Oznámenie č. 584/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde

Čiastka 225/2002
Platnosť od 09.10.2002
Uzavretie zmluvy 20.09.2001
Ratifikácia zmluvy 22.03.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. októbra 2002 na základe článku 23 ods. 1.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené