Zákon č. 210/2003 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoriích predpisov

(v znení č. r1/c117/2003 Z. z.)

Čiastka 102/2003
Platnosť od 21.06.2003
Účinnosť od 01.05.2004
Rozhodnutia súdov 5
Redakčná poznámka

s výnimkou článku I šiesteho bodu, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa, keď nadobudne platnosť zmluva o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii, stodeviateho, stodesiateho a stojedenásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2004

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2004 Aktuálne znenie, Delená účinnosť
01.01.2004 - 30.04.2004 Delená účinnosť
01.07.2003 - 31.12.2003 r1/c117/2003 Z. z.

Všetky časové verzie

01.07.2003

Pôvodný predpis

21.06.2003
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené