zubrohlave.

Námestovo – Klin

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína na rozhraní katastrov Námestovo a Klin, na mieste, kde sa vlieva Červený potok do Michalovky. Vedie severozápadným smerom po Červenom potoku na starú Klinskú cestu a tou pokračuje k intravilánu obce Klin. Obchádza intravilán obce z južnej strany a pretína štátnu cestu medzi Zubrohlavou a Námestovom, pokračuje po katastrálnej hranici obce Klin severným a severozápadným smerom až po komplexy lesných porastov pod Grapou. Spája výklenky lesných porastov, nasleduje po existujúcich účelových komunikáciách, ktoré vedú k intravilánu. Obchádza intravilán zo severnej strany a pokračuje účelovou komunikáciou smerujúcou na Brestovku. Na okraji lesných porastov mení smer a prechádza okrajom lesa na križovatku účelových komunikácií pod Brestovkou. Odtiaľ pokračuje okolo spevnenej účelovej komunikácie z Brestovky do Námestova cca 3 km, na križovatke s prístupovou lesnou komunikáciou odbočuje severozápadne k lesu, pokračuje okrajom lesného porastu smerom na západ, obchádza záhradkárske osady a ďalej vedie okolo bezmenného potôčika, ktorý sa vlieva do vodnej nádrže Orava. Na mieste, kde prerezáva štátnu cestu (Námestovo – Oravská Jasenica), odbočuje východným smerom okolo štátnej cesty. Na hranici intravilánu pokračuje okrajom vodnej nádrže Orava, pri ústí Michalovky do vodnej nádrže Orava pokračuje pozdĺž Michalovky smerom na sever, prerezáva štátnu cestu a uzatvára hranicu pri ústí Červeného potoka do Michalovky.

Oravské Veselé

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína na juhu katastra pri moste ponad potok Rakovec, ktorý ústi do Veselianky. Na východnej strane vedie cca 100 m okolo brehového porastu Veselianky, pokračuje pozdĺž vodného toku po ústie potoka Mútnik. Tu sa odkláňa a pokračuje okrajom vodného toku Mútnik alebo jeho existujúcimi brehovými porastmi až k jeho pramenisku, ktoré pretína poľná účelová komunikácia. Touto komunikáciou pokračuje na sever k okraju lesných porastov, okrajom lesných porastov na západ, pretína potok Veselianka a štátnu cestu. Pokračuje 100 m smerom na juh okolo štátnej cesty, obchádza rozptýlenú domovú výstavbu zo severnej strany a nadväzuje na účelovú komunikáciu smerujúcu k lesu. Okrajom lesa pokračuje na juhozápad, stáča sa po brehovom poraste Hlbokého potoka smerom na juh až po Nižnú Šoltýsku pod Galvanovým vrchom, kde odbočuje východne k bezmennému prítoku potoka Mútňanka. Jeho brehovým porastom pokračuje k potoku Mútňanka a 200 m potokom Mútňanka smerom na východ k intravilánu. Obchádza intravilán, pretína štátnu cestu spájajúcu Oravské Veselé a Mútne, pokračuje hranicou intravilánu a ďalej po poľnej účelovej komunikácii smerujúcej na Sochov vrch juhozápadným smerom. Z tejto účelovej komunikácie sa odkláňa okrajom lesného porastu na juhovýchod a vytvára spojnicu medzi rozptýlenými lesnými porastmi na západnom svahu nad intravilánom obce Oravské Veselé až po potok Lopatov. Týmto potokom pokračuje na východ po miesto, kde pretína účelovú komunikáciu, ktorá vedie k lesným porastom nad potokom Rakovec. Z tejto komunikácie pokračuje okrajom lesných porastov, nadväzuje na brehový porast potoka Rakovec a uzatvára hranicu vo východiskovom bode (most nad potokom Rakovec).

Mútne

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie, ktorého hranica sa začína pri ústí Hlbokého potoka do Veselianky, pokračuje smerom na sever okolo brehových porastov Hlbokého potoka (cca 200 m), odbočuje na západ rozdelením trvalých trávnych porastov medzi Nižnou Šoltýskou a Glovníkovou po poľnú účelovú komunikáciu vedúcu k areálu Roľníckeho družstva, Mútne. Touto cestou pokračuje na juh, pretína Javorový potok a okrajom brehových porastov smeruje severozápadne až ku križovatke účelových komunikácií pod Rypákovým hŕbkom. Po poľnej účelovej komunikácii asi 200 m severozápadným smerom sa napája na pravostranný brehový porast potoka Práčka, ktorý sa vlieva do Mútňanky. Približne 700 m nad intravilánom Mútňanská Píla sa hranica odkláňa na poľnú účelovú komunikáciu západne od potoka Práčka. Hranica obchádza severozápadnú stranu intravilánu a pokračuje brehovým porastom Mútňanky cca 1,5 km smerom na juh po areál hospodárskeho dvora Roľníckeho družstva, Mútne. Obchádza tento areál, pretína štátnu cestu medzi Mútňanskou Pílou a Mútňanským Duľovom, pokračuje severne cca 50 m okolo štátnej cesty k vedľajšej komunikácii vedúcej k Blahútovmu grúňu. Spod Blahútovho grúňa smeruje k južnému okraju intravilánu Mútne po poľnej účelovej komunikácii cca 1 km, odbočuje k brehovému porastu bezmenného prítoku potoka Kalinianka, odtiaľ sa vracia späť po poľnej účelovej komunikácii pod Sochov vrch a okrajom lesného porastu severným smerom k intravilánu. Obchádza intravilán, ďalej vedie okolo štátnej cesty smerom do Oravského Veselého cca 200 m, prerezáva štátnu cestu a prechádza okolo pravostranného brehového porastu Veselianky smerom na sever. Prerezaním Veselianky a ľavostranného brehového porastu pokračuje okolo spevnenej cesty ponad Holkov mlyn k ústiu Hlbokého potoka do Veselianky.

Breza

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom pri štátnej ceste Breza – Mútne v severozápadnej časti parcely číslo 1109. Hranica pokračuje lokalitou Rypáky až cez severnú časť zastavaného územia okolo lokality Jamy. Prechádza na juhovýchod zastavanou časťou, ďalej pokračuje lokalitou Pod horou juhozápadným smerom až po rieku Biela Orava a následne ľavým brehom rieky Biela Orava na západ po odbočku štátnej cesty na Mútne. Ľavým okrajom štátnej cesty Breza – Mútne pokračuje k východiskovému bodu.

Zákamenné

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom na ľavom brehu rieky Novoťanka na konci obce Zákamenné smerom na Novoť v severozápadnom rohu parcely číslo 151. Postupuje na východ a následne na sever hranicou intravilánu, prechádza štátnou cestou a točí sa na juh stále hranicou intravilánu až po most cez Novoťanku. Pokračuje pravým brehom rieky Novoťanka v smere toku na juh, prechádza cez rieku a pokračuje hranicou intravilánu na juh cez pasienky po katastrálnej hranici území Zákamenné – Krušetnica až ku katastrálnemu územiu Lomnej. Pokračuje katastrálnou hranicou Lomná – Zákamenné a ďalej pozdĺž rieky Biela Orava severným až severozápadným smerom. Odbočuje na cestu za družstvom, jej západnou časťou pokračuje na sever k štátnej ceste. Následne smeruje južným okrajom štátnej cesty na východ. Prerezáva štátnu cestu, točí sa na sever a pokračuje účelovými komunikáciami parcely číslo 3091/22 a 5896. Následne sa odkláňa poľnými účelovými komunikáciami severozápadne až severne okolo lokality Úradníkov grúň pod Oselné a Fedorov vrch. Odkláňa sa na západ a hranicou intravilánu pokračuje na sever ľavou stranou potoka Klinianka, hranicou intravilánu na severozápad až k hranici katastrálneho územia Novoť. Postupuje na juhozápad po hranici intravilánu. Pri bezmennom potoku sa točí na severovýchod, lúkami vedie južným smerom a pokračuje pravým brehom potoka Klinianka. Postupuje účelovou komunikáciou cez lokalitu Mravčiakov vrch, zaberá Kalváriu a pokračuje poľnou účelovou komunikáciou na východ. Obchádza severne okolo kostola a cintorína a ďalej vedie ľavou stranou rieky Novoťanka po most cez Novoťanku. Pri moste sa točí na západ, potom na sever a vedie okrajom lúk až po intravilán obce, kde prechádza ľavým brehom rieky Novoťanka do východiskového bodu.

Krušetnica

Z chránenej krajinnej oblasti sa vyčleňuje vnútorné územie ohraničené východiskovým bodom pri štátnej ceste Breza – Zákamenné a rieke Biela Orava v severovýchodnej časti intravilánu obce. Hranica smeruje na juhozápad južnou časťou parcely číslo 868 a ľavým brehom rieky Biela Orava proti toku rieky postupne na západ až severozápad. Prechádza cez štátnu cestu Krušetnica – Lomná a pokračuje severozápadne hranicou intravilánu. V západnej časti intravilánu sa točí na východ a postupuje hranicou intravilánu až na jeho severozápadnú časť, kde znova prechádza cez štátnu cestu Krušetnica – Zákamenné a vedie jej severným okrajom na východ až po východiskový bod do Krušetnice.

II. VYMEDZENIE ZÓN CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI

Zóny chránenej krajinnej oblasti sú vymedzené v teréne podľa katastrálnych máp so stavom nehnuteľností k 1. októbru 2002 a podľa lesníckych organizačných máp so stavom k 1. januáru 1995, 1. januáru 1997 a k 1. januáru 2001 v mierke 1 : 25 000, z ktorých bola hranica zón prenesená do Základných máp v mierke 1 : 50 000 týchto nomenklatúr:

26-14 Oravská Lesná,

26-21 Babia hora,

26-23 Námestovo,

26-24 Suchá Hora,

26-32 Dolný Kubín,

26-41 Trstená.

Výmera sa uvádza podľa stavu katastra nehnuteľností.

Zóna A

Babia hora

Nachádza sa v katastrálnom území Oravská Polhora, okres Námestovo. Zaberá lesné porasty číslo 241, 242a, 242b, 243, 244, 245, 246, 247, 248a, 248b, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261a, 261b, 262a, 262b, 262c a ostatné lesné plochy číslo 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 a 76 Lesného hospodárskeho celku Zubrohlava.

Celková výmera je 503,9 ha.

Pilsko

Nachádza sa v katastrálnych územiach Mútne, Námestovské Pilsko a Oravské Veselé, okres Námestovo. Zaberá tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa:

a) Lesný hospodársky celok Lokca – lesné porasty číslo 252, 253a, 253b, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262a, 266b, 267b, 268b, 272, 273a, 273b, 273c, 273d a ostatné lesné plochy číslo 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,

b) Lesný hospodársky celok Námestovo - lesné porasty číslo 329, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369a, 369b, 369c, 370, 371a, 371b a ostatnú lesnú plochu číslo 114,

c) Lesný hospodársky celok Oravská Polhora - lesné porasty číslo 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324a, 324b, 325a.

Celková výmera je 706,0 ha.

Spálený grúnik

Nachádza sa v katastrálnom území Mútne, okres Námestovo. Zaberá lesný porast číslo 370a a časti lesných porastov číslo 369 a 372a Lesného hospodárskeho celku Lokca.

Celková výmera je 52,6 ha.

Celková výmera zóny A je 1 263 ha.

Zóna B

Babia hora

Nachádza sa v katastrálnom území Oravská Polhora, okres Námestovo. Predstavuje ochranné pásmo zóny A. Zaberá tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa:

a) Lesný hospodársky celok Oravská Polhora - lesné porasty číslo 114, 115a, 115b, 115c, 115d, 115e, 164, 165a, 165b, 166a, 166b, 167a, 167b, 168a, 168b, 168c, 169, 171 (časť) a ostatné lesné plochy číslo 97, 98, 99 (časť),

b) Lesný hospodársky celok Zubrohlava – lesné porasty číslo 208c, 208d, 208e, 209a, 209b, 210, 230, 231, 232, 233a, 233b, 234a, 234b, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 263, 264, 265, 266, 282, 283, 310a, 310b, 311 a ostatné lesné plochy číslo 60, 61, 62, 63, 65 (časť), 66, 67, 68, 79.

Celková výmera je 468,7 ha.

Pilsko

Nachádza sa v katastrálnych územiach Mútne, Námestovské Pilsko a Oravské Veselé, okres Námestovo. Predstavuje ochranné pásmo okolo zóny A. Zaberá tieto jednotky priestorového rozdelenia lesa:

a) Lesný hospodársky celok Lokca - lesné porasty číslo 213a, 213b, 240, 241 (časť), 242, 249, 250, 251, 262b, 262c, 263a, 263b, 264, 265, 266a, 266c, 267a, 267c, 268a, 269, 270, 271a, 271b, 274a, 274b, 275a (časť), 275b, 275c, 276a, 276b, 277a, 277b, 277c, 277d, 278, 279a, 279b, 279c, 280a, 280b, 280c, 307, 333, 339b, 339c, 339d a ostatnú lesnú plochu číslo 78,

b) Lesný hospodársky celok Námestovo - lesné porasty číslo 327, 328, 330, 331, 357a, 358, 359a, 359b, 360, 361, 362a, 362b, 372, 373, 374, 375, 376a, 376b, 377a, 386b, 387, 388, 389, 390 a ostatnú lesnú plochu číslo 113 (časť),

c) Lesný hospodársky celok Oravská Polhora – lesné porasty číslo 316, 317, 325b, 326, 327, 328.

Celková výmera je 606,8 ha.

Spálený grúnik

Nachádza sa v katastrálnom území Mútne, okres Námestovo. Zaberá lesný porast číslo 371 Lesného hospodárskeho celku Lokca, ktorý sa nachádza približne v strede zóny A.

Celková výmera je 1,7 ha.

Mútňanské rašelinisko

Nachádza sa v katastrálnom území Mútne, okres Námestovo, na pravom brehu alúvia Mútňanky. Zaberá parcelu číslo 2122 (ostatné plochy).

Celková výmera je 14,1 ha.

Beňadovské rašelinisko

Nachádza sa v katastrálnych územiach Beňadovo a Breza, okres Námestovo, na ľavom brehu alúvia Mútňanky. Zaberá časť parcely číslo 525, k. ú. Beňadovo (orná pôda), a časť parcely číslo 1162, k. ú. Breza (trvalé trávne porasty).

Celková výmera je 9,5 ha.

Očkajka

Nachádza sa v katastrálnom území Hruštín, okres Námestovo. Zaberá lesné porasty číslo 30, 31, 32 Lesného hospodárskeho celku Paráč.

Celková výmera je 38,5 ha.

Puchmajerovej jazierko a okolie

Nachádza sa v katastrálnom území Kubínska hoľa, okres Dolný Kubín. Zaberá lesné porasty číslo 486b, 487a a ostatné lesné plochy číslo 110, 111, 112, 113 Lesného hospodárskeho celku Oravský Podzámok.

Celková výmera je 40,8 ha.

Tisovnica

Nachádza sa v katastrálnom území Oravská Polhora, okres Námestovo. Zaberá lesné porasty číslo 216a, 216b a 216c Lesného hospodárskeho celku Oravská Polhora.

Celková výmera je 15,2 ha.

Slaná voda

Nachádza sa v katastrálnom území Oravská Polhora, okres Námestovo. Zaberá parcely číslo 21318, 21321, 21322, 21323, 21324, 21325 (lesné pozemky), 21317/1, 21317/2, 21320, 21327 (časť, trvalé trávne porasty) a 21319 (orná pôda).

Celková výmera je 108,2 ha.

Rabčické bory

Nachádza sa v katastrálnom území Rabčice, okres Námestovo. Zaberá lesné porasty číslo 162a, 162b (časť), 198a, 198b a inú lesnú plochu číslo 43 Lesného hospodárskeho celku Zubrohlava.

Celková výmera je 40,7 ha.

Ťaskovka

Nachádza sa v katastrálnom území Klin, okres Námestovo. Zaberá parcelu číslo 1255/2 (trvalé trávne porasty).

Celková výmera je 0,7 ha.

Klinské rašelinisko

Nachádza sa v katastrálnom území Klin, okres Námestovo. Zaberá parcely číslo 1320 (ostatné plochy) a 1319/2 (trvalé trávne porasty).

Celková výmera je 15,3 ha.

Vtáčí ostrov

Nachádza sa v katastrálnom území Slanica, okres Námestovo. Zaberá časť parcely číslo 102/1 (vodná plocha).

Celková výmera je 2,7 ha.

Vodná nádrž Orava

Nachádza sa v katastrálnych územiach Bobrov a Slanica, okres Námestovo, a Oravské Hámre, Osada, Trstená, Ústie nad priehradou, okres Tvrdošín. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Bobrov – parcely číslo 4574 a 4576 (vodná plocha),

b) k. ú. Slanica - parcela číslo 102/1 (časť, vodná plocha),

c) k. ú. Oravské Hámre – parcely číslo 22 (časť, lesný pozemok), 25, 26 (vodná plocha),

d) k. ú. Osada – parcely číslo 29 (časť, lesný pozemok), 41 (časť, vodná plocha),

e) k. ú. Trstená – parcela číslo 15028 (vodná plocha),

f) k. ú. Ústie nad Priehradou – parcela číslo 260 (časť, vodná plocha).

Celková výmera je 1 586,6 ha.

Surdíky

Nachádza sa v katastrálnom území Trstená, okres Tvrdošín. Zaberá lesné porasty číslo 25, 26a, 28, 29, 30, 31 a ostatné nelesné plochy číslo 13 a 19 Lesného hospodárskeho celku Trstená.

Celková výmera je 158,5 ha.

Jelešňa

Nachádza sa v katastrálnych územiach Hladovka, Liesek, Oravské Hámre, Osada a Trstená, okres Tvrdošín. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Hladovka – parcely číslo 1067, 1068 (vodná plocha),

b) k. ú. Liesek – parcely číslo 1479, 1488 (vodná plocha),

c) k. ú. Oravské Hámre – parcely číslo 23, 24 (vodná plocha),

d) k. ú. Osada – parcely číslo 38, 39, 40 (vodná plocha),

e) k. ú. Trstená – parcely číslo 14371/2 (časť, trvalé trávne porasty), 13977/3 (časť), 14390, 14391 (vodná plocha).

Celková výmera je 21,5 ha.

Sosnina

Nachádza sa v katastrálnom území Hladovka a Suchá Hora, okres Tvrdošín. Zaberá lesné porasty číslo 122a, 122b, 122c, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133a, 133b, 134, 135a, 135b a ostatné lesné plochy číslo 47, 48, 49 Lesného hospodárskeho celku Oravice.

Celková výmera je 224,0 ha.

Rudné

Nachádza sa v katastrálnom území Suchá Hora, okres Tvrdošín. Zaberá časť parcely číslo 1162 (ostatná plocha).

Celková výmera je 2,0 ha.

Celková výmera zóny B je 3 356 ha.

Zóna C

Oravské Beskydy

Nachádza sa v katastrálnych územiach Mútne, Námestovské Pilsko, Novoť, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé a Zákamenné, okres Námestovo. Zasahuje do Lesného hospodárskeho celku Zubrohlava, Námestovo, Lokca a Zákamenné.

Celková výmera je 11 434,6 ha.

Územie je vymedzené týmto opisom hranice:

Východiskový bod hranice je na severozápadnom okraji katastrálneho územia Rabčice, v priesečníku hraníc katastrálnych území Rabčice, Oravská Polhora a štátnej hranice s Poľskou republikou, pri hraničnom kameni III/75 v lokalite Pod Palkošom. Z tohto bodu hranica pokračuje štátnou hranicou severným a východným smerom až na hranicu katastrálnych území Oravská Lesná – Nová Bystrica. Potom hranica pokračuje južným smerom rozhraním katastrálnych území až po križovatku s miestnou komunikáciou Oravská Lesná – Demänová – Vychylovka. Ďalej pokračuje východným smerom okrajom komunikácie po križovatku s lesnou úvraťovou železnicou Vychylovka – Tanečník. Potom hranica ide severným okrajom pozemku železnice až po križovatku s Juríkovým potokom v osade Tanečník. Od tohto bodu hranica pokračuje východným smerom stredom koryta toku (rozhraním katastrálnych území Oravská Lesná – Zákamenné). V lokalite Pod Klutkou (za lesným porastom číslo 360 Lesného hospodárskeho celku Zákamenné) hranica križuje miestnu komunikáciu Tanečník – Ustrig a napája sa na účelovú lesnú komunikáciu Pod Klutkou – Breznická – Pod Hôrkou – alúvium Zásihlianky. Vedie východným okrajom komunikácie až po napojenie na dolinovú účelovú lesnú komunikáciu v alúviu toku Zásihlianka severozápadne od obce Zákamenné (časť Oravice). Ďalej hranica pokračuje východným okrajom koryta toku až na okraj lesného komplexu. Od tohto bodu hranica ide severovýchodným smerom okrajom lesa až po východný okraj obce Novoť (horáreň Veľký kopec), križuje tok Klinianky a pokračuje účelovou komunikáciou severovýchodným smerom. Pod Malým kopcom sa hranica opäť napája na okraj lesa. Potom pokračuje okrajom lesa západne a severne od obce Novoť a západne od obce Mútne až po lokalitu Mútňanská Píla, kde obchádza Mútňanské rašelinisko, križuje tok Mútňanky a severozápadne od časti obce Mútne – Mútňanská Píla sa napája na účelovú lesnú komunikáciu v alúviu Mútňanky. Hranica pokračuje východným okrajom účelovej lesnej komunikácie až po dolinu Bystrý potok. Potom pokračuje severným okrajom účelovej lesnej komunikácie Krušetnický bor – Pod Minčolom – Vajdovky – Oravské Veselé až po ústie doliny Randová, odkiaľ pokračuje severovýchodným smerom (rozhraním lesných porastov číslo 339, 341, 343, 349 a 342, 344, 347, 348 Lesného hospodárskeho celku Námestovo) po dotyk s účelovou lesnou komunikáciou v doline toku Veselianka, severne od obce Oravské Veselé. Ďalej hranica pokračuje severným a severovýchodným smerom cez Panskú hoľu a Ingery. Pod lokalitou Sihelská hoľa (v ostrej pravotočivej zákrute) sa hranica odkláňa od cesty južným smerom a pokračuje bezmenným ľavostranným prítokom Ľudmovky a stredom koryta toku Plšetnica (katastrálna rozhranica obcí Oravská Polhora a Sihelné) až po sútok Plšetnice s Hlinickým potokom, západne od obce Oravská Polhora. Hranica potom ide západným smerom severným okrajom Hlinického potoka, križuje štátnu cestu Oravská Polhora – hraničný priechod Oravská Polhora – Korbielów až po dotyk s lesnými porastmi. Ďalej pokračuje severovýchodným smerom okrajom lesných porastov až po miestnu komunikáciu na severnom okraji obce Oravská Polhora – časť Polhorská Píla. Hranica potom ide severným smerom súbežne s komunikáciou až po križovatku s účelovou lesnou komunikácou smerom na Kohútovu dolinu. Ďalej pokračuje severným okrajom komunikácie až po koniec areálu Drevoindustrie, kde sa odkláňa juhozápadným smerom, prechádza okolo územia rašeliniska Polhorská Píla a opäť sa vracia ku komunikácii. Severným okrajom komunikácie prechádza cez Jasenickú hoľu do doliny toku Vonžovec. Následne pokračuje južným smerom východným okrajom účelovej lesnej komunikácie Vonžovec – Slaná Voda až po križovatku ciest východne od Rabčickej hole pri Slanej Vode. Potom hranica vedie východným smerom severným okrajom účelovej lesnej komunikácie Vonžovec – Roveň (Hviezdoslavova horáreň) – Pod Palkočom až po lesný sklad na konci spevnenej komunikácie v lokalite Pod Palkočom. Potom hranica obchádza lesný sklad a napája sa na hranicu medzi katastrálnymi územiami Oravská Polhora a Rabčice. Pokračuje katastrálnou hranicou severovýchodným smerom až po štátnu hranicu do východiskového bodu pri hraničnom kameni III/75.

Alúvium Mútňanky

Nachádza sa v katastrálnych územiach Mútne, Beňadovo, Breza, Krušetnica, okres Námestovo. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Beňadovo – parcely číslo 517, 526, 527, 534 (trvalé trávne porasty), 523, 525 (časť), 533 (orná pôda), 528, 531/1, 531/2, 532, 535 (ostatné plochy), 529, 530, 557 (zastavané plochy), 563 (vodné plochy),

b) k. ú. Breza – parcely číslo 1036, 1041, 1133, 1134, 1142, 1146, 1147, 1152, 1154, 1155, 1157, 1162 (časť, trvalé trávne porasty), 1040, 1042, 1044, 1132, 1136, 1137, 1161, 1163, 1164, 1165 (orná pôda), 1037/1, 1038, 1039, 1323, 1326, 1334, 1358 (zastavané plochy), 1043, 1138, 1139, 1151, 1153, 1156, 1158, 1159, 1160 (ostatné plochy), 1417 (časť), 1418 (vodné plochy), 1037/2 (záhrady),

c) k. ú. Mútne – parcely číslo 1423/1, 1423/3, 1423/4, 1423/5, 1423/6, 2203 (lesné pozemky), 1421, 2001, 2005, 2007, 2014, 2044, 2047, 2048, 2049, 2090, 2091, 2094/1, 2094/2, 2096, 2098/2, 2099, 2103, 2124, 2125, 2202 (ostatné plochy), 1422, 1423/2, 2098/8 (zastavané plochy), 2097/1, 2100 (orná pôda), 2097/2, 2121, 2123 (trvalé trávne porasty), 2194, 2584 (vodné plochy),

d) k. ú. Krušetnica – parcely číslo 956, 872, 952, 1000, 1004, 1013/1, 1013/2, 1097 (lesné pozemky), 957, 958, 946 (trvalé trávne porasty), 763, 1093, 1095 (vodné plochy), 1088, 1096 (ostatné plochy).

Celková výmera je 167,7 ha.

Paráč

Nachádza sa v katastrálnych územiach Hruštín, Lomná a Oravská Lesná, okres Námestovo. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Hruštín – parcely číslo 1527/3, 1527/11, 1527/12, 1527/13, 1526/2, 1526/3, 1526/6, 1526/7, 1526/8, 1527/1 (trvalé trávne porasty), 1526/1, 1527/4 (časť), 1616 (časť), 1617 (časť), 1618 (časť), 1619, 1620, 1621, 1622, 1623 (lesné pozemky), 1527/2, 1527/5, 1527/10, 1576 (zastavané plochy),

b) k. ú. Lomná – parcely číslo 12809, 12810/1 (časť), 12811 (lesné pozemky), 12811 (trvalé trávne porasty), 12879 (časť), 12880, 12881 (vodné plochy), 12889 (ostatné plochy),

c) k. ú. Oravská Lesná – parcely číslo 11904 (časť), 11908, 11910/1 (časť), 11912, 11938/1 (časť), 11946, 11947/1, 11949, 11950, 11954 (časť, lesné pozemky), 11912, 11947/2 (časť, trvalé trávne porasty), 17133, 17134 (časť), 17135 (časť, vodné plochy).

Celková výmera je 1 387,4 ha.

Minčol

Nachádza sa v katastrálnych územiach Kubínska hoľa, okres Dolný Kubín, a Hruštín, okres Námestovo. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Hruštín – parcely číslo 1589 (časť) a 1590 (časť, lesné pozemky),

b) k. ú. Kubínska hoľa – parcely číslo 8 (časť) a 10 (časť, lesné pozemky), 14/1 (trvalé trávne porasty).

Celková výmera je 178,1 ha.

Veselské hájky

Nachádza sa v katastrálnom území Oravská Jasenica, okres Námestovo. Zaberá parcelu číslo 2684 (ostatné plochy, trvalé trávne porasty, orná pôda).

Celková výmera je 6,8 ha.

Pri Ťaskovke

Nachádza sa v katastrálnom území Klin, okres Námestovo. Zaberá parcely číslo 1369 (časť), 1376, 1377 (lesné pozemky) a 1255/1 (časť, trvalé trávne porasty).

Celková výmera je 5,6 ha.

Pri Klinskom rašelinisku

Nachádza sa v katastrálnom území Klin a Slanica, okres Námestovo. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Klin – parcely číslo 1318/1 (časť, orná pôda), 1319/1 (trvalé trávne porasty),

b) k. ú. Slanica – parcely číslo 32/1 (časť), 33/3, 33/6, 34/1, 35 (trvalé trávne porasty), 34/2 (ostatné plochy), 99 (časť, vodné plochy).

Celková výmera je 41,2 ha.

Slanický ostrov a okolie

Nachádza sa v katastrálnom území Slanica, okres Námestovo. Zaberá parcely číslo 1 (zastavaná plocha), 2 (ostatná plocha) a časť parcely číslo 102/1 (vodná plocha).

Celková výmera je 14,5 ha.

Kriváň, ochranný lesný pás vodnej nádrže Orava – sever

Nachádza sa v katastrálnych územiach Trstená a Ústie nad Priehradou, okres Tvrdošín, a Bobrov, Klin, Slanica a Zubrohlava, okres Námestovo. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Bobrov – parcely číslo 1190/1, 3800, 3824, 4141 (lesné pozemky), 3825 (časť, trvalé trávne porasty), 4566/3 (vodné plochy),

b) k. ú. Slanica – parcely číslo 39, 40, 49/1, 49/2, 50, 72, 73, 74, 75 (lesné pozemky), 81 (časť, zastavaná plocha), 97/1 (časť, vodné plochy),

c) k. ú. Trstená – parcely číslo 14434, 14437, 14440, 14796, 15029 (lesné pozemky), 14716/2, 14716/3, 14716/4, 14716/5 (orná pôda), 14432, 14433, 14435, 14436/1, 14436/2, 14438, 14439, 14716/1, 14716/6, 14716/7, 14716/8, 14716/9, 14797, 14798 (trvalé trávne porasty), 14384, 14447, 14448 (vodné plochy), 14436/3, 14441, 14442/1, 14442/2 (zastavaná plocha),

d) k. ú. Ústie nad Priehradou – parcely číslo 223, 224/14, 224/18, 224/19, 224/20, 224/21, 224/22, 224/23, 224/24, 224/25, 224/26, 224/27, 224/28, 224/29, 224/30, 224/ 31, 224/32, 224/33, 224/34, 224/35, 224/36, 224/37, 224/38, 224/39, 224/40, 224/41, 224/42, 224/43, 224/44, 224/45 (lesné pozemky), 224/16 (trvalé trávne porasty), 224/1, 224/15, 224/17 (zastavaná plocha).

Celková výmera je 720,9 ha.

Alúvium Jelešnej, ochranný lesný pás Oravskej priehrady – východ

Nachádza sa v katastrálnom území Oravské Hámre, Osada a Trstená, okres Tvrdošín. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Oravské Hámre – parcely číslo 13, 14, 15, 16, 18, 22 (časť, lesné pozemky), 17 (ostatné plochy), 19 (časť), 21 (časť, zastavaná plocha),

b) k. ú. Osada – parcely číslo 1/1, 25 (časť), 26, 27, 28, 29 (časť, lesné pozemky), 7 (časť), 8 (orná pôda), 9/1 (časť), 9/2, 9/3 (trvalé trávne porasty), 9/4 (časť, vodné plochy), 1/2, 1/3, 32 (časť), 33 (zastavaná plocha),

c) k. ú. Trstená – parcely číslo 14041 (časť), 14054, 14380, 15030 (lesné pozemky), 13959, 13990 (ostatné plochy), 13951/1, 13961/1, 13961/2, 13971/1, 13973, 13974/1, 13974/2, 13975, 13977/1, 13977/2, 13977/4, 13985/1, 14007/1, 14007/3, 14007/4, 14371/2 (časť), 14371/3, 14472, 14475, 14495, 14496, 14497, 14498, 14499 (trvalé trávne porasty), 13704/2 (časť), 13971/2, 13971/3, 13977/3 (časť), 13985/2, 14007/2, 14045/1, 14045/2, 14377, 14387, 14389, 14393/2 (vodné plochy).

Celková výmera je 275,0 ha.

Páleniská a Jedliny

Nachádza sa v katastrálnom území Liesek a Trstená, okres Tvrdošín. Zaberá tieto parcely:

a) k. ú. Liesek – parcely číslo 1169/2 (lesné pozemky), 1165/3, 1173/3, 1178/3, 1323/4 (ostatné plochy), 1173/4 (trvalé trávne porasty), 1478/2 (vodné plochy),

b) k. ú. Trstená – parcely číslo 13255/4 (ostatné plochy), 13950/3 (trvalé trávne porasty), 14393/3 (vodné plochy).

Celková výmera je 114,2 ha.

Hladovské a Suchohorské bory

Nachádza sa v katastrálnych územiach Hladovka a Suchá Hora, okres Tvrdošín. Zaberá lesné porasty číslo 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 a ostatné lesné plochy číslo 50 a 51 Lesného hospodárskeho celku Oravice.

Celková výmera je 429,3 ha.

Rudné

Nachádza sa v katastrálnom území Suchá Hora, okres Tvrdošín. Zaberá časť parcely číslo 1162 (ostatné plochy).

Celková výmera je 17,8 ha.

Celková výmera zóny C je 14 793 ha.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.