Oznámenie č. 740/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

(v znení č. 740/2002 Z. z.)

Čiastka 280/2002
Platnosť od 31.12.2002
Účinnosť od 01.01.2003 do31.12.2003
Komentáre 188
Literatúra 1 266
Rozhodnutia súdov 1
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené