Vyhláška č. 24/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Čiastka 13/2003
Platnosť od 31.01.2003
Účinnosť od 01.01.2015 do31.05.2021
Zrušený 170/2021 Z. z.
Rozhodnutia súdov 19
Redakčná poznámka

§ 9 ods. 1 písm. a) bod 14 nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ

OBSAH

24

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 9. januára 2003,

ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 7 ods. 8, § 17 ods. 2, § 24 ods. 22, § 33 ods. 1 a 5, § 34 ods. 4,§ 35 ods. 5 a 9, § 36ods. 2, § 41 ods. 15, § 42 ods. 15, § 43 ods. 5, § 47 ods. 10, § 51 ods. 8, § 52 ods. 5, § 54 ods. 23, § 55 ods. 9, § 56 ods. 8, § 72 ods. 9, § 74 ods. 5, § 80 ods. 2, § 95 ods. 4, § 97 ods. 1 a § 100 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“) a po dohode s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3, § 7 ods. 2 a § 37 zákona ustanovuje:


§ 1

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov (k § 6 ods. 3 zákona)

Zoznam biotopov európskeho významu, biotopov národného významu a prioritných biotopov je uvedený v prílohe č. 1.

§ 2

Zoznam inváznych druhov živočíchov a inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania (k § 7a ods. 4 a 5 a § 7b ods. 2 a 3 zákona)

(1) Zoznam inváznych druhov živočíchov a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Zoznam inváznych druhov rastlín a spôsoby ich odstraňovania sú uvedené v prílohe č. 2a.

§ 3

Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody a zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce (k § 7a ods. 1 a § 7b ods. 1 zákona)

(1) Zoznam nepôvodných druhov živočíchov, ktoré možno vypúšťať do voľnej prírody, je uvedený v prílohe č. 3.

(2) Zoznam nepôvodných druhov rastlín, ktoré možno sadiť alebo pestovať za hranicami zastavaného územia obce, je uvedený v prílohe č. 3a.

§ 4

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia (k § 17 ods. 2 zákona)

Zoznam druhov európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je uvedený v prílohe č. 4.

§ 5

Zoznam chránených rastlín a chránených živočíchov (k § 33 ods. 1 a 5 zákona)

(1) Zoznam chránených rastlín je uvedený v prílohe č. 5.

(2) Zoznam chránených živočíchov je uvedený v prílohe č. 6.

§ 6

Zoznam druhov vtákov, na ktoré sa nevzťahujú vybrané zákazy druhovej ochrany (k § 35 ods. 5 zákona)

Zoznam druhov vtákov, ktoré sa môžu držať, prepravovať, predávať, vymieňať alebo ponúkať na predaj alebo výmenu, ak boli nadobudnuté v súlade so zákonom, je uvedený v prílohe č. 8.

§ 7

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených rastlín (k § 34 ods. 4 zákona)

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených rastlín je komplexná ochrana ich biotopu a bezprostredného okolia. Za bezprostredné okolie rastliny sa považuje taký priestor, ktorý utvára základné podmienky na jej existenciu a do ktorého sa nemôže zasahovať bez toho, aby rastlina na takýto zásah nereagovala.

(2) Ochrana chránených rastlín zahŕňa

a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 45 ods. 1 písm. a), b) a e) zákona,

b) odumreté jedince, ich nadzemné a podzemné časti, najmä herbárové položky, preparáty rias a húb, sušené čajové drogy a iné jedince rastlín, ktorých nadzemné alebo podzemné časti boli v pôvodnom neopracovanom stave bez ich podstatnej zmeny použité najmä na účely výroby úžitkových umeleckých predmetov alebo destilátov,

c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,

d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)

e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených rastlín a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených rastlín a navrátenie vymiznutých chránených rastlín do ich biotopov.

§ 8

Podrobnosti o druhovej ochrane chránených živočíchov, o evidencii chorých, poranených, poškodených, uhynutých a náhodne odchytených alebo usmrtených chránených živočíchov a zoznam vybraných druhov chránených živočíchov, ktorých úhyn sa preukazuje (k § 35 ods. 9 zákona)

(1) Základom ochrany pôvodných druhov chránených živočíchov je ochrana ich jedincov v prirodzených biotopoch, najmä v bezprostrednom okolí miest ich rozmnožovania, zimného spánku, zhromažďovania sa. Za bezprostredné okolie sa považuje taký priestor, do ktorého zásah môže mať negatívny vplyv na ďalšiu existenciu živočícha.

(2) Ochrana chránených živočíchov zahŕňa

a) živé jedince a ich vývinové štádiá v prírodných populáciách a v zariadeniach uvedených v § 44 a § 45 ods. 1 písm. c) až e) zákona,

b) uhynuté a preparované jedince,

c) ochranu ich prirodzených a účelovo vytvorených biotopov,

d) ochranu pred nepovoleným nakladaním s nimi,2)

e) opatrenia starostlivosti o populácie chránených živočíchov a ich biotopy, najmä vytváranie vhodných podmienok na život chránených živočíchov, navrátenie vymiznutých chránených živočíchov do ich biotopov.

(3) Evidencia podľa § 35 ods. 6 zákona obsahuje

a) vedecké meno chráneného druhu živočícha,

b) počet jedincov,

c) pohlavie a vek jedinca a údaje o jeho nezameniteľnom označení, ak sú známe,

d) stav jedinca a jeho zranenia pri nájdení,

e) dátum, čas a miesto nálezu s jeho bližším určením, najmä s uvedením katastrálneho územia,

f) opis situácie, ako k nálezu došlo,

g) údaje o nakladaní s jedincom od jeho nájdenia po odovzdanie, najmä údaje o kŕmení, o podávaní liekov,

h) opis činnosti, pri ktorej došlo k poraneniu, poškodeniu, úhynu alebo náhodnému odchytu alebo usmrteniu jedinca, ak je známy,

i) predpokladaná príčina poranenia, poškodenia, úhynu alebo náhodného odchytu alebo usmrtenia jedinca,

j) meno, priezvisko a trvalý pobyt nahlasujúcej osoby a telefonický kontakt na ňu,

k) dátum a miesto odovzdania jedinca jeho vlastníkovi vrátane identifikačných údajov o ňom,

l) údaje o určení ďalšieho nakladania s jedincom.

(4) Preukazovanie úhynu spôsobom uvedeným v § 35 ods. 7 zákona sa vzťahuje na plazy, vtáky a cicavce okrem jedincov v rehabilitácii v chovných staniciach alebo rehabilitačných staniciach, ktorá trvá najviac tri mesiace.

§ 9

Zoznam zakázaných metód a prostriedkov odchytu a usmrcovania chránených živočíchov (k § 36 ods. 2 zákona)

(1) Zakázanými metódami a prostriedkami odchytu a usmrcovania chránených živočíchov sú pre

a) vtáky a cicavce

1. oká, háčiky, háky a čeľusťové pasce,

2. odchyt vtákov na lep a do pascí,

3. používanie slepých alebo inak zmrzačených živočíchov, ktoré slúžia ako návnada,

4. magnetofóny a iné nosiče zvuku,

5. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,

6. umelé svetelné zdroje, zrkadlá a iné oslňujúce prostriedky, prístroje na osvetľovanie cieľov,

7. zameriavacie prístroje na nočné strieľanie s elektronickým zväčšením obrazu alebo na prevrátenie obrazu a ďalšie podobné zariadenia umožňujúce streľbu v noci,

8. výbušniny a chemikálie,

9. kuše, predovky, vzduchové a plynové zbrane a samostrely,

10. odchyt vtákov do sietí a iných zariadení s cieľom ich následného usmrtenia,

11. odchyt cicavcov do sietí a pascí, ktoré sú založené na princípe neselektívneho odchytu alebo ktoré za určitých podmienok chytajú neselektívne,

12. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom,

13. plynovanie alebo vykurovanie,

14. samonabíjacie zbrane strieľajúce jednotlivo alebo dávkou so zásobníkom, ktorý môže obsahovať viac ako dva náboje,

15. odchyt a usmrcovanie chránených živočíchov z lietadiel, motorových vozidiel, motorových trojkoliek, motorových štvorkoliek, snežných skútrov a z lodí a iných plavidiel vrátane vodných skútrov v pohybe,

16. používanie oloveného streliva pri love vodného vtáctva v mokradiach [§ 2 ods. 2 písm. g) zákona],

b) ryby

1. elektrické alebo elektronické prístroje schopné zabíjať alebo omráčiť,

2. výbušniny a chemikálie,

3. jedy a návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim prostriedkom.

(2) Zakázané metódy a prostriedky odchytu a usmrcovania chránených živočíchov podľa odseku 1 písm. b) bodu 1 sa nevzťahujú na oprávnenú osobu vykonávajúcu výskum podľa § 56 zákona.

§ 10

Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich (k § 37 zákona)

(1) Zoznam vybraných druhov živočíchov, vybraných ustanovení druhovej ochrany a podrobnosti o nich sú uvedené v prílohe č. 9.

(2) Pri odchyte a usmrcovaní vybraných druhov živočíchov uvedených v prílohe č. 9 je zakázané používať metódy a prostriedky uvedené v § 9 ods. 1.

Podrobnosti o vedení evidencie chránených rastlín a chránených živočíchov a obsah a vzory evidenčného zoznamu chránených rastlín, druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií a kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (k § 41 ods. 15 zákona)

§ 11

Evidenčný zoznam chránených rastlín

(1) Evidenčný zoznam chránených rastlín (ďalej len „evidenčný zoznam“) sa vedie osobitne pre každý rod chránených rastlín uvedených v § 41 ods. 3 zákona a údaje sa doň zapisujú podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 10.

(2) Súčasťou evidenčného zoznamu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených rastlín, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)

(3) Doklady podľa odseku 2 musia obsahovať

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránená rastlina nadobudla, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránená rastlina nadobudla,

b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených rastlín,

c) údaje preukazujúce pôvod chránených rastlín podľa prílohy č. 11,

d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bola chránená rastlina odobratá z voľnej prírody alebo umelo rozmnožená.

(4) Každá strana evidenčného zoznamu sa očísluje a označí odtlačkom pečiatky okresného úradu.

(5) Chránené rastliny sa zapisujú do evidenčného zoznamu v deň ich nadobudnutia.

(6) Chránené rastliny sa vyraďujú z evidenčného zoznamu v deň ich predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 12

Druhová karta chráneného živočícha a jeho vývinových štádií

(1) Do druhovej karty chráneného živočícha a jeho vývinových štádií (ďalej len „druhová karta“) sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 12 a chránené živočíchy uvedené v § 41 ods. 7 zákona sa do nej zapisujú v deň ich narodenia, vyliahnutia alebo nadobudnutia. Druhová karta sa nevedie pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere.

(2) Chránený živočích sa vyraďuje z evidencie v druhovej karte v deň jeho predaja, darovania, výmeny, zapožičania, vývozu, úhynu alebo iného dôvodu vyradenia.

§ 13

Kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere

(1) Pre každý druh chráneného živočícha uvedeného v § 41 ods. 9 zákona sa vedie kniha držby a chovu chráneného živočícha v ľudskej opatere (ďalej len „kniha chovu“), z ktorej sa nesmú vyberať listy, vkladať do nej nové listy a v ktorej jednotlivé strany sú očíslované a označené odtlačkom pečiatky okresného úradu a ktorá má na prvej strane uvedené meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno držiteľa, trvalý pobyt, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa, miesto chovu s uvedením presnej adresy a evidenčné číslo držiteľa.

(2) Evidencia chránených živočíchov, s ktorými sa obchoduje, sa vedie v knihe chovu označenej slovom „obchod“ oddelene od knihy chovu chránených živočíchov určených na iné účely.

(3) Do knihy chovu sa zapisuje

a) evidenčné číslo držiteľa,

b) novonadobudnutý chránený živočích v deň jeho nadobudnutia,

c) každá zmena v stave chránených živočíchov a ich vývinových štádií v deň zmeny s uvedením jej dátumu a hmotnosti alebo množstva chránených živočíchov, ktorých sa zmena týka,

d) vyradenie chránených živočíchov v deň jeho uskutočnenia s uvedením dátumu a hmotnosti alebo množstva vyradených chránených živočíchov, evidenčného čísla nového držiteľa, mena a priezviska, názvu alebo obchodného mena, trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania nového držiteľa,

e) dátum a hmotnosť alebo množstvo chránených živočíchov v deň ich úhynu, príčina úhynu,

f) údaj o pôvode chráneného živočícha,

g) iný údaj o držbe alebo chove v ľudskej opatere, ak existuje.

(4) Údajom o pôvode chráneného živočícha sa rozumie údaj uvedený v prílohe č. 11.

(5) Súčasťou knihy chovu sú doklady preukazujúce spôsob nadobudnutia chránených živočíchov, najmä kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o pôžičke, rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny.3)

(6) Doklady podľa odseku 5 musia obsahovať

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, od ktorej sa chránený živočích nadobudol, alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania podnikateľa alebo právnickej osoby, od ktorých sa chránený živočích nadobudol,

b) hmotnosť alebo množstvo nadobudnutých chránených živočíchov,

c) údaje preukazujúce pôvod chráneného živočícha podľa odseku 4,

d) dátum ich nadobudnutia, napríklad dátum, keď bol chránený živočích odobratý z voľnej prírody alebo narodený v ľudskej opatere.

(7) Evidencia za predchádzajúci kalendárny rok sa uzaviera k 1. januáru a do evidencie nového roka sa prenesú údaje o základnej chovnej skupine (hmotnosť alebo množstvo), pomer pohlaví, hmotnosť alebo množstvo všetkých vývinových štádií, nedospelých chránených živočíchov, množstvo preparovaných chránených živočíchov a pôvod držaných chránených živočíchov.

§ 14

Obsah a vzor preukazu o pôvode chráneného živočícha a postup pri jeho zabezpečení a vypĺňaní (k § 42 ods. 15 zákona)

(1) Preukaz o pôvode chráneného živočícha (ďalej len „preukaz“) sa bez zbytočného odkladu vystavuje len na konečné vývinové štádium chráneného živočícha uvedeného v § 42 ods. 4 zákona. Preukaz sa nevystavuje pre chránené živočíchy, ktoré sú v rehabilitácii v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici, ktorá trvá najviac tri mesiace, pre chránené živočíchy uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) ak sa chovajú v ľudskej opatere, a pre nájdené chránené živočíchy do troch mesiacov odo dňa ich odovzdania orgánu ochrany prírody.

(2) Preukaz sa vystavuje osobitne pre každého chráneného živočícha len raz; jeho overenie a potvrdenie na okresnom úrade zabezpečí prvý držiteľ.

(3) Do preukazu sa zapisujú údaje podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 13.

(4) Ak chránený živočích uhynie a

a) držiteľ si ho chce ponechať vypreparovaného ako dermoplastický preparát v celku, vyznačí sa dátum úhynu v preukaze, ktorý bude ďalej slúžiť na preukázanie jeho pôvodu podľa § 42 zákona,

b) držiteľ si ho nechce ponechať ako dermoplastický preparát v celku, originál preukazu sa odovzdá okresnému úradu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, sídla alebo miesta podnikania posledného držiteľa.

§ 14a

Podrobnosti o obsahových náležitostiach evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch (k § 65a ods. 3 zákona)

Súčasťou evidencie chránených živočíchov a chránených rastlín, ktoré sú v držbe právnických osôb a fyzických osôb mimo prirodzeného výskytu v biotopoch, sú aj kópie dokladov, ktoré uchováva okresný úrad podľa § 68 písm. t) zákona a zasiela ich písomne alebo elektronicky do desiateho dňa kalendárneho mesiaca, podľa stavu k poslednému dňu predchádzajúceho mesiaca.

§ 15

Podrobnosti o nezameniteľnom označovaní chránených živočíchov (k § 43 ods. 5 zákona)

(1) Za nezameniteľné označenie živých chránených živočíchov druhov plazov, vtákov a cicavcov sa považuje

a) profil DNA, ktorý preukazuje identitu jedinca, rodičovstvo a dosiahnutú generáciu vtákov a cicavcov chránených druhov, ktoré sa využívajú na reprodukciu, vrátane ich potomstva okrem ich rehabilitácie v chovnej stanici a rehabilitačnej stanici, ktorá netrvá dlhšie ako tri mesiace a

b) nedeliteľný, nesnímateľný krúžok bez akéhokoľvek prerušenia alebo spojenia umiestnený na nohe, ktorý sa nedá sňať bez jeho poškodenia alebo poškodenia označeného chráneného živočícha a na ktorom je vyrazené číslo,

c) injekčný transpondér (ďalej len „mikročip“) na elektronickú identifikáciu živých chránených živočíchov určený okresným úradom, aplikovaný veterinárnym lekárom alebo ním poverenou osobou;4) trvalosť zavedenia mikročipu treba skontrolovať najmenej sedem dní po označení; aplikáciu mikročipu spolu s identifikačným kódom, ktorý je jedinečný a nezameniteľný, písomne potvrdí veterinárny lekár alebo ním poverená osoba, alebo

d) iné vhodné nezameniteľné označenie určené okresným úradom na základe stanoviska organizácie ochrany prírody a krajiny5) (ďalej len „organizácia ochrany prírody“), ak by podľa jej stanoviska označenie podľa písmen b) a c) nebolo vhodné.

(2) Vtáky vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere sa označujú podľa odseku 1 písm. b). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. c).

(3) Odsek 2 sa nevzťahuje na živé chránené živočíchy, ktorým bol aplikovaný deliteľný plombovateľný krúžok pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky podľa osobitného predpisu.6)

(4) Vtáky, ktoré nie sú vyliahnuté z chovu v ľudskej opatere, a iné živé stavovce sa označujú podľa odseku 1 písm. c). Ak okresný úrad na základe stanoviska organizácie ochrany prírody dôjde k záveru, že tento spôsob sa nemôže aplikovať pre fyzické vlastnosti alebo psychické vlastnosti chráneného živočícha, označí sa chránený živočích podľa odseku 1 písm. d), najmä pomocou špecificky očíslovaných krúžkov, pások, štítkov, tetovaní alebo iným vhodným spôsobom.

(5) Nezameniteľné označenie sa nevykonáva

a) na mláďatách cicavcov v období dojčenia, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav,

b) na vajciach vtákov a na ich mláďatách, ak ostávajú v hniezde alebo v starostlivosti rodičov, ak tento úkon môže ohroziť ich život alebo ich zdravotný stav, a to najdlhšie do troch mesiacov veku,

c) na vajciach plazov a na ich mláďatách, a to do troch mesiacov veku, ak ostávajú u pôvodného držiteľa,

d) na živočíchoch, ktoré sú umiestnené v chovnej stanici alebo rehabilitačnej stanici na účel ich ošetrenia alebo rehabilitácie na dobu kratšiu ako tri mesiace,

e) ak ide o druhy vtákov uvedené v prílohe č. 8 a osobitnom predpise,3a) alebo

f) ak podľa vyjadrenia okresného úradu na základe stanoviska organizácie ochrany prírody fyzické vlastnosti chráneného živočícha neumožňujú bezpečnú aplikáciu žiadneho spôsobu označenia.

(6) Ak sa nezameniteľné označenie nevykonáva z dôvodu uvedeného v odseku 5 písm. f), okresný úrad zaznamená skutočnosť, že chránený živočích nie je nezameniteľne označený podľa odseku 1, v druhovej karte alebo v knihe chovu a v preukaze, alebo ak môže byť bezpečne nezameniteľne označený neskôr, uvedie v nich dátum, dokedy musí byť nezameniteľne označený, alebo inú vhodnú podmienku.

(7) Ak označovanie živých chránených živočíchov vyžaduje upevnenie štítka, pásky, krúžku alebo iného zariadenia, označenie časti živočíšneho tela alebo implantáciu mikročipov, vykoná sa humánnym spôsobom s ohľadom na zdravie a prirodzené správanie daného chráneného živočícha.

(8) Spôsob nezameniteľného označenia a pri mikročipoch aj značka sa uvádzajú v každom rozhodnutí vydanom podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

(9) Všetky kódy mikročipov a príslušné technické informácie, ktoré sú potrebné na prečítanie údajov mikročipov, sa uvádzajú v rozhodnutiach vydaných podľa zákona, v dokladoch o evidencii, ktoré sa vzťahujú na chráneného živočícha, a v preukaze.

§ 16

Podrobnosti o žiadosti na vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne a o sprístupňovaní a prevádzkovaní jaskyne (k § 24 ods. 22 zákona)

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na sprístupnenie a prevádzkovanie jaskyne (ďalej len „sprístupnenie“) obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) odôvodnenie požadovaného využívania jaskyne.

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ pripojí

a) zámer sprístupnenia jaskyne vypracovaný podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 14,

b) rozhodnutie štátneho orgánu ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“) vydané podľa zákona, ak sa vyžaduje na činnosti súvisiace so sprístupnením jaskyne,

c) vyjadrenia orgánu štátnej vodnej správy k zámeru podľa písmena a) z hľadiska ochrany vodných pomerov,7)

d) stanovisko obvodného banského úradu podľa osobitného predpisu,8)

e) stanovisko Slovenskej speleologickej spoločnosti,

f) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov.

(3) Žiadateľ môže v žiadosti uviesť aj iné údaje a pripojiť iné doklady preukazujúce splnenie podmienok na vydanie súhlasu na sprístupnenie jaskyne.

(4) Jaskyňu možno sprístupniť, ak

a) zámerom sprístupnenia je náučná prezentácia jej prírodných hodnôt alebo pobyt na liečebné účely, najmä na speleoterapiu, speleoklimatické pobyty,

b) sprístupnením nedôjde ku skutočnostiam uvedeným v § 24 ods. 15 písm. a) až c) zákona,

c) výzdoba jaskyne nevytvára formy unikátne z celoslovenského hľadiska,

d) rozmery a morfológia podzemných priestorov umožňujú viesť navrhovanú prehliadkovú trasu alebo upraviť priestory na liečebné účely tak, aby sa minimalizovalo možné poškodenie hodnotných sintrových útvarov,

e) v priestoroch, ktoré sú súčasťou navrhovanej prehliadkovej trasy, alebo v priestoroch určených na liečebné účely netvoria netopiere v letnom období stále kolónie a v zimnom období zimujú v malom počte (náhodné výskyty),

f) navrhovaná prehliadková trasa v jaskyni je dostatočne preskúmaná a zdokumentovaná,

g) v sprístupnenej jaskyni bude zaistený bezpečný pohyb a pobyt návštevníkov.

(5) Pri posudzovaní žiadosti podľa odsekov 1 až 3 okresný úrad v sídle kraja prihliada najmä na

a) stanoviská správcu jaskyne a vlastníka (správcu, nájomcu) dotknutých pozemkov,

b) odborné stanovisko organizácie ochrany prírody,

c) rozhodnutia, stanoviská a iné doklady podľa odseku 2 písm. a) až e),

d) vhodnosť a predpoklady jaskyne na jej kultúrno-výchovné alebo liečebné využívanie,

e) vhodnosť navrhovaného spôsobu sprístupnenia jaskyne vzhľadom na prírodné hodnoty v podzemí a na povrchu, najmä na výskyt sintrových útvarov, biotopov vzácnych a ohrozených rastlín a živočíchov, archeologických a paleoantropologických nálezov,

f) aktuálnosť údajov prieskumu a výskumu jaskyne uvedených v zámere,

g) rozsah plánovaných úprav, spôsob inštalácie osvetlenia a iných technických zariadení v jaskyni a uzáveru vchodov do jaskyne,

h) návrh vedenia prehliadkovej trasy a spôsob jej vyznačenia v jaskyni,

i) vhodnosť technických zariadení a vybavenia, ktoré sa plánujú využívať pri vykonávaní liečebných pobytov.

(6) Pred začatím sprístupňovacích prác vykoná organizácia ochrany prírody podrobnú dokumentáciu prírodných a kultúrnych hodnôt jaskyne, najmä pozdĺž plánovanej prehliadkovej trasy.

(7) Po skončení sprístupňovacích prác vydá okresný úrad v sídle kraja návštevný poriadok jaskyne, v ktorom upraví najmä reguláciu počtu návštevníkov alebo frekventantov liečby, podľa únosnosti jaskyne sa určí počet osôb na jeden vstup, počet vstupov za určité časové obdobie a dobu pobytu osôb v podzemí, kratšie alebo dlhšie prehliadkové trasy v závislosti od prírodných daností jaskyne, podrobnosti o správaní návštevníkov a frekventantov liečby, povinné vybavenie návštevníka z hľadiska jeho bezpečnosti, najmä individuálne osvetlenie, prilba a spôsob evidovania návštevníkov alebo osôb zúčastňujúcich sa na liečbe. Pri súčasnom využívaní jaskyne na kultúrno-výchovné a liečebné účely návštevný poriadok upraví spoločné zásady jej prevádzkovania.

§ 17

Podrobnosti o ochrane, ošetrovaní a udržiavaní drevín, o podmienkach na vydávanie súhlasu na výrub drevín a spôsob vyznačovania výrubu drevín (k § 47 ods. 10 zákona)

(1) Ochrana drevín je činnosť zameraná na udržanie ich ekologických a estetických funkcií v prírode a krajine a v urbánnom priestore a na predchádzanie ich neodôvodnenému výrubu.

(2) Poškodzovanie drevín je každé konanie alebo opomenutie konania, ktoré môže bezprostredne alebo následne podstatne a trvalo znížiť ekologické a estetické funkcie drevín alebo zapríčiniť ich odumretie. Za poškodzovanie dreviny sa nepovažuje akékoľvek konanie alebo opomenutie konania, ak ide o drevinu, na ktorú sa nevyžaduje súhlas na výrub podľa § 47 ods. 4 zákona alebo na ktorú bol vydaný súhlas na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona.

(3) Ošetrovanie drevín je činnosť zameraná na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na odstránenie následkov ich poškodenia.

(4) Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj. Optimálny rozvoj drevín sa zabezpečuje najmä

a) zabezpečením priaznivých podmienok pri výsadbe drevín vhodnou prípravou stanovišťa na výsadbu,

b) kyprením, prihnojovaním, odburiňovaním a zalievaním pôdy,

c) starostlivosťou o koreňovú misu s cieľom zabezpečiť priepustnosť pôdneho povrchu,

d) vytváraním vhodného vývojového priestoru pre dreviny,

e) odborne realizovaným a cieleným rezom dreviny,8a)

f) odstraňovaním odumretých častí drevín, ktoré ohrozujú stabilitu stromu a okolie,

g) vykonávaním nevyhnutných mechanických a biologických opatrení proti škodcom,

h) včasným ošetrením prípadného poranenia dreviny,

i) odborným inštalovaním stabilizačných nedeštruktívnych väzieb a viazaní koruny drevín, prednostne z nekovových materiálov.

(5) Rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm sa vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom ako vegetačnom období možno taký rez vykonávať len v prípadoch rezov produkčných ovocných drevín alebo v prípadoch bezprostredného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.

(6) Ošetrovanie a udržiavanie drevín sa vykonáva s ohľadom na druhovú ochranu chránených živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

(7) Pod bezprostredným ohrozením zdravia alebo života človeka alebo pod bezprostrednou hrozbou vzniku značnej škody na majetku sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku. Ide najmä o úder blesku, povodeň, zemetrasenie, smršť, zosuv pôdy a eróziu, ako aj o suché a odumreté stromy nachádzajúce sa na miestach, kde môžu ohroziť zdravie alebo život človeka alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

(8) Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,

b) katastrálne územie, parcelné číslo pozemku, príslušnosť k zastavanému územiu obce a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,

c) súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom) a doklad preukazujúci vlastníctvo alebo iný právny vzťah k pozemku, na ktorom drevina rastie (§ 47 ods. 3 zákona),

d) špecifikáciu dreviny, ktorá sa má vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,

e) odôvodnenie žiadosti.

(9) Doklady podľa odseku 8 písm. b) a c) sa nevyžadujú, ak ide o žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny z dôvodu umiestnenia líniovej stavby, na ktorej účely možno pozemky vyvlastniť.9) K žiadosti sa pripojí výkres z projektovej dokumentácie stavby, ktorý obsahuje presný opis trasy líniovej stavby v mierke najmenej 1 : 50 000 alebo 1 : 10 000 s vyznačením lokality, kde drevina rastie.

(10) Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny orgán ochrany prírody prihliada na

a) druh a zdravotný stav dreviny,

b) funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,

c) to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,

d) podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

(11) Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie

a) zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,

b) nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo

c) narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

(12) Na obsah oznámenia o vyrúbaní dreviny10) sa vzťahuje obdobne odsek 8 písm. a), b), d) a e); pod odôvodnením sa rozumie preukázanie splnenia podmienok na výrub.

(13) Stromy určené na výrub sa vyznačia jednotlivo nezmazateľným farebným znakom kruhového tvaru s priemerom 5 cm na kmeni vo výške 130 cm nad zemou a na koreňovom nábehu. Výrub viac ako 50 stromov možno vyznačiť aj iným nezameniteľne vhodným spôsobom, najmä vymedzením okrajov rúbanej plochy tým, že sa vyznačia okrajové stromy, ktoré sa nesmú vyrúbať, alebo vyznačením stromov, ktoré sa nebudú rúbať.

(14) Krovité porasty určené na výrub sa vyznačia plošne a nezameniteľne vhodným spôsobom.

§ 17a

Podrobnosti o kompenzačných opatreniach (k § 28 ods. 11 zákona)

(1) Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a vtáky a ich biotopy a musia zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území.

(2) Kompenzačnými opatreniami sú najmä

a) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v dotknutom území sústavy chránených území alebo jeho bezprostrednom okolí, ak sú na uvedenom mieste vhodné podmienky na ich realizáciu,

b) zlepšenie stavu ochrany biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom v inom území sústavy chránených území,

c) navrhnutie novej lokality alebo rozšírenia existujúcej lokality podľa § 27 zákona,

d) zlepšenie stavu ochrany iných biotopov a druhov ako tých, ktoré boli nepriaznivo ovplyvnené plánom alebo projektom, v inom území sústavy chránených území.

(3) Kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. d) sa použijú, ak je preukázané, že nemožno uskutočniť kompenzačné opatrenia podľa odseku 2 písm. a) až c).

(4) Súčasťou kompenzačných opatrení podľa odseku 2 môže byť opätovné zavádzanie druhov, ozdravenie alebo posilnenie populácie druhov, kúpa pozemkov, obmedzenie činnosti negatívne ovplyvňujúcich stav biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu a vtákov a ich biotopov nepriaznivo ovplyvnených plánom alebo projektom alebo podpora činností, ktoré ich priaznivo ovplyvňujú.

(5) Vzor návrhu kompenzačných opatrení je uvedený v prílohe č. 15.

§ 18

Podrobnosti o vedení štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 51 ods. 8 zákona)

(1) Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „štátny zoznam“) je úradnou evidenciou chránených území a chránených stromov a ich ochranných pásiem (ďalej len „chránené územie a chránený strom“). Štátny zoznam zahŕňa

a) prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov, ktorý obsahuje chronologicky zapísané chránené územia a chránené stromy, ich základné údaje a doklady o nich,

b) databázu chránených území a chránených stromov,

c) zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

(2) Obsah štátneho zoznamu je uvedený v prílohe č. 16.

(3) Štátny zoznam sa vedie pre celú republiku a podľa správneho usporiadania Slovenskej republiky,11) a to najmä pre potreby orgánov ochrany prírody.

(4) Rezervačná kniha nie je súčasťou štátneho zoznamu.

(5) Podkladom na zapísanie chráneného územia a chráneného stromu do štátneho zoznamu sú doklady tvoriace zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch, uvedené v prílohe č. 16.

(6) Výpis zo štátneho zoznamu obsahuje

a) poradové číslo chráneného územia alebo chráneného stromu, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,

b) číslo a názov právneho predpisu o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu alebo kópiu takého predpisu, ak predpis nebol uverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

c) kópiu mapových podkladov k vyhláseniu alebo zmene ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu.

§ 19

Podrobnosti o označení osobitne chránených častí prírody a krajiny (k § 52 ods. 5 zákona)

(1) Na označenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem sa používajú tabule so štátnym znakom Slovenskej republiky12) (ďalej len „štátny znak“) a s nápisom s uvedením príslušného chráneného územia, chráneného stromu a ich ochranného pásma; to neplatí, ak ide o súkromné chránené územie a obecné chránené územie, ktoré možno so súhlasom orgánu ochrany prírody označiť tabuľami s osobitným označením. Ak ide o chránenú krajinnú oblasť alebo o národný park a jeho ochranné pásmo, uvedie sa ich celý názov. Tabule sa umiestňujú na priesečníku hranice chráneného územia s pozemnou komunikáciou, ako aj chodníkmi, najmä náučnými a turistickými chodníkmi a na brehu ostrova, ak je ostrov súčasťou chráneného územia.

(2) Tabuľa so štátnym znakom na označenie chránených území a ich ochranných pásiem má rozmery 40 cm × 30 cm, na označenie chránených stromov 15 cm × 10 cm. Jaskyne a prírodné vodopády možno označovať oboma typmi tabúľ. Na tmavozelenom podklade v hornej časti tabule je umiestnený štátny znak,12) pod ním nápis bielej farby. Vzory tabúľ sú uvedené v prílohe č. 17. Tabuľa s osobitným označením na označenie súkromného chráneného územia a obecného chráneného územia má rozmery 40 cm x 30 cm s nápisom príslušného chráneného územia spolu s jeho názvom a inými doplňujúcimi údajmi napísanými zeleným písmom na bielom podklade.

(3) Ochranné pásmo chráneného stromu sa označí tabuľou so štátnym znakom, ak označenie samého stromu nestačí na zvýraznenie predmetu ochrany.

(4) Tabuľa s rozmermi 40 cm × 30 cm sa spravidla pripevňuje na drevený stĺpik zabezpečený proti poveternostným vplyvom, tabuľa s rozmermi 15 cm × 10 cm na kovovú rúrku s vhodným priemerom. Tabule sa umiestňujú na dobre viditeľné miesto na hranici chráneného územia alebo ochranného pásma v primeranej vzdialenosti od chráneného stromu alebo sa citlivo umiestňujú na kôru jeho kmeňa.

(5) Na označenie zón chránených území sa použije tabuľa so štátnym znakom podľa odsekov 1 a 2, pod ktorú sa umiestňuje tabuľa s rozmermi 10 cm x 10 cm s nápisom čiernej farby na bielom podklade v rámiku tmavozelenej farby s uvedením príslušnej zóny (A, B, C alebo D).

(6) Okrem tabule podľa odsekov 1, 2 a 5 sa prírodné rezervácie, národné prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, národné prírodné pamiatky, chránené areály a chránené krajinné prvky a ich ochranné pásma a zóny, ako aj zóny A a B chránených krajinných oblastí a národných parkov označujú pruhovým označením ich hraníc na stromoch lesných porastov alebo na drevených hraničných stĺpikoch mimo lesných porastov umiestnených najmä na lomových bodoch hranice. V lesných porastoch sa pruhové označenie vykoná aj na niektorých stromoch v dostatočne viditeľnej vzdialenosti medzi lomovými bodmi. Ak sa hranice chráneného územia (zóny) prekrývajú s hranicami ochranného lesa,13) treba označenie chráneného územia (zóny) vykonať takým spôsobom, aby nedochádzalo k zámene s označením ochranného lesa.

(7) Pruhové označenie na hraničných stromoch a na stĺpikoch po obvode chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón sa vykoná dvoma pruhmi farby širokými 5 cm, oddelenými medzerou širokou 5 cm. Horný pruh prebieha po celom obvode stromu vo výške 130 cm nad terénom alebo 10 cm pod vrcholom 1 m vysokého stĺpika, dolný pruh len po vonkajšej časti obvodu chráneného územia, ochranného pásma alebo zón. Pri súbehu hraníc priľahlých chránených území, ich ochranných pásiem alebo zón sa orientácia dolného polpruhu na spoločnej hranici pravidelne strieda. Chránené územia sa označujú červenou farbou, ich ochranné pásma žltou farbou a zóny modrou farbou.

(8) Zabezpečenie identifikácie lomových bodov chráneného územia a jeho ochranného pásma a zón okrem chránenej krajinnej oblasti, národného parku a jeho ochranného pásma mimo lesných porastov sa vykoná kovovou rúrkou zapustenou do zeme po úroveň terénu. Ak sú lomové body totožné s označenými medzníkmi pozemkov, označenie rúrkou sa nevyžaduje.

(9) Poloha lomových bodov chránených území a ich ochranných pásiem alebo zón, ak ju v teréne nemožno jednoznačne identifikovať, sa určí jednoduchým zameraním na základe podkladov na vyznačenie územia v katastri nehnuteľností.

(10) Chránené územia a ich časti a zariadenia ochrany prírody a krajiny v nich a chránené stromy možno so súhlasom orgánu ochrany prírody v teréne označiť aj tabuľami s osobitným označením, a to

a) tabuľami s rozmermi 40 cm × 30 cm s doplňujúcimi informáciami o chránenej časti prírody napísanými zeleným písmom na bielom podklade, ktorými môžu byť najmä názov, rozloha, charakteristika, spôsob vyznačenia hraníc chráneného územia v teréne; spravidla sa umiestňujú pod tabuľou so štátnym znakom,

b) grafickými tabuľami s rozmermi 10 x 10 cm alebo tabuľami s textom, ktoré vyjadrujú niektoré zakázané alebo prikázané činnosti, najmä vo vzťahu k verejnosti,

c) panelmi rôznej veľkosti podávajúcimi špecializované informácie o náučných lokalitách alebo o náučných chodníkoch alebo ucelenejšie informácie o chránených častiach prírody v turistických strediskách a na iných vhodných miestach.

(11) Ak si to vyžaduje ochrana prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, chráneného areálu alebo chráneného stromu, možno vyznačiť hranice chráneného územia jednoduchým, spravidla žrďovým oplotením.

Podrobnosti o dokumentácii ochrany prírody a krajiny (k § 54 ods. 26 zákona)

§ 20

Koncepcia ochrany prírody a krajiny

(1) Koncepcia ochrany prírody a krajiny hodnotí stav ochrany prírody a krajiny, určuje strategické ciele a opatrenia na ich dosiahnutie najmä v oblasti územnej a druhovej ochrany, ochrany drevín a krajiny, výchovy a vzdelávania, spolupráce s inými orgánmi štátnej správy, so samosprávou, s mimovládnymi organizáciami a v oblasti medzinárodnej spolupráce s využitím inštitucionálnych, právnych a ekonomických nástrojov.

(2) Koncepcia ochrany prírody a krajiny je podkladom na vypracúvanie dokumentov podľa § 21 až 24.

§ 21

Dokumenty starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny a o územia medzinárodného významu

(1) Program starostlivosti o chránený areál, prírodnú rezerváciu, prírodnú pamiatku, národnú prírodnú rezerváciu, národnú prírodnú pamiatku, chránenú krajinnú oblasť, národný park, územie patriace do európskej sústavy chránených území a územie medzinárodného významu vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie v nadväznosti na jednotky priestorového členenia územia s rovnakým spôsobom starostlivosti (ďalej len „ekologicko-funkčný priestor“) a zóny 14) a obsahuje zásady využívania územia vo vzťahu k jednotlivým odvetviam ľudskej činnosti.

(2) Program starostlivosti o chránený strom vrátane ochranného pásma určuje najmä ciele starostlivosti a opatrenia priebežnej starostlivosti na ich dosiahnutie.

(3) Program starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúva spravidla súbežne s projektom ochrany chráneného územia alebo chráneného stromu (ďalej len „projekt ochrany“), a to aj pre ich ochranné pásma.

(4) Program starostlivosti o druhy rastlín a živočíchov určuje spôsob starostlivosti o druhy európskeho významu a druhy národného významu a ich biotopy a opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu ochrany druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh.

(5) Program záchrany chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, súkromného chráneného územia, chráneného vtáčieho územia a chráneného stromu a ich ochranných pásiem a zón a častí zón chránenej krajinnej oblasti a národného parku sa vypracúva v prípade ich kritického ohrozenia alebo narušenia a určujú sa v ňom zásady a konkrétne opatrenia na záchranu a zachovanie predmetu ochrany.

(6) Program záchrany kriticky ohrozených chránených druhov rastlín a živočíchov určených podľa národného červeného zoznamu vzácnych, zriedkavých a ohrozených druhov rastlín a živočíchov (ďalej len „národný červený zoznam“) určuje zásady na ich záchranu a záchranu ich biotopov s návrhom konkrétnych opatrení na dosiahnutie priaznivého stavu a na odstránenie príčin ohrozenia.

(7) Obsah programu

a) starostlivosti podľa odsekov 1 a 2 je uvedený v prílohe č. 18,

b) starostlivosti podľa odseku 4 je uvedený v prílohe č. 19,

c) záchrany podľa odseku 5 je uvedený v prílohe č. 21,

d) záchrany podľa odseku 6 je uvedený v prílohe č. 22.

§ 22

Dokumenty územného systému ekologickej stability

(1) Generel nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (ďalej len „generel“) je základom stratégie ochrany rozmanitosti podmienok a foriem života na území štátu. Generel vyjadruje súčasný stav ekologickej kvality celého priestoru štátu a obsahuje východiská na dosiahnutie ekologickej stability.

(2) Generel je podkladom na vypracúvanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability a dokumentov miestnych územných systémov ekologickej stability.

(3) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa zameriava na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability spravidla na území okresu; tvorí podklad pre územný plán regiónu a územný plán obce,15) tvorbu dokumentov miestneho územného systému ekologickej stability, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a praktickú starostlivosť o osobitne chránené časti prírody a krajiny.

(4) Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre územie okresu okrem územia chránenej krajinnej oblasti a národného parku vrátane jeho ochranného pásma, kde funkciu dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability plnia dokumenty podľa § 21 ods. 1.

(5) Dokumenty regionálneho územného systému ekologickej stability okresov v územnom obvode kraja tvoria dokument regionálneho územného systému ekologickej stability tohto kraja.

(6) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability je základným dokumentom na ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života a na dosiahnutie ekologickej stability na miestnej úrovni; tvorí podklad pre územný plán obce16) a pre projekty pozemkových úprav.17)

(7) Dokument miestneho územného systému ekologickej stability sa vypracúva spravidla pre katastrálne územie.

(8) Obsah

a) dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 23,

b) dokumentu miestneho územného systému ekologickej stability je uvedený v prílohe č. 24.

§ 23

Dokumenty osobitne chránených častí prírody a krajiny

(1) Projekt ochrany sa vypracúva ako podklad na vyhlásenie chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem alebo ich zmeny; nevypracúva sa pre obecné chránené územie. Projekt ochrany je podkladom na vypracovanie oznámenia zámeru podľa § 50 ods. 3 zákona. Projekt ochrany obsahuje najmä základné údaje, podrobnosti o podmienkach ochrany, návrh technického vybavenia, tabuľkové prehľady a mapové prílohy s vyznačením hraníc navrhovaného chráneného územia alebo chráneného stromu a ich ochranných pásiem.

(2) Projekt ochrany, ktorý je predmetom posúdenia návrhu podľa § 50 ods. 1 zákona, vyhotovuje odborne spôsobilá osoba len v rozsahu uvedenom v prílohe podľa odseku 9 písm. a) a po kladnom posúdení opodstatnenosti návrhu ho dopracuje organizácia ochrany prírody. Súčasťou rokovania organizácie ochrany prírody podľa § 54 ods. 13 zákona je aj posúdenie možnosti získania súhlasu s vyhlásením chráneného územia podľa § 50 ods. 9 zákona.

(3) Návrh chráneného vtáčieho územia a návrh územia európskeho významu obsahujú najmä údaje o navrhovanom chránenom vtáčom území a navrhovanom území európskeho významu a vymedzenie ľudských činností a prírodných procesov v nich a v ich okolí, ktoré môžu mať na ne významný vplyv.

(4) Výsledky inventarizačných výskumov a monitoringu osobitne chránených častí prírody a krajiny (ďalej len „výsledky inventarizačných výskumov“) predstavujú poznatky o súčasnom stave základných zložiek prírody na chránených územiach a v ich ochranných pásmach alebo na územiach navrhovaných na vyhlásenie ochrany.

(5) Výsledkom inventarizačného výskumu je členenie územia na ekologicko-funkčné priestory ako základné jednotky na zabezpečovanie jeho starostlivosti.

(6) Rezervačné knihy chránených území a chránených stromov (ďalej len „rezervačné knihy“) predstavujú kompletnú zbierku listinných, mapových, obrazových, literárnych a iných dokumentov právneho, vedeckého, odborného, historického a populárno-náučného charakteru, ktoré sa týkajú ochrany a využívania chránených území, chránených stromov a ich ochranných pásiem.

(7) Národný červený zoznam sa vypracúva podľa stupňa ohrozenia jednotlivých druhov rastlín a živočíchov na území Slovenskej republiky v súlade s medzinárodne platnými kritériami; je podkladom najmä na zaradenie jednotlivých druhov medzi chránené druhy rastlín a živočíchov a na určovanie ich spoločenskej hodnoty.

(8) Národná databáza chránených druhov, druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, biotopov európskeho významu, biotopov národného významu, jaskýň a prírodných vodopádov sa skladá z týchto databáz:

a) národná databáza chránených rastlín a chránených živočíchov a druhov európskeho významu a druhov národného významu, na ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia, je podkladom na sledovanie výskytu a vývoja populácií chránených druhov rastlín a živočíchov, na vypracúvanie projektov ochrany a programov záchrany a obsahuje najmä meno druhu, charakter výskytu (iba pre zoologické záznamy), početnosť (prípadne určená na vzťažnú plošnú jednotku), dátum nálezu, meno a priezvisko autora záznamu, lokalita, zemepisné súradnice v JTSK, WGS 84 alebo S 42, presnosť lokalizácie, identifikátor mapového prvku (pre údaje s inou ako bodovou presnosťou), prístupnosť údaja (verejný údaj – nepublikovaný, publikovaný údaj, neverejný údaj – nemôže byť zverejnený),

b) národná databáza chránených nerastov a chránených skamenelín slúži na evidenciu identifikovaných chránených nerastov a chránených skamenelín, lokalít ich výskytu, miest uloženia a držby odobratých nálezov, zaznamenaných miest ich prirodzeného nálezu a na registráciu ďalšej dokumentácie,

c) národná databáza biotopov európskeho významu a biotopov národného významu poskytuje informácie o ich plošnom rozšírení na území Slovenskej republiky; je podkladom na vypracúvanie projektov ochrany a programov starostlivosti a obsahuje najmä názov biotopu európskeho významu a biotopu národného významu, rozlohu, zemepisné súradnice polygónu, dátum záznamu, zoznam druhov rastlín a živočíchov,

d) národná databáza jaskýň a prírodných vodopádov slúži na evidenciu a dokumentáciu jaskýň a prírodných vodopádov a obsahuje najmä opis ich prírodných hodnôt, lokalizáciu, ohrozenosť, registráciu písomnej a grafickej dokumentácie,

(9) Obsah

a) projektov ochrany je uvedený v prílohe č. 25,

b) návrhu chráneného vtáčieho územia a návrhu územia európskeho významu je uvedený v prílohe osobitného predpisu17a),

c) národného červeného zoznamu je uvedený v prílohe č. 27.

§ 24

Dokumenty starostlivosti o dreviny

(1) Dokument starostlivosti o dreviny poskytuje prehľad o rozmiestnení, kvalite a ekologickom, krajinotvornom, estetickom a kultúrno-historickom význame drevín v katastrálnom území obce a je podkladom na zabezpečenie starostlivosti o dreviny, rozhodovanie orgánov ochrany prírody a pri uplatňovaní náhradnej výsadby za vyrúbané dreviny.

(2) Obsah dokumentu starostlivosti o dreviny je uvedený v prílohe č. 28.

§ 25

Obstarávanie, vypracúvanie a aktualizácia dokumentácie ochrany prírody a krajiny

(1) Pri obstarávaní a vypracúvaní dokumentácie ochrany prírody a krajiny dbá príslušný orgán ochrany prírody na vzájomný súlad jednotlivých druhov dokumentácie a na zamedzenie zbytočným duplicitám.

(2) Dokumentácia ochrany prírody a krajiny sa vyhotovuje spravidla na obdobie 10 rokov okrem programov záchrany, ktoré sa vyhotovujú na obdobie 5 rokov a programov starostlivosti o chránené územie, ktoré sa vyhotovujú spravidla na obdobie 30 rokov. Ak sa zásadne zmenia podmienky a skutočnosti, na ktorých základe bola táto dokumentácia schválená, príslušný orgán ochrany prírody zabezpečí jej zmenu alebo doplnenie aj pred uplynutím tohto obdobia.

§ 26

Uloženie dokumentácie ochrany prírody a krajiny

Dokumentácia ochrany prírody a krajiny je uložená a možno do nej nahliadnuť

a) na orgáne príslušnom na jej schválenie; dokumentácia, ktorú schvaľuje vláda, je uložená na ministerstve,

b) v územne príslušnej organizácii ochrany prírody.

Podrobnosti o zapisovaní odborne spôsobilých osôb do zoznamu a o vedení tohto zoznamu (k § 55 ods. 9 zákona)

§ 27

Žiadosť o zapísanie do zoznamu

(1) Žiadosť o zapísanie do zoznamu (ďalej len „žiadosť“) predkladajú fyzické osoby a právnické osoby (ďalej len „žiadateľ“) ministerstvu.

(2) Ak je žiadateľom fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu),

b) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,

b) overený doklad o dosiahnutom vzdelaní,

c) doklad o dĺžke odbornej praxe žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe,

d) iné doklady o odbornej profilácii žiadateľa, ak ich získal, najmä overený doklad o absolvovaní postgraduálneho kurzu alebo o získaní vedeckej hodnosti,

e) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva svoju činnosť,

f) súhlas s uverejnením údajov podľa odseku 2 písm. a) a b) vo vestníku ministerstva po zapísaní žiadateľa do zoznamu.

(4) Ak je žiadateľom právnická osoba, v žiadosti uvedie

a) názov a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO) a číslo telefónu (faxu, e-mailu),

b) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) štatutárneho zástupcu alebo konateľa,

c) meno, priezvisko, trvalý pobyt a číslo telefónu (faxu, e-mailu) zamestnanca, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 55 ods. 3 zákona,

d) druh dokumentácie ochrany prírody a krajiny, o ktorého vypracúvanie má záujem,

e) stručnú charakteristiku predmetu činnosti, personálneho, technického a iného vybavenia.

(5) K žiadosti podľa odseku 4 žiadateľ pripojí

a) overenú listinu o vzniku, napríklad zriaďovaciu listinu, štatút,

b) výpis z registra trestov, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace, vystavený na osobu štatutárneho zástupcu alebo konateľa,

c) iné doklady a informácie o odbornej profilácii žiadateľa,

d) prehľad odbornej, publikačnej a vedeckej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom vykonáva činnosť.

(6) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, fyzická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku. 3 písm. a) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.

(7) Ak ide o žiadosť podľa § 55 ods. 8 zákona, právnická osoba k žiadosti pripojí doklad podľa odseku 5 písm. b) a prehľad dokumentácie ochrany prírody a krajiny, ktorú za obdobie zápisu do zoznamu vypracovala.

§ 28

Vedenie zoznamu

(1) Zoznam sa každoročne uverejňuje vo vestníku ministerstva.

(2) Zoznam sa vedie osobitne pre

a) fyzické osoby,

b) právnické osoby.

(3) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. a) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 2.

(4) Do zoznamu podľa odseku 2 písm. b) sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 4 písm. a) a d).

(5) Zoznam sa aktualizuje najmenej raz ročne.

(6) Do zoznamu možno nahliadnuť na ministerstve, okresnom úrade v sídle kraja, okresnom úrade a v organizácii ochrany prírody.

§ 29

Vzor správy o výsledku prieskumu a výskumu (k § 56 ods. 9 zákona)

Vzor správy o výsledku prieskumu alebo výskumu je uvedený v prílohe č. 29.

§ 30

Podrobnosti o zápise do zoznamu členov stráže prírody (k § 72 ods. 9 zákona)

(1) Okresný úrad v sídle kraja na zabezpečenie ochrany prírody a krajiny vo svojom územnom obvode vedie zoznam členov stráže prírody, ktorých počet zodpovedá prírodným a krajinným danostiam, najmä rozlohe, počtu a významu osobitne chránených častí prírody a krajiny, biocentier a ostatných významných krajinných prvkov, a usmerňuje činnosť členov stráže prírody, ak touto činnosťou nepoverí organizáciu ochrany prírody.

(2) Návrh na zápis do zoznamu členov stráže prírody musí obsahovať

a) meno a priezvisko navrhovaného,

b) dátum a miesto jeho narodenia,

c) rodné číslo,

d) trvalý pobyt,

e) číslo občianskeho preukazu,

f) navrhovaný obvod pôsobnosti.

(3) K návrhu na zápis do zoznamu členov stráže prírody sa musí pripojiť

a) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,

c) fotografia s rozmermi 3 cm × 3,5 cm.

Podrobnosti o rovnošate a označení zamestnancov orgánov ochrany prírody a zamestnancov organizácií ochrany prírody a hodnota rovnošaty a jej súčastí (k § 80 ods. 2 zákona)

§ 31

(1) Zamestnanci orgánov ochrany prírody a zamestnanci organizácií ochrany prírody (ďalej len „zamestnanci ochrany prírody“) nosia rovnošatu pri výkone pracovnej činnosti, najmä pri kontrolnej činnosti v teréne, pracovných rokovaniach a pracovných poradách. Okruh pracovných činností, pri ktorých sú povinní nosiť rovnošatu

a) zamestnanci orgánov ochrany prírody, ustanoví organizačný poriadok v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta,

b) zamestnanci organizácie ochrany prírody, ustanoví organizačný predpis.

(2) Rovnošata zamestnancov ochrany prírody je zelenej farby a jej súčasťami sú tričko s krátkymi rukávmi, košeľa s krátkymi a dlhými rukávmi, nohavice, golfové nohavice, nepremokavá zimná a letná bunda, flisová bunda, čiapka a kožený opasok. Súčasťou rovnošaty je aj označenie pozostávajúce z nášivky umiestnenej na košeli, bunde a odnímateľnej vložke. Rovnošata sa vyhotovuje vo veľkosti prispôsobenej postave zamestnanca ochrany prírody. Každá zo súčastí rovnošaty má svoje bodové ohodnotenie. Hodnota rovnošaty a hodnota jej jednotlivých súčastí sú uvedené v prílohe č. 30.

(3) Zamestnanci ochrany prírody majú nárok na obmenu súčastí rovnošaty, a to formou pridelenia ročnej bodovej kvóty. Nárok na kvótu nevzniká v roku, keď bola zamestnancovi ochrany prírody rovnošata pridelená. Výšku ročnej bodovej kvóty pre jednotlivé pracovné funkcie ustanoví organizačný predpis, a to ak ide o

a) zamestnancov ochrany prírody s prevahou práce v teréne, maximálne do výšky 1/3 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty,

b) ostatných zamestnancov ochrany prírody, maximálne do výšky 1/4 celkovej bodovej hodnoty rovnošaty.

(4) Zamestnancom ochrany prírody vzniká nárok na obmenu súčastí rovnošaty v rozsahu ich ročnej bodovej kvóty vždy k 1. januáru kalendárneho roka na základe skutočne odpracovaného času v uplynulom roku. Ak zamestnanec ochrany prírody odpracoval len časť kalendárneho roka, nárok sa mu pomerne kráti. Určený počet bodov pre ročnú obmenu sa musí vyčerpať do štyroch rokov od vzniku nároku na obmenu súčastí rovnošaty; po tejto lehote nárok zaniká.

(5) Orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody umožní obmenu súčastí rovnošaty len do výšky nárokovej bodovej kvóty.

(6) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody zabezpečujú výrobu súčastí rovnošaty vrátane označenia na rovnošate na vlastné náklady.

(7) Rovnošatu pridelí zamestnancom ochrany prírody

a) orgán ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov po zaradení zamestnanca do prípravnej služby zamestnancov,

b) organizácia ochrany prírody najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nástupu do zamestnania, ak je zamestnanec v pracovnom pomere na dobu neurčitú po skončení skúšobnej lehoty.

(8) Peňažná náhrada za pridelené a nevyčerpané body na obmenu súčastí rovnošaty sa neposkytuje.

(9) Vo výnimočných prípadoch, keď došlo k zničeniu alebo poškodeniu rovnošaty alebo jej súčastí v dôsledku mimoriadnych udalostí, napríklad požiaru, havárie vozidla, bez zavinenia zamestnanca ochrany prírody v čase výkonu jeho pracovnej činnosti, môže orgán ochrany prírody alebo organizácia ochrany prírody prideliť zamestnancovi ochrany prírody rovnošatu alebo niektoré jej súčasti bez ohľadu na výšku jeho ročnej bodovej kvóty.

(10) Orgán ochrany prírody a organizácia ochrany prírody vedú evidenciu o vydaní súčastí rovnošaty na evidenčných kartách s podpisom zamestnanca o ich prevzatí.

(11) Ak prestanú platiť podmienky na udelenie rovnošaty, najmä ak zamestnanec ochrany prírody skončí pracovný pomer alebo poruší pracovnú disciplínu v nosení a udržiavaní rovnošatových súčastí, zamestnanec ochrany prírody je povinný vrátiť pridelenú rovnošatu, jej súčasti a označenie orgánu ochrany prírody alebo organizácii ochrany prírody, ktoré mu ju pridelili, ak vedúci organizácie nerozhodne inak.

(12) Zamestnanci ochrany prírody sú povinní udržiavať rovnošatu v dobrom stave a zabezpečiť jej čistenie, opravu a udržiavanie na vlastné náklady.

(13) Rovnošatu nemožno dopĺňať časťami iného oblečenia okrem osobných ochranných pracovných prostriedkov, upravovať jej vonkajší vzhľad a nosiť na rovnošate iné ako určené označenie. K rovnošate sa nosia hnedé alebo čierne topánky. V teréne je prípustné k rovnošate nosiť vysoké topánky a inú nepremokavú obuv.

§ 32

(1) Označenie zamestnancov ochrany prírody sa skladá zo

a) služobného odznaku,

b) nášiviek na rovnošate.

(2) Služobný odznak podľa odseku 1 písm. a) je vyrobený z kovu, má rozmery 3,5 cm × 5,5 cm, je oválneho tvaru sivostriebornej farby so štátnym znakom a s nápisom Štátna ochrana prírody na prednej strane a s číslom služobného odznaku na zadnej strane.

(3) Vzor služobného odznaku je uvedený v prílohe č. 31.

(4) Nášivka na rovnošate podľa odseku 1 písm. b) obsahuje znak orgánu ochrany prírody, organizácie ochrany prírody alebo jej organizačných útvarov a umiestňuje sa na ľavom rukáve košele, bundy a jej odnímateľnej vložky.

(5) Služobný odznak nosia zamestnanci ochrany prírody vždy pri plnení pracovnej činnosti. Služobný odznak je umiestnený pri nosení rovnošaty na ľavom náprsnom vrecku košele, bundy alebo odnímateľnej vložky.

(6) Služobný odznak vydáva zamestnancom ochrany prírody ministerstvo, ktoré môže poveriť výrobou, evidenciou a distribúciou služobných odznakov ním zriadenú organizáciu ochrany prírody.

Spoločenská hodnota chránených rastlín, chránených živočíchov, drevín, biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (k § 95 ods. 4 zákona)

§ 34

Spoločenská hodnota chránených rastlín

(1) Spoločenská hodnota pôvodných druhov chránených rastlín je uvedená v prílohe č. 5.

(2) Spoločenská hodnota cievnatých chránených rastlín podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri stromoch a kríkoch sa zvyšuje podľa výšky jedincov.

(3) Spoločenská hodnota húb podľa prílohy č. 5 sa viaže na jednu plodnicu; ak ide o plodnice neprítomné v lokalite, v ktorej sa druh vyskytuje, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(4) Spoločenská hodnota machorastov podľa prílohy č. 5 sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej machorastom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(5) Spoločenská hodnota lišajníkov podľa prílohy č. 5 sa viaže na jedného jedinca a pri vybraných druhoch lišajníkov sa viaže na 1 cm2 plochy porastenej lišajníkom. Ak ide o zbieraný materiál, spoločenská hodnota sa určuje znaleckým posudkom.18)

(6) Spoločenská hodnota chránených rastlín a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohe č. 5 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike. Za poškodenie chránených rastlín sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený zber, držba, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(7) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohe č. 5, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(8) Spoločenská hodnota chránených rastlín, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených rastlín, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

§ 35

Spoločenská hodnota chránených živočíchov

(1) Spoločenská hodnota vybraných pôvodných druhov chránených živočíchov je uvedená v prílohe č. 6 a spoločenská hodnota vybraných druhov vtákov je uvedená v prílohe č. 32.

(2) Spoločenská hodnota chránených živočíchov a ich poškodených alebo zničených jedincov vrátane vývinových štádií sa zvýši až o 300 % spoločenskej hodnoty uvedenej v prílohách č. 6 a 32 v závislosti od stupňa ich ohrozenosti, stupňa ochrany územia, v ktorom sa vyskytujú, alebo ak ide o druhy vyskytujúce sa len v jednej lokalite alebo vo viacerých izolovaných lokalitách v Slovenskej republike, alebo ak ide o druhy vtákov vyskytujúce sa na chránenom vtáčom území. Za poškodenie chránených živočíchov sa považujú aj rušivé zásahy do ich prirodzeného vývinu, najmä nepovolený odchyt, držba, chov v zajatí, premiestnenie, narušenie rozmnožovania a podmienok na rozmnožovanie, ako aj rušivé zásahy do bezprostredného okolia ich prirodzeného výskytu.

(3) Spoločenská hodnota krížencov, z ktorých aspoň jeden rodičovský jedinec je uvedený ako chránený druh v prílohách č. 6 a 32, sa rovná spoločenskej hodnote toho rodičovského jedinca, ktorého spoločenská hodnota je vyššia.

(4) Spoločenská hodnota chránených živočíchov, ktoré nie sú pôvodnými druhmi chránených živočíchov, sa určuje znaleckým posudkom,18) ak osobitný predpis19) neustanovuje inak.

§ 36

Spoločenská hodnota drevín

(1) Spoločenská hodnota drevín je uvedená podľa druhu drevín a ich veľkosti v prílohe č. 33. Spoločenská hodnota nižších taxonomických jednotiek druhov drevín (napríklad poddruhy, kultivary) je uvedená druhovým menom dreviny, od ktorej nižšia taxonomická jednotka pochádza. Ak taxonomické znaky neumožňujú zatriedenie konkrétneho jedinca k druhu (rodu) podľa prílohy č. 33, použije sa jeho zatriedenie podľa príbuzného druhu (rodu).

(2) Veľkosť stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo meraním ich výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm. Za strom sa považuje drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou priamy, nerozkonárený kmeň, ktorý v hornej časti prechádza do rozkonárenej koruny.

(3) Pri stromoch, ktoré sa rozkonárujú vo výške menšej ako 130 cm, sa meria obvod kmeňa tesne pod jeho rozkonárením.

(4) Ak nemožno vykonať priame meranie vo výške 130 cm nad zemou, obvod kmeňa stromov sa určuje použitím prepočtu hodnôt nameraných na pni podľa prílohy č. 34.

(5) Veľkosť krov a krovitých porastov sa zisťuje meraním plošného priemetu vymedzeného jednotlivou alebo spoločnou korunou a meraním výšky krov. Pri zoskupení krovín rovnakého druhu sa vypočíta priemerná výška z nameraných hodnôt. Za ker sa považuje drevina s rozkonárenou stonkou spravidla už od bázy a za krovitý porast taká skupina krov, pri ktorej viac ako 50 % jednotlivých krov sa vzájomne korunami dotýka alebo spon medzi jednotlivými krami je menší ako 2 m.

(6) Veľkosť lian sa zisťuje meraním obvodu kmienka vo výške 100 cm nad zemou a meraním jeho výšky (dĺžky). Za lianu sa považuje drevina zakoreňujúca v zemi s nepevnou stonkou pridržiavajúcou sa na opore opieraním, prichytávaním, ovíjaním alebo iným spôsobom.

(7) Plošný priemet koruny krov a krovitých porastov vyrúbaných alebo inak zničených sa určuje ako plocha biologicky dosiahnuteľných plošných priemetov korún podľa počtu a umiestnenia kmeňov odstránených krov podľa konkrétneho druhu v období stredného vekového štádia. Výška sa stanoví ako priemerná biologicky dosiahnuteľná výška konkrétneho druhu rastúceho v porovnateľných stanovištných podmienkach v období stredného vekového štádia.

(8) Pri výpočte spoločenskej hodnoty stromov len na základe dostupnosti drevnej hmoty sa za obvod vo výške 130 cm nad zemou považuje obvod najširšej časti kmeňa z hodnoteného stromu.

(9) Spoločenská hodnota drevín zničených pri požiaroch, iných živelných pohromách alebo iným spôsobom tak, že nie sú fyzicky merateľné hodnoty obvodu kmeňa stromov a plošného priemetu koruny krov, krovitých porastov a lian a pri výpočte nemožno postupovať podľa odsekov 7 a 8, sa určuje na základe dôkazov20) o druhu, počte a veľkosti zničených drevín.

§ 37

Prirážkový index

(1) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 sa upravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

(2) Spoločenská hodnota drevín sa vypočíta tak, že sa spoločenská hodnota uvedená v prílohe č. 33 vynásobí súčinom prirážkových indexov uvedených v prílohe č. 35.

(3) Spoločenská hodnota drevín určená podľa § 36 ods. 4, 8 a 9 sa neupravuje prirážkovým indexom podľa prílohy č. 35.

§ 38

Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

(1) Spoločenská hodnota biotopov európskeho významu a biotopov národného významu (ďalej len „chránené biotopy“) je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Spoločenská hodnota chránených biotopov podľa prílohy č. 1 sa viaže na 1 m2 plochy.

(3) Spoločenská hodnota sa v prípade zničenia chráneného biotopu zvýši až o 100 %, ak

a) sa nachádza na chránenom území,

b) je biotopom chránených druhov rastlín alebo živočíchov.

(4) Spoločenská hodnota chráneného biotopu sa zníži až o 50 % v prípade, ak je znížený stupeň zachovania štruktúry a funkcií príslušného biotopu; spoločenská hodnota sa v tomto prípade určuje znaleckým posudkom.18)

(5) Za poškodenie chráneného biotopu sa považuje narušenie špecifickej štruktúry biotopu, obmedzenie jeho funkcie, ako aj obmedzenie existenčných podmienok jeho typických druhov, pričom ešte je možná jeho obnova.

(6) Za zničenie chráneného biotopu sa považuje úplný zánik špecifickej štruktúry biotopu, jeho funkcie, ako aj existenčných podmienok jeho typických druhov; jeho obnova už nie je možná.

§ 39

Zoznam živočíchov, pri ktorých štát zodpovedá za škodu (k § 97 ods. 1 zákona)

(1) Živočíchmi, pri ktorých štát zodpovedá za podmienok, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom za škodu spôsobenú na území Slovenskej republiky, sú

a) bobor vodný (Castor fiber L.),

b) vydra riečna (Lutra lutra L.),

c) kormorán veľký (Phalacrocorax carbo L.),

d) volavka popolavá (Ardea cinerea L.),

e) los mokraďový (Alces alces L.),

f) zubor hôrny (Bison bonasus L.),

g) medveď hnedý (Ursus arctos L.),

h) vlk dravý (Canis lupus L.),

i) rys ostrovid (Lynx lynx L.) v prípade škôd podľa § 97 ods. 1 písm. b) zákona.

(2) Živočíchy uvedené v odseku 1 sa považujú za určené živočíchy.

§ 40

Náležitosti žiadosti o poskytnutie náhrady škody a doklady a podklady, ktoré poškodený k žiadosti pripája (k § 100 ods. 5 zákona)

(1) Žiadosť o poskytnutie náhrady škody obsahuje

a) meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa (poškodeného alebo pozostalého) v prípade fyzickej osoby,

b) názov, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa (poškodeného) v prípade právnickej osoby,

c) opis príčin vzniku škody a uvedenie rozsahu škody,

d) označenie určeného živočícha, ktorý škodu podľa poznatkov žiadateľa spôsobil,

e) opis opatrení žiadateľa, ktoré vykonal na zabránenie vzniku škody,

f) spôsob poskytnutia náhrady škody, napríklad prevedením finančných prostriedkov na účet žiadateľa v peňažnom ústave, výplatou peňažnej sumy v hotovosti v pokladni príslušného orgánu, zaslaním peňažnej sumy poštovou poukážkou na adresu žiadateľa,

g) uvedenie výšky odškodnenia, ak bolo poskytnuté podľa osobitného predpisu.21)

(2) K žiadosti o náhradu škody sa pripája

a) lekárska správa od lekára, ktorý ošetril, prípadne liečil fyzickú osobu, ak ide o škodu na živote alebo na zdraví,

b) výpis z matriky o smrti fyzickej osoby a lekárska správa od lekára, ktorý ošetril osobu po útoku určeného živočícha, ak bola táto osoba lekársky ošetrená,

c) doklad alebo iný dôkaz o vlastníckom práve k majetku, na ktorom bola spôsobená škoda,

d) doklad o užívateľskom práve k rybníku, rybochovnému zariadeniu alebo malej vodnej nádrži, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým, a odborný posudok alebo znalecký posudok18) o vzniku škody na rybách a o jej výške,

e) kópie dokladov účtovnej závierky22) za predchádzajúce účtovné obdobie alebo za účtovné obdobie, v ktorom je náhrada škody uplatňovaná, ak ide o škodu na rybách spôsobenú vydrou riečnou, volavkou popolavou alebo kormoránom veľkým,

f) potvrdenie vydané veterinárnym lekárom o príčine úhynu zvierat v majetku poškodeného; toto potvrdenie sa nevyžaduje v prípade škôd na rybách,

g) doklad o vlastníckom alebo inom práve k pozemku, na ktorom ku škode došlo, ak ide o škodu na poľných plodinách, drevinách, na lesných porastoch alebo na poľovnej raticovej zveri,

h) prípadne odborný alebo znalecký posudok18) o vzniku škody a o jej výške okrem škody na rybách, kde ide o povinné predloženie tohto posudku podľa § 99 ods. 4 zákona,

i) čestné vyhlásenie o neposkytnutí odškodnenia podľa osobitného predpisu21) alebo o výške jeho poskytnutia.

(3) Príslušný orgán k žiadosti pripojí protokol a ďalší dôkazový materiál, napríklad videozáznam, fotodokumentáciu z miestneho šetrenia uskutočneného ním alebo poverenou organizáciou ochrany prírody, alebo prizvaným znalcom.

§ 40a

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 36.

§ 40b

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. júna 2014

Rozsah územnej a časovej doby platnosti ochrany vlka dravého/vlka obyčajného (Canis lupus) ustanovený v prílohe č. 9 sedemnástom bode sa prehodnotí do 31. decembra 2017, najskôr však po 15. júni 2017.


§ 41

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2003 okrem § 9 ods. 1 písm. a) bodu 14, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii. Bod 9 prílohy č. 7 stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


László Miklós v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM A SPOLOČENSKÁ HODNOTA BIOTOPOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, BIOTOPOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU A PRIORITNÝCH BIOTOPOV

KódNázov biotopuKód€/m2
SK NATURA
A. Zoznam biotopov národného významu
Sl 4Subhalínne travinné biotopy 201,48
Pi 3Pionierske porasty na silikátových pôdach 12,28
Vo 7Makrofytná vegetácia plytkých stojatých vôd (Ranunculion aquatilis) 23,90
Kr 8Vŕbové kroviny stojatých vôd 6,63
Kr 9Vŕbové kroviny na zaplavovaných brehoch vôd 6,63
Al 6Vysokosteblové spoločenstvá horských nív na silikátovom podklade 59,74
Al 7Vysokosteblové spoločenstvá vlhkých skalnatých žľabov na karbonátovom podklade 48,46
Al 8Horské vysokosteblové spoločenstvá na suchších a teplejších svahoch 59,74
Tr 6Teplomilné lemy 11,61
Tr 7 Mezofilné lemy 9,62
Lk 3Mezofilné pasienky a spásané lúky 3,65
Lk 6Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí 9,62
Lk 7Psiarkové aluviálne lúky 8,63
Lk 9Zaplavované travinné spoločenstvá 5,31
Lk 10Vegetácia vysokých ostríc 7,30
Lk 12Trstinové spoločenstvá brakických a alkalických vôd 7,30
Pr 1Prameniská horského a subalpínskeho stupňa na nevápencových horninách 46,14
Pr 2Prameniská nížin a pahorkatín na nevápencových horninách 18,92
Ls 2.1Dubovo-hrabové lesy karpatské 14,60
Ls 2.32Dubovo-hrabové lesy lipové 34,85
Ls 3.51Sucho- a kyslomilné dubové lesy 17,92
Ls 6.1Kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy 23,23
Ls 6.3Lesostepné borovicové lesy 28,54
Ls 7.4Slatinné jelšové lesy 46,14
Ls 8.0Jedľové a jedľovo-smrekové lesy 19,25
B. Zoznam biotopov európskeho významu
Sl 1Vnútrozemské slaniská a slané lúky* 134073,69
Sl 2Karpatské travertínové slaniská* 134073,69
Sl 3Panónske slané stepi a slaniská* 1530247,95
Pi 1Vnútrozemské panónske pieskové duny* 2340143,06
Pi 2Suchomilné travinno-bylinné porasty na vápnitých pieskoch* 612077,67
Pi 4Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd823019,58
Pi 5Pionierske porasty zväzu Alysso-Sedion albi na plytkých karbonátových * 611014,93
a bázických substrátoch
Vo 1Oligotrofné až mezotrofné stojaté vody s vegetáciou tried Littorelletea uniflorae 313012,28
a/alebo Isoëto-Nanojuncetea
Vo 2Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich 315012,28
a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharion
Vo 3Prirodzené dystrofné stojaté vody316058,75
Vo 4Nížinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis 326019,58
a Callitricho-Batrachion
Vo 5 Oligotrofné až mezotrofné vody s bentickou vegetáciou chár314038,83
Br 2Horské vodné toky a bylinná vegetácia pozdĺž ich brehov322024,56
Br 3Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s myrikovkou nemeckou 323019,58
(Myricaria germanica)
Br 4Horské vodné toky a ich drevinová vegetácia s vŕbou sivou (Salix eleagnos)324012,28
Br 5Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. 32709,62
a Bidention p.p.
Br 6Brehové porasty deväťsilov64309,62
Br 7Bylinné lemové spoločenstvá nížinných riek64309,62
Kr 1Vresoviská 403015,93
Kr 2Porasty borievky obyčajnej 51305,31
Kr 4Spoločenstvá subalpínskych krovín 408043,81
Kr 5Nízke subalpínske kroviny 408043,81
Kr 6Xerotermné kroviny* 40A018,58
Kr 10Kosodrevina* 407035,51
Al 1Alpínske travinno-bylinné porasty na silikátovom podklade 615087,30
Al 2Alpínske snehové výležiská na silikátovom podklade 615087,30
Al 3Alpínske a subalpínske vápnomilné travinno-bylinné porasty6170138,08
Al 4Alpínske snehové výležiská na vápnitom podklade6170138,08
Al 5Vysokobylinnné spoločenstvá alpínskeho stupňa64309,62
Al 9Vresoviská a spoločenstvá kríčkov v subalpínskom a alpínskom stupni406017,92
Tr 1Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte6 21024,56
Tr 1.1Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom substráte * 621056,76
s významným výskytom druhov čeľade Orchidaceae
Tr 2Subpanónske travinno-bylinné porasty* 624094,60
Tr 3Panónske travinno-bylinné porasty na spraši * 625077,34
Tr 4Panónske travinno-bylinné porasty na pieskoch * 626022,57
Tr 5Suché a dealpínske travinno-bylinné porasty 619012,28
Tr 8Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte* 623014,93
Lk 1Nížinné a podhorské kosné lúky651021,24
Lk 2Horské kosné lúky 652016,26
Lk 4Bezkolencové lúky 641051,78
Lk 5Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach64309,62
Lk 8Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi644021,24
Ra 1Aktívne vrchoviská* 7110139,41
Ra 2Degradované vrchoviská schopné prirodzenej obnovy7120117,50
Ra 3Prechodné rašeliniská a trasoviská7140117,50
Ra 4Depresie na rašelinných substrátoch s Rhynchospora alba7150117,50
Ra 5Vápnité slatiny s maricou pílkatou a druhmi zväzu Caricion davallianae * 7210165,30
Ra 6Slatiny s vysokým obsahom báz7230117,50
Pr 3Penovcové prameniská * 7220139,41
Sk 1Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou82109,62
Sk 2Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou82209,62
Sk 3Silikátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 811014,93
Sk 4Karbonátové sutiny v montánnom až alpínskom stupni 812014,93
Sk 5Nespevnené silikátové sutiny v kolínnom stupni 815023,90
Sk 6Nespevnené karbonátové skalné sutiny v montánnom až kolínnom stupni* 816014,93
Sk 8 Nesprístupnené jaskynné útvary 8310113,19
Ls 1.1Vŕbovo-topoľové nížinné lužné lesy * 91EO17,92
Ls 1.2Dubovo-brestovo-jaseňové nížinné lužné lesy 91F023,23
Ls 1.3Jaseňovo-jelšové podhorské lužné lesy * 91EO17,92
Ls 1.4Horské jelšové lužné lesy * 91EO17,92
Ls 2.2Dubovo-hrabové lesy panónske* 91G020,58
Ls 2.31Dubovo-hrabové lesy lipové 917034,85
Ls 2.33Dubovo-hrabové lesy lipové94109,62
Ls 3.1Teplomilné submediteránne dubové lesy* 91H069,04
Ls 3.2Teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku * 91I028,54
Ls 3.3Dubové nátržníkové lesy * 91I028,54
Ls 3.4Dubovo-cerové lesy 91M020,58
Ls 3.52Sucho- a kyslomilné dubové lesy* 91I028,54
Ls 3.6Vlhko- a kyslomilné brezovo-dubové lesy919028,54
Ls 4Lipovo-javorové sutinové lesy* 918017,92
Ls 5.1Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy 913019,25
Ls 5.2Kyslomilné bukové lesy 911019,25
Ls 5.3Javorovo-bukové horské lesy 914013,94
Ls 5.4Vápnomilné bukové lesy 915013,61
Ls 6.2Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy 91Q074,68
Ls 6.4Lišajníkové borovicové lesy91T074,68
Ls 7.1Rašeliniskové brezové lesíky * 91D056,76
Ls 7.2Rašeliniskové borovicové lesy * 91D056,76
Ls 7.3Rašeliniskové smrekové lesy * 91D056,76
Ls 9.1Smrekové lesy čučoriedkové 94109,62
Ls 9.2Smrekové lesy vysokobylinné94109,62
Ls 9.3Podmáčané smrekové lesy94109,62
Ls 9.4Smrekovcovo-limbové lesy 942043,81
Ls 10Panónske topoľové lesy s borievkou* 91N062,07

Poznámky:

1. Kód SK je totožný s kódmi biotopov v aktuálnom vydaní interpretačného manuálu Katalóg biotopov Slovenska.

2. Kód NATURA pre biotopy európskeho významu je totožný s kódmi pre európsku sústavu chránených území.

3. Prioritné biotopy sú označené *.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV živočíchov A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

SkupinaVedecké menoSlovenské menoSpôsob odstraňovania
Evertebrata bezstavovceMollusca – mäkkýše
Arion lusitanicusslizovec iberskýindividuálny odchyt a likvidácia
Sinanodonta woodianaškľabka ázijská
Crustacea – kôrovce
Orconectes limosusrak pruhovanýindividuálny odchyt a nakladanie **
Pacifastacus leniusculusrak signálny
Procambarus clarkiirak červený
Vertebrata stavovcePisces – ryby
Ameiurus melassumček čiernyindividuálny odchyt a nakladanie **
Gasterosteus aculeatuspichľavka siná
Lepomis gibbosusslnečnica pestrá
Neogobius gymnotrachelusbýčko nahotemenný
Neogobius fluviatilisbýčko piesočný
Neogobius kessleribýčko hlavatý
Neogobius melanostomusbýčko čiernoústy
Perccottus gleniibýčkovec amurský
Pseudorasbora parvahrúzovec sieťovaný
Amphibia-obojživelníky
* Rana catesbeianaskokan volskýindividuálny odchyt a nakladanie ***
Reptilia - plazy
Chrysemys pictakorytnačka maľovanáindividuálny odchyt a nakladanie ***
Trachemys scriptakorytnačka písmenková
Aves - vtáky
Oxyura jamaicensispotápnica bielolícaindividuálny odchyt a nakladanie ***
Mammalia – cicavce
Mustela visonnorok americkýindividuálny odchyt alebo ulovenie a nakladanie ****
Myocastor coypusnutria vodná/riečna
Nyctereutes procyonoidespsík medvedíkovitý
Ondatra zibethicusondatra pižmová
Procyon lotormedvedík čistotný
* Callosciurus erythraeusveverica červenkaváindividuálny odchyt a nakladanie ***
* Sciurus carolinensisveverica sivá
* Sciurus nigerveverica líščia

Poznámky:

1. Druhy, ktorých výskyt na území Slovenska k 1. januáru 2014 vo voľnej prírode nebol potvrdený, ale v blízkej budúcnosti je možný sú označené znakom *.

2. Spôsob odstraňovania:

Spôsob odstraňovania inváznych druhov živočíchov závisí od jednotlivých taxónov, pričom je potrebné prednostne použiť selektívne metódy odchytu.

** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami, vrátane ich využitia ako krmivo, je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom a dodržiavať ustanovenie § 7a ods. 7 zákona; pri rybách sa povinnosť odstraňovania vzťahuje iba na náhodne ulovené jedince.

*** Odchytené živé jedince sa odovzdajú organizácii ochrany prírody.

**** Pri odchyte, usmrtení a nakladaní s jedincami je potrebné postupovať v súlade so zákonom 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacím predpisom.

Príloha č. 2a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM INVÁZNYCH DRUHOV RASTLÍN A SPÔSOBY ICH ODSTRAŇOVANIA

Zoznam inváznych druhov rastlín

a) Bylinné druhy

Vedecké menoSlovenské menoRozmnožovanieOznačenie skupiny
Ambrosia artemisiifoliaambrózia palinolistágeneratívneB
Asclepias syriacaglejovka americkágeneratívne
vegetatívne
C
Fallopia sp. (syn. Reynoutria)pohánkovec (krídlatka)vegetatívneA
Heracleum mantegazzianumboľševník obrovskýgeneratívneB
Impatiens glanduliferanetýkavka žliazkatágeneratívne
vegetatívne
C
Solidago canadensiszlatobyľ kanadskágeneratívne
vegetatívne
C
Solidago giganteazlatobyľ obrovskágeneratívne
vegetatívne
C

b) Dreviny

Vedecké menoSlovenské menoRozmnožovanieOznačenie skupiny
Ailanthus altissima *pajaseň žliazkatýgeneratívne
vegetatívne
D
Amorpha fruticosabeztvarec krovitýgeneratívne
vegetatívne
C
Lycium barbarumkustovnica cudziageneratívne
vegetatívne
C
Negundo aceroides*javorovec jaseňolistýgeneratívneB

Poznámky:

1. Označenie skupiny:

Skupiny boli vyčlenené na základe spôsobu rozmnožovania jednotlivých druhov.

2. Bod b) Dreviny:

Odstraňovania inváznych druhov drevín (body 1.8, 2 a 3) v zastavanom území obce je potrebné vykonávať s ohľadom na bezpečnosť obyvateľov a ich majetku a rešpektovať ochranu chránených druhov živočíchov (najmä hniezdiacich druhov vtákov). Odstraňovanie inváznych druhov drevín v zastavanom území obce sa odporúča plánovať a realizovať postupne, najmä v súlade so schválenými dokumentami starostlivosti o dreviny.

* Jedince samčieho pohlavia (nevytvárajúce plody) možno ponechať v zastavanom území obce.

Spôsoby odstraňovania inváznych druhov rastlín

Invázne druhy rastlín je potrebné odstraňovať hneď v počiatočnom štádiu ich výskytu na lokalite, keď je ich odstraňovanie najefektívnejšie. O spôsoboch odstraňovania inváznych druhov rastlín rozhodujú najmä spôsoby ich rozmnožovania, početnosť na lokalite, charakter a situovanie stanovišťa, ohrozenosť a veľkosť lokality, fáza rastu rastliny a ďalšie biologické vlastnosti druhu. Odstraňovanie druhu ambrózia palinolistá je potrebné vykonať už pred rozkvitnutím, najneskôr do 1. júla bežného roku.

1. Mechanický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri ojedinelom alebo maloplošnom výskyte druhu na lokalite alebo pri výskyte druhu v ochranných pásmach vôd alebo v chránených územiach.

1.1. Vykopávanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Ak ide o druhy zo skupiny B a C je výkop potrebné realizovať v období pred ich kvitnutím. V prípade druhu boľševník obrovský je nevyhnutné vykopať hlavu koreňa, pričom výkop sa musí realizovať do minimálnej hĺbky 20 cm. V prípade druhov pohánkovec je potrebné výkop realizovať tak, aby v zemi nezostali zvyšky koreňov, z ktorých je rastlina schopná v pôde regenerovať.

1.2. Vytrhávanie

Tento spôsob je vhodný na odstraňovanie semenáčikov rastlín a mladých rastlín na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C.

1.3. Pastva

Tento spôsob je vhodný na lokalitách s výskytom druhov zo skupiny B a C. Pastvou hovädzieho dobytka, oviec alebo kôz sa odstraňuje vegetatívna fáza vývoja rastlín a mechanicky sa odstraňujú koreňové púčiky i celé rastliny. Pastvou sa početnosť jedincov na lokalite znižuje, ale bez použitia aj ďalších spôsobov k ich úplnému odstráneniu nedochádza. Pastva sa neodporúča vo fáze tvorby semien druhu boľševník obrovský, pretože pasúce sa zvieratá roznášajú semená na svojich telách alebo trusom, a tým prispievajú k jeho ďalšiemu rozširovaniu na lokalite.

1.4. Orba

Tento spôsob je vhodný na poľnohospodársky využívaných stanovištiach pre druhy zo skupiny B a C. Porast je potrebné poorať v období pred kvitnutím. Po orbe je nevyhnutné osiať plochu konkurenčne silnejšími druhmi ako ozimná raž alebo jačmeň jarný. Ak ide o druh ambrózia palinolistá sa odporúča osiatie plochy lucernou siatou alebo mätonohom trvácim.

1.5. Kosenie a mulčovanie

Tento spôsob je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. Porast je potrebné pokosiť a pomulčovať pred kvitnutím. Vhodné je opakované kosenie a mulčovanie v priebehu sezóny.

1.6. Sekanie

Tento spôsob možno použiť pre druh boľševník obrovský. Sekanie rýľom sa musí vykonávať pod pôdnym povrchom, kde sa nachádzajú koreňové rozmnožovacie púčiky. Preseknutie rastliny na úrovni alebo tesne pod povrchom je neúčinné a nezabráni regenerácii rastu. Sekanie je potrebné vykonávať v období tvorby ešte nezrelých zelených semien, keď môže byť rastlina po takom zásahu odstránená celá.

1.7. Orezávanie a odstrihávanie súkvetí a súplodí

Tento spôsob je možné použiť pre druh boľševník obrovský. Realizuje sa na kvitnúcich jedincoch a po odkvitnutí rastliny približne v štádiu tvorby zelených semien. Potrebné je dbať, aby semená pri manipulácii s nimi nevypadávali. Súkvetie a súplodie je po odstránení potrebné spáliť. Zrezaním alebo odstrihnutím súkvetia a súplodia jeden až dva razy za vegetačné obdobie sa zníži celková vitalita rastliny. Pretože rastliny môžu vytvoriť náhradné menšie súkvetie a následne aj súplodie, je taký zásah potrebné niekoľkokrát za rok zopakovať.

1.8. Výrub

Uplatňuje sa pre dreviny zo skupiny B a C. Výrub je potrebné vykonávať mimo vegetačného obdobia od 1. októbra do 31. marca. Zvyčajne sa kombinuje s chemickým spôsobom odstraňovania. Aby bolo potlačené následné zmladenie zo spiacich púčikov, aplikuje sa na čerstvú reznú ranu náter koncentrovaného herbicídu alebo riedeného maximálne do pomeru 1:1 s účinnou látkou glyfosát.

2. Chemický spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa najmä pri veľkoplošných výskytoch druhu v čase najväčšej tvorby listovej plochy. Na odstránenie rastlín možno využiť registrované prípravky na ochranu rastlín (herbicídy). Zvyčajne je potrebné vykonať opakovanú aplikáciu po ďalšom vzídení nových jedincov. Chemický spôsob odstraňovania je vhodný pre všetky druhy zo skupiny A, B a C. V prípade druhov zo skupiny A je vhodné ponechať rastlinu počas vegetačného obdobia bez zásahu a chemický postrek aplikovať na jeseň do príchodu mrazov. Ošetrený porast je potrebné ponechať cez zimu premrznúť a potom odstrániť. Pri druhoch s hrubšou stonkou možno využiť aj metódu vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda).

Pri druhoch zo skupiny D sa vpravuje chemická látka do rastliny bez jej likvidácie metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku. Používa sa herbicíd s účinnou látkou glyfosát. Dávkuje sa v dávke 2 ml koncentrovaného herbicídu (480 g/l) na jeden vpich alebo zásek. Počet vpichov alebo zásekov je závislý na hrúbke stonky – 1 vpich/zásek na 7,5 cm obvodu. Termín aplikácie je mesiac júl. Likvidované jedince sa odstraňujú až po úplnom odumretí, zvyčajne po dvoch rokoch od aplikácie, aby sa predišlo koreňovej výmladnosti. V prípadoch možného ohrozenia zdravia alebo života človeka, alebo reálnej hrozby vzniku škody na majetku vplyvom pádu suchých konárov alebo kmeňov ešte neodumretých jedincov sa odporúča primerane odľahčiť korunu orezom časti konárov, alebo odrezaním kmeňa pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ale následne je nevyhnutné vykonať zásahy metódou vpichu koncentrovaného prípravku do stoniek (injekčná metóda), alebo záseku do stonky s okamžitým vpravením koncentrovaného herbicídu do záseku do koreňových výmladkov.

Pri chemickom spôsobe odstraňovania sa musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

3. Kombinovaný spôsob odstraňovania

Uplatňuje sa predovšetkým na plošne rozsiahlych, vysokých a hustých porastoch, kde samotná chemická aplikácia už nie je účinná. Najskôr sa porasty mechanicky odstránia (vypílením, zrezaním, vysekaním alebo kosením) a na regenerujúce časti rastlín sa aplikuje vhodný prípravok na ochranu rastlín. Kombinovaný spôsob odstraňovania je vhodný pre druhy zo skupiny B a C. Pri kombinovanom spôsobe odstraňovania sa pri použití chemických prípravkov musia dodržať ustanovenia osobitného predpisu.23)

Príloha č. 3 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV, KTORÉ SA MÔŽU VYPÚŠŤAŤ DO VOĽNEJ PRÍRODY

Vedecké menoSlovenské meno
Aristichthys nobilistolstolobik pestrý
Carassius auratuskaras striebristý
Ctenopharyngodon idellaamur biely
Dama damadaniel škvrnitý v danielích poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Hypophthalmichthys molitrixtolstolobik biely
Meleagris gallopavomorka divá
Oncorhynchus mykisspstruh dúhový
Ovis aries (musimon, ammon)muflón lesný v muflóních poľovných lokalitách určených osobitným predpisom24)
Phasianus colchicusbažant poľovný/bažant obyčajný
Salvelinus fontinalissivoň potočný
Syrmaticus reevesiibažant kráľovský“.

Príloha č. 3a k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM NEPÔVODNÝCH DRUHOV RASTLÍN, KTORÉ SA MÔŽU SADIŤ ALEBO PESTOVAŤ ZA HRANICAMI ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE

1. Vedecké menoSlovenské meno
Aesculus hippocastanumpagaštan konský
Castanea sativagaštan jedlý
Juglans regiaorech kráľovský
Morus albamoruša biela
Morus nigramoruša čierna

2. Druhy poľných plodín uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd zeleninových druhov.

3. Druhy zeleniny uverejnené v Spoločnom katalógu odrôd druhov zeleniny.

4. Poľnohospodárske plodiny uvedené v Listine registrovaných odrôd.25)

Príloha č. 4 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV EURÓPSKEHO VÝZNAMU, DRUHOV NÁRODNÉHO VÝZNAMU, DRUHOV VTÁKOV A PRIORITNÝCH DRUHOV, NA KTORÝCH OCHRANU SA VYHLASUJÚ CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Tabuľka 04

Príloha č. 5 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH RASTLÍNA ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Pozn.Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
*Abies nebrodensis (Lojac.) Matteijedľa
Aconitum anthora L.prilbica jedhojová23,00
*Aconitum corsicum Gáyer [syn. Aconitum napellus subsp. corsicum (Gáyer) W. Seitz]prilbica korzická
Aconitum firmum Rchb.prilbica tuhá23,00
Aconitum firmum Rchb. subsp. firmumprilbica tuhá pravá37,00
SRAconitum firmum subsp. moravicum Skalickýprilbica tuhá moravská23,00
Aconitum lasiocarpum (Rchb.) Gáyerprilbica chlpatoplodá92,00
Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.prilbica moldavská14,00
Aconitum paniculatum Lam.prilbica metlinatá51,00
Ex? Acorellus pannonicus (Jacq.) Pallašachorček panónsky69,00
SRAdenophora lilifolia (L.) Ledeb.zvonovec ľaliolistý51,00
Adonis distorta Ten.hlaváčik
Adonis vernalis L.hlaváčik jarný69,00
Aegilops cylindrica Hostmnohoštet valcovitý51,00
Aeonium dumosum (Lowe) Praeg.eonium
Aeonium gomeraense Praegereonium
Aeonium saundersii Bolleeonium
Aethionema saxatile (L.) R. Br.sivuľka skalná69,00
Agrimonia pilosa Ledebourrepík sibírsky
Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P. Beauv.žitniak hrebenitý51,00
Achillea aspleniifolia Vent.rebríček slezinníkolistý69,00
Achillea crithmifolia Waldst. et Kit.rebríček jemnolistý69,00
Achillea ochroleuca Ehrh.rebríček hrebenitý69,00
Achillea ptarmica L.rebríček betrámový37,00
Ajuga pyramidalis L.zbehovec ihlanovitý92,00
SREx? Aldrovanda vesiculosa L.aldrovandka pľuzgierkatá322,00
*Alisma wahlenbergii (Holmberg) Juz.žabník Wahlenbergov
Alkanna tinctoria (L.) Tauschalkana farbiarska138,00
Ex? Allium cirrhosum Vand.cesnak strapatý138,00
Allium ericetorum Thorecesnak vresoviskový138,00
Allium grosii Font Quercesnak
Allium paniculatum L.cesnak metlinatý69,00
Allium schoenoprasum subsp. alpinum (DC.) Čelak.cesnak pažítkový alpínsky23,00
Allium strictum Schrad.cesnak tuhý92,00
Althaea cannabina L.ibiš konopovitý69,00
Althaea hirsuta L.ibiš chlpatý51,00
Althaea pallida Willd.ibiš bledý69,00
Althaea taurinensis DC.ibiš turínsky69,00
Alyssum desertorum Stapftarica stepná51,00
Alyssum montanum subsp. brymii Dostáltarica horská Brymova51,00
Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord.) Hegi et Em. Schm.tarica horská Gmelinova51,00
Alyssum pyrenaicum Lapeyr.tarica pyrenejská
Alyssum tortuosum subsp. heterophyllum Nyár.tarica krivoľaká rôznolistá51,00
Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. subsp. tortuosum tarica krivoľaká pravá69,00
+Amelanchier ovalis Medik. #1.muchovník vajcovitý23,00
Ammi trifoliatum (H. C. Watson) Treleaseparasca
+Amygdalus nana L. #1.mandľa nízka69,00
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.červenohlav ihlanovitý230,00
Anacamptis urvilleana Sommier et Gattočervenohlav
*Anchusa crispa Viv.smohla
Anchusa italica Retz.smohla talianska69,00
*Anagyris latifolia Brouss. ex Willd.smradovec
*Androcymbium europaeum (Lange) K. Richterandrocymbium európske
*Androcymbium rechingeri Greuterandrocymbium Rechingerovo
*Androcymbium psammophilum Svent.androcymbium
+Andromeda polifolia L.andromédka sivolistá69,00
*Androsace cylindrica DC.pochybok valcovitý
Androsace mathildae Levierpochybok
Androsace maxima L.pochybok najväčší92,00
Androsace obtusifolia L.pochybok tupolistý37,00
Androsace pyrenaica Lam.pochybok pyrenejský
Androsace villosa L.pochybok huňatý138,00
Andryala crithmifolia Ait.
*Angelica heterocarpa Lloydangelika
*Anthemis glaberrima (Rech. f.) Greuterruman
Anthyllis hystrix Cardona. Contandr. & E. Sierrabôľhoj
Anthyllis lemanniana Lowebôľhoj
Antirrhinum charidemi Langepapuľka
*Antirrhinum lopesianum Rothm.papuľka
Apera interrupta (L.) P. Beauv.metlička pretrhovaná69,00
*Apium bermejoi Llorenszeler
SRApium repens (Jacq.) Lag.zeler plazivý92,00
*Aquilegia alpina L.orlíček alpínsky
Aquilegia bertolonii Schottorlíček Bertoliniho
Aquilegia kitaibelii Schottorlíček Kitaibelov
*Aquilegia pyrenaica DC. subsp. cazorlensis (Heywood) Galianoorlíček
*Arabis kennedyae Meikle.arábka
Arabis nemorensis (Wolf ex Hoffm.) Rchb.arábka slatinná69,00
Arabis nova Vill.arábka nová230,00
Arabis sadina (Samp.) P. Cout.arábka
Arabis scopoliana Boiss.arábka
Arceuthobium azoricum Wiens & Hawksw.
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Arctophila fulva (Trin.) N. J. Anderson
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.medvedica lekárska37,00
+Arctous alpina (L.) Nied.medvedík alpínsky92,00
Aremonia agrimonoides (L.) DC.repíček repíkovitý23,00
Arenaria ciliata L. subsp. pseudofrigida Ostenf. & O. C. Dahlpiesočnica
Arenaria humifusa Wahlenbergpiesočnica
*Arenaria nevadensis Boiss. & Reuterpiesočnica nevadská
Arenaria provincialis Chater & Hallidaypiesočnica
*Argyranthemum lidii Humphries
*Argyranthemum pinnatifidum (L.f.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) C.J. Humphries
Argyranthemum thalassophylum (Svent.) Hump.
Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries
Armeria alpina Willd.trávnička alpínska92,00
Armeria berlengensis Daveautrávnička
*Armeria helodes Martini & Poldtrávnička
Armeria neglecta Girardtrávnička
Armeria pseudarmeria (Murray) Mansfeldtrávnička
*Armeria rouyana Daveautrávnička
Armeria soleirolii (Duby) Godrontrávnička
Armeria velutina Welv. ex Boiss. & Reutertrávnička
Armoracia macrocarpa (Waldst. et Kit. ex Willd.) Kit. ex Baumg.chren veľkoplodý69,00
Artemisia austriaca Jacq.palina rakúska230,00
Artemisia campestris L. subsp. bottnica A. N. Lundström ex Kindb.palina
Artemisia eriantha Ten.palina skalná51,00
*Artemisia granatensis Boiss.palina
*Artemisia laciniata Willd.palina strapatá
Artemisia oelandica (Besser) Komarovpalina
*Artemisia pancicii (Janka) Ronnigerpalina Pančičova
Artemisia santonicum subsp. patens (Neilr.) K. M. Perss.palina slanomilná jednobliznová37,00
Asperula neilreichii Beckmarinka Neilreichova51,00
*Asphodelus bento-rainhae P. Silvaasfodel
Asplenium adiantum-nigrum L.slezinník čierny51,00
SRAsplenium adulterinum Mildeslezinník nepravý92,00
Asplenium cuneifolium Viv.slezinník klinovolistý92,00
*Asplenium hemionitis L.slezinník
Asplenium jahandiezii (Litard.) Rouyslezinník
*Aster pyrenaeus Desf. ex DC.astra pyrenejská
*Aster sorrentinii (Tod) Lojac.astra
*Astragalus algarbiensis Coss. ex Bungekozinec
Astragalus alpinus L.kozinec alpínsky51,00
*Astragalus aquilanus Anzalonekozinec
Astragalus asper Wulfen ex Jacq.kozinec drsný184,00
Astragalus australis (L.) Lam.kozinec južný37,00
Astragalus austriacus Jacq.kozinec rakúsky92,00
Astragalus centralpinus Braun-Blanquetkozinec
Astragalus exscapus L.kozinec bezbyľový138,00
Astragalus frigidus (L.) A. Graykozinec ľadový51,00
*Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agger-Kirchof et Meiklekozinec
*Astragalus maritimus Moriskozinec
Astragalus norvegicus Weberkozinec nórsky51,00
Astragalus penduliflorus Lam.kozinec ovisnutý69,00
Astragalus peterfii Jáv.kozinec
Astragalus tremolsianus Paukozinec
*Astragalus verrucosus Moriskozinec bradavičnatý
Astragalus vesicarius subsp. albidus (Waldst. et Kit.) Braun-Blanq.kozinec mechúrikatý belavý138,00
Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenkklasovec sivastý51,00
Asyneuma giganteum (Boiss.) Bornm.klasovec obrovský
Athamanta cortiana Ferrariniatamanta
*Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis
Atractylis preauxiana Schultz
Atriplex littoralis L.loboda pobrežná92,00
*Atropa baetica Willk.ľuľkovec
Avenula hackelii (Henriq.) Holubovsica Hackelova
*Azorina vidalii (H. C. Watson) Feer
Bassia laniflora (S. G. Gmel.) A. J. Scottbasia vlnokvetá51,00
*Bassia saxicola (Guss.) A. J. Scottbasia
Batrachium aquatile (L.) Dumort.močiarka vodná23,00
Batrachium baudotii (Godr.) F. W. Schultzmočiarka Baudotova69,00
Batrachium fluitans (Lam.) Wimm.močiarka riečna69,00
Batrachium rhipiphyllum (Bastard ex Boreau) Dumort.močiarka štítovitá69,00
Batrachium rionii (Lagger) Nymanmočiarka Rioniho69,00
Beckmannia eruciformis (L.) Hosthúseníkovec erukovitý92,00
Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélenkostravec fialový92,00
*Bellevalia hackelli Freynbelevália
*Bencomia brachystachya Svent.
Bencomia sphaerocarpa Svent.
*Berberis maderensis Lowedráč
Beta patula Ait.repa
*Biscutella neustriaca Bonnetdvojštítok
Biscutella vincentina (Samp.) Rothm.dvojštítok
Blackstonia acuminata (W. D. J. Koch et Ziz) Dominžltavka končistá69,00
Blechnum spicant (L.) Rothrebrovka rôznolistá23,00
Boleum asperum (Pers.) Desvaux
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.plsťovka vzpriamená92,00
*Borderea chouardii (Gaussen) Heslot
Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Döll) W.D.J.Kochvratička rumančekovolistá92,00
Botrychium simplex Hitchc.vratička jednoduchá
Brassica glabrescens Poldinikapusta
Brassica hilarionis Post.kapusta
Brassica insularis Moriskapusta ostrovná
*Brassica macrocarpa Guss.kapusta
Braya linearis Rouy
Bromus grossus Desf. ex DC.stoklas
Bromus squarrosus L.stoklas kostrbatý37,00
*Bunium brevifolium Lowebuľka
Bupleurum affine Sadlerprerastlík prútnatý51,00
*Bupleurum capillare Boiss. & Heldr.prerastlík vláskovitý
Bupleurum falcatum subsp. dilatatum Schurprerastlík kosákovitý širokolistý69,00
Bupleurum handiense (Bolle) Kunkelprerastlík
*Bupleurum kakiskalae Greuterprerastlík
Bupleurum praealtum L.prerastlík vyvýšený51,00
Bupleurum rotundifolium L.prerastlík okrúhlolistý23,00
Bupleurum tenuissimum L.prerastlík najtenší37,00
Calamagrostis chalybaea (Laest.) Friessmlz
Caldesia parnassifolia (L.) Parl.žabníkovec bielokvetolistý
Calendula maderensis DC.nechtík
Calla palustris L.diablik močiarny92,00
Callianthemum coriandrifolium Rchb.rutovník koriandrolistý51,00
Calypso bulbosa L.
Camelina rumelica Velen.ľaničník rumelský69,00
Campanula abietina Griseb.zvonček jedľový51,00
*Campanula bohemica Hrubý in Polívka, Domin et Podp.zvonček český
*Campanula gelida Kovandazvonček jesenícky
Campanula macrostachya Waldst. et Kit. ex Willd.zvonček veľkoklasý69,00
*Campanula morettiana Reichenb.zvonček
Campanula rapunculus L.zvonček repkový51,00
Campanula romanica Savul.zvonček
*Campanula sabatia De Not.zvonček
SR*Campanula serrata (Kit. ex Schult.) Hendrychzvonček hrubokoreňový51,00
Campanula xylocarpa Kovandazvonček tvrdoplodý37,00
Campanula zoysii auct. non Wulf. Schur (syn. Campanula cochlearifolia Lam.)zvonček maličký
Camphorosma annua Pall.gáfrovka ročná92,00
Caralluma burchardii N. E. Braunkaraluma
Cardamine dentata Schult.žerušnica zúbkatá51,00
Cardamine parviflora L.žerušnica malokvetá92,00
Cardaminopsis halleri (L.) subsp. halleri Hayekžerušničník Hallerov pravý69,00
*Carduus myriacanthus Salzm. ex DC.bodliak
Carex atrofusca Schkuhrostrica čiernohnedá92,00
Carex bigelowii Torr. ex Schwein.ostrica Bigelova69,00
Carex brevicollis DC.ostrica krátkoklasá92,00
Carex chordorrhiza L.f.ostrica výbežkatá92,00
Carex diandra Schrankostrica oblastá51,00
Carex dioica L.ostrica dvojdomá69,00
Carex divisa Huds.ostrica delená92,00
Carex fritschii Waisb.ostrica Fritschova51,00
Carex halleriana Assoostrica alpínska69,00
Carex hartmanii Cajanderostrica Hartmanova51,00
Carex holostoma Drejerostrica
Carex lasiocarpa Ehrh.ostrica plstnatoplodá51,00
Carex limosa L.ostrica barinná92,00
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonenostrica chudobná vrchovisková69,00
Carex malato-belizii Raymondostrica
*Carex panormitana Guss.ostrica
Carex parviflora Hostostrica černastá92,00
Carex pauciflora Lightf.ostrica málokvetá92,00
Carex pediformis C. A. Mey.ostrica labkatá51,00
Carex pulicaris L.ostrica blšná69,00
Carex rupestris All.ostrica skalná69,00
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.ostrica ražná69,00
Carex umbrosa Hostostrica tôňomilná51,00
Carex viridula Michx.ostrica Oederova69,00
Carlina onopordifolia Besser ex Szater, Kulcz. & Pawl.krasovlas akantolistý
Carpesium cernuum L.dvojzubec ovisnutý69,00
Carthamus lanatus L.požlt vlnatý69,00
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv.odemka vodná51,00
*Centaurea akamantis T. Georgiadis & G. Chatzikyriakounevädza
*Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halácsy) Dostálnevädza
*Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Guglernevädza
*Centaurea attica Nyman subsp. megarensis (Halácsy & Hayek) Dostálnevädza
*Centaurea balearica J.D. Rodrigueznevädza baleárska
*Centaurea borjae Valdes-Berm. & Rivas Godaynevädza
*Centaurea citricolor Font Quernevädza
Centaurea corymbosa Pourretnevädza chocholíkatá
Centaurea gadorensis G. Blancanevädza
*Centaurea horrida Badaronevädza
*Centaurea immanuelis-loewii Deg.nevädza
Centaurea jankae Brandzanevädza
*Centaurea kalambakensis Freyn & Sint.nevädza
Centaurea kartschiana Scop.nevädza
*Centaurea lactiflora Halácsynevädza bielokvetá
Centaurea micrantha Hoffmanns. & Link subsp. herminii (Rouy) Dostálnevädza drobnoúborová
*Centaurea niederi Heldr.nevädza
*Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph.nevädza
*Centaurea pinnata Paunevädza
Centaurea pontica Prodan & E. I. Nyárádynevädza
Centaurea pulvinata (G. Blanca) G. Blancanevädza
Centaurea rothmalerana (Arenes) Dostálnevädza
Centaurea vicentina Mariznevädza
Centaurium littorale subsp. compressum (Hayek) Kirschner [syn: Centaurium littorale subsp. uliginosum (Waldst. et Kit.) Rotm. ex Melderis]zemežlč pobrežná slatinná92,00
Centaurium pulchellum (Sw.) Drucezemežlč spanilá37,00
*Centaurium rigualii Estevezemežlč
*Centaurium somedanum Lainzzemežlč
Centranthus trinervis (Viv.) Beguinotcentrant trojžilný
*Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr.prilbovka
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druceprilbovka biela14,00
Cephalanthera longifolia (L.) Fritschprilbovka dlholistá23,00
Cephalanthera rubra (L.) Rich.prilbovka červená23,00
Cephalaria transsylvanica (L.) Schrad. ex Roem. et Schult.hlavinka sedmohradská37,00
Cerastium alpinum L.rožec alpínsky115,00
*Cerastium alsinifolium Tauschrožec kuričkolistý
Cerastium arvense subsp. glandulosum (Kit.) Soórožec roľný žľaznatý37,00
Cerastium carinthiacum Vestrožec širokolistý51,00
Cerastium dinaricum G. Beck & Szysz.rožec dinársky
Cerastium uniflorum Clairv.rožec jednokvetý92,00
Ceratophyllum submersum L.rožkatec pohrúžený23,00
Cerinthe glabra subsp. tatrica Hadačvoskovka holá tatranská69,00
*Ceropegia chrysantha Svent.lampášik
Ceterach javorkeanum (Vida) Soóceterak Jávorkov115,00
Chaenorrhinum serpyllifolium (Lange) Lange subsp. lusitanicum R. Fernandespapyštek
Chaerophyllum azoricum Treleasekrkoška azorská
Chamaemeles coriacea Lindl.
Chamorchis alpina (L.) Rich.vstaváčik alpínsky138,00
Cheirolophus duranii (Burchard) Holub
Cheirolophus ghomerytus (Svent.) Holub
Cheirolophus junonianus (Svent.) Holub
Cheirolophus massonianus (Lowe) Hansen & Sund.
Chenopodium foliosum (Moench) Asch.mrlík mnoholistý92,00
Chimaphila umbellata (L.) W. P. C. Bartonzimoľub okolíkatý69,00
*Chionodoxa lochiae Meikle in Kew Bull.
Chrysopogon gryllus (L.) Trin.zlatofúz južný23,00
Cinna latifolia (Trev.) Griseb.
SRCirsium brachycephalum Jur.pichliač úzkolistý51,00
Cirsium latifolium Lowepichliač
Cirsium waldsteinii Rouypichliač Waldsteinov51,00
Cistus chinamadensis Banares & Romerocistus
Cistus palhinhae Ingramcistus
Cladium mariscus (L.) Pohlmarica pílkatá184,00
Cleistogenes serotina (L.) Kengdvojradovec neskorý23,00
+Clematis alpina (L.) Mill.plamienok alpínsky14,00
Clematis integrifolia L.plamienok celistvolistý14,00
Coeloglossum viride (L.) Hartm.vemenníček zelený23,00
*Cochlearia polonica E. Fröhlich.lyžičník poľský
SR *Cochlearia tatrae Borbáslyžičník tatranský51,00
*Coincya rupestris Rouy
SREx Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidlkoleant útly115,00
SRColchicum arenarium Waldst. et Kit.jesienka piesočná230,00
*Colchicum corsicum Bakerjesienka korzická
*Colchicum cousturieri Greuterjesienka
Colymbada badensis (Tratt.) Dostálnevädzník bádenský51,00
Colymbada sadleriana (Janka) Holubnevädzník panónsky69,00
Comarum palustre L.nátržnica močiarna23,00
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok.(syn. Gentianella tenella Rottb.)horcovka útla23,00
Conioselinum tataricum Hoffm.šabrina pošvatá37,00
Conringia austriaca (Jacq.) Sweetkonringia rakúska138,00
Consolida regalis subsp. paniculata (Host) Soóostrôžka poľná metlinatá69,00
*Consolida samia P. H. Davisostrôžka
*Convolvulus argyrothamnus Greuterpupenec
Convolvulus cantabrica L.pupenec kantabrijský115,00
*Convolvulus caput-medusae Lowepupenec
*Convolvulus fernandesii Pinto da Silva & Telespupenec
*Convolvulus lopez-socasii Svent.pupenec
*Convolvulus massonii A. Dietr.pupenec
Corallorhiza trifida Châtel.koralica lesná23,00
Corispermum marschallii Stevenplošticosemä Marschallovo69,00
Corispermum nitidum Kit. ex Schult.plošticosemä lesklé92,00
*Coronopus navasii Pauvraňonôžka
Corothamnus procumbens (Waldst. et Kit. ex Willd.) C. Preslkručinkovec položený37,00
Corydalis capnoides (L.) Pers.chochlačka žltobiela69,00
Corydalis gotlandica Lidénchochlačka
*Crambe arborea Webb ex Christkatran
Crambe leavigata DC. ex Christkatran
*Crambe sventenii R. Petters ex Bramwell & Sund.katran
SRCrambe tataria Sebeókkatran tatársky115,00
+Crataegus lindmanii Hrabětováhloh Lindmanov37,00
*Cremnophyton lanfrancoi Brullo & Pavonde
Crepis alpestris (Jacq.) Tauschškarda alpská69,00
*Crepis crocifolia Boiss. & Heldr.škarda šafranokvetá
Crepis granatensis (Willk.) B. Blanca & M. Cuetoškarda
Crepis pannonica (Jacq.) K. Kochškarda panónska92,00
Crepis pulchra L.škarda úhľadná69,00
Crepis pusilla (Sommier) Merxm.škarda
Crepis sibirica L.škarda sibírska92,00
Crepis tectorum subsp. nigrescens (Pohle) P.D. Sell.škarda
Crocus cyprius Boiss. & Kotschyšafran
*Crocus etruscus Parl.šafran
Crocus hartmannianus Holmboešafran
Crocus heuffelianus Herb.šafran karpatský14,00
Crupina vulgaris Cass.krupinka obyčajná69,00
Crypsis aculeata (L.) Aitonskrytka ostnatá92,00
Cryptogramma crispa (L.) R. Br.ex Hook.kučeravec čiarkovitý230,00
Culcita macrocarpa C. Preslkulcita veľkozásterková
SR*Cyclamen fatrense Halda et Sojákcyklámen fatranský138,00
SRCypripedium calceolus L.črievičník papučkový138,00
Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl.zanoväť
Dactylorhiza cruenta (O. F. Müll.) Soóvstavačovec krvavočervený322,00
Dactylorhiza ericetorum (E. F. Linton) Aver.vstavačovec vresoviskový184,00
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó subsp. fuchsiivstavačovec Fuchsov pravý23,00
Dactylorhiza fuchsii subsp. sooiana (Borsos) Borsosvstavačovec Fuchsov Soóov92,00
Dactylorhiza incarnata subsp. haematodes (Rchb.) Soóvstavačovec strmolistý krvavý115,00
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó subsp. incarnatavstavačovec strmolistý pravý69,00
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella (Druce) Soóvstavačovec strmolistý neskorý115,00
Dactylorhiza kalopissii E. Nelsonvstavačovec
Dactylorhiza lapponica (Laest. ex Hartm.) Soóvstavačovec laponský92,00
Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. maculatavstavačovec škvrnitý pravý184,00
Dactylorhiza maculata subsp. elodes (Griseb.) Soóvstavačovec škvrnitý mokraďný184,00
Dactylorhiza maculata subsp. schurii (Klinge) Soóvstavačovec škvrnitý Schurov184,00
Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica (Schur) Soóvstavačovec škvrnitý sedmohradský184,00
Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F. Hunt et Summerh. subsp. majalisvstavačovec májový pravý14,00
Dactylorhiza ochroleuca (Boll) Holubvstavačovec bledožltý322,00
Dactylorhiza sambucina (L.) Soóvstavačovec bazový23,00
Danthonia alpina Vestplevnatec alpínsky51,00
SR*+Daphne arbuscula Čelak.lykovec muránsky230,00
+Daphne cneorum L.lykovec voňavý37,00
Daphne petraea Leyboldlykovec skalný
*Daphne rodiguezii Texidorlykovec Rodriguezov
*Degenia velebitica (Degen) Hayek
*Delphinium caseyi BL Burttstračonôžka
Delphinium elatum L.stračonôžka vysoká23,00
Delphinium oxysepalum Borbás et Paxstračonôžka tatranská51,00
Dendranthema zawadskii (Herbich) Tzvelevchryzantéma pieninská138,00
Dendriopoterium pulidoi Svent.
Deschampsia maderensis (Haeck. Born.) Buschm.metlica
Dianthus arenarius L. subsp. arenariusklinček piesočný pravý
*Dianthus arenarius L. subsp. bohemicus (Novák) O. Schwarzklinček piesočný český
Dianthus barbatus subsp. compactus (Kit.) Heuff.klinček bradatý nakopený37,00
Dianthus cintranus Boiss. & Reuter subsp. cintranus Boiss. & Reuterklinček
Dianthus collinus Waldst. et Kit. subsp. collinusklinček kopcový pravý37,00
Dianthus collinus subsp. glabriusculus (Kit.) Thaiszklinček kopcový holý69,00
Dianthus diutinus Kit.klinček trváci
Dianthus glacialis Haenkeklinček ľadovcový37,00
Dianthus marizii (Samp.) Samp.klinček
*Dianthus moravicus Kovandaklinček moravský
SR*Dianthus nitidus Waldst. et Kit.klinček lesklý69,00
Dianthus plumarius subsp. regis-stephani (Rapcs.) Baksayklinček
SR*Dianthus praecox subsp. lumnitzeri (Wiesb.) Kmeťová [syn.
Dianthus lumnitzeri Wiesb.]
klinček včasný Lumnitzerov37,00
Dianthus praecox Kit. subsp. praecoxklinček včasný pravý37,00
Dianthus praecox subsp. pseudopraecox (Novák) Kmeťováklinček včasný nepravý37,00
Dianthus rupicola Biv.klinček
Dianthus serotinus Waldst. et Kit.klinček neskorý51,00
Dianthus superbus subsp. alpestris (Kablík. ex Uechtr.) Čelak.klinček pyšný alpský37,00
Dianthus superbus L. subsp. superbusklinček pyšný pravý51,00
Dichostylis micheliana (L.) Neestrojradovka hlávkatá69,00
Dictamnus albus L.jasenec biely14,00
Diphasiastrum alpinum (L.) Holubplavúnik alpínsky37,00
Diphasiastrum complanatum (L.) Holubplavúnik sploštený37,00
Ex? Diphasiastrum issleri (Rouy) Holubplavúnik Isslerov92,00
Diplazium sibiricum (Turcz. ex Kunze) Kurata
Diplotaxis ibicensis (Pau) Gomez-Campodvojradovka
*Diplotaxis siettiana Mairedvojradovka
Diplotaxis vicentina (P. Cout.) Rothm.dvojradovka
Doronicum hungaricum Rchb. f.kamzičník podlhovastolistý92,00
Doronicum stiriacum (Vill.) Dalla Torrekamzičník chlpatý23,00
*Dorycnium spectabile Webb & Berthelďatelinovec
Draba aizoides subsp. beckeri (A. Kern.) Hörandl et Gutermannchudôbka vždyzelená Beckerova92,00
Draba cacuminum Elis Ekmanchudôbka
Draba cinerea Adamschudôbka
Draba dorneri Heuffel.chudôbka
Draba fladnizensis Wulfenchudôbka bledožltá92,00
Draba lasiocarpa subsp. klasterskyi (Chrtek) Chrtekchudôbka drsnoplodá Klášterského161,00
Draba muralis L.chudôbka múrová23,00
Ex? Draba pacheri Sturchudôbka štajerská69,00
Draba siliquosa M. Bieb.chudôbka kaukazská92,00
Draba tomentosa Clairv.chudôbka plstnatá69,00
*Dracaena draco (L.) L.dracéna obyčajná
SRDracocephalum austriacum L.včelník rakúsky138,00
Drosera anglica Huds.rosička anglická138,00
Drosera rotundifolia L.rosička okrúhlolistá37,00
+Dryas octopetala L.dryádka osemlupienková37,00
*Dryopteris corleyi Fraser-Jenk.papraď
Dryopteris cristata (L.) A. Graypapraď hrebenatá51,00
Dryopteris fragans (L.) Schottpapraď
Echinops ritro subsp. ruthenicus (M. Bieb.) Nymanježibaba belasá rusínska92,00
Echium candicans L. fil.hadinec
*Echium gentianoides Webb & Coincyhadinec
Echium italicum L.hadinec taliansky51,00
SREchium russicum J. F. Gemlinhadinec červený69,00
Elatine alsinastrum L.elatinka kuričkovitá69,00
Elatine gussonei (Sommier) Brulloelatinka
Elatine hungarica Moeszelatinka maďarská92,00
Ex? Elatine hydropiper subsp. orthosperma (Düben) Hermannelatinka pieprová rovnosemenná92,00
Ex? Elatine triandra Schkuhrelatinka trojtyčinková92,00
SREleocharis carniolica W. D. J. Kochbahnička kranská69,00
Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarzbahnička málokvetá37,00
Elyna myosuroides (Vill.) Fritschostrička myšia92,00
+Ephedra distachya L.chvojník dvojklasý138,00
Epipactis albensis Nováková et Rydlokruštík neskorý138,00
Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besserkruštík tmavočervený14,00
Epipactis distans C. Arvet-Touvet [syn. Epipactis helleborine subsp. orbicularis (Richter) Klein]kruštík oddialený115,00
Epipactis futakii Mereďa et Potůčekkruštík Futákov138,00
Epipactis greuteri H. Baumann et Künkelekruštík Greuterov138,00
Epipactis komoricensis Mereďakruštík komorický69,00
Epipactis leptochila (Godfery) Godferykruštík úzkopyskový51,00
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.kruštík drobnolistý23,00
Epipactis muelleri Godferykruštík rožkatý23,00
Epipactis neglecta (Kümpel) Kümpelkruštík prehliadaný51,00
Epipactis nordeniorum Robatschkruštík Nordenových138,00
Epipactis palustris (L.) Crantzkruštík močiarny51,00
Epipactis placentina Bongiorni et Grünangerkruštík piačenský230,00
Epipactis pontica Taubenheimkruštík pontický51,00
Epipactis pseudopurpurata Mereďakruštík útly92,00
Epipactis tallosii Molnár et Robatschkruštík Tallosov138,00
Epipactis viridiflora Hoffm.ex Krock[syn: Epipactis purpurata Sm.]kruštík modrofialový51,00
Epipogium aphyllum (F. W. Schmidt) Sw.sklenobyľ bezlistá230,00
Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv.milota chlpatá51,00
Eremogone micradenia (Smirn.) Ikonn.stepnatka úzkolistá92,00
Erica scoparia L. subsp. azorica (Hochst.) D. A. Webbvresovec
Erigeron frigidus Boiss. ex DC.turica ľadová
Erigeron hungaricus (Vierh.) Pawł.turica uhorská37,00
Eriophorum gracile W. D. J. Koch ex Rothpáperník štíhly69,00
Eriophorum vaginatum L.páperník pošvatý69,00
*Erodium astragaloides Boiss. & Reuterbocianik kozincový
Erodium ciconium (L.) L’ Hér.bocianik stepný92,00
Erodium paularense Fernandez-Gonzalez & Izcobocianik
*Erodium rupicola Boiss.bocianik
Erucastrum palustre (Pirona) Vis.reďkevník močiarny
Eryngium alpinum L.kotúč alpínsky
Eryngium planum L.kotúč modrastý37,00
*Eryngium viviparum Gaykotúč
Erysimum crepidifolium Rchb.horčičník škardolistý51,00
*Erysimum pieninicum (Zapal.) Pawl.horčičník pieninský
Erysimum wahlenbergii (Asch. et Engl.) Borbáshorčičník karpatský69,00
Erythronium dens-canis L.kandík psí138,00
*Euphorbia handiensis Burchardprýštec
Euphorbia lambii Svent.prýštec
*Euphorbia margalidiana Kuhbier & Lewejohannprýštec
*Euphorbia nevadensis Boiss. & Reuterprýštec nevadský
Euphorbia stygiana H. C. Watsonprýštec
Euphorbia transtagana Boiss.prýštec
*Euphrasia azorica H. C. Watsonočianka azorská
Euphrasia exaristata Smejkaločianka bezosťová92,00
*Euphrasia genargentea (Feoli) Dianaočianka
Euphrasia grandiflora Hochst. ex Seub.očianka veľkokvetá
Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches.očianka Marchesettiho
Euphrasia micrantha Rchb.očianka drobnokvetá92,00
Euphrasia pectinata Ten.očianka hrebenitá92,00
Euphrasia slovaca (Yeo) Holub subsp. pseudomontana (Klášterský) Dostáločianka slovenská podhorská51,00
Euphrasia stipitata Smejkaločianka stopkatá51,00
Ferula latipinna Santosferuľa
SR*Ferula sadleriana Ledeb.feruľa Sadlerova138,00
Festuca brigantina (Markgr.-Dannenb.) Markgr.- Dannenb.kostrava
Festuca dominii Krajinakostrava Dominova51,00
Festuca duriotagana Franco & R. Afonsokostrava
Festuca elegans Boiss.kostrava
Festuca henriquesii Hack.kostrava
Festuca saxatilis Schurkostrava skalná51,00
Festuca summilusitana Franco & R. Afonsokostrava
Filago lutescens Jord.bielolist žltkastý51,00
Filago vulgaris Lam.bielolist obyčajný51,00
Frangula azorica Tutinkrušina azorská
*Fritillaria conica Rixkorunkovka
*Fritillaria drenovskii Dogen & Stoy.korunkovka
*Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rixkorunkovka
Fritillaria meleagris L.korunkovka strakatá69,00
*Fritillaria obliqua Ker-Gawl.korunkovka
*Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Bakerkorunkovka
Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr.devätorka rozprestretá37,00
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. et Schult. f.krivec český69,00
Gagea minima (L.) Ker Gawl.krivec najmenší69,00
Gagea pusilla (F. W. Schmidt) Schult. et Schult. f.krivec nízky51,00
Gagea spathacea (Hayne) Salisb.krivec tulcový51,00
Galatella cana (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec sivý92,00
Galatella punctata (Waldst. et Kit.) Neeshviezdovec bodkovaný69,00
Galium cracoviense Ehrend.lipkavec krakovský
*Galium litorale Guss.lipkavec pobrežný
Gallium moldavicum (Dobrescu) Francolipkavec
Galium parisiense subsp. anglicum (Huds.) Arcang.lipkavec parížsky hladkoplodý92,00
*Galium sudeticum Tauschlipkavec sudetský
Galium tenuissimum M. Bieb.lipkavec najtenší92,00
*Galium viridiflorum Boiss. & Reuterlipkavec zelenokvetý
Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell.sezelovka smldníkovitá92,00
Gaudinia hispanica Stace & Tutinlámavka
Genista dorycnifolia Font Querkručinka
Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldaccikručinka
Gentiana clusii Perr. et Songeonhorec Clusiov23,00
Gentiana frigida Haenkehorec ľadový37,00
Gentiana ligustica R. de Vilm. & Chopinethorec
Gentiana nivalis L.horec snežný23,00
Gentiana pneumonanthe L.horec pľúcny51,00
Gentiana punctata L.horec bodkovaný37,00
Gentianella anglica (Pugsley) E. F. Warburghorček
*Gentianella bohemica Skalickýhorček český
*Geranium maderense P. F. Yeopakost
Gladiolus imbricatus L.mečík škridlicovitý37,00
SRGladiolus palustris Gaudinmečík močiarny92,00
Glaux maritima L.sivuľka prímorská92,00
*Globularia ascanii D. Bramwell & Kunkelguľôčka
Globularia cordifolia L.guľôčka srdcovitolistá37,00
*Globularia sarcophylla Svent.guľôčka
*Globularia stygia Orph. ex Boiss.guľočka
Gnaphalium luteoalbum L.paplesnivček žltobiely37,00
Goodyera macrophylla Lowesmrečinovec
Goodyera repens (L.) R. Br.smrečinovec plazivý37,00
Gratiola officinalis L.graciola lekárska37,00
Groenlandia densa (L.) Fourr.červenačka hustolistá92,00
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.päťprstnica obyčajná14,00
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr.päťprstnica hustokvetá92,00
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich.päťprstnica voňavá23,00
Gymnigritella runei Teppner & Klein
Gypsophila fastigiata L.gypsomilka zväzkovitá51,00
Gypsophila fastigiata subsp. arenaria (Waldst. et Kit. ex Willd.) Domingypsomilka zväzkovitá piesočná51,00
Gypsophila paniculata L.gypsomilka metlinatá51,00
*Gypsophila papillosa P. Portagypsomilka
Halimium verticillatum (Brot.) Sennen
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.sekernica tmavá23,00
Heleochloa alopecuroides (Piller et Mitterp.) Host ex Roem.bahienka psiarkovitá69,00
Heleochloa schoenoides (L.) Host ex Roem.bahienka šašinovitá69,00
Helianthemum alypoides Losa & Rivas Godaydevätorník
*Helianthemum bystropogophyllum Svent.devätorník
Helianthemum caput-felis Boiss.devätorník
Helichrysum gossypinum Webbslamiha
*Helichrysum melitense (Pignatti) Brullo, Lanfranco, Pavone & Ronsisvalleslamiha
Helichrysum monogynum Burtt & Sund.slamiha
*Helichrysum sibthorpii Rouyslamiha
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit.čemerica purpurová51,00
Herminium monorchis (L.) R. Br.trčuľa jednohľuzá230,00
Herniaria algarvica Chaudhriprietržník
Herniaria incana Lam.prietržník sivý92,00
*Herniaria latifolia Lapeyr. subsp. litardierei Gamisprietržník
Herniaria lusitanica Chaudhri subsp. berlengiana Chaudhriprietržník
Herniaria maritima Linkprietržník prímorský
Hesperis slovaca (F. Dvořák) F. Dvořákvečernica slovenská92,00
Hieracium pilosum Schleich. ex Froel.jastrabník chlpatý92,00
Hierochloë repens (Host) P. Beauv.tomkovica plazivá37,00
SRHimantoglossum adriaticum H. Baumannjazýčkovec jadranský184,00
SRHimantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng.jazýčkovec východný230,00
Hippocrepis emerus (L.) Lassen (syn. Coronilla emerus L.)podkovka ľúba92,00
Hippochaete variegata (Schleich.) Bruhinprasličkovka pestrá51,00
Hippuris tetraphylla L. fil.truskavec
Hippuris vulgaris L.truskavec obyčajný51,00
Hladnikia pastinacifolia Reichenb
Holcus setiglumis Boiss. & Reuter subsp. duriensis Pinto da Silvamedúnok
Hordeum geniculatum All.jačmeň tuhoštetinatý92,00
Hottonia palustris L.perutník močiarny51,00
Hyacinthoides vicentina (Hoffmanns. & Link) Rothm.
Hydrocotyle vulgaris L.pupkovník obyčajný69,00
Hymenophyllum maderensis Gibby & Lovisblanolistník
Hymenostemma pseudanthemis (Kunze) Willd.
Hyoseris frutescens Brullo & Pavonejahnačka
*Hypericum aciferum (Greuter) N. K. B. Robsonľubovník
Hypericum elegans Stephan ex Willd.ľubovník ozdobný92,00
Hypochoeris oligocephala (Svent. & Bramw.) Lackprasatník
*Iberis arbuscula Runemarkiberka kríčkovitá
Iberis procumbens Lange subsp. microcarpa Franco & Pinto da Silvaiberka
Ex? Illecebrum verticillatum L.nechtovec praslenatý92,00
Inula germanica L.oman nemecký37,00
Inula salicina subsp. aspera (Poir. ex Lam.) Hayekoman vŕbolistý drsný69,00
Inula salicina subsp. sabuletorum (Czern. ex Lavrenko) Sojákoman vŕbolistý piesočný92,00
*Ionopsidium [syn. Jonopsidium] acaule (Desf.) Reichenb.pafialka bezbyľová
Ionopsidium [syn. Jonopsidium] savianum (Caruel) Ball ex
Arcang.
pafialka
SRIris aphylla subsp. hungarica (Waldst. et Kit.) Hegikosatec bezlistý uhorský92,00
SRIris arenaria Waldst. et Kit. [syn. Iris humilis subsp. arenaria (Waldst. et Kit) Á. Löve et Löve]kosatec piesočný92,00
*Iris boissieri Henriq.kosatec
Iris graminea L.kosatec trávolistý69,00
Iris graminea L. subsp. graminea kosatec trávolistý pravý69,00
Iris graminea subsp. pseudocyperus (Schur) Soókosatec trávolistý pašachorový69,00
*Iris marisca Ricci & Colasantekosatec
Iris pumila L.kosatec nízky37,00
Iris sibirica L.kosatec sibírsky51,00
Iris spuria L.kosatec pochybný92,00
Iris variegata L.kosatec dvojfarebný51,00
Isatis campestris Steven ex DC.farbovník poľný69,00
Isatis maeotica DC.farbovník azovský69,00
Isatis praecox Kit. ex Tratt.farbovník včasný92,00
Isoëtes azorica Durieu & Paiva ex Mildešidlatka azorská
Isoëtes boryana Durieušidlatka
Isoëtes malinverniana Ces. & De Not.šidlatka
Isolepis setacea (L.) R. Br.škripík štetinatý69,00
*Isoplexis chalcantha Svent. O’Shanahan
Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer
*Jankaea heldreichii (Boiss.) Boiss.jankea Heldreichova
Jasione crispa (Pourret) Samp. subsp. serpentinica Pinto da Silvapávinec
Jasione lusitanica A. DC.pávinec
Jasminum azoricum L.jazmín azorský
Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm.sitina ostrokvetá92,00
Juncus atratus Krock.sitina černastá37,00
Juncus bulbosus L. subsp. bulbosussitina cibuľkatá pravá92,00
Juncus bulbosus subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichg.sitina cibuľkatá Kochova92,00
Juncus capitatus Weigelsitina hlavičkatá92,00
Juncus castaneus Sm.sitina gaštanovohnedá115,00
Juncus gerardii Loisel. subsp. gerardiisitina Gerardova pravá69,00
Ex? Juncus sphaerocarpus Neessitina guľatoplodá92,00
Juncus subnodulosus Schranksitina pošvatá69,00
Juncus triglumis L.sitina trojplevová69,00
Juncus valvatus Linksitina
*Jurinea cyanoides (L.) Reichenb.sinokvet nevädzovitý
*Jurinea fontqueri Cuatrec.sinokvet Fontquerov
Jurinea mollis subsp. macrocalathia (K. Koch) Soósinokvet mäkký veľkoúborový69,00
Kobresia simpliciuscula (Wahlenb.) Mack.turička jednoduchá92,00
Koeleria tristis Dominometlina smutná37,00
Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb.
Kunkeliella subsucculenta Kammer
*Lactuca watsoniana Trel.šalát Watsonov
*Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter
Lapsana communis subsp. intermedia (M. Bieb.) Hayeklýrovka obyčajná prostredná23,00
*Laserpitium longiradium Boiss.lazerník
Lathyrus lacteus (M. Bieb.) Wissjul.hrachor mliečny37,00
Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren.hrachor hladký51,00
Lathyrus nissolia L.hrachor trávolistý37,00
Lathyrus nissolia subsp. futakii Chrtkováhrachor trávolistý Futákov69,00
Lathyrus nissolia subsp. pubescens (Beck) Sojákhrachor trávolistý páperistý37,00
Lathyrus palustris L.hrachor močiarny51,00
Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garckehrachor panónsky69,00
Lathyrus pisiformis L.hrachor hrachovitý92,00
Lathyrus transsilvanicus (Spreng.) Fritschhrachor sedmohradský92,00
Lathyrus venetus (Mill.) Wohlf.hrachor benátsky92,00
+Ledum palustre L.rojovník močiarny92,00
Leontodon boryi Boiss.púpavec
Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss.púpavec drobnoúborový
*Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sellpúpavec
Leontopodium alpinum Cass.plesnivec alpínsky51,00
Lepidium perfoliatum L.žerucha prerastenolistá23,00
Leucanthemella serotina (L.) Tzvelevkrálik neskorý92,00
Leucojum nicaeense Ard.bleduľa nicejská
Leucojum vernum subsp. carpaticum (Spring) O. Schwarzbleduľa jarná karpatská69,00
Leuzea longifolia Hoffmanns. & Linkleuzea
Ligularia glauca (L.) A. Hoffm.jazyčník sivý115,00
SRLigularia sibirica (L.) Cass.jazyčník sibírsky115,00
Lilium bulbiferum L.ľalia cibuľkonosná37,00
Limodorum abortivum (L.) Sw.modruška pošvatá138,00
*Limonium arborescens (Brouss.) Kuntzelimonka
Limonium dendroides Svent.limonka
Limonium dodartii (Girard) O. Kuntze subsp. lusitanicum (Daveau) Francolimonka
Limonium gmelinii subsp. hungaricum (Klokov) Soólimonka Gmelinova uhorská115,00
*Limonium insulare (Beg. & Landi) Arrig. & Dianalimonka
Limonium lanceolatum (Hoffmanns. & Link) Frankolimonka
Limonium multiflorum Erbenlimonka
*Limonium pseudolaetum Arrig. & Dianalimonka
*Limonium spectabile (Svent.) Kunkel & Sundinglimonka
*Limonium strictissimum (Salzmann) Arrig.limonka
*Limonium sventenii Santos & Fernandez Galvanlimonka
Linaria algarviana Chav.pyštek
Linaria alpina (L.) Mill.pyštek alpínsky92,00
Linaria coutinhoi Valdéspyštek
*Linaria ficalhoana Rouypyštek
Linaria flava (Poiret) Desf.pyštek žltý
*Linaria hellenica Turrillpyštek grécky
Linaria loeselii Schweiggerpyštek Loeselov
Linaria pallidiflora (Lam.) Valdéspyštek taliansky69,00
Linaria pseudolaxiflora Lojac.pyštek
*Linaria ricardoi Cout.pyštek
Linaria tonzigii Lonapyštek
*Linaria tursica B. Valdes & Cabezudopyštek
* SRLindernia procumbens (Krock.) Borbáslindernia puzdierkatá92,00
Linnaea borealis L.linnéovka severná138,00
*Linum dolomiticum Borbasľan
Linum hirsutum L.ľan chlpatý51,00
Linum hirsutum subsp. glabrescens (Rochel) Soóľan chlpatý hladkastý92,00
*Linum muelleri Moris(syn. Linum maritimum subsp. muelleri)ľan
Linum perenne L.ľan trváci69,00
Linum trigynum L.ľan trojbliznový92,00
SRLiparis loeselii (L.) Rich.hľuzovec Loeselov322,00
Listera cordata (L.) R. Br.bradáčik srdcovitolistý92,00
*Lithodora nitida (H. Ern) R. Fernandeslitodora lesklá
+Loiseleuria procumbens (L.) Desv.skalienka ležatá92,00
+Lonicera alpigena L.zemolez alpínsky92,00
*Lotus azoricus P. W. Ballľadenec azorský
Lotus callis-viridis D. Bramwell & D. H. Davisľadenec
*Lotus kunkelii (E. Chueca) D. Bramwell & al.ľadenec Kunkelov
Lotus uliginosus Schkuhrľadenec barinný37,00
Luronium natans (L.) Raf.žabníčka plávajúca
Luzula arctica Blyttchlpaňa
Lychnis coronaria (L.) Desr.kukučka vencová37,00
Lycopodiella inundata (L.) Holubplavúnec zaplavovaný92,00
Lycopodioides helveticum (L.) Kuntzevranček švajčiarsky51,00
Lycopodium annotinum L.plavúň pučivý14,00
Lycopodium clavatum L.plavúň obyčajný14,00
*Lythrum flexuosum Lag.vrbica
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Spreng.vrbica drobná92,00
Malaxis monophyllos (L.) Sw.trčníček jednolistý138,00
*Mandragora officinarum L.mandragora lekárska
*Marbeckiella sousae Rothm.
Marcetella maderensis (Born.) Svent.
*Marsilea azorica Launert & Paivamarsilea azorská
Marsilea batardae Launertmarsilea
SRMarsilea quadrifolia L.marsilea štvorlistá51,00
Marsilea strigosa Willd.marsilea srstnatá
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.perovník pštrosí37,00
Maytenus umbellata (R. Br.) Mabb.
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. (syn. Trigonella monspeliaca L.)lucerna tesálska51,00
Medicago rigidula (L.) All.lucerna tvrdá92,00
Melampyrum subalpinum (Jur.) A. Kern.čermeľ český69,00
Melanoselinum decipiens (Schrader & Wendl.) Hoffm.
Melica altissima L.mednička najvyššia69,00
Melilotus segetalis (Brot.) Ser. subsp. fallax Francokomonica
Menyanthes trifoliata L.vachta trojlistá23,00
*Micromeria taygetea P. H. Davis
Micropyropsis tuberosa Romero - Zarco & Cabezudo
Minuartia glaucina Dvořákovákurička sivastá92,00
Minuartia glomerata (M. Bieb.) Degenkurička klbkatá69,00
Minuartia hirsuta subsp. frutescens (Kit.) Hand.-Mazz.kurička chlpatá kríčkovitá69,00
*Minuartia smejkalii Dvořákovákurička Smejkalova
Minuartia viscosa (Schreb.) Schinz et Thell.kurička lepkavá69,00
*Moehringia fontqueri Paumeringia Fontquerova
Moehringia jankae Griseb. ex Jankameringia
Moehringia lateriflora (L.) Frenzlmeringia
Moehringia tommasinii Marches.meringia
Moehringia villosa (Wulfen) Fenzlmeringia huňatá
Monanthes wildpretii Banares & Scholz
Monizia edulis Lowe
Montia arvensis Wallr.zdrojovka roľná69,00
Montia hallii (A. Gray) Greenezdrojovka pobrežná51,00
*Murbeckiella sousae Rothm.
*Muscari gussonei (Parl.) Tod.modrica
Muscari neglectum Guss.ex Ten.modrica nebadaná23,00
Musschia aurea (L. f.) DC.
*Musschia wollastonii Lowe
Myosotis azorica H. C. Watsonnezábudka azorská
Myosotis lusitanica Schusternezábudka
Myosotis maritima Hochst. in Seub.nezábudka
Myosotis rehsteineri Wartm.nezábudka Rechsteinerova
Myosotis retusifolia R. Afonsonezábudka
*Myrica rivas-martinezii Santos.vresna
Myriophyllum verticillatum L.stolístok praslenatý51,00
Myrrhoides nodosa (L.) Cannonnadutec nafúknutý92,00
Najas flexilis (Willd.) Rostk. & W.L. Schmidtriečňanka
Najas tenuissima (A. Braun) Magnusriečňanka
Najas minor All. [syn. Caulinia minor (All.Coss. et Germ.)]riečňanka menšia23,00
Narcissus asturiensis (Jordan) Pugsleynarcis
Narcissus calcicola Mendoncanarcis
Narcissus cyclamineus DC.narcis
Narcissus fernandesii G. Pedronarcis
Narcissus humilis (Cav.) Traubnarcis
*Narcissus longispathus Pugsleynarcis
*Narcissus nevadensis Pugsleynarcis nevadský
Narcissus pseudonarcissus L. subsp. nobilis (Haw.) A. Fernandesnarcis
Narcissus scaberulus Henriq.narcis
Narcissus triandrus L. subsp. capax (Salisb.) D. A. Webb.narcis
*Narcissus triandrus L.narcis trojtyčinkový
Narcissus viridiflorus Schousboenarcis zelenokvetý
*Naufraga balearica Constans & Cannon
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.bazanovec kytkový92,00
Nepeta dirphya (Boiss.) Heldr. ex Halácsykocúrnik
*Nepeta sphaciotica P. H. Daviskocúrnik
Ex? Nigritella nigra (L.) Rchb. f.tmavohlávka čierna92,00
Novosieversia reptans (L.) E. I. Golubk.kuklička plazivá23,00
Nuphar lutea (L.) Sm.leknica žltá23,00
Nymphaea alba L.lekno biele37,00
Nymphoides peltata (S. G. Gmel.) Kuntzeleknovec štítnatý69,00
Odontites granatensis Boiss.zdravienok
Odontites holliana (Lowe) Benth.zdravienok
Oenanthe banatica Heuff.halucha banátska69,00
*Oenanthe conioides Langehalucha bolehlavová
Oenanthe divaricata (R. Br.) Mabb.halucha
Oenanthe silaifolia M. Bieb.halucha siličkolistá51,00
Oenanthe stenoloba Schurhalucha úzkolistá37,00
Omalotheca hoppeana (W. D. J. Koch) Sch. Bip.plesnivček vápencový92,00
Omphalodes kuzinskyanae Willk.pupkovec
*Omphalodes littoralis Lehm.pupkovec pobrežný
Onobrychis montana DC.vičenec horský92,00
*Ononis hackelii Langeihlica
Ononis pusilla L.ihlica nízka92,00
*Onopordum carduelinum Bolleostropes
*Onopordum nogalesii Svent.ostropes
Onosma arenaria Waldst. et Kit.rumenica piesočná92,00
Onosma pseudoarenaria subsp. tuberculata (Kit.) Rauschertrumenica nepravá bradavičnatá69,00
SR*Onosma tornensis Jáv.rumenica turnianska322,00
Onosma visianii Clementirumenica Visianiho69,00
Ophioglossum polyphyllum A. Braunhadivka
Ophioglossum vulgatum L.hadivka obyčajná51,00
Ophrys apifera Huds.hmyzovník včelovitý230,00
*Ophrys argolica Fleischm.hmyzovník
Ophrys holoserica (Burm. f.) Greuterhmyzovník čmeľovitý230,00
Ophrys holubyana András.hmyzovník Holubyho276,00
Ophrys insectifera L.hmyzovník muchovitý51,00
*Ophrys kotschyi Fleischm. & Soóhmyzovník
*Ophrys lunulata Parl.hmyzovník
Ophrys melitensis (Salkowski) J. Deviller-Terschuren & P. Devillershmyzovník
Ophrys sphegodes Mill.hmyzovník pavúkovitý322,00
Orchis coriophora L.vstavač ploštičný230,00
Orchis elegans Heuff.vstavač úhľadný230,00
Orchis mascula (L.) L.vstavač mužský69,00
Orchis militaris L.vstavač vojenský69,00
Orchis morio L.vstavač obyčajný37,00
Orchis pallens L.vstavač bledý23,00
Orchis palustris Jacq.vstavač močiarny230,00
Orchis purpurea Huds.vstavač purpurový51,00
*Orchis scopulorum Simsmerh.vstavač
Orchis spitzelii Saut. ex W. D. J. Kochvstavač Spitzelov230,00
Orchis tridentata Scop.vstavač trojzubý92,00
Orchis ustulata L.vstavač počerný92,00
Orchis ustulata L. subsp. aestivalis (Kümpel) Kümpel et Mrkvickavstavač počerný letný69,00
Orchis ustulata L. subsp. ustulatavstavač počerný pravý138,00
Origanum dictamnus L.pamajorán
*Ornithogalum reverchonii Degen & Herv.-Bass.bledavka
Orobanche alsatica Kirschl.záraza alsaská92,00
Orobanche artemisiae-campestris Vaucher ex Gaudinzáraza šupinatá92,00
Orobanche coerulescens Stephanzáraza modrastá92,00
Orobanche densiflora Salzm. ex Reut.záraza hustokvetá
Orobanche gracilis Sm.záraza útla51,00
Orobanche picridis F. W. Schultzzáraza horčíková69,00
Orobanche teucrii Holandrezáraza hrdobarková92,00
SREx? Ostericum palustre (Besser) Besser (syn. Angelica palustris (Besser) Hoffm.)ostrík močiarny322,00
+Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.kľukva drobnoplodá69,00
+Oxycoccus palustris Pers.kľukva močiarna51,00
Oxytropis campestris subsp. tatrae (Borbás) Dostálostropysk poľný tatranský37,00
Oxytropis carpatica Uechtr.ostropysk karpatský51,00
Oxytropis halleri Bunge ex W. D. J. Kochostropysk Hallerov37,00
Oxytropis pilosa (L.) DC.ostropysk chlpatý51,00
Padus avium Mill. subsp. petraea (Tausch) Pawł. ex Holubčremcha obyčajná skalná51,00
Paeonia cambessedesii (Willk.) Willk.pivonka
Paeonia clusii F. C. Stern subsp. rhodia (Stearn) Tzanoudakispivonka Clusiova rhódska
Paeonia officinalis L. subsp. banatica Roch.) Soópivonka lekárska banátska
Paeonia parnassica Tzanoudakispivonka
*Palaeocyanus crassifolius (Bertol.) Dostál
Papaver dubium L. subsp. dubiummak pochybný pravý92,00
Papaver laestadianum (Nordh.) Nordh.mak
Papaver radicatum Rottb. subsp. hyperboreum Nordh.mak
Papaver tatricum (A. Nyár.) Ehrend.mak tatranský51,00
Papaver tatricum subsp. fatraemagnae mak tatranský veľkofatranský138,00
Papaver tatricum subsp. tatricum Bernátovámak tatranský pravý138,00
*Parolinia schizogynoides Svent.
Pedicularis comosa L.všivec chochlatý92,00
Pedicularis hacquetii Grafvšivec karpatský37,00
Pedicularis oederi Vahlvšivec Oederov37,00
Pedicularis palustris L.všivec močiarny23,00
Pedicularis sceptrum-carolinum L.všivec žezlovitý115,00
*Pedicularis sudetica Willd.všivec sudetský
Pedicularis sylvatica L.všivec lesný37,00
*Pericallis hadrosoma Svent.
Persicaria foliosa (H. Lindb.) Kitag.horčiak
Petagnia saniculifolia Guss.
Petrocallis pyrenaica (L.) R. Br.skalokráska pyrenejská92,00
Petrocoptis grandiflora Rothm.
Petrocoptis montsicciana O. Bolos & Rivas Mart.
Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas
Peucedanum arenarium Waldst. et Kit.smldník piesočný138,00
Phagnalon benettii Lowe
Phalaris maderensis (Menezes) Menezeslesknica
Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomelzárazovec piesočný69,00
Phlomis brevibracteata Turrill.sápa
Phlomis cypria Post.sápa
Phlomis tuberosa L.sápa hľuznatá37,00
Phoenix theophrasti Greuterdatľovník
Pholiurus pannonicus (Host) Trin.chvostovec panónsky69,00
Phyllitis scolopendrium (L.) Newmanjazyk jelení23,00
*Physoplexis comosa (L.) Schur
Picconia azorica (Tutin) Knobl.
*Picris willkommii (Schultz Bip.) Nymanhorčík Willkommov
Pilosella guthnickiana (Hegetschw. et Heer) Sojákchlpánik Guthnickov92,00
Pinguicula alpina L.tučnica alpínska23,00
*Pinguicula crystallina Sibth. & Sm.tučnica
Pinguicula nevadensis (Lindb.) Caspertučnica nevadská
Pinguicula vulgaris L.tučnica obyčajná51,00
+Pinus cembra L. #1borovica limbová (limba)23,00
*Pittosporum coriaceum Dryand. ex Ait.
Plantago algarbiensis Sampaio [syn. Plantago bracteosa (Willk.) G. Sampaio]skorocel
Plantago almogravensis Francoskorocel
Plantago altissima L.skorocel najvyšší37,00
Plantago atrata subsp. carpatica (Soó) Soóskorocel černastý karpatský37,00
Plantago malato-belizii Lawalréskorocel
Plantago maritima L.skorocel prímorský37,00
Plantago tenuiflora Waldst. et Kit.skorocel tenkokvetý69,00
Platanthera chlorantha (Custer) Rchb.vemenník zelenkastý23,00
Platanthera obtusata (Pursh) subsp. olingantha (Turez.) Hultenvemenník
Poa granitica Braun-Blanq.lipnica žulová51,00
Poa granatica Braun-Blanq. subsp. disparilis (E. I. Nyárády) E. I. Nyárádylipnica
Poa margilicola Bernátová et Májovskýlipnica slieňomilná230,00
*Poa riphaea (Ascherson et Graebner) Pritsch.lipnica jesenícka
Poa sejuncta Bernátová, Májovský et Obuchlipnica osobitá230,00
Podospermum laciniatum (L.) DC.hadokoreň strapatý92,00
Polygonum arenarium Waldst. et Kit.stavikrv piesočný69,00
Polygonum bellardii All.stavikrv Bellardov92,00
Polygonum praelongum Coode & Cullenstavikrv
Polypodium interjectum Shivassladič pílkovitý69,00
Polypodium x mantoniae Rothm.sladič Mantonovej37,00
*Polystichum drepanum (Sw.) C. Preslpapraďovec
Potamogeton acutifolius Linkčervenavec ostrolistý37,00
Potamogeton alpinus Balb.červenavec alpínsky69,00
Potamogeton gramineus L.červenavec trávolistý51,00
Potentilla delphinensis Gren. & Godronnátržník
Potentilla emilii-popii Nyárádynátržník
Potentilla micrantha Ramond ex DC.nátržník drobnokvetý69,00
Potentilla patula Waldst. et Kit.nátržník rozložitý69,00
Potentilla pedata Willd. ex Nestl.nátržník odnožený92,00
Potentilla rupestris L.nátržník skalný51,00
*Primula apennina Widmerprvosienka
Primula auricula L.prvosienka holá23,00
Primula carniolica Jacq.prvosienka kranská
Primula farinosa L.prvosienka pomúčená37,00
*Primula glaucescens Morettiprvosienka sivkastá
Primula halleri subsp. platyphylla O. Schwarzprvosienka dlhokvetá plocholistá92,00
Primula minima L.prvosienka najmenšia37,00
Primula nutans Georgiprvosienka
Primula palinuri Petagnaprvosienka
Primula scandinavica Bruunprvosienka
*Primula spectabilis Tratt.prvosienka nádherná
Pritzelago alpina subsp. dubia (Pawł.) Sojákžeruška alpínska pochybná69,00
Prunus lusitanica L. subsp. azorica (Mouillef.) Francoslivka
Pseudarrhenatherum pallens (Link) Holub
Pseudolysimachion incanum subsp. pallens (Host) Trávníčekveronikovec sivý bledý92,00
Pseudorchis albida (L.) Á. Löve et D. Lövebieloprst belavý92,00
Puccinellia limosa (Schur) Holmb.steblovec močiarny69,00
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribner & Merrillsteblovec
Puccinellia pungens (Pau) Paunerosteblovec
Pulegium vulgare Mill.mäta sivá37,00
Pulmonaria angustifolia L.pľúcnik úzkolistý51,00
SRPulsatilla grandis Wender.poniklec veľkokvetý37,00
SRPulsatilla patens (L.) Mill.poniklec otvorený69,00
Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Skalickýponiklec lúčny český23,00
SR*Pulsatilla pratensis subsp. flavescens (Hazsl.) Holub [syn. Pulsatilla pratensis subsp. hungarica (Soó) Soó]poniklec lúčny maďarský230,00
SR*Pulsatilla slavica G. Reussponiklec slovenský23,00
SR*Pulsatilla subslavica Futák ex Goliašováponiklec prostredný23,00
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.poniklec jarný92,00
Pulsatilla vulgaris Hill. subsp. gotlandica (Johanss.) Zaemelis & Paegleponiklec
Pulsatilla zimmermannii Soóponiklec Zimmermannov230,00
Pycreus flavescens (L.) Rchb.šachorec žltkastý51,00
Pyrola carpatica Holub et Křísahruštička karpatská51,00
Pyrola chlorantha Sw.hruštička zelená37,00
*Pyrus magyarica Terpöhruška maďarská
+Pyrus nivalis Jacq.hruška snežná69,00
+Quercus frainetto Ten.dub balkánsky37,00
+Quercus pedunculiflora K. Koch.dub sivý37,00
Radiola linoides Rothľanček ľanovitý92,00
*Ramonda serbica Pančićramonda
Ranunculus alpestris L.iskerník alpínsky14,00
Ranunculus altitatrensis Paclová et Muríniskerník vysokotatranský92,00
Ranunculus carpaticus Herbichiskerník karpatský92,00
Ranunculus glacialis L.iskerník ľadovcový23,00
Ranunculus kykkoensis Meikleiskerník
Ranunculus lapponicus L.iskerník
Ranunculus lateriflorus DC.iskerník bočnokvetý69,00
Ranunculus lingua L.iskerník veľký51,00
Ranunculus pedatus Waldst. et Kit.iskerník odnožený92,00
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd.iskerník mnoholistý92,00
Ranunculus pygmaeus Wahlenb.iskerník trpasličí69,00
Ranunculus reptans L.iskerník zakoreňujúci92,00
Ranunculus thora L.iskerník obličkolistý51,00
*Ranunculus weyleri Maresiskerník
*Reseda decursiva Forssk.rezeda
Reseda phyteuma L.rezeda veľkokališná37,00
+Rhamnus saxatilis Jacq.rešetliak skalný69,00
Rhinanthus oesilensis (Ronniger & Saarsoo) Vassilczštrkáč
Rhinanthus rumelicus Velen.štrkáč rumelský69,00
Rhododendron luteum Sweetrododendron žltý
Rhynchosinapsis erucastrum (L.)Dandy ex Clapham subsp. cintrana (Coutinho) Franco & P. Silva [syn. Coincya cintrana (P. Cout) Pinto da Silva]
Rhynchospora alba (L.) Vahlostroplod biely69,00
*Ribes sardoum Martelliríbezľa
Rorippa pyrenaica (All.) Rchb.roripa pyrenejská51,00
+Rosa arvensis Huds.ruža roľná92,00
+Rosa glauca Pourr.ruža sivá69,00
*Rosmarinus tomentosus Huber-Morath & Mairerozmarín
Rouya polygama (Desf.) Coincy
Rumex azoricus Rech. fil.štiavec azorský
Rumex rupestris Le Gallštiavec skalný
+Ruscus hypoglossum L.listnatec jazykovitý69,00
*Salicornia veneta Pignatti & Lausislanorožec
+Salix alpina Scop.vŕba alpínska23,00
+Salix hastata L.vŕba oštepovitolistá23,00
+Salix helvetica Vill.vŕba švajčiarska37,00
+Salix herbacea L.vŕba bylinná23,00
+Salix kitaibeliana Willd.vŕba Kitaibelova51,00
+Salix myrtilloides L.vŕba čučoriedkovitá92,00
+Salix phylicifolia L.vŕba bobkolistá37,00
+Salix repens L.vŕba plazivá14,00
+Salix reticulata L.vŕba sieťkovaná14,00
+Salix retusa L.vŕba tupolistá37,00
+Salix rosmarinifolia L.vŕba rozmarínolistá23,00
Salix salvifolia Brot. subsp. australis Francovŕba
+Salix starkeana Willd.vŕba sivozelená92,00
Salvia aethiopis L.šalvia etiópska69,00
Salvia veneris Hedge.šalvia
Salvinia natans (L.) All.salvínia plávajúca23,00
*Sambucus palmensis Linkbaza
Sanicula azorica Guthnick ex Seub.žindava azorská
*Santolina elegans Boiss. ex DC.santolina úhľadná
Santolina impressa Hoffmanns. & Linksantolina
Santolina semidentata Hoffmanns. & Linksantolina
Saussurea alpina (L.) DC.pabodliak alpínsky37,00
Saussurea alpina subsp. esthonica (Baer ex Rupr) Kupfferpabodliak alpínsky estónsky
Saussurea discolor (Willd.) DC.pabodliak rôznofarebný23,00
Saussurea pygmaea (Jacq.) Spreng.pabodliak nízky37,00
Saxifraga berica (Beguinot) D. A. Webblomikameň
Saxifraga carpatica Sternb.lomikameň karpatský14,00
Saxifraga cernua L.lomikameň ovisnutý92,00
*Saxifraga cintrana Kuzinsky ex Willk.lomikameň
Saxifraga florulenta Morettilomikameň
Saxifraga hirculus L.lomikameň kozí
Saxifraga mutata L.lomikameň pozmenený92,00
Saxifraga osloensis Knabenlomikameň
*Saxifraga portosanctana Boiss.lomikameň
*Saxifraga presolanensis Engl.lomikameň
Saxifraga retusa Gouanlomikameň zahnutolistý37,00
Saxifraga tombeanensis Boiss. ex Engl.lomikameň
*Saxifraga valdensis DC.lomikameň
*Saxifraga vayredana Luizetlomikameň
Saxifraga wahlenbergii Balllomikameň trváci23,00
Scabiosa nitens Roemer & J. A. Schulteshlaváč
Sceptridium multifidum (S. G. Gmel.)Tagawavratičník mnohozárezový69,00
Scheuchzeria palustris L.blatnica močiarna92,00
Schoenoplectus supinus (L.) Pallaškripinec nízky92,00
Schoenoplectus triqueter (L.) Pallaškripinec trojhranný92,00
Schoenus ferrugineus L.šašina hrdzavá69,00
Schoenus nigricans L.šašina černastá92,00
*Scilla beirana Samp.scila
Scilla drunensis subsp. buekkensis (Speta) Keresztyscila severná bukovská69,00
Scilla litardierei Breistr.scila
Scilla maderensis Menezesscila
*Scilla morrisii Meiklescila
*Scilla odorata Linkscila
Scilla vindobonensis Spetascila viedenská14,00
Scleranthus perennis L.sklerant trváci51,00
Scorzonera parviflora Jacq.hadomor maloúborový51,00
Scorzonera purpurea L.hadomor purpurový37,00
Scorzonera rosea Waldst. et Kit.hadomor ružový92,00
Scrophularia vernalis L.krtičník jarný37,00
Scutellaria altissima L.šišak najvyšší69,00
Sedum annuum L.rozchodník ročný51,00
Sedum brissemoretii Raymond-Hametrozchodník
Semele maderensis Costa
Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus (Herbich) Nymanstarček abrotanolistý karpatský37,00
*Senecio caespitosus Brot.starček
Senecio doria L.starček zlatožltý69,00
*Senecio elodes Boiss. ex DC.starček
Senecio erucifolius subsp. tenuifolius (Jacq.) Schübl. et G.Martensstarček erukolistý úzkolistý51,00
Senecio jacobaea L. subsp. gotlandicus (Neuman) Sternerstarček
*Senecio lagascanus DC. subsp. lusitanicus (P. Cout.) Pinto da Silvastarček
Senecio nevadensis Boiss. & Reuterstarček nevadský
Senecio paludosus L.starček barinný51,00
Senecio sarracenicus L.starček poriečny37,00
Senecio umbrosus Waldst. et Kit.starček tôňomilný37,00
SR*Serratula lycopifolia (Vill.) A. Kern. [syn. Klasea lycopifolia (Vill.) Á. Löve et D. Löve]kosienka karbincolistá92,00
*Seseli intricatum Boiss.sezel
Seseli leucospermum Waldst. et Kit.sezel
Seseli pallasii Bessersezel pestrý37,00
Sesleria caerulea (L.) Ard. [syn. Sesleria uliginosa Opiz ex Bercht. in Seidl]ostrevka karpatská92,00
Sibthorpia peregrina L.
Sideritis cypria Post.ránhoj
*Sideritis cystosiphon Svent.ránhoj
*Sideritis discolor (Webb ex de Noe) Bolleránhoj
Sideritis incana subsp. glauca (Cav.) Malagarrigaránhoj
Sideritis infernalis Bolleránhoj
Sideritis javalambrensis Pauránhoj
Sideritis marmorea Bolleránhoj
Sideritis serrata Cav. ex Lag.ránhoj
*Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe
Silene acaulis (L.) Jacq.silenka bezbyľová23,00
Silene borysthenica (Gruner) Walterssilenka dneperská69,00
Silene bupleuroides L.silenka dlhokvetá69,00
Silene furcata Rafin. subsp. angustiflora (Rupr.) Walterssilenka
*Silene hicesiae Brullo & Signorellosilenka
Silene hifacensis Rouy ex Willk.silenka
*Silene holzmanii Heldr. ex Boiss.silenka Holzmannova
Silene longicilia (Brot.) Otth.silenka
Silene mariana Pausilenka
Silene multiflora (Ehrh.) Pers.silenka mnohokvetá69,00
Silene nutans subsp. dubia (Herbich) Zapał.silenka ovisnutá pochybná51,00
*Silene orphanidis Boiss.silenka
*Silene rothmaleri Pinto da Silvasilenka Rothmalerova
*Silene velutina Pourret ex Liosel.silenka
Sinapidendron repustre (Ait.) Lowe
Sisymbrium austriacum Jacq.huľavník rakúsky69,00
Sisymbrium cavanillesianum Valdes & Castroviejohuľavník
Sisymbrium supinum L.huľavník nízky
Smyrnium perfoliatum L.smyrnium prerastenolisté69,00
*Solanum lidii Sundingľuľok
Soldanella carpatica Vierh.soldanelka karpatská23,00
Soldanella hungarica Simonk.soldanelka uhorská23,00
Soldanella pseudomontana subsp. pieninica Hrouda et Kochjarovásoldanelka horská pieninská69,00
Soldanella villosa Darracq.soldanelka
Solenanthus albanicus (Degen & al.) Degen & Baldacci
+Sorbus atrimontis Bernátová et Májovskýjarabina čiernokamenná69,00
+Sorbus caeruleomontana Bernátová et Májovskýjarabina siná69,00
+Sorbus diversicolor Bernátová et Májovskýjarabina pestrokvetá69,00
+Sorbus chamaemespilus (L.) Crantzjarabina mišpuľková37,00
+Sorbus hazslinszkyana (Soó) Májovskýjarabina Hazslinszkého69,00
+Sorbus maderensis (Lowe) Doclejarabina
+Sorbus margittaiana (Jáv.) Kárpátijarabina Margittaiho69,00
+Sorbus montisalpae Májovský, Bernátová et Topercerjarabina horská69,00
+Sorbus pekarovae Májovský et Bernátovájarabina pekárovská69,00
+Sorbus scepusiensis Kovandajarabina spišská37,00
+Sorbus teodorii Liljeforsjarabina
Sparganium angustifolium F. Michx.ježohlav úzkolistý92,00
Sparganium natans L.ježohlav najmenší69,00
Spergula morisonii Boreaukolenec jarný69,00
Spergula pentandra L.kolenec päťtyčinkový69,00
Spergularia azorica (Kindb.) Lebelpakolenec
Spergularia media (L.) C. Preslpakolenec obrúbený92,00
Spergularia salina J. Presl et C. Preslpakolenec slanomilný69,00
+Spiraea crenata L.tavoľník vrúbkovaný92,00
+Spiraea salicifolia L.tavoľník vŕbolistý37,00
SR *Ex? Spiranthes aestivalis (Poiret) L. C. M. Richardpokrut letný322,00
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.pokrut jesenný322,00
Stemmacantha cynaroides (Chr. Son. in Buch) Dittrich
Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit.šternbergia jesienkovitá115,00
*Stipa austroitalica Martinovskýkavyľ
*Stipa bavarica Martinovský & H. Scholzkavyľ
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudinkavyľ piesočný69,00
Stipa crassiculmis subsp. euroanatolica Martinovský (syn. Stipa transcarpatica Klokov)kavyľ hrubosteblový euroázijský69,00
Stipa danubialis Dihoru & Romankavyľ
Stipa dasyphylla (Czern. ex Lindem.) Trautv.kavyľ chlpatý51,00
Stipa eriocaulis subsp. austriaca (Beck) Martinovskýkavyľ drsnosteblový rakúsky51,00
Stipa eriocaulis Borbás subsp. eriocauliskavyľ drsnosteblový pravý51,00
Stipa pulcherrima K. Kochkavyľ pôvabný37,00
Stipa smirnovii Martinovskýkavyľ Smirnovov69,00
*Stipa styriaca Martinovskýkavyľ
Stipa tirsa Stev.kavyľ tenkolistý51,00
*Stipa veneta Moraldokavyľ
*Stipa zalesskii Wilenskykavyľ
Stratiotes aloides L.rezavka aloovitá51,00
Succisella inflexa (Kluk) Beckčertkusok prehnutý37,00
Sventenia bupleuroides Font Quer
Symphytum bohemicum F. W. Schmidtkostihoj český69,00
*Symphytum cycladense Pawł.kostihoj
Symphytum tanaicense Stev.kostihoj močiarny51,00
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.syrénia sivá69,00
Syringa josikaea Jacq. Fil. Ex Reichenb.orgován
*Tanacetum ptarmiciflorum Webb & Berthvratič
Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz.púpava besarábska51,00
Taraxacum erythrocarpum Kirschner et Štěpánekpúpava západoslovenská69,00
Taraxacum sect. Palustriapúpava37,00
Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) Fisch.púpava neskorá51,00
+Taxus baccata L. #1tis obyčajný14,00
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. [syn. Guepinia nudicaulis (L.) Bastard]tezdálka piesočná92,00
*Teline rosmarinifolia Webb & Berthel.
*Teline salsoloides Arco & Acebes.
Tephroseris aurantiaca (Hoppe ex Willd.) Griseb. et Schenkpopolavec oranžový51,00
SRTephroseris longifolia subsp. moravica Holubpopolavec dlholistý moravský69,00
Tephroseris papposa (Rchb.) Schurpopolavec sírovožltý69,00
Teucrium abutiloides L’Hérhrdobarka
Teucrium betonicum L’Hérhrdobarka
*Teucrium charidemi Sandwithhrdobarka
Teucrium lepicephalum Pauhrdobarka
Teucrium scordiumL.hrdobarka cesnaková37,00
Teucrium scorodonia L.hrdobarka páchnuca69,00
Teucrium turredanum Losa & Rivas Godayhrdobarka
Thalictrum simplex L.žltuška jednoduchá37,00
Thesium dollineri Murb.ľanolistník Dollinerov37,00
SREx Thesium ebracteatum Hayneľanolistník bezlistencový115,00
SRThlaspi jankae A. Kern.peniažtek slovenský115,00
Thlaspi montanum L.peniažtek horský37,00
Thorella verticillatinundata (Thore) Brig.
*Thymelaea broterana P.Cout.vrabcovník
*Thymus camphoratus Hoffmanns. & Linkdúška
*Thymus capitellatus Hoffmanns. & Linkdúška
Thymus carnosus Boiss.dúška
*Thymus lotocephalus G. López & R. Morales (syn. Thymus cephalotos L.)dúška
*Thymus villosus L. subsp. villosusdúška
Tithymalus angulatus (Jacq.) Raf.mliečnik hranatý69,00
Tithymalus ericetorum (Zumagl.) Sojákmliečnik Brittingerov69,00
Tithymalus glareosus subsp. pannonicus (Host) Chrtek et Křísamliečnik sutinový panónsky37,00
Tithymalus lucidus (Waldst.et Kit.) Klotzsch et Garckemliečnik lesklý51,00
Tithymalus platyphyllos subsp. literatus (Jacq.) Chrtek et Křísamliečnik širokolistý slanomilný92,00
Tithymalus seguierianus subsp.minor (Sadler) Chrtek et Křísamliečnik Seguierov menší51,00
Tithymalus sojakii (Chrtek et Křísa) Holubmliečnik Sojákov69,00
Tithymalus villosus (Waldst. et Kit. ex Willd.) Pachermliečnik huňatý51,00
Tofieldia pusilla (F. Michx.) Pers.kosatka nízka92,00
Tordylium maximum L.zápalička väčšia51,00
SRTozzia carpathica Woł.vrchovka alpínska69,00
Tragus racemosus (L.) All.ostropleva strapcovitá69,00
Trapa conocarpa (F. Aresch.) Flerowkotvica kužeľoplodá37,00
Trapa natans L.kotvica plávajúca51,00
Traunsteinera globosa (L.) Rchb. f.pavstavač hlavatý92,00
Tribulus terrestris L.kotvičník zemný51,00
Trichomanes speciosum Willd.
Trichophorum alpinum (L.) Pers.páperec alpínsky92,00
Trichophorum caespitosum (L.) Hartm.páperec trsnatý92,00
Trichophorum pumilum (Vahl) Schinz et Thell.páperec nízky69,00
Trifolium diffusum Ehrh.ďatelina rozprestretá92,00
Trifolium retusum L.ďatelina tupolistá69,00
Trifolium romanicum Brândzăďatelina lupinovitá115,00
Trifolium saxatile All.ďatelina
Trifolium striatum L.ďatelina pruhovaná92,00
Trifolium strictum L.ďatelina tuhá69,00
Triglochin maritima L.barička prímorská51,00
Trinia ucrainica Schischk. (syn. Trinia kitaibelii auct. nom. M. Bieb.)bezobalka Kitaibelova51,00
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.astrička panónska37,00
Trisetum subalpestre (Hartman) Neumantrojštet
Trollius altissimus Crantzžltohlav najvyšší14,00
*Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira
Tulipa cypria Stapf.tulipán
Tulipa hungarica Borbastulipán
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.turgénia širokolistá51,00
Typha shuttleworthii W. D. J. Koch et Sond.pálka striebristosivá51,00
Urtica kiovensisRogow.pŕhľava kyjevská37,00
Ex? Utricularia bremii Heerbublinatka Bremova92,00
Ex? Utricularia intermedia Haynebublinatka prostredná92,00
Utricularia minor L.bublinatka menšia51,00
Utricularia vulgaris L.bublinatka obyčajná37,00
+Vaccinium uliginosum L.brusnica barinná37,00
Valerianella coronata (L.) DC.valeriánka korunkatá69,00
Valerianella pumila (L.) DC.valeriánka nízka69,00
Verbascum litigiosum Samp.divozel
Verbascum speciosumSchrad.divozel úhľadný51,00
Verbascum speciosum Schrad. subsp. speciosumdivozel úhľadný pravý51,00
Ex? Veronica acinifolia L.veronika dúškovkolistá92,00
Veronica anagalloides Guss.veronika močiarna37,00
Veronica jacquinii Baumg.veronika Jacquinova51,00
Veronica micrantha Hoffmanns. & Linkveronika
*Veronica oetaea L.-A. Gustavssonveronika
Ex? Veronica scardica Griseb.veronika drobnolistá92,00
Veronica scutellata L.veronika štítovitá37,00
Veronica urticifolia Jacq.veronika pŕhľavolistá51,00
*Vicia bifoliolata J. D. Rodriguezvika
Vicia dennesiana H. C. Watsonvika
Vicia incana Gouanvika sivá69,00
Vicia sparsiflora Ten.vika riedkokvetá69,00
Vinca herbacea Waldst. et Kit.zimozeleň bylinná69,00
Vincetoxicum pannonicum (Borhidi) Holubluskáč panónsky
Viola alpina Jacq.fialka alpínska37,00
Viola ambigua Waldst. et Kit.fialka premenlivá69,00
*Viola athois W. Beckerfialka
*Viola cazorlensis Gandogerfialka
Viola dacica Borbásfialka dácka69,00
*Viola delphinantha Boiss.fialka
Viola elatior Fr.fialka vyššia37,00
Viola epipsila Ledeb.fialka dvojlistá69,00
*Viola hispida Lam.fialka
Viola jaubertiana Mares & Vigineixfialka
Viola paradoxa Lowefialka
Viola pumila Chaixfialka nízka51,00
Viola rupestris F.W.Schmidt subsp. relicta Jalasfialka
Viola stagnina Kit. ex Schult.fialka slatinná37,00
+Vitis sylvestris C. C. Gmel.vinič lesný92,00
*Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostál
Waldsteinia geoides Willd.valdštejnka kuklíkovitá23,00
Waldsteinia teppneri Májovskývaldštejnka Teppnerova69,00
Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch.valdštejnka trojpočetná138,00
Waldsteinia ternata subsp. magicii Májovskývaldštejnka trojpočetna Magicova138,00
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimm.drobuľka bezkoreňová51,00
Woodsia alpina (Bolton) Grayvudsia alpínska92,00
Woodwardia radicans (L.) Sm.vudvardia koreňujúca
Xeroloma cylindracea (Sibth et Sm.) Holubsuchokvietok smradľavý92,00
Zelkova abelicea (Lam.) Boiss.zelkova
MACHORASTY
Rožteky
Nothothylas orbicularis (Schwein.) Sull.
Pečeňovky
Athalamia hyalina (Sommerf.) S. Hatt.hrdzavka číra23,00
Cephalozia macounii (Aust.) Aust.šiškovec
Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak.trsovka
SRMannia triandra (Scop.) Grollegrimaldia trojtyčinková23,00
*Marsupella profunda Lindb.mešcovka
Metzgeria fruticulosa (Dicks.) A. Evansstužtička kríčkovitá23,00
Petalophyllum ralfsii (Wils.) Ness & Gott.
Riccardia incurvata Lindb.chabuľa zakrivená37,00
Riccia breidleri Jur.mrvka
Riella helicophylla (Bory & Mont.) Mont.
SRScapania massolongi (Müll. Frib.) Müll. Frib.korýtkovec51,00
Machy
Bruchia vogesiaca Schwaegr.
Bryhnia novae-angliae (Sull & Lesq.) Grout
*Bryoerythrophyllum campylocarpum (C. Müll.) Crum [syn. Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M. O. Hill]palošík
Bryum marratii Hook. f. et Wilsonprútnik Marratov37,00
SRBuxbaumia viridis (Moug. ex DC) Brid. ex Moug. et Nestl.kyjanôčka zelená23,00
Calliergon trifarium (F. Web. et D. Mohr) Kindb.barinovec trojradý28,00
Cynodontium suecicum (H. Arn. & C. Jens.) I. Hag.zubatec
SRDicranum viride (Sull. et Lesq.) Lindb.dvojhrot28,00
Dichelyma capillaceum (With.) Myr.
Distichophyllum carinatum Dix. et Nich.
Drepanocladus lycopodioides (Brid.) Warnst.kosáčik plavúňovitý37,00
*Echinodium spinosum (Mitt.) Jur.
Encalypta mutica I. Hagenšišiačik
Entosthodon hungaricus (Boros) Loeskemiešok slanomilný23,00
Fissidens arnoldii Ruthepošvatec Arnoldov23,00
Hamatocaulis lapponicus Norrl. Hedenäskosáčik
SRHamatocaulis vernicosus (Mitt.) Hedenas[syn.Drepanocladusvernicosus (Mitt.) Warnst.]kosáčik23,00
Helodium blandowii (F. Weber et D. Mohr) Warnst.plstnatec rašelinový9,00
Herzogiella turfacea (Lindb.) I. Wats.
Hygrohypnum montanum (Lindb.) Broth.zmáčanec
SRMeesia longiseta Hedw.bakuľka51,00
Meesia triquetra (Richter) Angstr.bakuľka trojrohá23,00
SROchyraea tatrensis Váňaochyrea tatranská51,00
Orthothecium lapponicum (Schimp.) C. Hartm.rovnoplod
SREx Orthotrichum rogeri Brid.bochník Rogerov51,00
Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.močiarka kostrbatá9,00
Plagiomnium drummondii (Bruch & Schimp.) T. Kop.merík
Pyramidula tetragona (Bird.) Bird.ihlanovka štvorboká23,00
Scorpidium scorpioides (Hedw.) Limpr.šťúrovník dutolistý51,00
Sphagnum pylaisii Brid.rašeliník
Tayloria rudolphiana (Garov) B. & S.
*Thamnobryum fernandesii Sergiostromkovec
SRTortella rigens(Hedw.) Loeskezávitovka37,00
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid.jarmovec zelený23,00
LIŠAJNÍKY
Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.alektória rozkonárená23,00
Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec dvojfarebný23,00
Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec modrastý9,00
Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec posplietaný9,00
Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec vlnitý9,00
Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.fúzatec Nádvorníkov9,00
Cetraria islandica (L.) Ach.pľuzgierka islandská2,00/cm2
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar et Vězdadutohlávka horská9,00
Lobaria amplissima (Scop.) Forsselljamkatec veľký51,00/cm2
Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.jamkatec pľúcny23,00/cm2
Parmotrema chinense (Osbeck) Hale at Ahtidiskovka perlová9,00/cm2
Ramalina fraxinea (L.) Ach.stužkovec jaseňový37,00
Usnea barbata (L.) Weber ex Wigg.bradatec obyčajný9,00
Usnea filipendula Stirt. s. str.bradatec drsný9,00
Usnea florida (L.) Weber ex Wigg.bradatec rozkvitnutý23,00
Usnea intermedia (A. Massal.) Jattabradatec bukový23,00
Usnea subfloridana Stirt.bradatec chochlatý23,00
HUBY (Makromycéty)
Agaricus maleolens F. H. Mřllerpečiarka krémová32,00
Agrocybe cylindracea (DC.) Mairepoľnička topoľová92,00
Amanita caesarea (Scop.) Pers.muchotrávka cisárska74,00
Amanita friabilis (P.Karst.) Basmuchotrávka jelšová97,00
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillonmuchotrávka šiškovitá23,00
Amanita vittadinii (Moretti) Vittad.muchotrávka Vittadiniho97,00
Battarraea stevenii(Libosch.) Fr.piesočnatka Stevenova115,00
Boletus appendiculatus Schaeff.hríb príveskatý32,00
Boletus dupainii Boud.hríb Dupainov115,00
Boletus fechtneri Velen.hríb striebristý51,00
Boletus fragrans Vittad.hríb voňavý37,00
Boletus impolitus Fr.hríb plavý46,00
Boletus junquilleus (Quél.) Boud.hríb žltý92,00
Boletus lupinus Fr.hríb vlčí46,00
Boletus queletii Schulzerhríb Quéletov28,00
Boletus radicans Pers.hríb horký46,00
Boletus regius Krombh.hríb kráľovský46,00
Boletus rhodoxanthus (Krombh.) Kallenb.hríb purpurový32,00
Boletus speciosus Frosthríb nádherný46,00
Boletus torosus Fr.hríb zavalitý115,00
Calvatia creatacea (Berk.) Lloydrozpadavec tatranský74,00
Catathelasma imperiale (Fr.) Singernáramkovka cisárska88,00
Chalciporus rubinus (W. G. Sm.) Singermeďovec rubínový69,00
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donkbedľovník orosený46,00
Chamonixia caespitosa Rollandšamonia modrejúca101,00
Clavariadelphus truncatus (Quél.) Donkkyjak useknutý64,00
Crepidotus crocophyllus (Berk.) Sacc.pahliva šafranová32,00
Endoptychum agaricoides Czern.strieška bedľovitá115,00
Entoloma euchroum (Pers.) Donkhodvábnica fialovomodrá92,00
Floccularia straminea (Krombh.) Pouzarvločkovka žltozelená32,00
Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singerpráchnovček lekársky106,00
Gomphidius roseus (Nees) Fr.sliziak ružový23,00
Gomphus clavatus (Pers.) Graylievikovec kyjakovitý74,00
Gyromitra fastigiata (Krombh.) Rehmušiak zväzkovitý32,00
Hapalopilus croceus (Pers.) Bondartsev et Singerhlinovec šafranový51,00
Hericium erinaceus (Bull.) Pers.koralovec ježovitý69,00
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotl. et Pouzarzvončekovec sadzový37,00
Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.šťavnačka marcová32,00
Lactarius repraesentaneus Britzelm.rýdzik nádherný46,00
Lepiota hystrix F. H. Mřller et J. E. Langebedlička pichliačová97,00
Leucoagaricus pilatianus(Demoulin) Bon et Boiffardbedlica Pilátova101,00
Leucoagaricus sublittoralis(Kühner ex Hora) Singerbedlica pobrežná115,00
Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singerčechratec stepný32,00
Limacella guttata (Fr.) Konrad et Maubl.slizovnica slzivá46,00
Myriostoma coliforme(Dicks.) Cordamnohokrčka dierkovaná37,00
Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.kalichovka fialovoružová32,00
Panaeolus reticulatus Overh.zvoncovec rašeliniskový69,00
Phaeocollybia christinae (Fr.) R. Heimkoreňovica škoricovohnedá28,00
Phaeocollybia festiva (Fr.) R. Heimkoreňovica olivová28,00
Phellodon confluens (Pers.) Pouzarkorkovec zrastený28,00
Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres.lupeňopórovec červenožltý32,00
Plectania melastoma (Sowerby) Fuckelpakorienovka čierna101,00
Pleurotus eryngii (DC.) Quél.hliva kotúčová78,00
Psathyrella ammophila (Durieu et Lév.) P. D. Ortondrobuľka pieskomilná41,00
Pseudoplectania melaena (Fr.) Sacc.misôčka tmavá69,00
Pycnoporellus alboluteus (Ellis et Everh.) Kotl. et Pouzaroranžovec bledý111,00
Rhodocybe obscura (Pilát) M. M. Mosermachovec tmavý32,00
Rhodotus palmatus (Bull.) Mairečervenáčik obyčajný74,00
Ripartitella rickenii (Bohus) Singervločnica agátová69,00
Russula consobrina Fr.plávka smutná23,00
Sarcosoma globosum (Schmidel) Rehmmäsovec guľatý115,00
Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröttulipánovka fialová32,00
Suillus flavidus (Fr.) C. Preslmasliak močiarny69,00
Suillus sibiricus (Singer) Singermasliak sibírsky64,00
Tuber aestivum Vittad.hľuzovka letná92,00
Volvariella caesiocincta P. D. Ortonpošvovec menší32,00
Volvariella surrecta (J. A. Knapp) Singerpošvovec cudzopasný69,00
Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.suchohríb marhuľovožltý23,00
Xerocomus moravicus (Vacek) Herinksuchohríb moravský92,00
Xerocomus parasiticus (Bull.) Quél.suchohríb cudzopasný69,00

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.

2. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR.

3. Druhy národného významu a druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku vyskytujú prirodzene, sa považujú za pôvodné druhy chránených rastlín.

4. Prioritné druhy sú označené znakom *.

5. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (zväčša niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex?.

6. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

7. Dreviny sú označené znakom +.

8. Druhy, ktorých ochrana sa vzťahuje len na jedince rastúce za hranicami zastavaného územia obce, sú označené znakom #1.

9. Spoločenská hodnota drevín označených v tejto prílohe znakom + sa zvyšuje podľa výšky dreviny takto:

Výška dreviny v cm
50 - 200100,00
201 - 300166,00
301 - 500365,00
501 - 1 000664,00
1 001 - 2 000996,00
nad 2 0001660, 00

Príloha č. 6 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

A

DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU

PoznVedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Gastropoda - ulitníky
SRAnisus (=Disculifer) vorticuluskotúľka štíhla230,00
Caseolus calculus
Caseolus commixta
Caseolus sphaerula
Discula leacockiana
Discula tabellata
Discula testudinalis
Discula turricula
Discus defloratus
Discus guerinianus
Elona quimperiana
Geomalacus maculosus
Geomitra moniziana
Gibbula nivosa
Helix subplicata
Hygromia kovacsi
Chilostoma banaticum
Lampedusa imitatrix
Lampedusa melitensis
Leiostyla abbreviata
Leiostyla cassida
Leiostyla corneocostata
Leiostyla gibba
Leiostyla lamellosa
Paladilhia hungarica
Patella feruginea
SRSadleriana pannonicasadlerianka panónska140,00
Theodoxus prevostianus
SREx Theodoxus transversalisteodox pásavý230,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Congeria kusceri
Lithophaga lithophaga
Margaritifera auricularia
Pinna nobilis
SRUnio (=Crassiana) crassus korýtko riečne140,00
Echinodermata (ostnantokožce)
Centrostephanus longispinus
Araneae - pavúky
Macrothele calpeiana
Crustacea - kôrovce
Armadillidium ghardalamensis
Odonata - vážky
Aeshna (=Aeschna) viridisšidlo
SRCordulegaster herospásikavec230,00
Cordulegaster trinacriae pásikavec
Gomphus grasliniiklinovka
SRLeucorrhinia albifronsvážka obrovská230,00
SRLeucorrhinia caudalisvážka230,00
SRLeucorrhinia pectoralisvážka230,00
Lindenia tetraphylla
Macromia splendens
SROphiogomphus cecilia klinovka hadia230,00
Oxygastra curtisii
SRStylurus (=Gomphus) flavipes klinovka žltonohá140,00
SRSympecma paedisca (braueri) šidlovka Brauerova140,00
Mantodea - modlivky
Apteromantis aptera
Orthoptera (Caelifera + Ensifera)
Baetica ustulata
Brachytrupes megacephalus
Isophya costata
Isophya harzi
SRIsophya stysikobylka Štysova230,00
Myrmecophilus baronii
SROdontopodisma rubripeskoník východný90,00
SRParacaloptenus caloptenoideskoník Brunnerov230,00
SRPholidoptera transsylvanicakobylka sedmohradská230,00
SRSaga pedosága stepná690,00
SRStenobothrus (=Stenobothrodes) eurasiuskoník slovanský230,00
Coleoptera - chrobáky
SRBombelasmus unicornis230,00
Buprestis splendens
Carabus hampei
SRCarabus hungaricusbystruška južná230,00
Carabus olympiae
SRCarabus variolosusbystruška potočná90,00
SRCarabus zawadszkiibystruška Zawadského140,00
SRCerambyx cerdo fuzáč veľký230,00
SRCucujus cinnaberinus plocháč červený90,00
Dorcadion fulvum cervae
Duvalius gebhardti
SRDuvalius hugaricusbehúnik maďarský230,00
SREx Dytiscus latissimuspotápnik široký230,00
SRGraphoderus bilineatus potápnik90,00
Leptodirus hochenwarti
SROsmoderma eremita pižmovec hnedý230,00
SRPhryganophilus ruficollis230,00
Pilemia tigrina
SRProbaticus subrugosus230,00
Propomacrus cypriacus
SRPseudogaurotina excellensfuzáč karpatský230,00
Pseudoseriscius cameroni
Pytho kolwensis
SRRosalia alpina fuzáč alpský230,00
Lepidoptera - motýle
Apatura metisdúhovec balkánsky
Arytrura musculus
Catopta thrips
SRCoenonympha hero očkáň hnedý230,00
SREx Coenonympha oedippusočkáň rašelinový230,00
SRColiasmyrmidonežltáčik zanoväťový180,00
Cucullia mixta
SRDioszeghyana schmidtiimora Schmidtova140,00
Erannis ankeraria
Erebia calcaria očkáň východoalpský
Erebia christiočkáň
Erebia sudeticaočkáň vysokohorský
SREriogaster catax priadkovec trnkový90,00
SREuphydryas (=Hypodryas) maturna hnedáčik osikový230,00
Fabriciana elisa perlovec korzický
Glyphipterix loricatella
Gortyna borelii lunata
Hyles hippophaes
SREx Chondrosoma fiduciariumpiadivka piadivkovicovitá180,00
SRLeptidea morseimlynárik východný140,00
Lignyoptera fumidaria
SRLopinga achineočkáň mätonohový90,00
SRLycaena dispar ohniváčik veľký90,00
SREx Lycaena helleohniváčik hadovníkový180,00
SRMaculinea arionmodráčik čiernoškvrnný90,00
SRMaculinea nausithous modráčik bahniskový230,00
SRMaculinea teleius modráčik krvavcový230,00
Melanargia argeočkáň juhotaliansky
SREx Nymphalis vaualbumbabôčka hájová180,00
Papilio alexanorvidlochvost horský
Papilio hospitonvidlochvost korzický
SRParnassius apollojasoň červenooký460,00
SRParnassius mnemosyne jasoň chochlačkový90,00
Phyllometra culminaria
Plebicula golgusmodráčik nevadský
Polymixis rufocincta isolata
SRPolyommatus eroidesmodráčik stepný140,00
SRProserpinus proserpinališaj pupalkový90,00
Proterebia afra dalmataočkáň
Pseudophilotes bavius
Xylomoia strix
SRZerynthia polyxenapestroň vlkovcový90,00
Echinoidea – ježovky
Centrostephanus longispinus
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser naccarii jeseter jadranský
Acipenser sturiojeseter veľký
Anaecypris hispanica
Coregonus oxyrhynchus (anadrómne populácie v určitých úsekoch Severného mora)sih ostronosý
SRGymnocephalus balonihrebenačka vysoká690,00
Phoxinus percnurus
Romanichthys valsanicola
Valencia hispanicavalencia španielska
Zingel asper kolok rhônsky
Amphibia – obojživelníky
Alytes cisternasii kunka Cisternasiova
Alytes muletensis kunka baleárska
Alytes obstetricans kunka starostlivá
SRBombina bombina kunka červenobruchá230,00
SRBombina variegata kunka žltobruchá90,00
Bufo calamitaropucha krátkonohá
SRBufo viridis ropucha zelená90,00
Discoglossus galganoikunka
Discoglossus jeanneaekunka
Discoglossus montalentiikunka
Discoglossus pictuskunka maľovaná
Discoglossus sarduskunka pestrá
Euproctus aspersalamandra horská
Euproctus montanussalamandra vrchovská
Euproctus platycephalussalamandra šťukohlavá
Hydromantes (Speleomantes) ambrosiimločík
Hydromantes (Speleomantes) flavus
Hydromantes (Speleomantes) genei
Hydromantes (Speleomantes) imperialis
Hydromantes (Speleomantes) strinatii
(=Hydromantes (Speleomantes) italicus)
mločík nočný
Hydromantes (Speleomantes) supramontis
SRHyla arborea rosnička zelená230,00
Hyla meridionalisrosnička západná
Hyla sardarosnička tyrhenská
Chioglossa lusitanicasalamandra zlatopása
Mertensiella luschanisalamandra Luschanova
Pelobates cultripeshrabavka ostronohá
SRPelobates fuscus hrabavka škvrnitá460,00
Pelobates syriacushrabavka plochohlavá
Proteus anguinusjaskyniar vodný
SRRana arvalis skokan ostropyský230,00
SRRana dalmatina skokan štíhly230,00
Rana graecaskokan
Rana ibericaskokan dlhonohý
Rana italicaskokan
Rana latasteiskokan Latasteov
SRRana lessonae skokan krátkonohý230,00
Salamandra atrasalamandra čierna
Salamandra auroraesalamandra
Salamandra lanzaisalamandra
Salamandrina terdigitatasalamandra okuliarnatá
Triturus carnifexmlok dravý
SRTriturus cristatus mlok hrebenatý690,00
Triturus italicusmlok ostrochvostý
Triturus kareliniimlok Karelinov
Triturus marmoratusmlok
SRTriturus montandonimlok karpatský230,00
Triturus vulgaris ampelensismlok bodkovaný subsp. ampelensis
Reptilia - plazy
SRAblepharus kitaibelii krátkonôžka štíhla1840,00
Algyroides fitzingeri jašterica Fitzingerova
Algyroides marchi jašterica Marchova
Algyroides moreoticus jašterica kýlošupinatá
Algyroides nigropunctatus jašterica červenoboká
Caretta caretta kareta obyčajná
Coluber caspius užovka
Coluber cypriensis
Coluber hippocrepis užovka podkovovitá
Coluber jugularis užovka žltobruchá
Coluber laurenti užovka
Coluber najadum užovka štíhla
Coluber nummifer užovka
Coluber viridiflavus užovka žltozelená
SRCoronella austriaca užovka hladká460,00
Cyrtopodion kotschyi gekón hrboľatý
Dalmatolacerta oxycephalajašterica ostrohlavá
Dinarolacerta mosorensisjašterica krasová
Dermochelys coriacea kožatka veľká
Eirenis modesta
Elaphe quatuorlineata užovka štvorpása
SRElaphe longissima užovka stromová690,00
Elaphe situla užovka leopardovitá
SREmys orbicularis korytnačka močiarna1840,00
Eretmochelys imbricata kareta pravá
Eryx jaculus piesočník presypový
Gallotia atlantica jašterica
Gallotia galloti jašterica
Gallotia galloti insulanagae jašterica
Gallotia (=Lacerta) simonyi jašterica kanárska
Gallotia stehlini jašterica Stehlinova
Chalcides bedriagai scink Bedriagov
Chalcides occidentalis (simonyi) scink Simonov
Chalcides ocellatus scink oceľový
Chalcides sexlineatus scink
Chalcides viridianus scink zelenkastý
Chamaeleo chamaeleon chameleón obyčajný
Chelonia mydas kareta obrovská
SRLacerta agilis jašterica bystrá/jašterica obyčajná140,00
Lacerta danfordi jašterica
Lacerta dugesii jašterica Dugesova
Lacerta graeca jašterica ostropyská
Lacerta horvathi jašterica Horvathova
Lacerta schreiberi jašterica Schreiberova
Lacerta trilineata jašterica smaragdová
SRLacerta viridis jašterica zelená690,00
Lacerta (=Archaeolacerta) bedriagae jašterica Bedriagova
Lacerta (=Archaeolacerta) monticola jašterica vrchovská
Lepidochelys kempii kareta Kempova
Macrovipera schweizerivretenica
Mauremys caspica korytnačka bahenná
Mauremys leprosakorytnačka
Natrix natrix cetti užovka
Natrix natrix corsa užovka
Natrix natrix cypriacaužovka
SRNatrix tessellata užovka fŕkaná550,00
Ophiomorus punctatissimus scink hadovitý
Ophisaurus apodus slepúch beznohý/scink beznohý
Ophisops elegans jašterica hadoboká
Phyllodactylus europaeus gekón listoprstý
Podarcis erhardii jašterica Erhardova
Podarcis filfolensis jašterica sieťovaná
Podarcis hispanica atrata jašterica
Podarcis lilfordi jašterica Lilfordova
Podarcis melisellensis jašterica jadranská
Podarcis milensis jašterica kykládska
SRPodarcis (=Lacerta) muralis jašterica múrová370,00
Podarcis peloponnesiacajašterica lesklá
Podarcis pityusensis jašterica drobnohlavá
Podarcis sicula jašterica ruinová
Podarcis taurica jašterica trávna
Podarcis tiliguerta jašterica tyrhenská
Podarcis waglerianajašterica Waglerova
Stellio (=Agama) stellio agama hardun
Tarentola angustimentalis gekón úzkopyský
Tarentola boettgeri gekón Boettgerov
Tarentola delalandii gekón Delalandov
Tarentola gomerensis gekón gomérsky
Telescopus falaxužovka nočná
Testudo graeca korytnačka žltohnedá
Testudo hermannikorytnačka zelenkastá
Testudo marginatakorytnačka žltočierna
Vipera ammodytesvretenica rožkatá
Vipera seoanni (okrem španielskych populácií)vretenica
Vipera ursinii vretenica malá
Vipera xanthinavretenica
SRZootoca (=Lacerta) vivipara pannonica jašterica živorodá230,00
Mammalia - cicavce
Alopex lagopus líška polárna
SRBarbastella barbastellus netopier čierny/uchaňa čierna460,00
SRBison bonasuszubor hrivnatý/ zubor lesný4610,00
Canis lupus (s výnimkou španielskych populácií na sever od Duera; gréckych populácií na sever od 39. rovnobežky; bulharských, estónskych, lotyšských, litovských, poľských, slovenských populácií a fínskych populácií v oblastiach s chovom sobov definovaných v § 2 fínskeho zákona č. 848/1990 zo 14. septembra 1990 o chove sobov)vlk dravý/vlk obyčajný
SRCastor fiber (s výnimkou estónskych, lotyšských, litovských, poľských, fínskych a švédskych populácií)bobor vodný/bobor eurázijský1380,00
Capra aegagrus (prirodzené populácie)koza bezoárová
Capra pyrenaica pyrenaica kozorožec pyrenejský
Cervus elaphus corsicanus jeleň lesný korzický
Cetacea (všetky druhy)veľrybotvaré cicavce
SRCricetus cricetus (s výnimkou maďarských populácií)škrečok poľný50,00
Crocidura canariensisbielozúbka kanárska
Crocidura siculabielozúbka sicílska
Dinaromys bogdanovihraboš jadranský
SRDryomys nitedulaplch lesný230,00
SREptesicus nilssonii netopier severský/večernica severská460,00
SREptesicus serotinus netopier pozdný/večernica pozdná230,00
Atelerix (=Erinaceus) algirusjež túlavý
SRFelis silvestris mačka divá/lesná1840,00
Galemys pyrenaicus (=Desmana pyrenaica) vychuchol pyrenejský
Gliridae (=Myoxidae)(všetky druhy okrem Glis (=Myoxus) glis a Eliomys quercinus)plchovité
SRHypsugo (=Pipistrellus) saviivečernica Saviho920,00
Hystrix cristata dikobraz hrebenatý
SRLutra lutra vydra riečna1840,00
SRLynx lynx (s výnimkou estónskych populácií)rys ostrovid3690,00
Lynx pardinus rys leopardovitý
SRMarmota marmota latirostrissvišť vrchovský tatranský4610,00
Mesocricetus newtoniškrečok balkánsky
Microchiroptera (všetky druhy)netopiere
Microtus cabrerae hraboš pyrenejský
Microtus oeconomus arenicola hraboš severský nizozemský
SRMicrotus oeconomus mehelyihraboš severský panónsky1380,00
SRMicrotus tatricushraboš tatranský230,00
SRMiniopterus schreibersii netopier sťahovavý/lietavec sťahovavý920,00
Monachus monachustuleň mníší
SRMuscardinus avellanariusplch lieskový/ pĺšik lieskový140,00
SRMustela eversmaniitchor stepný230,00
SREx Mustela (=Lutreola) lutreola norok európsky4610,00
SRMyotis alcathoenetopier nymfin460,00
SRMyotis bechsteininetopier veľkouchý230,00
SRMyotis blythinetopier východný/netopier ostrouchý230,00
SRMyotis brandtinetopier Brandtov230,00
SRMyotis dasycnemenetopier pobrežný230,00
SRMyotis daubentoninetopier vodný90,00
SRMyotis emarginatusnetopier brvitý460,00
SRMyotis myotisnetopier obyčajný460,00
SRMyotis mystacinus netopier fúzatý230,00
SRMyotis nattereri netopier riasnatý230,00
SRNyctalus lasiopterus netopier veľký/raniak veľký230,00
SRNyctalus leisleri netopier stromový/raniak malý230,00
SRNyctalus noctula netopier hrdzavý/raniak hrdzavý230,00
Ovis ammon musimon (Ovis gmelini musimon) (prirodzené populácie - Korzika a Sardínia)muflón lesný
Ovis orientalis ophion (Ovis gmelini ophion)ovca kruhorohá
Phoca hispida saimensis tuleň krúžkovaný
SRPipistrellus kuhliinetopier južný/večernica južná460,00
SRPipistrellus nathusii netopier parkový/večernica parková230,00
SRPipistrellus pipistrellus netopier hvízdavý/večernica malá460,00
SRPipistrellus pygmaeus/mediteraneus netopier pískavý/večernica pískavá460,00
SRPlecotus auritusucháč svetlý460,00
SRPlecotus austriacusucháč sivý460,00
Pteromys volans (=Sciuropteris russicus) poletuška slovanská
SRRhinolophus euryalepodkovár južný920,00
SRRhinolophus ferrumequinumpodkovár štíhlokrídly/podkovár veľký920,00
SRRhinolophus hipposideros podkovár krpatý/podkovár malý460,00
Rousettus aegyptiacuskaloň egyptský
Rupicapra pyrenaica ornata (Rupicapra rupicapra ornata) kamzík abruzský
Rupicapra rupicapra balcanicakamzík vrchovský balkánsky
SRRupicapra rupicapra tatricakamzík vrchovský tatranský6910,00
Sciurus anomalus veverica krátkouchá
SRSicista betulina myšovka horská920,00
SRSicista subtilis myšovka stepná920,00
SRSpermophillus (=Citellus) citellus syseľ pasienkový/syseľ obyčajný690,00
Spermophillus (=Citellus) suslicussyseľ perlavý
SRUrsus arctos medveď hnedý3690,00
SRVespertilio murinus netopier pestrý/večernica pestrá230,00
Vormela peregusnatchor škvrnitý

Poznámky:

1. Druhy európskeho významu, ktoré sa na Slovensku prirodzene vyskytujú, sú označené symbolom SR; tieto druhy sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

2. Druhy na území Slovenska vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

B.

DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Gastropoda - ulitníky
Alopia bielzii clathrataalopia zádielská230,00
Anisusseptemgyratuskotúľka230,00
Belgrandiella (rod)belgrandiela230,00
Clausilia (=Andraea) dubia carpaticaciha karpatská140,00
Clausilia (=Andraea) dubia ingenuaciha rebravá140,00
Cochlodina (=Cochlodina) fimbriata remotaciha pyskatá230,00
Esperiana (=Fagotia) esperifagotka škvrnitá230,00
Esperiana (=Microcolpia) daudebartii acicularis/Fagotia acicularisfagotka štíhla230,00
Faustina rossmaessleri140,00
Gyraulus (=Lamorbis) ripariuskotúľka pobrežná230,00
Hauffenia (rod)haufenia230,00
Helix lutescensslimák žltkastý90,00
Vallonia declivisvalónia hodvábna230,00
Valvata (=Tropidina) macrostomavalvata pupkatá140,00
Vertigo (=Vertilla) angustior pimprlík mokraďný90,00
Vertigo geyeri pimprlík močiarny230,00
Vertigo moulinsiana pimprlík bruškatý140,00
Bivalvia (=Lamellibranchiata) - lastúrniky
Pseudanodonta complanata complanataškľabka ploská230,00
Annelida - obrúčkovce
Allobophora dubiosadážďovka bahenná140,00
Allobophora hrabeidážďovka Hraběho230,00
Batracobdella paludosaklepsina barinná230,00
Hirudo medicinalispijavica lekárska140,00
Palpigrady - šťúrovky
Eukoenenia (=Eukoenia) spelaea920,00
Araneae - pavúky
Anyphaena furvaspriadavka230,00
Araneus nordmannikrižiak230,00
Arctosa peritastrehúň230,00
Arctosa stigmosastrehúň230,00
Argiope lobatakrižiak230,00
Argyroneta aquaticavodnár striebristý230,00
Atypus muraliskomôrkár pontický230,00
Dolomedes plantariuslovčík230,00
Gnaphosa micropsskaliarka230,00
Gnaphosa nigerrimaskaliarka230,00
Haplodrassus moderatusskaliarka230,00
Cheiracanthium montanum230,00
Larinioides silvicultrixkrižiak230,00
Lycosa vultuosa230,00
Pardosa proximasliedič230,00
Synema ploratorkvetárik230,00
Zelotes puritanusskaliarka230,00
Pseudoscorpionidea - šťúriky
Atemnus politus230,00
Chtonius austriacus230,00
Neobisium beieri460,00
Neobisium polonicum460,00
Neobisium slovacum920,00
Opilionida - kosce
Egaenus convexus230,00
Gyas titanus230,00
Ischyropsalis manicata230,00
Opilio dinaricus230,00
Platybunus pallidus140,00
Cyphophtalmi
Siro carpaticus230,00
Acarina - roztoče
Argas vespertilionis140,00
Ixodidae
Ixodes vespertilionis230,00
Crustacea - kôrovce
Astacus astacus rak riečny90,00
Astacus leptodactylus rak bahenný90,00
Austropotamobius (=Astacus) torrentiumrak riavový460,00
Branchinecta paludosažiabronôžka arktická230,00
Chirocephalus slovacicusžiabronôžka slovenská230,00
Lepidurus apusštítovec jarný90,00
Niphargus tatrensis230,00
Synurella intermedia230,00
Triops cancriformisštítovec letný90,00
Diplopoda - mnohonôžky
Allorhiscosoma sphinx20,00
Enantiulus tatranus20,00
Glomeris mnischechi20,00
Chelogona carpathicum20,00
Julus curvicornis20,00
Mastigophorophyllon cirriferum20,00
Melogona transsilvanica20,00
Xestoiulus (Microiulus) carpathicus20,00
Polydesmus komareki20,00
Polydesmus montanus20,00
Polydesmus tatranus20,00
Polyzonium eburneum20,00
Polyzonium transsilvanicum20,00
Chilopoda - stonôžky
Dicellophilus carniolensis
Dignathodon microcephalus20,00
Scutigera coleoptrata20,00
20,00
Ephemeroptera
Ametropus fragilispodenka20,00
Ecdyonurus insignis podenka20,00
Ephemera glaucopspodenka20,00
Ephemerella mesoleucapodenka20,00
Ephoron (=Polymitarcis) virgopodenka nížinná20,00
Heptagenia coerulanspodenka20,00
Choroterpes pictetiipodenka20,00
Isonychia ignotapodenka20,00
Palingenia longicaudata Raptobaetopus tenellus (balticus) podenka podenka20,0020,00
Rhithrogena germanica podenka20,00
Odonata - vážky
Aeschna coeruleašidlo belasé230,00
Aeschna isoscelesšidlo140,00
Aeschna subarctica elisabethaešidlo230,00
Anax imperatoršidlo obrovské90,00
Anax parthenopešidlo tmavé50,00
Brachytron pratensešidlo lúčne140,00
Coenagrion hastulatum šidielko230,00
Coenagrion scitulumšidielko140,00
Cordulegaster (rod)pásikavec230,00
Epitheca bimaculatavážka90,00
Ladona (=Libellula) fulvavážka hnedá230,00
Onychogomphus forcipatusklinovka čiernonohá140,00
Orthetrum coerulescensvážka modrá140,00
Somatochlora (rod)ligotavka230,00
Sympecma fuscašidlovka hnedá180,00
Sympetrum pedemontanumvážka pásavá90,00
Plecoptera - pošvatky
Agnetina elegantulapošvatka90,00
Brachyptera braueripošvatka230,00
Brachyptera monilicornispošvatka140,00
Capnopsis schilleripošvatka230,00
Isogenus nubeculapošvatka230,00
Isoperla obscurapošvatka tmavá230,00
Isoptena serricornispošvatka230,00
Marathamea vitripennispošvatka140,00
Rhabdiopteryx naviculapošvatka140,00
Taeniopterix schoenemundipošvatka dvojbodková140,00
Xantoperla apicalispošvatka140,00
Dermaptera - ucholaky
Anechura bipunctataucholak dvojbodkový90,00
Labidura ripariaucholak veľký90,00
Mantodea - modlivky
Mantis religiosamodlivka zelená140,00
Ensifera – kobylky
Ephippiger ephippigersedlovka bronzová230,00
Poecilimon fussikobylka Fussiho230,00
Ruspidia nitidula (=Homorocoryphus nitidulus)kobylka šúrová460,00
Caelifera - koníky
Acrida hungarica (ungarica)koník stepný460,00
Calliptamus barbaruskoník barbarský90,00
Mecostethus grossuskoník žltopásy90,00
Oedalus decoruskoník čiernopásy230,00
Heteroptera - bzdochy
Acyrosoma leucogrammesbzdocha20,00
Bagrada stolatabzdocha20,00
Crypsinus angustatusbzdocha20,00
Dybowskyia reticulata bzdocha20,00
Henestaris halophilusbzdocha20,00
Hyoidea notaticepsbzdocha20,00
Spathocera obscurabzdocha20,00
Auchenorrhyncha - cikády
Cicada (=Tettiga) ornicikáda jaseňová230,00
Dictyophara pannonicaostročielka stepná140,00
Dorycephalus baericikádka140,00
Pagiphora annulata 230,00
Tibicen plebejuscikáda230,00
Tibicina haematodescikáda viničná230,00
Planipennia (=Neuroptera) - sieťokrídlovce
Creoleon plumbeus140,00
Dendroleon pantherinusmravcolev stromový230,00
Distoleon tetrarammicusmravcolev140,00
Libelloides coccajusaskalafus230,00
Libelloides macaroniusaskalafus škvrnitokrídly230,00
Mantispa styriacapamodlivka dlhokrká140,00
Megistopus flavicornis140,00
Myrmecaelurus trigrammus140,00
Myrmeleon formicarius140,00
Myrmeleon inconspicuus140,00
Coleoptera - chrobáky
Acimerus schäfferifuzáč Schäfferi140,00
Agnathus decoratus 230,00
Allonyx qaudrimaculatuspestroš140,00
Alosimus syriacus 140,00
Ampedus quadrisignatuskováčik štvorškvrnný230,00
Ampedus ruficepskováčik230,00
Anthaxia candenskrasoň čerešňový140,00
Anthaxia hungaricakrasoň južný140,00
Apalus (rod)140,00
Aporthopleura (=Orthopleura) sanguinicolispestroš140,00
Bius thoracicuspotemník230,00
Boros schneideri 230,00
Brachygonus (=Ampedus) megerleikováčik230,00
Brachyta (=Evodinus) interrogationisfuzáč140,00
Calosoma auropunctatumhúseničiar zlatistý140,00
Calosoma sycophantahúseničiar pižmový140,00
Capnodis tenebrioniskrasoň230,00
Carabus arcensisbystruška90,00
Carabus auronitensbystruška zlatá90,00
Carabus cancellatusbystruška medená90,00
Carabus clathratusbystruška230,00
Carabus fabriciibystruška90,00
Carabus irregularisbystruška90,00
Carabus menetriesibystruška menétriesova230,00
Carabus montivagusbystruška140,00
Carabus nitensbystruška140,00
Carabus obsoletusbystruška lesklá90,00
Carabus problematicusbystruška90,00
Carabus scabriusculusbystruška90,00
Cerambyx milesfuzáč140,00
Cerocoma (rod)140,00
Cetonischema (=Potosia) aeruginosazlatoň ligotavý140,00
Cornumutila quadrivittatafuzáč140,00
Deltomerus tatricusutekáčik140,00
Dicerca aeneakrasoň lesklý230,00
Dicerca alnikrasoň jelšový230,00
Dicerca furcatakrasoň230,00
Dicerca moestakrasoň140,00
Dircaea australis 140,00
Ditylus laevis140,00
Elater (= Ludius) ferrugineuskováčik hrdzavý140,00
Emus hirtusdrobčík chlpatý90,00
Epicauta erythrocephala140,00
Epicauta rufidorsum140,00
Ergates faberfuzáč zavalitý230,00
Eurythyrea quercuskrasoň dubový140,00
Eurythyrea austriacakrasoň jedľový140,00
Euzonitis (rod)140,00
Evodinus borealisfuzáč230,00
Hydrophilus (= Hydrous) aterrimusvodomil230,00
Hydrophilus (= Hydrous) piceusvodomil čierny140,00
Lacon (rod - okrem L. punctatus)kováčik140,00
Laena reitteripotemník230,00
Laena viennensispotemník140,00
Leptura (= Strangalia) thoracicafuzáč červenokrký230,00
Lethrus apterusviničiar čierny140,00
Limoniscus violaceus kováčik fialový230,00
Lucanus cervusroháč obyčajný230,00
Megopis scabricornisfuzáč140,00
Melandrya barbata 90,00
Meloe autumnalismájka90,00
Meloe brevicollismájka140,00
Meloe cicatricosusmájka230,00
Meloe decorusmájka140,00
Meloe hungarusmájka230,00
Meloe proscarabeusmájka obyčajná280,00
Meloe rufiventrismájka280,00
Meloe rugosusmájka90,00
Meloe scabriusculusmájka140,00
Meloe tuccicusmájka230,00
Meloe uralensismájka140,00
Meloe variegatusmájka dúhová230,00
Meloe violaceusmájka fialová90,00
Menephilus cylindricuspotemník230,00
Morimus funereus 90,00
Mylabris (rod)140,00
Necydalis majorfuzáč140,00
Necydalis ulmifuzáč230,00
Nemosoma caucasicumploskáň230,00
Oenas crassicornis 140,00
Oryctes nasicornisnosorožtek obyčajný230,00
Pachyta lamedfuzáč žltočierny90,00
Phytoecia argusfuzáč140,00
Phytoecia hirsutulafuzáč140,00
Phytoecia scutellatafuzáč140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) diveskrasoň140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) mirificakrasoň140,00
Poecilonota (= Ovalisia, Lampra) rutilanskrasoň lipový90,00
Purpuricenus kaehlerifuzáč140,00
Pytho abieticola 230,00
Pytho depressus 140,00
Rhopalopus ungaricus140,00
Rhysodes germari 230,00
Selatostomus rugosuskováčik230,00
Semanotus russicusfuzáč borievkový230,00
Sitaris muralis 230,00
Sisyphus schaefferilajniak skarabeusovitý90,00
Sphaenoptera antiquakrasoň230,00
Tragosoma depsariumfuzáč230,00
Trichoferus pallidusfuzáč140,00
Zonitis nana 140,00
Hymenoptera - blanokrídlovce
Anthidium montanumvlnárka horská90,00
Anthocopa mocsaryičalúnnica mocsáriho90,00
Batozonellus lacerticida hrabavka jaštericovitá230,00
Bombus (všetky druhy)čmeľ90,00
Cystomutilla ruficeps pamravec90,00
Euchroeus dallatoreanablyskavka90,00
Larra anathemakutavka230,00
Liometopum microcephalummravec90,00
Rhadinoceraea reitteripiliarka230,00
Scolia flavifronsžihadlovka obrovská230,00
Xylocopa (všetky druhy)drevár90,00
Trichoptera - potočníky
Acrophylax vernalispotočník alpínsky140,00
Agrypnia obsoletapotočník140,00
Agrypnia variapotočník140,00
Allogamus starmachi90,00
Apatania carpathica90,00
Beraeamyia hrabei90,00
Ceraclea riparia140,00
Cyrnus crenaticornis90,00
Cyrnus flavidus90,00
Grammotaulis nitiduspotočník140,00
Holocentropus dubius140,00
Holocentropus picicornis 140,00
Holocentropus stagnalis140,00
Chaetopteryx subradiata90,00
Chimarra marginatapotočník230,00
Limnophilus algosuspotočník90,00
Oecetis notatapotočník140,00
Oecetis tripunctata potočník230,00
Polycentropus excisus140,00
Polycentropus schmidi140,00
Setodes viridispotočník230,00
Lepidoptera - motýle
Arctia festiva spriadač mliečnikový140,00
Arichanna melanaria kôrovka barinná140,00
Boloria aquilonaris perlovec severský230,00
Brenthis hecateperlovec dvojradový230,00
Carcharodus flocciferussúmračník jablčníkový90,00
Colias chrysothemežltáčik kozincový180,00
Colias palaeno žltáčik čučoriedkový230,00
Erebia pharteočkáň tatranský230,00
Euphydryas aurinia hnedáčik chrastavcový230,00
Euplagia (=Callimorpha) quadripunctataspriadač kostihojový230,00
Eutelia adulatrixmora škumpová140,00
Hipparchia alcyoneočkáň bielopásy140,00
Hipparchia semeleočkáň metlicový140,00
Hipparchia statilinusočkáň piesočný140,00
Hyponephele lupinaočkáň hájový230,00
Chazara briseisočkáň skalný140,00
Lycaena thersamonohniváčik prútnatcový140,00
Maculinea alconmodráčik horcový140,00
Neptis sapphobielopásovec hrachorový180,00
Pericallia matronula spriadač čremchový230,00
Polyommatus admetusmodráčik hnedý230,00
Polyommatus amandusmodráčik ušľachtilý90,00
Polyommatus damonmodráčik vičencový230,00
Synprapha microgammamora rašelinisková140,00
Vacciniina optilete modráčik striebroškvrnný230,00
Zygaena cynarae vretienka smldníková90,00
Zygaena laeta vretienka neskorá140,00
Diptera - dvojkrídlovce
Atherix ibis140,00
Petromyzontes - mihule
Eudontomyzon danfordimihuľa potiská690,00
Eudontomyzon mariae (vladykovi)mihuľa ukrajinská (Vladykovova)690,00
Lampetra planerimihuľa potočná920,00
Osteichthyes (=Pisces) - ryby
Acipenser gueldenstaedtiijeseter ruský1380,00
Carassius carassiuskaras zlatistý460,00
Cyprinus carpiokapor sazan divá forma1840,00
Gobio kessleriihrúz Kesslerov920,00
Gobio uranoscopushrúz fúzatý920,00
Gymnocephalus schraetserhrebenačka pásavá690,00
Ex Huso husovyza veľká1490,00
Leucaspius delineatusovsienka striebristá370,00
Misgurnus fossilisčík európsky920,00
Sabanejewia balcanicapĺž vrchovský920,00
Umbra krameriblatniak tmavý920,00
Zingel streberkolok vretenovitý920,00
Zingel zingelkolok veľký920,00
Amphibia - obojživelníky
Bufo buforopucha bradavičnatá230,00
Rana kl . esculenta skokan zelený230,00
Rana ridibundaskokan rapotavý460,00
Rana temporariaskokan hnedý140,00
Salamandra salamandrasalamandra škvrnitá230,00
Triturus alpestrismlok horský230,00
Triturus dobrogicusmlok dunajský690,00
Triturus vulgarismlok bodkovaný230,00
Reptilia - plazy
Anguis fragilisslepúch lámavý230,00
Natrix natrixužovka obojková/užovka obyčajná140,00
Vipera berusvretenica severná/vretenica obyčajná370,00
Mammalia - cicavce
Alces alceslos mokraďový2300,00
Crocidura suaveolensbielozúbka krpatá90,00
Crocidura leucodonbielozúbka bielobruchá90,00
Eliomys quercinusplch záhradný230,00
Erinaceus concolorjež bledý/jež východoeurópsky230,00
Glis (=Myoxus) glisplch sivý230,00
Chionomys (Microtus) nivalishraboš snežný460,00
Mustela ermineahranostaj čiernochvostý230,00
Mustela nivalislasica myšožravá230,00
Neomys anomalusdulovnica menšia230,00
Neomys fodiensdulovnica väčšia230,00
Sciurus vulgarisveverica stromová90,00
Sorex alpinuspiskor vrchovský230,00
Sorex araneuspiskor lesný/piskor obyčajný90,00
Sorex minutuspiskor malý90,00

Poznámky:

1. Druhy národného významu sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

2. Druhy na území Slovenska pravdepodobne vyhynuté (niekoľko rokov nezvestné) sú označené skratkou Ex.

Príloha č. 8 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DRUHOV VTÁKOV, KTORÉ SA MOŽU DRŽAŤ, PREPRAVOVAŤ, PREDÁVAŤ, VYMIEŇAŤ ALEBO PONÚKAŤ NA PREDAJ ALEBO VÝMENU

Vedecké meno Slovenské meno

Alectoris barbata kuropta skalná

Alectoris rufa kuropta červená

Anas platyrhynchos kačica divá

Columba palumbus holub hrivnák

Lagopus lagopus scoticus et hibernicus snehuľa kapcavá škótska a herbitská

Perdix perdix jarabica poľná

Phasianus colchicus bažant poľovný/bažant obyčajný

Príloha č. 9 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM VYBRANÝCH DRUHOV ŽIVOČÍCHOV A PODMIENKY ICH OCHRANY

Evertebrata - bezstavovce

Mollusca - mäkkýše

Slimák záhradný (Helix pomatia) – celoročne je zakázané chytať, zbierať alebo usmrcovať jedince pochádzajúce z voľnej prírody na území okresov Prešov, Gelnica a Rožňava. Na ostatnom území Slovenskej republiky je od 1. augusta do 30. novembra bežného kalendárneho roka povolený zber, nákup a predaj jedincov z voľnej prírody s priemerom ulity väčším ako 25 mm.

Vertebrata - stavovce

Pisces - ryby

1. boleň dravý (Aspius aspius)

jalec tmavý (Leuciscus idus)

jeseter malý (Acipenser ruthenus)

pleskáč siný (Abramis ballerus),

pleskáč tuponosý (Abramis sapa)

podustva severná (Chondrostoma nasus)

nosáľ sťahovavý (Vimba vimba)

– v období od 15. marca do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

2. mrena severná (Barbus barbus)

mrena škvrnitá (Barbus peloponensius)

sumec veľký (Silurus glanis)

zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca)

zubáč volžský (Sander volgensis),

– v období od 15. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince týchto druhov v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

3. sih maréna (Coregonus maraena)

– v období od 1. septembra do 31. decembra bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime.26)

4. lipeň tymiánový (Thymallus thymallus)

– v období od 1. januára do 31. mája bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v prírodných tokoch a vo vodných útvaroch s výnimkou ostatných vodných plôch užívaných v osobitnom režime. 26)

5. hlavátka podunajská (Hucho hucho)

– v období od 1. januára do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu na hraničných úsekoch riek Poprad a Dunajec. Na ostatných tokoch je zakázané chytať alebo usmrcovať jedince tohto druhu v období od 1. januára do 31. októbra.

V prípade neúmyselného náhodného ulovenia pri love iných druhov je rybár povinný uloveného jedinca vypustiť späť do vody.

Mammalia - cicavce

1. šakal zlatý (Canis aureus)

– v období od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami.

2. vlk dravý/vlk obyčajný (Canis lupus)

– celoročne je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami na území

a) Národného parku Slovenský kras vrátane jeho ochranného pásma a katastrálnych území obcí Háj, Turňa nad Bodvou, Dvorníky, Hrhov, Jablonov nad Turňou, Zádiel a Včeláre,

b) Chránenej krajinnej oblasti Kysuce a katastrálnych území Čadca, Horelica, Olešná, Staškov, Turzovka, Oščadnica, Raková, Klokočov, Svrčinovec, Čierne, Skalité v okrese Čadca,

c) Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, Tatranského národného parku, katastrálnych území Bobrov, Breza, Zubrohlava, Klin, Krušetnica, Mútne, Námestovo, Oravská Jasenica, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Slanica, Sihelné a Zákamenné v okrese Námestovo a katastrálnych území Trstená, Oravice, Tichá dolina, Čimhová, Hladovka, Liesek, Suchá Hora a Vitanová v okrese Tvrdošín,

d) Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, Národného parku Poloniny a jeho ochranného pásma, katastrálnych území Becherov, Cigeľka, Frička, Gaboltov, Gerlachov, Hrabské, Hutka, Chmeľová, Kurov, Lenartov, Malcov, Nižná Polianka, Ondavka, Petrová, Regetovka, Snakov, Stebnícka Huta, Stebník, Varadka, Vyšná Polianka, Nižný Tvarožec a Vyšný Tvarožec v okrese Bardejov a katastrálnych území Kečkovce, Roztoky, Vyšný Mirošov v okrese Svidník,

e) pre ktoré ministerstvo pôdohospodárstva neurčí ročnú kvótu lovu vlka dravého.27)

Na ostatnom území Slovenskej republiky je zakázané ho chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jeho obydlia, najmä brlohy s mláďatami, v období od 16. januára do 31. októbra bežného kalendárneho roka.

3. kuna lesná (Martes martes),

kuna skalná (Martes foina)

tchor tmavý (Mustela putorius)

– v období od 1. marca do 31. augusta bežného kalendárneho roka je zakázané ich chytať, zraňovať, usmrcovať alebo ničiť jej obydlia, najmä brlohy s mláďatami. Na území samostatných a uznaných bažantníc28) s intenzívnym chovom bažantov a v poľovných lokalitách tetrova hlucháňa a tetrova hoľniaka a v poľovných revíroch s plánovaným chovom jarabice poľnej sa povoľuje ich chytať, zraňovať alebo usmrcovať celoročne.

Príloha č. 10 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Tabuľka 10

Príloha č. 11 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ÚDAJE PREUKAZUJÚCE PÔVOD CHRÁNENÝCH RASTLÍN A CHRÁNENÝCH ŽIVOČÍCHOV

Kódy na označenie pôvodu jedincov chránených rastlín a chránených živočíchov

W - jedince získané z voľnej prírody

A - jedince rastlín umelo vypestované

F - jedince živočíchov, ktorých aspoň jeden z rodičov má pôvod W a ani jeden z nich nemá pôvod N

C - jedince živočíchov, ktorých ani jeden z rodičov nemá pôvod W ani N

I - zhabané, prepadnuté a nájdené jedince (kód „I“ možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu)

N - pôvod určený podľa § 42 ods. 6 písm. b) zákona

Príloha č. 12 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Vzor 12

Pokyny na vyplnenie druhovej karty

Evidenciu v druhovej karte vedie každý držiteľ jedinca uvedeného v § 41 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny (ďalej len „zákon“). Druhová karta sa zakladá pre každý druh samostatne a každý jedinec sa zapisuje do osobitného riadku. V prípade potreby sa použijú ďalšie očíslované jednotlivé listy druhovej karty. Jednotlivé kolónky druhovej karty treba vyplniť takto:

DRUH (vedecké meno) - uvedie sa vedecké meno jedinca, pre ktorého sa druhová karta vypĺňa.

EVIDENČNÉ ČÍSLO DRŽITEĽA - uvedie sa evidenčné číslo pridelené Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky poverenou organizáciou ochrany prírody.

DRŽITEĽ - uvedie sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania držiteľa. Pri právnických osobách aj meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v ich mene.

NADOBUDNUTIE - vypĺňa sa v deň nadobudnutia jedinca

Spôsob - spôsob nadobudnutia sa uvedie takto:

dovoz - jedinec bol dovezený z tretej krajiny držiteľom

odchov - jedinec bol nadobudnutý držiteľom vlastným odchovom

znáška - pri evidencii vývinových štádií (vajcia) nadobudnutých vlastným odchovom

odchyt SR – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia Slovenskej republiky

odchyt ZA – jedinec bol nadobudnutý držiteľom odchytom z prírodného prostredia v zahraničí

rehabilitácia - hendikepovaný jedinec nadobudnutý držiteľom z prírody, neschopný určitý čas alebo trvalo žiť vo voľnej prírode

kúpa - jedinec bol nadobudnutý kúpou na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

výmena - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES výmenou za iného jedinca

dar - jedinec bol nadobudnutý na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES darom

zapožičanie - jedinec bol nadobudnutý zapožičaním (deponáciou) na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES

zhabanie - jedinec bol nadobudnutý po zhabaní, prepadnutí alebo po jeho nájdení

Číslo dokladu

- číslo rozhodnutia, ktorým bola vydaná výnimka na odchyt z voľnej prírody

- číslo dokladu príslušného orgánu tretej krajiny alebo členského štátu ES, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol odchytený z voľnej prírody v súlade s právnym poriadkom tretej krajiny alebo členského štátu ES

- číslo dokladu, ktorý potvrdzuje, že jedinec bol zhabaný, prepadnutý alebo nájdený

- evidenčné číslo pôvodného držiteľa pri kúpe, dare, výmene alebo zapožičaní na území Slovenskej republiky alebo iného členského štátu ES, prípadne jeho meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania

POHLAVIE - uvedie sa, len ak je pohlavie jedinca známe, inak zostáva kolónka prázdna. Zapisuje sa takto:

1,0 - je označenie pre samca a 0,1 - označenie pre samicu.

OZNAČENIE - uvedie sa spôsob a text označenia (písmená, číslice), pri injekčných transpondéroch (mikročipoch) aj značka. V prípade, že daný jedinec je označený viacerými spôsobmi, napríklad krúžkom a mikročipom, na zápis sa použije druhý riadok a jedince s ďalšími poradovými číslami sa potom zapisujú do každého druhého riadka.

PÔVOD - vypĺňa sa podľa údaja v preukaze o pôvode (pôvod na základe predložených dokladov určuje príslušný okresný úrad).

VYRADENIE - vypĺňa sa v deň vyradenia jedinca z evidencie

Spôsob - spôsob vyradenia sa uvedie takto:

úhyn - jedinec uhynul (uvádza sa číslo pitevného protokolu, ak bol vyhotovený)

vývoz - jedinec bol vyvezený do tretej krajiny

predaj - jedinec bol predaný na území SR alebo iného členského štátu ES

zapožičanie - jedinec bol zapožičaný na území SR alebo iného členského štátu ES

úlet, únik - jedinec ušiel, uletel

výmena - jedinec bol na území SR alebo iného členského štátu ES vymenený za iného jedinca

odcudzenie - jedinec bol odcudzený

vypustenie do prírody - po rehabilitácii alebo v rámci

vyliahnutie - vyradenie z evidencie záchranného programu vývinového štádia (vajca)

zhabanie - jedinec bol zhabaný alebo prepadnutý

Číslo dokladu - číslo povolenia na vývoz, číslo dokladu preukazujúceho odcudzenie jedinca alebo dokladu, ktorým orgán (organizácia) ochrany prírody potvrdzuje vypustenie jedinca do prírody.

NOVÝ DRŽITEĽ/POZNÁMKA - vypĺňa sa meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu, sídlo alebo miesto podnikania nového držiteľa v prípade predaja, daru, výmeny alebo zapožičania, v ostatných prípadoch sa kolónka môže použiť na poznámky.

V prípade evidencie vývinového štádia (vajce) sa vypĺňajú kolónky: por. č., dátum nadobudnutia (= dátum znášky), spôsob (uvedie sa „znáška“), vyradenie z evidencie (uvedie sa dátum likvidácie neoplodnených vajec alebo dátum vyliahnutia mláďat - pri nich sa potom vedie evidencia ako pri konečnom vývinovom štádiu).

V prípade úhynu jedinca, ak si ho držiteľ ponechá ako preparovaného jedinca, vyplní sa kolónka Dátum úhynu.

Vedenie evidencie jedincov chránených živočíchov v druhovej karte sa považuje za vedenie evidencie podľa § 41 zákona, ak sú v druhovej karte uvedené úplné a pravdivé údaje.

Príloha č. 13 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Vzor 13

Príloha č. 14 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Vzor 14

Príloha č. 15 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR
Návrh kompenzačných opatrení
I. Základné údaje o navrhovateľovi
1. Názov (meno).
2. Identifikačné číslo.
3. Sídlo.
4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu navrhovateľa.
5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje osoby, od ktorej možno získať relevantné informácie o navrhovanej činnosti a navrhovaných kompenzačných opatreniach.
6. Informácia o tom, či návrh obsahuje informácie, ktorých zverejnenie nie je možné a prečo.
II. Popis plánu a alebo projektu
1. Názov plánu alebo projektu.
2. Stručný popis plánu alebo projektu, ktorý ovplyvňuje lokalitu sústavy chránených území.
3. Opis a lokalizácia všetkých aktivít a častí projektu s možným dosahom na biotopy európskeho významu, druhy európskeho významu, biotopy druhov európskeho významu, vtáky vrátane sťahovavých druhov a ich biotopy a celkovú koherenciu európskej sústavy chránených území (vrátane máp).
III. Posúdenie negatívnych účinkov*
1. Názov a kód ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
2. Predmet ochrany ovplyvnených lokalít sústavy chránených území.
3. Ciele ochrany lokalít a najdôležitejšie prvky, ktoré prispievajú k integrite lokalít.
4. Biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu vrátane vtákov a ich biotopov, ktoré sú predmetom ochrany a prioritné biotopy európskeho významu, ktoré budú negatívne ovplyvnené (uvedie sa napríklad ich reprezentatívnosť, prípadne ich stav ochrany podľa § 65 ods. 1 písm. o) zákona, stupeň izolácie a ich úlohy a funkcie v rámci danej lokality).
5. Spoločenská hodnota biotopov a druhov negatívne ovplyvnených plánom/projektom.
6. Význam lokality pre biotopy a druhy podľa bodu 4, ktoré budú ovplyvnené (uvedie sa napríklad úloha lokalít v rámci Slovenskej republiky, biogeografického regiónu a území sústavy chránených území).
7. Opis očakávaných negatívnych účinkov (strata, poškodenie, rušenie, priame a nepriame účinky atď.), opis ich rozsahu (rozloha biotopov a počet druhov alebo oblastí výskytu ovplyvnených projektom), významu a veľkosti (napríklad ovplyvnená oblasť alebo populácia vo vzťahu k celkovej ploche a populácii danej lokality, resp. celej krajiny) a ich lokalizácia (vrátane máp).
8. Možné kumulatívne dosahy a iné dosahy, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku kombinovaných opatrení posudzovaného plánu alebo projektu a iných plánov alebo projektov.
9. Zmierňujúce opatrenia v rámci projektu (uvedie sa ako sa budú realizovať a akým spôsobom zamedzia negatívnym dosahom na lokalitu alebo tieto dosahy znížia).
IV. Alternatívne riešenia
1. Identifikácia a opis možných alternatívnych riešení vrátane nulovej možnosti (spôsob identifikácie, postupy, metódy).
2. Vyhodnotenie zvažovaných alternatív a odôvodnenie zvolenej alternatívy (dôvody, na základe ktorých a kto dospel k záveru, že neexistujú alternatívne riešenia).
V. Naliehavé dôvody vyššieho verejného záujmu
Opis dôvodov vyššieho verejného záujmu a objasnenie, prečo sa uvedené dôvody za takéto dôvody považujú.**
VI. Kompenzačné opatrenia
1. Celkové ciele a jednotlivé ciele vo vzťahu k biotopom a druhom a ekologické procesy (funkcie), ktoré je nutné kompenzovať. Dôvody, prečo sú navrhované opatrenia vhodné na kompenzáciu negatívnych účinkov.
2. Rozsah kompenzačných opatrení (plocha, veľkosť populácie) a ich lokalizácia vo vzťahu k lokalite negatívne ovplyvnenej plánom alebo projektom.
3. Identifikácia a lokalizácia oblastí, v ktorých sa majú uplatniť kompenzačné opatrenia (vrátane máp) a identifikácie vlastníckych, užívateľských a nájomných vzťahov na mieste uskutočnenie kompenzačných opatrení.
4. Popis miesta plánovaného uskutočnenia kompenzačných opatrení. Výskyt biotopov a druhov a ich stav ochrany (§ 5 ods. 2 zákona), využitie územia pred umiestnením kompenzačných opatrení atď.
5. Predpokladané výsledky, ako budú navrhované opatrenia kompenzovať negatívne účinky projektu alebo plánu na integritu lokality a ako umožnia zachovať súdržnosť území sústavy chránených území.
6. Časový harmonogram realizácie kompenzačných opatrení (vrátane dlhodobej realizácie) s uvedením informácie o tom, kedy sa očakáva dosiahnutie očakávaných výsledkov.
7. Zoznam požadovaných povolení na realizáciu kompenzačných opatrení podľa osobitných predpisov, ak budú potrebné, subjekty zodpovedné za ich získanie a predbežné súhlasy vlastníkov (správcov, nájomcov) pozemkov na mieste plánovaných kompenzačných opatrení s ich realizáciou.
8. Náklady a spôsob financovanie navrhovaných kompenzačných opatrení.
9. Subjekty zodpovedné za realizáciu kompenzačných opatrení.
10. Plán monitoringu úspešnosti kompenzačných opatrení vrátane návrhu predpokladaných nápravných opatrení s uvedením subjektov zodpovedných za ich realizáciu.
11. Podrobný realizačný projekt kompenzačných opatrení.
* Treba sa sústrediť na očakávaný negatívny vplyv na tie biotopy a druhy, kvôli ktorým bola lokalita navrhnutá na začlenenie do územia sústavy chránených území. Uvedú sa všetky informácie, ktoré by mohli byť relevantné v jednotlivých prípadoch v závislosti od zisteného dosahu na ovplyvnené druhy a biotopy.
** V prípade, že o dôvodoch vyššieho verejného záujmu už bolo rozhodnuté, uvedú sa kto o nich rozhodol.

Príloha č. 16 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH ŠTÁTNEHO ZOZNAMU

Štátny zoznam zahŕňa

1. prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov,

2. databázu chránených území a chránených stromov,

3. zbierku listín o chránených územiach a chránených stromoch.

1. Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov

Prírastkový katalóg chránených území a chránených stromov obsahuje

a) poradové číslo, ktoré je evidenčným číslom štátneho zoznamu,

b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,

c) druh chráneného územia,

d) stupeň ochrany chráneného územia,

e) zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,

f) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,

g) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome (výmera chráneného územia, výmera ochranného pásma, kraj, okres, katastrálne územie, obec),

h) predmet ochrany - účel vyhlásenia,

i) príslušnosť chráneného územia k európskej sústave chránených území.

2. Databáza chránených území a chránených stromov

Databáza chránených území a chránených stromov obsahuje

a) evidenčné číslo štátneho zoznamu,

b) názov chráneného územia alebo chráneného stromu,

c) druh chráneného územia,

d) stupeň ochrany, v prípade zónovania zastúpenie zón s uvedením stupňa ochrany,

e) predmet ochrany - účel vyhlásenia,

f) údaje o ochrannom pásme,

g) začlenenie do geomorfologickej jednotky,

h) obec, katastrálne územie, okres, kraj,

i) výmeru chráneného územia, výmeru jeho ochranného pásma,

j) čísla a názvy právnych predpisov o vyhlásení, zmene alebo o zrušení chráneného územia, zóny alebo chráneného stromu a dátum nadobudnutia ich účinnosti,

k) údaje o mapových podkladoch (nomenklatúra, mierka, názov listu),

l) súpis parciel (číslo katastra, číslo parcely, výmera parcely, druh vlastníctva, druh pozemku, príslušnosť k inému chránenému územiu, vlastník, správca, nájomca),

m) súpis lesných porastov (číslo jednotky priestorového lesa, rozloha, kategória lesa, vlastník, správca, nájomca).

3. Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch

Zbierka listín o chránených územiach a chránených stromoch obsahuje

a) právne predpisy o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany,

b) mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany,

c) základné údaje o chránenom území alebo chránenom strome,

d) výpis z katastra nehnuteľností a listu vlastníctva dotknutých parciel,

e) oznámenie o vyhlásení, zmene alebo zrušení chráneného územia správe katastra,

f) súpis parciel poľnohospodárskej pôdy alebo výpis z plochovej tabuľky s uvedením kategórie lesa,

g) doklady o prerokovaní zámeru na vyhlásenie, zmenu alebo zrušenie chráneného územia alebo chráneného stromu.

Príloha č. 17 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZORY TABÚĽ NA OZNAČENIE OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY

A. Označenie chránených území a ich ochranných pásiem

Tabule sú tmavozelené, písmo je biele.

Rozmery tabule sú: 40 x 30 cm.

Obrázok 17-1

B. Označenie chránených stromov

Rozmery tabule sú: 15 x 10 cm.

Obrázok 17-2

Príloha č. 18 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

A

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ AREÁL, PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, PRÍRODNÚ PAMIATKU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ REZERVÁCIU, NÁRODNÚ PRÍRODNÚ PAMIATKU, CHRÁNENÚ KRAJINNÚ OBLASŤ, NÁRODNÝ PARK, ÚZEMIE PATRIACE DO EURÓPSKEJ SÚSTAVY CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ A ÚZEMIE MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Základné údaje

1.1. Číslo podľa štátneho zoznamu, ak je pridelené

1.2. Príslušnosť k európskej sústave chránených území a územiam medzinárodného významu

1.3. Kategória a názov územia

1.4. Platný právny predpis o vyhlásení chráneného územia alebo medzinárodný doklad o zaradení lokality do sústavy území medzinárodného významu

1.5. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.6. Súčasný stav predmetu ochrany*

1.6.1. Prírodné pomery

1.6.2. Stručný opis predmetu ochrany

1.6.3. Hodnotenie stavu predmetu ochrany, stanovenie priorít ochrany

1.6.4. Hodnotenie ďalších osobitných záujmov ochrany prírody a krajiny v území

1.7. Výsledky komplexného zisťovania stavu lesa**

2. Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia) pozitívne a negatívne faktory)

2.1. Historický kontext

2.2. Stručný opis aktuálneho stavu

2.3. Návrh zásad a opatrení využívania územia a jeho okolia z hľadiska cieľov ochrany

3. Ciele starostlivosti a opatrenia na ich dosiahnutie

3.1. Stanovenie dlhodobých cieľov starostlivosti v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***

3.2. Stanovenie operatívnych cieľov v nadväznosti na ekologicko-funkčné priestory a zóny***

3.3. Rámcové plánovanie a modely hospodárenia pre lesné biotopy****

3.4. Navrhované opatrenia, stanovenie harmonogramu ich plnenia, určenie subjektu zodpovedného za ich, stanovenie merateľných indikátorov ich plnenia

4. Spôsob vyhodnocovania plnenia programu starostlivosti

5. Použité podklady a zdroje informácií

6. Minimálny rozsah príloh

6.1. Mapa predmetov ochrany

6.2. Mapa identifikácie vlastnícko-užívateľských vzťahov

6.3. Mapa využitia územia

6.4. Mapa ekologicko–funkčných priestorov

6.5. Mapa zón ***

6.6. Mapy navrhovaných opatrení starostlivosti na jednotlivých parcelách alebo jednotkách priestorového rozdelenia (JPRL, LPIS)

6.7. Iná dokumentácia bližšie zobrazujúca stav a potrebné navrhované opatrenia (napríklad situačné náčrty, fotodokumentácia, grafy, tabuľky) v rozsahu podľa konkrétnej situácie, rozsiahlosti územia a zložitosti problematiky

Poznámky:

* Obsahuje aktualizované údaje projektu ochrany chráneného územia a jeho ochranného pásma a aktualizované údaje platnej dokumentácie ochrany prírody

** Kategórie lesa, výsledky mapovania a hodnotenia lesných biotopov

*** Uvádza sa len v prípade členenia územia na zóny

**** Ciele, základné rámce, a zásady hospodárenia v lesoch (uvádza sa len na lesných pozemkoch s lesnými porastmi).

B

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O CHRÁNENÝ STROM

1. Základné údaje

1.1 Číslo podľa štátneho zoznamu

1.2 Názov chráneného stromu

1.3 Ochranné pásmo (stupeň ochrany, vymedzenie, výmera)

1.4 Platný právny predpis o vyhlásení ochrany, predmet ochrany

1.5 Lokalizácia (kraj, okres, obec, katastrálne územie, podrobná lokalizácia)

1.6 Vzťah k schválenej územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí

2. Súčasný stav

2.1 Prírodné pomery (geografická poloha, geologické, geomorfologické, klimatické, hydrologické a pôdne pomery, biotopy, flóra a fauna)

2.2 Stav a podmienky ochrany prírody a krajiny (vyhodnotenie účinnosti doterajšej ochrany, vyhodnotenie starostlivosti)

2.3 Socioekonomické pomery (využívanie územia a jeho okolia ovplyvňujúce stav chráneného stromu v minulosti a súčasnosti, pozitívne a negatívne faktory)

2.4 Hodnotenie súčasného stavu chráneného stromu (druh stromu, biometrické parametre, zdravotný stav, vitalita a statické pomery stromu) a jeho ochranného pásma

3. Ciele a opatrenia

3.1 Strategické ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

3.2 Operatívne ciele na dosiahnutie priaznivého stavu

3.3 Navrhované opatrenia (v oblasti legislatívy, výskumu, monitoringu, praktickej starostlivosti a kultúrno-výchovnej)

4. Spôsob vyhodnocovania programu starostlivosti

5. Záverečné údaje

5.1 Použité podklady a zdroje informácií

5.2 Údaje o vyhotovovateľovi a spracovateľovi programu starostlivosti

6. Prílohy

6.1 Časový harmonogram opatrení programu starostlivosti o chránený strom (oblasť opatrenia, opatrenie, rok realizácie, plánované náklady, zdroj financií, zodpovednosť za realizáciu)

6.2 Plán čerpania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení v jednotlivých rokoch platnosti programu starostlivosti o chránený strom

6.3 Evidenčná karta programu starostlivosti o chránený strom

6.4 Prehľad výmery, druhov pozemkov a vlastníctva pozemkov podľa parciel (chránený strom, ochranné pásmo)

6.5 Mapa s lokalizáciou chráneného stromu a vyznačením ochranného pásma

Príloha č. 19 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH PROGRAMU STAROSTLIVOSTI O DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU A DRUHY NÁRODNÉHO VÝZNAMU

1. Súčasný stav

1.1. Rozšírenie a stav populácie

1.1.1. Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname

1.1.2. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu v medzinárodnom meradle

1.1.3. Zhodnotenie rozšírenia a stav populácie druhu na území Slovenskej republiky

1.2. Biologické a ekologické nároky

Rastliny

a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory

b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia

c) konkurenčné vzťahy

Živočíchy

a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, význam druhu v ekosystéme

b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu

c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)

d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období, populačná ekológia

e) konkurenčné vzťahy

1.3. Zhodnotenie stavu druhu s ohľadom na jeho priaznivý stav

a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia

b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany

c) zhodnotenie negatívnych vplyvov na druh

2. Strategické ciele starostlivosti na zachovanie priaznivého stavu druhu (vrátane opatrení na manažment populácie)

3. Opatrenia na zachovanie priaznivého stavu druhu alebo opatrenia na odstránenie negatívnych vplyvov na druh

3.1. V oblasti legislatívy

3.2. V oblasti praktickej starostlivosti

3.3. V oblasti monitoringu

3.4. V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

3.5. V oblasti starostlivosti o druh v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)

3.6. Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

4. Použité podklady, zdroje informácií a literatúra

5. Prílohy

5.1. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením veľkoplošných chránených území

5.2. Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami druhu v štvorcoch siete DFS s vyznačením lokalít európskej sústavy chránených území (NATURA 2000)

5.3. Mapy jednotlivých lokalít s vyznačením výskytu populácii (pri rastlinách).

Príloha č. 21 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY CHRÁNENÉHO AREÁLU, PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, PRÍRODNEJ PAMIATKY, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE, NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY, CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA, SÚKROMNÉHO CHRÁNENÉHO ÚZEMIA, ZÓNY A ČASTI ZÓNY CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI ALEBO NÁRODNÉHO PARKU A CHRÁNENÉHO STROMU

1. Súčasný stav chráneného areálu, prírodnej rezervácie, prírodnej pamiatky, národnej prírodnej rezervácie, národnej prírodnej pamiatky, chráneného vtáčieho územia, súkromného chráneného územia, zóny a časti zóny chránenej krajinnej oblasti alebo národného parku (ďalej len „chránené územie“) alebo chráneného stromu a ich ochranného pásma

1.1 Vyhodnotenie doterajšej ochrany chráneného územia a chráneného stromu

1.1.1 Východiskové údaje

a) základné údaje

b) podmienky ochrany

c) charakteristika prírodných hodnôt

1.1.2 Časový prehľad vykonaných opatrení

1.1.3 Zhodnotenie súčasného stavu

a) zhodnotenie vymedzenia chráneného územia alebo chráneného stromu z hľadiska potrieb záchrany

b) stupeň a priestorové rozčlenenie zachovanosti - poškodenia geobiocenóz (pre chránený strom je potrebné zhodnotiť zdravotný stav a statiku)

c) zhodnotenie poznania prírodných hodnôt

d) zhodnotenie účinnosti podmienok ochrany

1.2 Faktory a príčiny ohrozenia chráneného územia a chráneného stromu

1.3 Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a k dotknutým obciam

2. Opatrenia na odstránenie príčin ohrozenia

2.1 V oblasti legislatívy

2.2 V oblasti praktickej starostlivosti

2.3 V oblasti monitoringu

2.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

2.5 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

3. Záverečné údaje

3.1 Použité podklady a zdroje informácií

3.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s vlastníkmi dotknutých pozemkov

3.3 Schvaľovací protokol programu záchrany

4. Prílohy

4.1 Mapa priestorového rozčlenenia chráneného územia s lokalizáciou navrhovaných zásahov podľa katastrálnych a lesníckych máp (nevzťahuje sa na chránený strom)

4.2 Prehľad foriem vlastníctva podľa druhov pozemkov

4.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného územia a chráneného stromu

Príloha č. 22 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH PROGRAMU ZÁCHRANY KRITICKY OHROZENÝCH CHRÁNENÝCH DRUHOV RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV

1. Súčasný stav

1.1 Rozšírenie a stav populácie

1.1.1 Zaradenie druhu v medzinárodnom a národnom sozologickom zozname

1.1.2 Zhodnotenie rozšírenia druhu v medzinárodnom meradle

1.1.3 Zhodnotenie rozšírenia druhu na území Slovenskej republiky

1.1.4 Zoznam nepotvrdených, neoverených a zaniknutých lokalít a príčiny ich zániku

1.1.5 Zoznam potvrdených lokalít s analýzou stavu populácie druhu na lokalite

1.2 Biologické a ekologické nároky

1.2.1 Rastliny

a) nároky druhu na prostredie, ekologické faktory

b) rozmnožovanie, populačná ekológia, stratégia

c) konkurenčné vzťahy

1.2.2 Živočíchy

a) stručný opis druhu, preferencia biotopov, opis ich veľkosti, význam druhu v ekosystéme

b) rozmnožovanie, starostlivosť o potomstvo, prezimovanie druhu

c) potravné nároky druhu (kvalita, kvantita potravy, spôsob výživy, získavanie potravy)

d) migrácie a presuny druhu (v rámci územia Slovenskej republiky, mimo územia Slovenskej republiky), výskyty niektorých druhov v zimnom období

e) konkurenčné vzťahy

1.3 Faktory ohrozenia (zhodnotenie súčasného stupňa ohrozenia druhu s uvedením jednotlivých prírodných a antropogénnych faktorov)

1.4 Doterajšie zabezpečenie ochrany

a) zaradenie do skupiny podľa kategórie ohrozenia

b) zhodnotenie doterajšej územnej ochrany

c) formulovanie príčin, pre ktoré chránený druh dospel do štádia ohrozenia

2. Strategické ciele starostlivosti na dosiahnutie priaznivého stavu

3. Opatrenia na dosiahnutie priaznivého stavu alebo odstránenie príčin ohrozenia

3.1 V oblasti legislatívy

3.2 V oblasti praktickej starostlivosti

3.3 V oblasti monitoringu

3.4 V oblasti výchovy a spolupráce s verejnosťou

3.5 V oblasti záchrany ohrozeného chráneného druhu v podmienkach mimo jeho prirodzeného stanovišťa (ex situ)

3.6 Harmonogram opatrení s určeným termínom, nákladmi a zodpovednosťou za realizáciu

4. Záverečné údaje

4.1 Použité podklady a zdroje informácií

4.2 Doklad o prerokovaní programu záchrany s dotknutými orgánmi štátnej správy

5. Prílohy

5.1 Mapa Slovenska s potvrdenými lokalitami ohrozeného druhu (M 1 : 3 000 000)

5.2 Mapa jednotlivých chránených území a nechránených lokalít s vyznačením výskytu populácie ohrozeného druhu s mierkou úmernou veľkosti chráneného územia alebo nechránenej lokality

5.3 Evidenčná karta programu záchrany chráneného druhu

Príloha č. 23 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU REGIONÁLNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery

1.1 Abiotické pomery

1.1.1 geomorfologické pomery

1.1.2 geologické pomery

1.1.3 pôdne pomery

1.1.4 hydrologické pomery

1.1.5 klimatické pomery

1.2 Biotické pomery

1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia)

1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo)

1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov)

2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)

2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)

2.2 lesné pozemky

2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)

2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

2.5 ostatné plochy

2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)

2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)

3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu veľkého územného celku a dotknutých obcí

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)

4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

4.1 Pozitívne prvky a javy

4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov)

4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)

4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany

4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

4.1.6 iné (podľa potreby)

4.2 Negatívne prvky a javy

4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)

5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)

5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability

6.1 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho významu v štruktúre:

6.1.1 Biocentrá

6.1.2 Biokoridory

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky regionálneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

6.4 Návrh prvkov regionálneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

3. mapa: Návrh regionálneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 25 000, resp. 1 : 50 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

Príloha č. 24 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU MIESTNEHO ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY

Písomná časť

ANALYTICKÁ ČASŤ

1. Prírodné pomery

1.1 Abiotické pomery

1.1.1 geomorfologické pomery

1.1.2 geologické pomery

1.1.3 pôdne pomery

1.1.4 hydrologické pomery

1.1.5 klimatické pomery

1.2 Biotické pomery

1.2.1 rastlinstvo (fytogeografické členenie, potenciálna prirodzená vegetácia a aktuálna vegetácia spracovaná na základe terénneho prieskumu)

1.2.2 živočíšstvo (zoogeografické členenie; živočíšstvo spracované na základe dostupných údajov a doplnené terénnym prieskumom)

1.2.3 biotopy (vymedzenie a opis biotopov národného a európskeho významu)

2. Súčasná krajinná štruktúra (SKŠ)

2.1 poľnohospodárska pôda (orná pôda, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty)

2.2 lesné pozemky

2.3 vodné plochy (vodné toky, stojaté sústredenia vody)

2.4 zastavané plochy a nádvoria (komunikácie, budovy a iné)

2.5 ostatné plochy

2.6 pozemky, ktoré slúžia ako účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň (nelesná drevinová vegetácia líniová, plošná, rozptýlená)

2.7 plochy verejnej a vyhradenej zelene (napr. verejná zeleň, cintoríny a iné)

3. Zhodnotenie vzťahu k územnému plánu dotknutej obce

(súlad s územným plánom, návrhy a požiadavky na územný plán, návrh regulatívov na územný plán)

4. Pozitívne a negatívne prvky/javy v území

4.1 Pozitívne prvky a javy

4.1.1 osobitne chránené časti prírody a krajiny a časti prírody pripravované na ochranu (územná ochrana a lokality chránených druhov rastlín a chránených druhov živočíchov), biotopy európskeho a národného významu

4.1.2 priemet generelu nadregionálneho územného systému ekologickej stability Slovenskej republiky (biocentrá, biokoridory)

4.1.3 prírodné zdroje (lesné, pôdne, vodné, zdroje nerastných surovín)

4.1.4 významné krajinné prvky bez legislatívnej ochrany

4.1.5 kultúrno-historicky hodnotné formy využívania krajiny

4.1.6 iné (podľa potreby)

4.2 Negatívne prvky a javy

4.2.1 prírodné (radónové riziko, seizmicita, zosuvné územia atď.)

4.2.2 antropogénne (napr. kontaminácia a znečistenie zložiek životného prostredia, imisie, hluk, skládky, priemyselné plochy, erózia, bariérové prvky, výskyt inváznych druhov a pod.)

SYNTÉZOVÁ ČASŤ

5. Syntéza analytických vstupov a hodnotenie

5.1 Hodnotenie ekologickej stability (pomer ekologicky stabilných plôch: lesy, lúky, záhrady, vodné plochy atď. k ekologicky nestabilným plochám: budovy, cesty, výrobné areály, skládky atď.; stanovenie koeficientu ekologickej stability)

5.2 Plošné a priestorové usporiadanie pozitívnych a negatívnych prvkov/javov v krajine (izolácia, spojitosť, hustota a pod.)

5.3 Hodnotenie typov biotopov (rozmanitosť typov biotopov, druhová rozmanitosť, výskyt chránených a ohrozených druhov)

5.4 Ekostabilizačná významnosť, reprezentatívnosť a unikátnosť (porovnanie aktuálneho stavu s potenciálnou prirodzenou vegetáciou, stupeň ekologickej stability (0 – 5), vymedzenie ekologicky významných prírodných prvkov)

5.5 Hodnotenie krajinnej štruktúry (diverzita krajiny, typ a vývoj krajinnej štruktúry, historické krajinné štruktúry, krajinný obraz a krajinný ráz)

NÁVRHOVÁ ČASŤ

6. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability

6.1 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability (existujúcich a novo navrhovaných), spresnenie prvkov nadregionálneho a regionálneho významu v štruktúre:

6.1.1 Biocentrá

6.1.2 Biokoridory

6.1.3 Ostatné ekostabilizačné prvky (interakčné prvky, genofondové plochy)

6.2 Návrh manažmentových opatrení pre existujúce a navrhované prvky miestneho územného systému ekologickej stability (návrh cieľových spoločenstiev, plošných a priestorových parametrov, návrh opatrení na skvalitnenie prvkov územného systému ekologickej stability, návrh opatrení na udržanie alebo dosiahnutie priaznivého stavu druhov a biotopov, návrh opatrení na elimináciu bariérových prvkov – návrh technických opatrení: rybochody, ekodukty, podchody a pod.)

6.3 Návrh opatrení na zvýšenie ekologickej stability krajiny

6.4 Návrh prvkov miestneho územného systému ekologickej stability odporúčaných na zabezpečenie legislatívnej ochrany

6.5 Bilancia plošných nárokov na zmenu poľnohospodárskeho pozemku na iný druh pozemku

Grafická časť*

1. mapa: Súčasná krajinná štruktúra (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

2. mapa: Priemet pozitívnych a negatívnych prvkov a javov (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

3. mapa: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability (M 1 : 5 000, resp. 1 : 10 000)

Poznámka:

* Grafická časť sa vyhotovuje aj v digitálnej forme v jednom z nasledujúcich formátov GIS vrstiev: SHP, GML, DWG/DXF, DGN alebo MIF, v súradnicovom systéme S-JTSK alebo WGS 84.

Príloha č. 25 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

A

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO ÚZEMIA A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje

1.1. Názov chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.2. Prehľad príslušnosti k chráneným územiam

1.2.1. K chráneným územiam podľa § 17 ods. 1 zákona, navrhovaným chráneným vtáčím územiam a územiam európskeho významu zaradených v zoznamoch schválených vládou a územiam medzinárodného významu,

1.2.2. K iným chráneným nehnuteľnostiam 29)

1.3. Vymedzenie chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.3.1. Súpis dotknutých územnosprávnych jednotiek (kraj, okres, obec, katastrálne územie)

1.3.2. Súpis dotknutých lesných hospodárskych celkov

1.3.3. Celková výmera chráneného územia a jeho ochranného pásma

1.3.4. Prehľad výmer druhov pozemkov v chránenom území, v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach* a ochrannom pásme chráneného územia

1.3.5. Prehľad foriem vlastníctva v členení na poľnohospodárske, lesné a iné pozemky

1.3.6. Určenie celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

1.4. Vymedzenie predmetu ochrany, pre ktorý sa vyhlasuje chránené územie a jeho ochranné pásmo

1.4.1. Súpis biotopov európskeho významu a biotopov národného významu

1.4.2. Súpis biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu

1.4.3. Súpis biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov

1.4.4. Súpis ostatných predmetov ochrany (§ 18 ods. 1, § 19 ods. 1, § 23 ods. 1, § 25 ods. 1 zákona)

1.4.5. Súpis zistených biotopov európskeho významu a biotopov národného významu, biotopov druhov európskeho významu a biotopov druhov národného významu a biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, ktoré nie sú určené ako predmet ochrany

1.4.6. Odôvodnenie ochrany a určenie významnosti chráneného územia pre zachovanie predmetu ochrany

2. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany a možnosti využívania chráneného územia a jeho ochranného pásma verejnosťou

2.1. Stanovenie hlavného cieľa a vedľajších cieľov ochrany

2.2. Členenie na ekologicko-funkčné priestory a zóny* podľa cieľa ochrany

2.3. Vymedzenie verejne prístupných častí chráneného územia a stanovenie možností ich využitia

3. Zhodnotenie potreby opatrení na dosiahnutie cieľov ochrany v ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

3.1. Zhodnotenie vzťahu k územnoplánovacej dokumentácii regiónu a dotknutých obcí a identifikácia stretu záujmov s cieľmi ochrany

3.2. Zhodnotenie potreby a časovej doby uplatňovania asanačných, rekonštrukčných, regulačných alebo iných zásahov a ďalších preventívnych alebo nápravných opatrení v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch a zónach

3.3. Zhodnotenie potrebných obmedzení bežného obhospodarovania

3.3.1. Zhodnotenie potreby zmeny kategórie lesov v súlade s ekologicko-funkčnými priestormi a zónami, vyhotovuje sa len v prípade lesných pozemkov s porastovou plochou

3.4. Určenie pozemkov, ktoré môžu byť predmetom podpory zo zdrojov Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a iných finančných nástrojov pre oblasť životného prostredia

4. Podrobnosti o ochrane chráneného územia a jeho ochranného pásma**

4.1. Návrh stupňov ochrany, územná a časová doba uplatňovania zákazov a obmedzení

4.1.1. Určenie stupňa ochrany v miestach prekryvu manažmentových opatrení na zabezpečenie starostlivosti o vzájomne sa prekrývajúce predmety ochrany

4.2. Vymedzenie činností na účely zabezpečenia starostlivosti o predmet ochrany a chránené územie, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

4.2.1. Identifikácia nesúladov navrhovaného stupňa ochrany a navrhovanej územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení s navrhovaným spôsobom starostlivosti a využívania územia, návrh riešenia na ich odstránenie

5. Návrh riešenia spôsobu a určenia výšky poskytnutia náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou, spôsob náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania**

5.1. Zoznam pozemkov navrhovaných na riešenie náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania formou zámeny, výkupu, nájmu a zmluvnej starostlivosti s uvedením parcelného čísla pozemku podľa registra „C“ alebo registra „E“, výmery a druhu pozemku, čísla listu vlastníctva alebo pozemkovoknižnej vložky s uvedením kraja, okresu, obce a katastrálneho územia, formy vlastníctva, hodnoty pozemku a porastov, stupňa ochrany a územnej a časovej doby uplatňovania zákazov a obmedzení na pozemku vrátane činností na zabezpečenie starostlivosti o predmety ochrany, na výkon ktorých je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody alebo výkon ktorých je zakázaný podľa tohto zákona

5.2. Určenie predpokladanej priemernej ročnej výšky nájmu pozemkov pre všetky pozemky rovnakého druhu v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

5.3. Určenie predpokladanej výšky odplaty za zmluvnú starostlivosť v jednotlivých ekologicko-funkčných priestoroch

6. Ekonomické a sociálne zhodnotenie vplyvu uplatňovania obmedzení bežného obhospodarovania s dlhodobým výhľadom limitov, regulatív a opatrení**

6.1. Určenie vplyvu obmedzenia bežného obhospodarovania pozemkov

6.1.1. Určenie predpokladanej výšky finačných prostriedkov na zabezpečenie finančnej náhrady a náhrad za obmedzenie bežného obhospodarovania zámenou, výkupom nájmom a zmluvnou starostlivosťou

6.1.2. Určenie predpokladaného vplyvu zámeny, výkupu, nájmu pozemkov, obmedzení intenzity výroby a dodatočných nákladov na hospodárenie štátnych podnikov

6.2. Zoznam pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

6.3. Určenie predpokladaného vplyvu na zamestnanosť

7. Návrh technického vybavenia územia**

7.1. Opis technického vybavenia

7.1.1. Návrh označenia chráneného územia a ochranného pásma

7.1.2. Označenie zón chráneného územia*

7.1.3. Označenie prístupových miest do chráneného územia

8. Prílohy v analógovej a elektronickej podobe vo formáte PDF

8.1. Prehľad odbornej literatúry a použitých odborných podkladov

8.2. Situačný náčrt chráneného územia a jeho ochranného pásma

8.3. Zoznam pozemkov podľa registra „C“ alebo registra „E“

8.4. Mapa celistvosti a lokalizácie pozemkov vo vlastníctve štátu

8.5. Situačný náčrt predmetu ochrany, najmä vymedzenie hraníc biotopov alebo komplexov biotopov s rovnakým alebo podobným spôsobom starostlivosti

8.6. Mapa ekologicko-funkčných priestorov

8.7. Situačný náčrt alebo mapa prírodoochranného hodnotenia biotopov

8.7.1. Mapové vymedzenie hraníc pôvodných alebo ľudskou činnosťou málo pozmenených predmetov ochrany

8.7.2. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany, kde priaznivý stav predmetu ochrany nemožno, alebo vzhľadom na cieľ ochrany nie je žiaduce zabezpečiť bežným obhospodarovaním

8.7.3. Mapové vymedzenie hraníc pozemkov dotknutých potrebou zavádzať preventívne opatrenia

8.7.4. Mapové vymedzenie hraníc predmetu ochrany s rovnakým alebo podobným navrhovaným spôsobom starostlivosti, kde priaznivý stav ochrany tohto predmetu ochrany záleží na obhospodarovaní človekom

8.7.5. Mapové vymedzenie hraníc častí chráneného územia a jeho ochranného pásma, kde priaznivý stav časti krajiny závisí na bežnom obhospodarovaní

8.8. Mapa navrhovaných stupňov ochrany **

8.9. Mapa pozemkov oslobodených od dane z pozemkov

8.10. Mapy technického vybavenia**

Poznámky:

V prípade prírodných pamiatok – jaskýň a vodopádov – sa spracúva projekt len pre ochranné pásmo.

* Uvádza sa v prípade členenia chráneného územia a ochranného pásma na ekologicko-funkčné priestory a zóny

** Vyhotovuje len organizácia ochrany prírody (v prípade projektu ochrany vypracovaného odborne spôsobilou osobou po kladnom posúdení jeho opodstatnenosti)

B

OBSAH PROJEKTU OCHRANY CHRÁNENÉHO STROMU A JEHO OCHRANNÉHO PÁSMA

1. Základné údaje obsahujú názov stromu, lokalizáciu, vlastnícke vzťahy, aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, druh a parametre stromu, zdravotný stav, odôvodnenie ochrany, podmienky ochrany a dokumentáciu. V prípade návrhu ochranného pásma sa uvádza aktuálny stav podľa katastra nehnuteľností, jeho výmera a podmienky ochrany.

2. Prílohy

2.1 Katastrálna mapa so zákresom lokalizácie stromu a jeho ochranného pásma

2.2 Situačný náčrtok Základnej mapy Slovenskej republiky (M 1:50 000).

C

OBSAH PROJEKTU NA VYHLÁSENIE NÁRODNEJ PRÍRODNEJ REZERVÁCIE A NÁRODNEJ PRÍRODNEJ PAMIATKY

1. Všeobecne záväzný právny predpis, ktorým bolo územie vyhlásené za chránené

2. Odôvodnenie návrhu na vyhlásenie národnej prírodnej rezervácie alebo národnej prírodnú pamiatky

3. Zhodnotenie potreby vypracovania alebo aktualizácie programu starostlivosti

Príloha č. 27 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH NÁRODNÉHO ČERVENÉHO ZOZNAMU

1. Hodnotenie ohrozenosti taxónu

1.1 Postavenie taxónu vo svetových červených zoznamoch a jeho ohrozenosť v celom areáli

1.2 Podiel na celkovej populácii alebo areáli, ktorý pripadá na hodnotené územie

1.3 Postavenie hodnoteného územia v rámci celkového areálu taxónu (centrum, okraj areálu)

1.4 Hodnotenie taxónov podľa osobitných kritérií

1.4.1 Redukcia populácie

1.4.2 Rozšírenie, výskyt, počet lokalít alebo subpopulácií, roztrieštenosť areálu

1.4.3 Veľkosť, rozsah a kvalita biotopu

1.4.4 Početnosť populácie a jej využívanie

1.4.5 Vplyvy introdukovaných taxónov, hybridizácie, patogénov, znečistenia, konkurentov alebo parazitov

1.4.6 Negatívne antropogénne vplyvy

1.4.7 Pravdepodobnosť vyhynutia vo voľnej prírode

2. Zaradenie taxónov do kategórií podľa aktuálnych kritérií Svetovej únie pre ochranu prírody (IUCN)

Príloha č. 28 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

OBSAH DOKUMENTU STAROSTLIVOSTI O DREVINY

1. Analýza súčasného výskytu a stavu drevín, zhodnotenie ich ekologického, krajinotvorného, estetického a kultúrnohistorického významu

2. Návrhy rámcových opatrení týkajúcich sa starostlivosti o dreviny

3. Zoznam a vymedzenie pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

4. Katastrálna mapa s územným priemetom výskytu drevín a pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu

Príloha č. 29 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

Vzor 29-A

Vzor 29-B

Vzor 29-C

Vzor 29-D

VZOR
E
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem
Správa o výsledku prieskumu a výskumu chránených území a ich ochranných pásiem obsahuje:
1. Názov výskumnej úlohy
2. Riešiteľská organizácia
3. Spoluriešiteľské organizácie/partneri výskumnej úlohy
4. Zodpovedný riešiteľ
5. Riešiteľský kolektív a určenie kontaktnej osoby
6. Súhlas orgánu ochrany prírody
7. Druh a charakter výskumnej úlohy
8. Doba riešenia výskumnej úlohy
9. Obdobie za ktoré sa podáva správa
10. Spôsob financovania
11. Ciele výskumnej úlohy
12. Špecifikácia prác, vecný a časový harmonogram riešenia výskumnej úlohy
13. Výsledky riešenia výskumnej úlohy
14. Prehľad správ o výsledkov výskumov (Vzory A až D)
15. Prehľad pripravených a publikovaných výstupov a adresy ich elektronického umiestnenia
16. Čerpanie nákladov z verejných zdrojov na riešenie výskumnej úlohy
17. Použitá literatúra
18. Podpisy
19. Prílohy.

Príloha č. 30 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ROVNOŠATA A JEJ SÚČASTI S BODOVÝMI HODNOTAMI

tričko s krátkymi rukávmi 1 ks 70 bodov
košeľa s dlhými rukávmi 1 ks 250 bodov
košeľa s krátkymi rukávmi 1 ks 250 bodov
nohavice 1 ks 250 bodov
golfové nohavice 1 ks 250 bodov
nepremokavá bunda zimná 1 ks 750 bodov
flisová bunda 1 ks 350 bodov
nepremokavá bunda letná 1 ks 650 bodov
čiapka 1 ks 90 bodov
kožený opasok 1 ks 90 bodov
rovnošata spolu: 10 ks 3 000 bodov

Ročná bodová kvóta pre

a) zamestnancov s prevahou práce v teréne je do 1 000 bodov,

b) ostatných zamestnancov je do 750 bodov.

Príloha č. 31 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

VZOR SLUŽOBNÉHO ODZNAKU ZAMESTNANCA OCHRANY PRÍRODY

Obrázok 31-1

Príloha č. 32 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

SPOLOČENSKÁ HODNOTA DRUHOV VTÁKOV PRIRODZENE SA VYSKYTUJÚCICH NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vedecké menoSlovenské meno€/jedinec
Aves - vtáky
Accipiter gentilisjastrab veľký /jastrab lesný3 220,00 €
Accipiter nisusjastrab krahulec1 840,00 €
Acrocephalus arundinaceustrsteniarik veľký /trsteniarik škriekavý920,00 €
Acrocephalus dumetorumtrsteniarik krovinový230,00 €
Acrocephalus melanopogontrsteniarik tamariškový /šašiniarik tenkozobý2 300,00 €
Acrocephalus paludicolatrsteniarik vodný3 220,00 €
Acrocephalus palustristrsteniarik obyčajný /trsteniarik spevavý230,00 €
Acrocephalus scirpaceustrsteniarik bahenný460,00 €
Acrocephalus schoenobaenustrsteniarik malý /trsteniarik pásikový460,00 €
Actitis hypoleucoskalužiačik malý /kalužiak riečny1840,00 €
Aegithalos caudatusmlynárka dlhochvostá230,00 €
Aegolius funereuspôtik kapcavý /kuvik kapcavý2 300,00 €
Aegypius monachussup tmavohnedý2 300,00 €
Alauda arvensisškovránok poľný230,00 €
Alcedo atthisrybárik riečny1 840,00 €
Anas acutakačica ostrochvostá2 300,00 €
Anas clypeatakačica lyžičiarka1 840,00 €
Anas creccakačica chrapka (kačica chrapkavá)920,00 €
Anas penelopekačica hvízdárka /kačica hvízdavá920,00 €
Anas platyrhynchoskačica divá230,00 €
Anas querquedulakačica chrapačka /kačica chrapľavá920,00 €
Anas streperakačica chripľavka /kačica chripľavá920,00 €
Anser albifronshus bieločelá1 380,00 €
Anser anserhus divá3 220,00 €
Anser brachyrhynchushus krátkozobá1 840,00 €
Anser erythropushus malá /hus piskľavá3 220,00 €
Anser fabalishus siatinná1 150,00 €
Anthus campestrisľabtuška poľná1 840,00 €
Anthus cervinusľabtuška červenohrdlá920,00 €
Anthus pratensisľabtuška lúčna920,00 €
Anthus spinolettaľabtuška vrchovská460,00 €
Anthus trivialisľabtuška hôrna / ľabtuška lesná230,00 €
Apus apusdážďovník obyčajný /dážďovník tmavý460,00 €
Apus melbadážďovník skalný460,00 €
Aquila clangaorol hrubozobý3 220,00 €
Aquila heliacaorol kráľovský5 990,00 €
Aquila chrysaetosorol skalný4 610,00 €
Aquila pennata (Hieraaetus pennatus)orol malý /orol myšiakovitý5 990,00 €
Aquila pomarinaorol krikľavý3 220,00 €
Aquila rapax/nipalensisorol stepný3 220,00 €
Ardea (Egretta) albabeluša veľká /volavka biela3 220,00 €
Ardea cinereavolavka popolavá920,00 €
Ardea purpureavolavka purpurová4 610,00 €
Ardeola ralloidesčaplička vlasatá /volavka vlasatá3 220,00 €
Arenaria interpreskamenár strakatý920,00 €
Asio flammeusmyšiarka močiarna2 300,00 €
Asio otusmyšiarka ušatá920,00 €
Athene noctuakuvik obyčajný /kuvik plačlivý1 840,00 €
Aythya ferinachochlačka sivá460,00 €
Aythya fuligulachochlačka vrkočatá460,00 €
Aythya marilachochlačka morská460,00 €
Aythya nyrocachochlačka bielooká5 990,00 €
Bombycilla garruluschochláč severský230,00 €
Botaurus stellarisbučiak veľký /bučiak trsťový3 220,00 €
Branta berniclabernikla tmavá920,00 €
Branta leucopsisbernikla bielolíca1 840,00 €
Branta ruficollisbernikla červenokrká /červenokrčka pestrá3 220,00 €
Bubo bubovýr skalný1 840,00 €
Bubulcus ibishltavka chochlatá /hltavka vlasatá920,00 €
Bucephala clangulahlaholka severská460,00 €
Burhinus oedicnemusležiak úhorový /ležiak obyčajný1 840,00 €
Buteo buteomyšiak hôrny /myšiak lesný920,00 €
Buteo lagopusmyšiak severský920,00 €
Buteo rufinusmyšiak hrdzavý1 840,00 €
Calandrella brachydactylaškovránka krátkoprstá /škovránok krátkoprstý1 840,00 €
Calcarius lapponicusostrohárka severská /strnádka severská460,00 €
Calidris albapobrežník belavý460,00 €
Calidris alpinapobrežník čiernozobý460,00 €
Calidris canutuspobrežník hrdzavý460,00 €
Calidris ferrugineapobrežník krivozobý460,00 €
Calidris maritimapobrežník morský920,00 €
Calidris melanotospobrežník škvrnitý460,00 €
Calidris minutapobrežník malý230,00 €
Calidris temminckiipobrežník sivý230,00 €
Caprimulgus europaeuslelek lesný1 840,00 €
Carduelis cannabinastehlík konôpka / stehlík konopiar230,00 €
Carduelis carduelisstehlík obyčajný /stehlík pestrý230,00 €
Carduelis flammeastehlík čečetka /stehlík čečetavý460,00 €
Carduelis chloriszelienka obyčajná /stehlík zelený230,00 €
Carduelis flavirostrisstehlík horský460,00 €
Carduelis hornemannistehlík polárny /stehlík belavý460,00 €
Carduelis spinusstehlík čížik /stehlík čížavý230,00 €
Carpodacus erythrinusčervenák karmínový /hýľ karmínový920,00 €
Cercopis dauricalastovička červenochrbtá230,00 €
Certhia brachydactylakôrovník krátkoprstý460,00 €
Certhia familiariskôrovník dlhoprstý460,00 €
Ciconia ciconiabocian biely2 300,00 €
Ciconia nigrabocian čierny3 220,00 €
Cinclus cinclusvodnár potočný460,00 €
Circaetus gallicushadiar krátkoprstý4 610,00 €
Circus aeruginosuskaňa močiarna1 840,00 €
Circus cyaneuskaňa sivá2 300,00 €
Circus macrouruskaňa stepná3 220,00 €
Circus pygarguskaňa popolavá3 220,00 €
Clamator glandariuskukavica chochlatá920,00 €
Clangula hyemalisľadovka dlhochvostá /kačica ľadová920,00 €
Coccothraustes coccothraustesglezg obyčajný /glezg hrubozobý230,00 €
Columba oenasholub plúžik1 380,00 €
Columba palumbusholub hrivnák690,00 €
Coracias garruluskrakľa belasá3 220,00 €
Corvus coraxkrkavec čierny370,00 €
Corvus coronevrana čierna /vrana túlavá370,00 €
Corvus cornixvrana popolavá / vrana túlavá180,00 €
Corvus frugilegushavran čierny230,00 €
Coloeus (Corvus) monedulakavka tmavá920,00 €
Coturnix coturnixprepelica poľná920,00 €
Crex crexchrapkáč poľný /chriašteľ poľný3 220,00 €
Cuculus canoruskukučka obyčajná /kukučka jarabá460,00 €
Cyanistes (Parus) caeruleussýkorka belasá140,00 €
Cyanistes (Parus) cyanussýkorka lazúrová230,00 €
Cygnus columbianus (Cygnus bewickii) labuť malá /labuť tundrová1 840,00 €
Cygnus cygnus labuť spevavá1 840,00 €
Cygnus olor labuť veľká /labuť hrbozobá690,00 €
Delichon urbicumbelorítka obyčajná/ belorítka domová460,00 €
Dendrocopos leucotosďateľ bielochrbtý1 840,00 €
Dendrocopos majorďateľ veľký230,00 €
Dendrocopos mediusďateľ prostredný1 840,00 €
Dendrocopos minorďateľ malý920,00 €
Dendrocopos syriacusďateľ hnedkavý1 380,00 €
Dryocopus martiustesár čierny /dateľ čierny1 840,00 €
Egretta garzettabeluša malá /volavka striebristá4 610,00 €
Emberiza ciastrnádka cia /strnádka ciavá1 840,00 €
Emberiza (Miliaria) calandrastrnádka lúčna460,00 €
Emberiza citrinella strnádka obyčajná /strnádka žltá230,00 €
Emberiza hortulanastrnádka záhradná1 840,00 €
Emberiza melanocephalastrnádka čiernohlavá460,00 €
Emberiza schoeniclusstrnádka trstinová /strnádka trsťová460,00 €
Eremophila alpestrisuškárik vrchovský /škovránok ušatý460,00 €
Erithacus rubeculačervienka obyčajná /slávik červienka230,00 €
Falco biarmicussokol tmavý1 840,00 €
Falco columbariussokol kobec1 840,00 €
Falco cherrugsokol rároh5 530,00 €
Falco naumannisokol bielopazúravý1 840,00 €
Falco peregrinussokol sťahovavý5 530,00 €
Falco subbuteosokol lastovičiar1 840,00 €
Falco tinnunculussokol myšiar920,00 €
Falco vespertinussokol kobcovitý /sokol červenonohý5530,00 €
Ficedula albicollismuchárik bielokrký920,00 €
Ficedula hypoleucamuchárik čiernohlavý920,00 €
Ficedula parvamuchárik malý /muchárik červenohrdlý1 840,00 €
Fringilla coelebspinka obyčajná /pinka lesná50,00 €
Fringilla montifringillapinka severská90,00 €
Fulica atralyska čierna460,00 €
Galerida cristatapipíška chochlatá460,00 €
Gallinago gallinagomočiarnica mekotavá920,00 €
Gallinago mediamočiarnica tichá /močiarnica lúčna1 840,00 €
Gallinula chloropussliepočka vodná /sliepočka zelenonohá460,00 €
Garrulus glandariussojka obyčajná /sojka škriekavá140,00 €
Gavia adamsiipotáplica bielozobá / potáplica bledozobá920,00 €
Gavia arcticapotáplica stredná /potáplica severská1 840,00 €
Gavia immerpotáplica veľká /potáplica ľadová1 840,00 €
Gavia stellatapotáplica malá /potáplica štíhlozobá1 840,00 €
Gelochelidon niloticarybárka krátkozobá /rybár krátkozobý1 840,00 €
Glareola nordmanniprieložník čiernokrídly920,00 €
Glareola pratincolaprieložník stepný1 840,00 €
Glaucidium passerinumkuvičok vrabčí /kuvik vrabčí1 840,00 €
Grus grusžeriav popolavý3 220,00 €
Grus virgožeriav stepný /žeriavec stepný1 840,00 €
Gyps fulvussup bielohlavý3 220,00 €
Haematopus ostraleguslastúrničiar strakatý920,00 €
Haliaeetus albicillaorliak morský5 990,00 €
Himantopus himantopusšišila bocianovitá1 840,00 €
Hippolais icterinasedmohlások obyčajný /sedmohlások hájový460,00 €
Hirundo rusticalastovička domová230,00 €
Histrionicus histrionicuskamenárka strakatá /kačica strakatá920,00 €
Hydrocoloeus (Larus) minutusčajka malá460,00 €
Hydroprogne (Sterna) caspiačegrava veľkozobá /rybár veľkozobý1 840,00 €
Charadrius (Eudromias) morinelluskulík vrchovský1 840,00 €
Charadrius alexandrinuskulík morský920,00 €
Charadrius dubiuskulík riečny920,00 €
Charadrius hiaticulakulík piesočný920,00 €
Chlamydotis macqueenii (undulata)drop hrivnatý4 610,00 €
Chlidonias hybridusčorík bahenný /rybár bahenný1 840,00 €
Chlidonias leucopterusčorík bielokrídly /rybár bielokrídly1 840,00 €
Chlidonias nigerčorík čierny /rybár čierny1 840,00 €
Chroicocephalus (Larus) ridibundusčajka smejivá230,00 €
Iduna (Hippolais) pallidasedmohlások bledý460,00 €
Ichthyaetus (Larus) melanocephalusčajka čiernohlavá1 840,00 €
Ixobrychus minutusbučiačik močiarny1 840,00 €
Jynx torquillakrutohlav hnedý / krutihlav hnedý920,00 €
Lanius colluriostrakoš obyčajný /strakoš červenochrbtý1 380,00 €
Lanius excubitorstrakoš veľký /strakoš sivý920,00 €
Lanius minorstrakoš kolesár1 840,00 €
Lanius senatorstrakoš červenohlavý3 220,00 €
Larus argentatusčajka striebristá460,00 €
Larus cachinnansčajka bielohlavá460,00 €
Larus canusčajka sivá460,00 €
Larus delawarensisčajka obrúčkozobá460,00 €
Larus fuscusčajka tmavá460,00 €
Larus hyperboreusčajka bledá460,00 €
Larus marinusčajka morská460,00 €
Larus michahellisčajka žltonohá460,00 €
Limicola falcinellusbrehárik ploskozobý /pobrežník ploskozobý920,00 €
Limosa lapponicabrehár hrdzavý2 300,00 €
Limosa limosabrehár čiernochvostý1 840,00 €
Locustella fluviatilissvrčiak riečny460,00 €
Locustella luscinioidessvrčiak slávikovitý460,00 €
Locustella naeviasvrčiak zelenkavý460,00 €
Lophophanes (Parus) cristatussýkorka chochlatá230,00 €
Loxia curvirostrakrivonos smrekový230,00 €
Loxia leucopterakrivonos bielokrídly230,00 €
Lullula arboreaškovránik stromový /škovránok stromový1 840,00 €
Luscinia lusciniaslávik veľký /slávik tmavý920,00 €
Luscinia megarhynchosslávik obyčajný /slávik krovinový460,00 €
Luscinia svecicaslávik modrák1 840,00 €
Lymnocryptes minimusmočiarnička tichá /močiarnica tichá1 840,00 €
Lyrurus (Tetrao) tetrixtetrov hoľniak3 220,00 €
Melanitta fuscaturpan tmavý920,00 €
Melanitta nigraturpan čierny920,00 €
Mergellus (Mergus) albelluspotápač malý /potábač biely1 840,00 €
Mergus merganserpotápač veľký920,00 €
Mergus serratorpotápač prostredný /potápač dlhozobý920,00 €
Merops apiastervčelárik zlatý1 840,00 €
Microcarbo pygmeus (Phalacrocorax pygmeus)kormorán malý3 220,00 €
Milvus migranshaja tmavá4610,00 €
Milvus milvushaja červená4 610,00 €
Monticola saxatilisskaliar pestrý3 220,00 €
Monticola solitariusskaliar modrý1 840,00 €
Montifringilla nivalissnehárka vrchovská460,00 €
Motacilla alba trasochvost biely460,00 €
Motacilla cinereatrasochvost horský460,00 €
Motacilla citreolatrasochvost žltohlavý920,00 €
Motacilla flavatrasochvost žltý460,00 €
Muscicapa striatamuchár sivý460,00 €
Neophron percnopteruszdochlinár biely /sup biely2 300,00 €
Netta rufinahrdzavka potápavá2 300,00 €
Nucifraga caryocatactesorešnica perlavá /orešnica perlovaná460,00 €
Numenius arquatahvizdák veľký3 220,00 €
Numenius phaeopushvizdák malý /hvizák pásavohlavý1 840,00 €
Numenius tenuirostrishvizdák tenkozobý5 990,00 €
Nyctea scandiacabelaňa tundrová /sova snežná1 840,00 €
Nycticorax nycticoraxchavkoš nočný /bučiak nočný2 300,00 €
Oenanthe desertiskaliarik púšťový460,00 €
Oenanthe hispanicaskaliarik okrový460,00 €
Oenanthe oenantheskaliarik sivý460,00 €
Oriolus oriolusvlha obyčajná /vlha hájová920,00 €
Otis tardadrop veľký /drop fúzatý5 990,00 €
Otus scopsvýrik lesný3 220,00 €
Oxyura leucocephalapotápnica bielohlavá1 840,00 €
Parus majorsýkorka veľká /sýkorka bielolíca140,00 €
Pandion haliaetuskršiak rybár /kršiak rybožravý3 220,00 €
Panurus biarmicusfúzatka trstinová /fúzatka trťová1 380,00 €
Passer domesticusvrabec domový230,00 €
Passer montanus vrabec poľný50,00 €
Pastor roseuspastier ružový /škorec ružový230,00 €
Pelecanus crispuspelikán kučeravý4 610,00 €
Pelecanus onocrotauluspelikán ružový1 840,00 €
Perdix perdixjarabica poľná920,00 €
Periparus (Parus) atersýkorka uhliarka140,00 €
Perisoreus infaustusškriekavec zlovestný /sojka zlovestná140,00 €
Pernis apivorusvčelár lesný2 300,00 €
Phalacrocorax aristotelis kormorán chochlatý920,00 €
Phalacrocorax carbokormorán veľký460,00 €
Phalaropus fulicariuslyskonoh ploskozobý920,00 €
Phalaropus lobatuslyskonoh úzkozobý1 840,00 €
Philomachus pugnaxbojovník bahenný /pobrežník bojovný920,00 €
Phoenicurus ochrurosžltochvost domový230,00 €
Phoenicurus phoenicurusžltochvost hôrny /žltochvost lesný920,00 €
Phylloscopus bonelli kolibiarik horský /kolibkárik horský460,00 €
Phylloscopus collybitakolibiarik čipčavý /kolibkárik čipčavý230,00 €
Phylloscopus inornatuskolibiarik žltkastotemenný /kolibkárik žltkastotemenný230,00 €
Phylloscopus sibilatrixkolibiarik sykavý /kolibkárik sykavý230,00 €
Phylloscopus proreguluskolibiarik králikovitý230,00 €
Phylloscopus trochiloideskolibiarik zelený /kolibkárik zelený460,00 €
Phylloscopus trochiluskolibiarik spevavý /kolibkárik spevavý230,00 €
Pica picastraka obyčajná /straka čiernozobá140,00 €
Picoides tridactylusďubník trojprstý /ďateľ trojprstý2 300,00 €
Picus canusžlna sivá1 380,00 €
Picus viridisžlna zelená920,00 €
Pinicola enucleatorsmrečiar krivonosí /hýľ krivonosovitý460,00 €
Platalea leucorodialyžičiar biely4 610,00 €
Plectrophenax nivalissnehuľka severská /strnádka snežná230,00 €
Plegadis falcinellusibisovec hnedý /ibis hnedý3 220,00 €
Pluvialis apricariakulík zlatý1 840,00 €
Pluvialis squatarolakulík bledý1 380,00 €
Podiceps aurituspotápka ušatá1 840,00 €
Podiceps cristatuspotápka chochlatá460,00 €
Podiceps grisegenapotápka červenokrká2 300,00 €
Podiceps nigricollispotápka čiernokrká920,00 €
Poecile (Parus) montanussýkorka čiernohlavá230,00 €
Poecile (Parus) palustrissýkorka hôrna /sýkorka lesklohlavá230,00 €
Porzana parvachriašť malý /chriašteľ malý1 840,00 €
Porzana porzanachriašť bodkovaný /chriašteľ bodkovaný1 840,00 €
Porzana pusillachriašť najmenší /chriašteľ najmenší2 300,00 €
Prunella atrogularisvrchárka čiernohrdlá1 380,00 €
Prunella collarisvrchárka červenkavá1 380,00 €
Prunella modularisvrchárka modrá230,00 €
Prunella montanellavrchárka okrová230,00 €
Pyrrhocorax graculusčavka žltozobá920,00 €
Pyrrhula pyrrhulahýľ obyčajný /hýľ lesný920,00 €
Rallus aquaticuschriašteľ vodný920,00 €
Recurvirostra avosettašabliarka modronohá2 300,00 €
Regulus ignicapilluskrálik ohnivohlavý /králiček ohnivohlavý460,00 €
Regulus reguluskrálik zlatohlavý /králiček zlatohlavý230,00 €
Remiz pendulinuskúdeľníčka lužná920,00 €
Riparia ripariabrehuľa hnedá460,00 €
Rissa tridactylačajka trojprstá920,00 €
Saxicola rubetrapŕhľaviar červenkastý920,00 €
Saxicola rubicola (torquata)pŕhľaviar čiernohlavý920,00 €
Scolopax rusticola sluka hôrna /sluka lesná1 380,00 €
Serinus serinuskanárik poľný /kanárik záhradný140,00 €
Sitta europaeabrhlík obyčajný /brhlík lesný140,00 €
Somateria mollissimakajka morská1 380,00 €
Stercorarius longicauduspomorník malý /pomorník dlhochvostý920,00 €
Stercorarius parasiticuspomorník príživný920,00 €
Stercorarius pomarinuspomorník stredný /pomorník širokochvostý920,00 €
Sterna hirundorybár riečny1 840,00 €
Sterna paradisaearybár dlhochvostý1 840,00 €
Sternula (Sterna) albifronsrybár malý / rybár bieločelý2 300,00 €
Streptopelia decaoctohrdlička záhradná50,00 €
Streptopelia turturhrdlička poľná920,00 €
Strix alucosova obyčajná /sova lesná920,00 €
Strix uralensissova dlhochvostá2 300,00 €
Sturnus vulgarisškorec obyčajný /škorec lesklý90,00 €
Surnia ululakrahuľa hôrna /kuvik krahuľcovitý1 840,00 €
Sylvia atricapillapenica čiernohlavá230,00 €
Sylvia borinpenica slávikovitá230,00 €
Sylvia communispenica obyčajná /penica hnedokrídla230,00 €
Sylvia currucapenica popolavá230,00 €
Sylvia nisoriapenica jarabá1 840,00 €
Syrrhaptes paradoxuslabkáň stepný /stepiar ostrochvostý920,00 €
Tadorna ferrugineakazarka hrdzavá1 840,00 €
Tadorna tadornakazarka pestrá1 380,00 €
Tachybaptus ruficollispotápka malá /potápka hnedá230,00 €
Tetrao urogallushlucháň hôrny /tetrov hlucháň4 610,00 €
Tetrastes (Bonasa) bonasia jariabok hôrny1 840,00 €
Tetrax tetraxdrop malý /drop obojkový5 990,00 €
Thalasseus (Sterna) sandvicensisrybár sivý1 840,00 €
Tichodroma murariamurárik červenokrídly3 220,00 €
Tringa erythropuskalužiak tmavý1 380,00 €
Tringa glareolakalužiak močiarny1 380,00 €
Tringa nebulariakalužiak sivý1 380,00 €
Tringa ochropuskalužiak perlavý1 380,00 €
Tringa stagnatiliskalužiak štíhly1 380,00 €
Tringa totanuskalužiak červenonohý1 840,00 €
Troglodytes troglodytesoriešok obyčajný /oriešok hnedý230,00 €
Turdus iliacusdrozd červenkavý460,00 €
Turdus meruladrozd čierny140,00 €
Turdus philomelosdrozd plavý230,00 €
Turdus pilarisdrozd čvíkota / drozd čvíkotavý230,00 €
Turdus torquatusdrozd kolohrivec / drozd kolohrivý920,00 €
Turdus viscivorusdrozd trskota / drozd trskotavý460,00 €
Tyto albaplamienka driemavá1 840,00 €
Upupa epopsdudok chochlatý1 840,00 €
Vanellus gregarius (Chettusia gregaria)cíbik stepný1 840,00 €
Vanellus vanelluscíbik chochlatý920,00 €
Xema sabiničajka vidlochvostá1 840,00 €
Xenus cinereusbrodník sivý /kalužiak obrátenozobý1 840,00 €

Poznámky:
1. Druhy európskeho významu sú vyznačené polotučne, ostatné druhy sa považujú za druhy národného významu.
2. Druhy uvedené v tejto prílohe sa považujú za pôvodné druhy chránených živočíchov.

Príloha č. 33 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM DREVÍN A ICH SPOLOČENSKÁ HODNOTA

Tabuľka 33 časť A

Časť B

SPOLOČENSKÁ HODNOTA DREVÍN

Spoločenská hodnota drevín sa vyjadruje v eurách.

I. skupina - polovždyzelené a vždyzelené listnaté dreviny.

II. skupina - ihličnaté dreviny.

III. skupina - listnaté opadavé dreviny.

Stromy

Výška v cmdo 5051 - 100101 - 200nad 200
I. skupina14285592
II. skupina14284669
III. skupina9184669
Obvod kmeňa v cm11 - 1213 - 1415 - 1617 - 2021 - 2526 - 30
I. skupina115138161276415507
II. skupina92138161230299322
III. skupina92115138184207230
Obvod kmeňa v cm31 - 3536 - 4041 - 4546 - 5051 - 6061 - 70
I. skupina649829967110613821658
II. skupina369461553691829967
III. skupina276322415507599691
Obvod kmeňa v cm71 - 8081 - 9091 - 100101 - 110111 - 120121 - 130
I. skupina19352303276432243685-
II. skupina110612441382152016581796
III. skupina7839211059119813361474
Obvod kmeňa v cm131-160161-190191-220221-250251-280281-310
I. skupina------
II. skupina207323492626290231783455
III. skupina161217962073234926722948
Obvod kmeňa v cm311-360361-410411-450451-500nad 500
I. skupina-----
II. skupina37774100437655287370
III. skupina32243501396146065528

Kry a krovité porasty

SkupinaVýška
v cm
Plošný priemet krov a krovitých porastov v m2
do 2do 5do 10za každých
ďalších 5 m2
I. skupinado 30236911569
do 100279218492
do 15032138276115
do 30037207369161
nad 30046299507207
II. skupinado 307376937
do 100125511555
do 150169218492
do 30021138276115
nad 30027207369161
III. skupinado 305274623
do 1007469246
do 15097413869
do 3001211118492
nad 30018161276115

Liany

SkupinaObvod
kmienka
v cm
Výška (dĺžka) kmienka v m
do 1do 3do 5do 8nad 8
I. skupina
a
III. skupina
do 35791423
do 579142846
do 10914234669
do 201423326092
nad 323324678115

Príloha č. 34 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

PREPOČET HODNÔT NAMERANÝCH NA PNI

Hodnoty obvodu drevín nameraného na pni sa prepočítavajú na obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou po-dľa vzorca

Ok130 = Op - (130 - Vp) . Op / 1 000,

kde Ok130 - redukovaný obvod kmeňa v mernej výške 130 cm (v cm),

Op - obvod pňa (v cm),

Vp - výška pňa (v cm),

130 - konštanta,

1 000 - konštanta.

Príloha č. 35 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

PRIRÁŽKOVÝ INDEX

Spoločenská hodnota drevín sa upravuje prirážkovým indexom takto:

IndexCharakteristika drevín
a)0 – 0,4- ak je drevina odumretá
b)0,4- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí nad 60 % (ťažké poškodenie)
c)0,6- ak je jednoznačne preukázaný nepriaznivý vplyv dreviny na statiku objektov a budov alebo drevín a ohrozenie prevádzkyschopnosti inžinierskych sietí, zatienenie nad hodnoty povolené normami a spôsobenie nadmernej vlhkosti obytných a iných objektov
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 26 - 60 % (stredné poškodenie)
d)0,8- ak ide o drevinu z náletu alebo výmladkov a ak jej výskyt nie je v súlade s využívaním konkrétnej plochy územia
- ak je drevina poškodená alebo je iným spôsobom znížená jej fyziologická hodnota v rozpätí 11 - 25 % (slabé poškodenie)
e)0,9- ak ide o krátkoveké dreviny
f)1,1- ak ide o dlhoveké dreviny
g)1,2- ak je vek stromu vyšší ako 100 rokov
- ak ide o dreviny v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov
- ak rastú v špecifických objektoch, ako sú areály škôl, zdravotnícke zariadenia, vyhradené areály cintorínov, religiózne objekty a pietne miesta
h)1,3- ak ide o dreviny v brehových porastoch, vo vetrolamoch, v opustených ťažobných priestoroch vrátane háld, výsypiek a odvalov a o dreviny pramenísk a rašelinísk
i)1,4- ak ide o dreviny v parkoch, verejných sadoch a záhradách, v stromoradiach alebo ak sú súčasťou historických jadier miest a centrálnych mestských zón
j)1,5- ak rastú v botanických a zoologických záhradách, arborétach, historických parkoch, okrem prípadov uvedených v písmene h), v priestoroch kúpeľov a liečebných zariadení a ak nie sú vyhlásené za chránené územia
- ak predstavujú taxóny a taxonoidy (druhy a ich premenlivé formy) guľovitého, previsnutého a vertikálneho tvaru a taxóny s odlišnosťou v tvare a farbe listov a farbe kvetov, alebo vzácne z hľadiska introdukcie, pomaly rastúce a zakrslé, alebo taxonomicky a geograficky vzácne
- ak rastú v chránenej krajinnej oblasti a v ochrannom pásme s druhým stupňom ochrany
k)2,0- ak rastú v národnom parku a v ochrannom pásme s tretím stupňom ochrany
l)2,5- ak rastú v chránenom areáli, prírodnej rezervácii, prírodnej pamiatke, chránenom krajinnom prvku, chránenom vtáčom území a v ochrannom pásme so štvrtým stupňom ochrany
m)3,0- ak sú vyhlásené za chránený strom
- ak rastú v národnej prírodnej rezervácii a v národnej prírodnej pamiatke

Príloha č. 36 k vyhláške č. 24/2003 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 2) v znení smernice Rady 97/62/ES z 27. októbra 1997 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 15/zv. 4) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 z 29. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 1/zv. 4) v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Rakúska, Švédska a Fínska (Ú. v. ES C 241, 29. 8. 1994) [upravené rozhodnutím Rady 95/1/ES, Euratom, ESUO (Ú. v. ES L 1, 1. 1. 1995)] v znení Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia (Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003) v znení smernice Rady 2006/105/ES z 20. novembra 2006 (Ú. v. EÚ L 363, 20. 12. 2006) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26. 1. 2010) v znení smernice Rady 2013/17/EÚ z 13. mája 2013 (Ú. v. EÚ L 158, 10. 6. 2013).

Poznámky pod čiarou

2) § 181a až 181c Trestného zákona.
§ 90 až 93 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

3) § 66 až 68 zákona č. 543/2002 Z. z.

3a) § 71 ods. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

4) § 12 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

5) § 65 ods. 1 písm. k) zákona č. 543/2002 Z. z.

6) § 11 ods. 1 písm. c) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 93/1999 Z. z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín.

7) Zákon č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).

8) Úprava Slovenského banského úradu č. 3000/1975, ktorou sa vydáva predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri sprístupňovaní prírodných jaskýň a ich udržiavaní v bezpečnom stave (bezpečnostný predpis pre jaskyne) (registrovaná v čiastke 33/1975 Zb.) v znení neskorších predpisov.

8a) STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

8b) Príloha č. 2 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.

9) § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

10) § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. z.

11) § 8 a 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

13) § 23 ods. 3 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch.

14) § 30 zákona č. 543/2002 Z. z.

15) § 10 a 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

16) § 11 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.

17) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

17a) Rozhodnutie Komisie 97/266/ES z 18. decembra 1996 o informačnom formulári pre navrhované lokality v rámci Natura 2000 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 3).

18) Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.

19) Zákon č. 237/2002 Z. z.

20) § 34 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

21) Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

22) § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

23) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 488/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách a opatreniach na ochranu zdravia ľudí, zdrojov pitnej vody, včiel, zveri, vodných a iných necieľových organizmov, životného prostredia a osobitných oblastí pri používaní prípravkov na ochranu rastlín.

24) Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení neskorších predpisov

25) § 4 písm. b) zákona č. 597/2006 Z.z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.

26) § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve.

27) § 72 písm. m) zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve v znení neskorších predpisov.

28) § 7 zákona č. 274/2009 Z.z. v znení zákona č. 180/2013 Z.z.

29) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

1) § 2 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.