Vyhláška č. 559/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o primeranosti vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi

Čiastka 218/2002
Platnosť od 01.10.2002 do31.12.2006
Účinnosť od 30.12.2006 do31.12.2006
Zrušený 566/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené