Oznámenie č. 588/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o zlučiteľnosti § 58 ods. 3 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) s článkom 22 ods. 1 Zmluvy o patentovej spolupráci

Čiastka 226/2002
Platnosť od 10.10.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené