Vyhláška č. 258/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

(v znení č. 217/2007 Z. z.)

Čiastka 128/2003
Platnosť od 25.07.2003
Účinnosť od 01.06.2007
Literatúra 1
Redakčná poznámka

s výnimkou § 5 ods. 5 a § 6 ods. 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

258

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

zo 7. júla 2003,

ktorou sa vykonáva zákon o environmentálnom označovaní výrobkov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 5 ods. 10, § 8 ods. 11 a § 9 ods. 12 zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní produktov ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a) určovaní skupín produktov a podskupín produktov a osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky,

b) podmienkach používania národnej environmentálnej značky vrátane odôvodnených prípadov,1)

c) určovaní a platení úhrad a o ich možnom znížení a o používaní prostriedkov z úhrad.

§ 2

(1) Návrh na určenie skupiny produktov a podskupiny produktov môžu podať zainteresované strany, najmä výrobca, dovozca, spotrebiteľ, štátne orgány a organizácie a iné odborné inštitúcie.

(2) Na určenie a odôvodnenie výberu skupiny produktov z hľadiska vplyvu na životné prostredie poverená právnická osoba2) zabezpečí podľa všeobecných podmienok3) vypracovanie návrhu skupiny produktov (ďalej len „technická správa“).

(3) Vypracovanie technickej správy zabezpečí poverená právnická osoba v spolupráci s autorizovanými osobami a akreditovanými osobami,4) výskumnými ústavmi, univerzitnými vysokými školami alebo inými odbornými inštitúciami.

(4) Technická správa obsahuje najmä

a) profil príslušného odvetvia (priemyslu, služieb), najmä celkový objem výroby a spotreby a súčasný stav sortimentu produktov v navrhovanej skupine produktov, charakteristiku skupiny produktov, charakteristiku technológie výroby vrátane negatívnych faktorov a vplyvov na pracovné prostredie, vplyvov na jednotlivé zložky životného prostredia v rámci celého životného cyklu produktov, vlastnosti produktov a primerane aj ich obalu z hľadiska ich používania, ako aj možnej recyklácie alebo zneškodnenia po skončení ich užívania; v potrebnom rozsahu aj porovnanie rozdielov medzi jednotlivými výrobcami a technológiami používanými v Slovenskej republike a v zahraničí,

b) presné vymedzenie skupiny produktov, prípadne jej členenie na podskupiny,

c) vymedzenie základných odborných pojmov,

d) základné požiadavky a parametre, ktoré sú podmienkou uvedenia produktov z príslušnej skupiny produktov na trh,

e) špecifické požiadavky a parametre, ktoré odlišujú produkty s environmentálnou značkou od ostatných produktov v príslušnej skupine produktov, napríklad šetrenie prírodných zdrojov a energie, náhrada škodlivých látok v produkte, zmenšenie množstva odpadu na zneškodnenie, zníženie emisií alebo iných škodlivín, zvýšenie životnosti, bezpečnosti a zdravotnej bezchybnosti produktov; špecifické požiadavky a parametre sa ustanovia s prihliadnutím na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnuteľné.

(5) Technická správa je podkladom na určenie skupiny produktov a podskupiny produktov a na vypracovanie návrhu osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky (ďalej len „osobitné podmienky“).

§ 3

(1) Prípravu návrhu osobitných podmienok zabezpečuje poverená právnická osoba.

(2) Ustanovenie § 2 ods. 3 sa vzťahuje aj na prípravu návrhu osobitných podmienok.

(3) Návrh osobitných podmienok obsahuje najmä

a) úvodnú časť, ktorá vychádza z technickej správy a obsahuje najpodstatnejšie dôvody na určenie osobitných podmienok,

b) presné určenie skupiny produktov a podskupiny produktov,

c) jednoznačné vymedzenie základných odborných výrazov,

d) základné požiadavky z hľadiska úžitkových vlastností, bezpečnosti a zdravotnej bezchybnosti, ochrany spotrebiteľa a ochrany životného prostredia a technických noriem, ktorých splnenie je podmienkou uvedenia produktu na trh,

e) základné environmentálne požiadavky, ktoré odlišujú produkt s environmentálnou značkou od ostatných produktov s rovnakým účelom použitia, ktorých splnenie prispeje k zlepšeniu životného prostredia; ustanovia sa s prihliadnutím na súčasnú úroveň vedy a techniky tak, aby boli pre výrobcu alebo predávajúceho reálne dosiahnuteľné,

f) posudzovanie zhody vlastností produktov, spôsob overenia základných požiadaviek a základných environmentálnych požiadaviek a podľa potreby aj metódy a postupy, ktoré treba použiť pri tomto overovaní,

g) lehotu platnosti osobitných podmienok; nesmie byť dlhšia ako tri roky.

(4) Návrh osobitných podmienok poverená právnická osoba sprístupní verejnosti jeho uverejnením na svojej internetovej stránke a na internetovej stránke ministerstva počas 30 dní.

(5) Po vyhodnotení pripomienok verejnosti poverená právnická osoba predloží upravený návrh osobitných podmienok ministerstvu.

(6) Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa vzťahujú aj na aktualizáciu osobitných podmienok.

§ 4

Odôvodneným prípadom, keď možno používať národnú environmentálnu značku aj po skončení platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky, najviac počas šiestich mesiacov od skončenia platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky, je

a) zobrazenie tejto značky na zásobách produktov, ktoré sa nachádzajú u nadobúdateľa environmentálnej značky alebo u iného subjektu, a ak

1. ide o produkty, ktoré boli vyrobené pred skončením platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky,

2. dôvodom skončenia platnosti zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky nebolo porušenie zmluvných podmienok zo strany nadobúdateľa, a s tým spojený zánik zmluvy o používaní národnej environmentálnej značky spôsobom ustanoveným v zmluve,

b) skončenie platnosti zmluvy dátumom skončenia platnosti osobitných podmienok na udelenie národnej environmentálnej značky, a keď nadobúdateľ do troch mesiacov podá žiadosť o udelenie národnej environmentálnej značky podľa nových osobitných podmienok.

§ 5

(1) Pri určovaní výšky jednorazovej úhrady súvisiacej s náhradou nevyhnutných nákladov sa prihliada na časovú a vecnú náročnosť preskúmania žiadosti o udelenie národnej environmentálnej značky, na potenciál produktu na zlepšenie životného prostredia a na to, aby sa výškou úhrady nevytvárali prekážky na udelenie národnej environmentálnej značky.

(2) Jednorazová úhrada podľa odseku 1 sa zníži o 25 % žiadateľovi z rozvojovej krajiny.5) Znížená jednorazová úhrada nesmie byť nižšia ako minimálna výška úhrady.

(3) Ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky sa zníži o 25 % nadobúdateľovi národnej environmentálnej značky z rozvojovej krajiny.

(4) Ročná úhrada za používanie národnej environmentálnej značky sa zníži o 15 %, ak nadobúdateľom národnej environmentálnej značky je organizácia, ktorá

a) má vhodným spôsobom začlenenú starostlivosť o produkty s národnou environmentálnou značkou v príslušných prvkoch funkčného systému environmentálneho manažérstva, a to najmä v politike, cieľoch a programoch, operatívnom riadení prevádzky a v podmienkach monitorovania a merania,

b) preukáže plnenie podmienok systému environmentálneho manažérstva uvedených v písmene a) takým spôsobom, že ak ide o

1. organizáciu, ktorá má zavedený a certifikovaný systém environmentálneho manažérstva podľa slovenskej technickej normy,6) predloží ministerstvu kópiu protokolu z príslušného auditu vykonaného certifikačným orgánom,

2. organizáciu, ktorá je registrovaná v systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu podľa osobitného predpisu,7) predloží ministerstvu kópiu environmentálneho vyhlásenia alebo kópiu informácie o aktualizácii environmentálneho vyhlásenia, ktorého správnosť bola overená a platnosť potvrdená environmentálnym overovateľom.

(5) Odseky 1 až 4 sa vzťahujú aj na určenie a zníženie úhrad súvisiacich s používaním environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.

§ 6

(1) Jednorazovú úhradu v sume určenej ministerstvom žiadateľ zaplatí na účet ministerstva pred preverovaním splnenia osobitných podmienok.

(2) Každoročné úhrady za používanie národnej environmentálnej značky zaplatí nadobúdateľ na účet ministerstva v sume a spôsobom určenými v zmluve o používaní národnej environmentálnej značky.

(3) Použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s používaním národnej environmentálnej značky je účelovo viazané na činnosti spojené s fungovaním a propagáciou systému environmentálneho označovania produktov, na určovanie skupín produktov a osobitných podmienok, na preverovanie žiadostí o udelenie národnej environmentálnej značky, na kontrolu plnenia zmluvných podmienok a na projekty na propagáciu v súlade s podmienkami na verejné obstarávanie.

(4) Odseky 1 až 3 sa vzťahujú aj na platenie úhrad a na použitie prostriedkov z úhrad súvisiacich s používaním environmentálnej značky Európskeho spoločenstva.


§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 5 ods. 5 a § 6 ods. 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


László Miklós v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 8 ods. 3 písm. c) zákona č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov.

2) § 5 ods. 5 zákona č. 469/2002 Z. z.

3) § 3 zákona č. 469/2002 Z. z.

4) Napríklad § 11 a 22 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z., § 15 a 16 zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení zákona č. 413/2000 Z. z.

5) Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 728/2002 Z. z., ktorým sa vydáva Colný sadzobník.

6) STN EN ISO 14001 Systémy environmentálneho manažérstva. Špecifikácia s návodom na použitie.

7) § 18 zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.