Vyhláška č. 595/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok

Čiastka 228/2002
Platnosť od 12.10.2002 do15.12.2005
Účinnosť od 01.01.2003 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z. (nepriamo)
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené