Oznámenie č. 584/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde

Čiastka 225/2002
Platnosť od 09.10.2002
Uzavretie zmluvy 20.09.2001
Ratifikácia zmluvy 22.03.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. októbra 2002 na základe článku 23 ods. 1.

584

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 20. septembra 2001 bola v Oravskom Podzámku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 1889 z 8. februára 2002 a rozhodla, že ide o dohodu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky dohodu ratifikoval 22. marca 2002.

Dohoda nadobudne platnosť 15. októbra 2002 na základe článku 23 ods. 1.

DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)

1. Gestor zmluvy: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky.

2. Názov zmluvy: Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde podpísaná 20. septembra 2001 v Oravskom Podzámku.

3. Účel a predmet zmluvy: Účelom dohody je vytvorenie spoločnej mnohonárodnej brigády určenej na plnenie úloh v mierových misiách pod vedením Severoatlantickej aliancie a Európskej únie. Dohoda určuje zodpovednosť a zásady týkajúce sa organizácie a spolupráce v mnohonárodnej brigáde a štatút jej veliteľstva a štábu.

4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb: Dohoda priamo ukladá práva a povinnosti právnickým osobám:

- čl. 11 ods. 3: oprávnenie pre príslušné národné kontrolné úrady zmluvných strán kontrolovať čerpanie z rozpočtu a kontrolovať účty,

- čl. 11 ods. 4: právo národných kontrolných úradov žiadať všetky informácie a preskúmať všetky doklady v súvislosti s revíziou svojich národných príspevkov,

- čl. 14: oprávnenie pre štátnych úradníkov vrátane colníkov a pre orgány činné v trestnom konaní vstupovať do priestorov veliteľstva,

- čl. 2 ods. 1: povinnosť Ministerstva obrany Slovenskej republiky uzatvoriť technickú dohodu, v ktorej sa upravia podrobnosti na vykonávanie dohody,

- čl. 15 ods. 1: povinnosť pre všetkých prevádzkovateľov telekomunikačných a elektronických zariadení prijať opatrenia na zabránenie rušenia spojenia,

- čl. 17 ods. 4: oprávnenie príslušných orgánov prijímajúceho štátu udeľovať služobným motorovým vozidlám a prívesom veliteľstva brigády výnimky z vnútroštátnych predpisov prijímajúceho štátu týkajúce sa konštrukcie, dizajnu a vybavenia pri zachovávaní verejnej bezpečnosti a poriadku, ak sú takéto výnimky potrebné na plnenie úloh veliteľstva,

- čl. 20 ods. 1: povinnosť ministerstiev obrany štátov zmluvných strán zriadiť koordinačnú skupinu zloženú z expertov ministerstiev obrany a generálnych štábov armád štátov zmluvných strán.

5. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky): Dohoda si vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky - ide o medzinárodnú zmluvu vojenskej povahy a zároveň o medzinárodnú zmluvu, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti právnických osôb.

6. Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi): Dohoda priamo zakladá práva alebo povinnosti právnických osôb (štátnych orgánov). Na jej vykonávanie netreba zákon a má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

7. Dosah prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pred zákonmi na slovenský právny poriadok (uvedú sa právne predpisy alebo ich jednotlivé ustanovenia, ktorých sa medzinárodná zmluva týka; potreba ich zrušenia alebo adaptácie z dôvodu duplicity): Vzhľadom na priamu použiteľnosť ustanovení medzinárodnej zmluvy a jej prednosť pred zákonmi netreba zrušiť alebo prijať žiaden právny predpis.

Dohoda sa týka predovšetkým týchto všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. niektorých ustanovení:

- Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.),

- Dodatkový protokol k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 325/1997 Z. z.),

- Ďalší dodatkový protokol k Zmluve medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúci sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 370/2001 Z. z.),

- zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov,

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 351/1997 Z. z. Branný zákon v znení zákona č. 401/2000 Z. z.,

- zákon č. 3/1993 Z. z. o zriadení Armády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 40/1961 Zb. o obrane Československej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií),

- zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon),

- zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z. z.,

- zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch v znení zákona č. 241/2001 Z. z.,

- zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov,

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov,

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Zb. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 366//1999 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov,

- zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,

- zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky a vládou Poľskej republiky o mnohonárodnej brigáde

Vláda Slovenskej republiky, vláda Českej republiky a vláda Poľskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na zreteli iniciatívu Slovenskej republiky vytvoriť spoločnú mnohonárodnú vojenskú jednotku,

majúc na pamäti Chartu Organizácie Spojených národov a iné medzinárodné dokumenty týkajúce sa mnohostrannej spolupráce v otázkach mieru a medzinárodnej bezpečnosti,

vychádzajúc zo Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl (NATO SOFA) podpísanej 19. júna 1951 v Londýne a Zmluvy medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených síl (PfP SOFA) otvorenej na podpis 19. júna 1995,

majúc na zreteli spoločné vyhlásenie ministrov obrany štátov zmluvných strán o vytvorení mnohonárodnej vojenskej jednotky podpísané 30. mája 2001 v Bratislave,

dohodli sa takto:

Článok 1

Cieľ dohody

Cieľom tejto dohody je určiť zodpovednosť a zásady organizácie a spolupráce v spoločnej mnohonárodnej brigáde (ďalej len „brigáda“) a štatút jej veliteľstva a štábu.

Článok 2

Technická dohoda

(1) Rôzne technické záležitosti a otázky vyplývajúce z vykonávania činností týkajúcich sa veliteľa brigády a personálu veliteľstva, pridelenia funkcií a spôsobu ich rotácie, organizačnej štruktúry, výzbroje, výcviku, prípravy a logistickej a finančnej podpory upraví technická dohoda, ktorú uzatvoria ministerstvá obrany zmluvných strán.

(2) Zmluvné strany sa zhodujú na tom, že technická dohoda nevytvára žiadne právne záväzky podľa medzinárodného práva.

Článok 3

Definície

Na účely tejto dohody majú pojmy tento význam:

a) brigáda znamená všetky zložky uvedené v článku 7 ods. 1 a 2 tejto dohody vrátane personálu, materiálu a tovarov poskytovaných zmluvnými stranami v súvislosti so spoluprácou zameranou na vytvorenie, pôsobenie a plnenie úloh spoločnou mnohonárodnou vojenskou jednotkou,

b) veliteľstvo brigády znamená zložky uvedené v článku 7 ods. 1 písm. a) tejto dohody vrátane personálu, materiálu a tovarov poskytovaných zmluvnými stranami v súvislosti so spoluprácou zameranou na vytvorenie brigády, jej pôsobenie a plnenie spoločných úloh,

c) zúčastnené štáty znamenajú Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľskú republiku,

d) vysielajúce štáty znamenajú Českú republiku a Poľskú republiku,

e) prijímajúci štát znamená Slovenskú republiku,

f) národné jednotky znamenajú jednotky určené do brigády štátmi zúčastnených zmluvných strán uvedené v článku 7 ods. 1 písm. b) tejto dohody.

Článok 4

Sídlo veliteľstva brigády

(1) Veliteľstvo brigády sa dislokuje na území Slovenskej republiky.

(2) Národné jednotky brigády sa dislokujú na území vlastných štátov. Podrobnosti sa upravia v technickej dohode.

Článok 5

Poslanie a úlohy

(1) Poslaním brigády je účasť na medzinárodných mierových operáciách pod vedením Severoatlantickej aliancie a/alebo Európskej únie v súlade s Chartou Organizácie Spojených národov a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov zmluvných strán.

(2) Brigáda môže plniť úlohy v medzinárodných mierových operáciách aj prostredníctvom niektorej zo svojich zložiek.

(3) Národná zložka brigády je k dispozícii aj pre potreby vlastného štátu.

(4) Národné zložky brigády sa vyšlú do mierových operácií na báze dobrovoľnosti.

Článok 6

Jazyk

Oficiálnym jazykom brigády je anglický jazyk.

Článok 7

Organizačná štruktúra brigády

(1) Brigáda je zložená

a) z veliteľstva a jej štábu,

b) z troch jednotiek typu prápor, pričom armáda každého zúčastneného štátu poskytne jednu jednotku,

c) zo zabezpečovacích zložiek, ktoré dohodnú zmluvné strany na základe operačných požiadaviek na mierové misie.

(2) Národné príspevky pre veliteľstvo sa zabezpečia prostredníctvom národných zabezpečovacích zložiek (NSEs).

(3) Podrobnosti o zložení sa uvedú v technickej dohode.

Článok 8

Právne postavenie

Ustanovenia NATO SOFA a PfP SOFA a ich dodatkových protokolov sa vzťahujú na veliteľstvo brigády, na jeho vojenský a civilný personál a na osoby závislé od nich.

Článok 9

Riešenie škôd

Ustanovenie článku 8 sa vzťahuje na akékoľvek nároky na náhradu škody vyplývajúce z oficiálnych aktivít brigády vykonávaných podľa tejto dohody.

Článok 10

Dane, clá a poplatky

Akékoľvek úľavy od cla, daní a poplatkov sa vzťahujú na veliteľstvo brigády a jeho personál v rozsahu ustanovenom NATO SOFA a/alebo PfP SOFA.

Článok 11

Spoločný rozpočet

(1) Veliteľstvu sa založí rozpočet, do ktorého budú zmluvné strany prispievať rovnakým dielom. Vzhľadom na spravovanie spoločného rozpočtu veliteľstvo brigády môže používať akúkoľvek menu a vzájomne účtovať v akejkoľvek mene.

(2) Koordinačná skupina uvedená v článku 20 tejto dohody vypracuje zásady na prípravu spoločného rozpočtu a vedenie financií. Zásady týkajúce sa spoločného rozpočtu, výdavkov a hospodárenia s financiami sa rozpracujú v technickej dohode.

(3) Príslušné národné kontrolné úrady zmluvných strán môžu kedykoľvek, ale aspoň raz za rok na rotačnom základe kontrolovať čerpanie z rozpočtu a účty. Tento audit sa týka otázok financovania a výkonu a založí sa na spoločne prijatých revíznych normách a postupoch, ktoré vypracuje koordinačná skupina.

(4) Bez ohľadu na odsek 3 tohto článku majú národné kontrolné úrady právo žiadať všetky informácie a preskúmať všetky doklady, ktoré považujú za potrebné v súvislosti s revíziou svojich národných príspevkov, a informovať svoje príslušné vlády a parlamenty. Tieto žiadosti sa budú posielať prostredníctvom veliteľa brigády.

Článok 12

Kompetencie vyplývajúce z dohody

(1) Veliteľstvo brigády je oprávnené

a) uzatvárať zmluvy,

b) získavať hnuteľný majetok, viesť o ňom prehľad a užívať ho,

c) evidovať a posudzovať príslušné pohľadávky a záväzky,

d) hospodáriť so spoločným rozpočtom.

(2) Všetky účtovné položky financované zo spoločného rozpočtu sa stanú spoločným majetkom štátov zmluvných strán. Opatrenia a postupy, podľa ktorých sa bude nakladať so spoločným majetkom, sa ustanovia v technickej dohode.

(3) Všetky náklady vzťahujúce sa na oprávnenia uvedené v odseku 1 tohto článku sa hradia zo spoločného rozpočtu.

Článok 13

Nedotknuteľnosť oficiálnych dokumentov

Archívy a oficiálne dokumenty veliteľstva brigády uložené v priestoroch používaných veliteľstvom brigády alebo vo vlastníctve ktoréhokoľvek splnomocneného príslušníka veliteľstva brigády sú nedotknuteľné, ak sa veliteľstvo brigády nevzdá tejto nedotknuteľnosti. Veliteľstvo brigády na žiadosť prijímajúceho štátu za prítomnosti jeho predstaviteľa overí charakter dokumentov a potvrdí, že majú nárok na imunitu podľa tohto článku.

Článok 14

Nedotknuteľnosť priestorov

(1) Nedotknuteľné priestory veliteľstva brigády sa sprístupnia takto:

a) štátnym úradníkom vrátane colníkov oprávneným vstupovať do priestorov veliteľstva brigády podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu s cieľom vykonávať svoje oficiálne funkcie až po vydaní povolenia veliteľom brigády alebo jeho zástupcom,

b) v naliehavých prípadoch (požiar, rýchla zdravotnícka pomoc) a orgánom činným v trestnom konaní bez predchádzajúceho súhlasu veliteľa brigády.

(2) Veliteľstvo brigády prijme všetky dostupné opatrenia na to, aby zabránilo využívaniu svojich priestorov ako útočiska osôb, ktoré sa vyhýbajú zadržaniu podľa vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu alebo ktoré sa chcú vyhnúť súdnemu procesu.

Článok 15

Spojenie

(1) Frekvencie používané na veliteľstve brigády sa dohodnú s príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu. Príslušné orgány prijímajúceho štátu a veliteľstvo brigády prijmú opatrenia na zabránenie rušeniu spojenia vojenskými a civilnými telekomunikačnými službami a elektrickými zariadeniami.

(2) Spojovacie prostriedky veliteľstva sa používajú na plnenie služobných úloh.

(3) Zásady, nariadenia a sadzby za prácu a služby telekomunikačných operátorov a regulátorov nesmú byť menej výhodné ako pre ozbrojené sily prijímajúceho štátu.

(4) Pri zriaďovaní a prevádzkovaní telekomunikačných zariadení bude veliteľstvo brigády dodržiavať normy Ústavy Medzinárodnej telekomunikačnej únie a Dohovoru Medzinárodnej telekomunikačnej únie a platné právne normy v oblasti telekomunikácií záväzné v prijímajúcom štáte. Veliteľstvo brigády sa oslobodí od týchto opatrení, ak je taká výnimka udelená ozbrojeným silám prijímajúceho štátu.

(5) Veliteľstvo brigády je oprávnené posielať a prijímať informácie zabezpečené prostriedkami šifrovej ochrany informácií. Podrobnosti sa upravia v technickej dohode.

Článok 16

Poštové služby

(1) Oficiálna pošta veliteľstva brigády sa môže posielať prostredníctvom poštovej alebo kuriérnej služby prijímajúceho štátu alebo prostredníctvom štátnych vojenských spojení. Poštové služby sa poskytnú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi prijímajúceho štátu.

(2) Všetky materiály posielané poštou alebo kuriérom označené ako oficiálne, ktoré sú adresované alebo posielané veliteľstvu brigády, sa oslobodia od colných prehliadok a kontrol. Taká pošta alebo materiály sa označia nápisom Oficiálna pošta veliteľstva mnohonárodnej brigády. Kuriérna pošta sa nebude posielať prostredníctvom civilných poštových služieb prijímajúceho štátu.

Článok 17

Doprava a vozidlá

(1) Vnútroštátne právne predpisy prijímajúceho štátu upravujúce dopravu sa vzťahujú aj na služobné vozidlá a na prívesy veliteľstva brigády, ak nie je v tomto článku uvedené inak.

(2) Veliteľstvo brigády vydá registračné štítky na služobné vozidlá a prívesy veliteľstva brigády. Tieto služobné vozidlá a prívesy nepodliehajú vnútroštátnym právnym predpisom prijímajúceho štátu týkajúcim sa povinného poistenia držiteľov motorových vozidiel.

(3) Služobné vozidlá a prívesy veliteľstva brigády sa oslobodia od všetkých poplatkov za užívanie pozemných komunikácií na území prijímajúceho štátu.

(4) Príslušné orgány prijímajúceho štátu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi udelia služobným motorovým vozidlám a prívesom veliteľstva brigády výnimky z vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu týkajúce sa konštrukcie, dizajnu a vybavenia pri zachovaní verejnej bezpečnosti a poriadku, ak budú takéto výnimky potrebné na plnenie úloh veliteľstva brigády.

(5) Výnimky z vnútroštátnych právnych predpisov prijímajúceho štátu týkajúcich sa cestnej premávky sa povolia veliteľstvu brigády za takých podmienok a do takej miery, ako sa povoľujú ozbrojeným silám prijímajúceho štátu, ak sú služobné vozidlá a prívesy zreteľne označené ako patriace veliteľstvu brigády.

Článok 18

Ochrana utajovaných skutočností

(1) Akékoľvek utajované skutočnosti v rámci brigády sú chránené a bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s platnými bezpečnostnými opatreniami Severoatlantickej aliancie a s medzinárodnými zmluvami o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností uzatvorenými medzi zmluvnými stranami. Odovzdávanie utajovaných skutočností jednotlivých prvkov s národným ústredím sa riadi vnútroštátnymi právnymi predpismi.

(2) Veliteľstvo brigády vypracuje spoločné vykonávacie nariadenia v oblasti ochrany utajovaných skutočností vrátane bezpečnosti informačnej technológie a predloží ich na schválenie príslušným orgánom prijímajúceho štátu.

(3) Zmluvné strany prijmú a budú používať tieto bezpečnostné stupne týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností:

SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA POĽSKÁ REPUBLIKA ANGLICKÝ EKVIVALENT
PRÍSNE TAJNÉ PŘÍSNĚ TAJNÉ ŚCIŚLE TAJNE TOP SECRET
TAJNÉ TAJNÉ TAJNE SECRET
DÔVERNÉ DŮVĚRNÉ POUFNE CONFIDENTIAL
VYHRADENÉ VYHRAZENÉ ZASTREZONE RESTRICTED

Článok 19

Ochrana osobných údajov

(1) Osobné údaje príslušníkov brigády sa poskytnú a spracujú výlučne na účely uvedené v zmluve NATO SOFA, PfP SOFA a v tejto dohode, pričom sa dodržiavajú obmedzenia týkajúce sa ich možného použitia na základe vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany poskytujúcej informácie. Spoločné pravidlá na získavanie, spracúvanie a používanie osobných údajov sa uvedú v technickej dohode.

(2) Tento článok neukladá zmluvným stranám vykonávanie opatrení, ktoré by boli v rozpore s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo by ohrozovali bezpečnosť štátov zmluvných strán.

Článok 20

Koordinačná skupina

(1) Ministerstvá obrany štátov zmluvných strán zriadia koordinačnú skupinu zloženú z expertov ministerstiev obrany a generálnych štábov armád štátov zmluvných strán. Podrobnosti sa uvedú v technickej dohode.

(2) Koordinačná skupina rieši rôzne technické záležitosti a otázky týkajúce sa vytvorenia brigády, jej velenia, vedúcich funkcií, štruktúry, výzbroje, výcviku a prípravy, vysielania na mierové operácie, ako aj financovanie súvisiace s činnosťou brigády.

(3) Koordinačná skupina si sama určí svoju štruktúru, pracovný postup a vnútorný poriadok.

(4) Na odborné posúdenie špecifických otázok môže koordinačná skupina vytvoriť dočasné pracovné skupiny zložené z expertov štátov zmluvných strán.

Článok 21

Riešenie sporov

(1) Koordinačná skupina rieši akékoľvek spory týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody. Ak ich nevyrieši koordinačná skupina, spor sa predloží ministerstvám obrany štátov zmluvných strán.

(2) Žiadne spory sa nepredložia na riešenie žiadnej tretej strane ani medzinárodnej arbitráži.

Článok 22

Prístup iných štátov

(1) O prístup k tejto dohode môže písomne požiadať ktorýkoľvek štát.

(2) Štáty, ktoré požiadajú o prístup k tejto dohode, môžu byť prijaté na základe písomného súhlasu všetkých zmluvných strán. Vo vzťahu k týmto štátom sa na nadobudnutie platnosti dohody vzťahuje takisto článok 23 ods. 1 tejto dohody.

Článok 23

Nadobudnutie platnosti, zmeny a uloženie dohody

(1) Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas a podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátov všetkých zmluvných strán. Dohoda nadobudne platnosť po uplynutí 90 dní odo dňa uloženia posledného oznámenia u depozitára.

(2) Depozitárom dohody je Slovenská republika. Depozitár oznámi ostatným zmluvným stranám tejto dohody

a) uloženie každej ratifikačnej listiny alebo listiny o schválení,

b) dátum nadobudnutia platnosti dohody,

c) každé vypovedanie dohody,

d) každé iné opatrenie, oznámenie alebo informáciu, ktoré sa týkajú tejto dohody.

(3) Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe písomného súhlasu všetkých zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou a nadobudnú platnosť podľa odseku 1 tohto článku.

(4) Každá zmluvná strana môže túto dohodu kedykoľvek vypovedať. Písomné oznámenie o výpovedi sa doručí depozitárovi dohody. Účinky takého vypovedania nadobudnú platnosť 12 mesiacov odo dňa prijatia príslušného oznámenia depozitárom.

(5) Skončenie platnosti tejto dohody nemá vplyv na finančné záväzky týkajúce sa jej vykonávania. Tieto záväzky zostanú v platnosti až do ich vyriešenia. Táto dohoda stratí platnosť 12 mesiacov po doručení príslušného oznámenia depozitárovi.

(6) V prípade skončenia platnosti tejto dohody alebo v prípade jej vypovedania niektorou zmluvnou stranou zostávajú ustanovenia článkov 18 a 19 tejto dohody v platnosti.

Dané v Oravskom Podzámku 20. septembra 2001 v troch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu
Slovenskej republiky:

Jozef Stank v. r.

Za vládu
Českej republiky:

Jaroslav Tvrdík v. r.

Za vládu
Poľskej republiky:

Bronislaw Komorowski v. r.

Anglické znenie textu


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.