Oznámenie č. 546/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a Zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 - 2005

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002 do31.12.2005
Uzavretie zmluvy 31.05.2002
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 41 program spolupráce nadobudol platnosť dňom podpisu, t. j. 31. mája 2002, a zostane v platnosti do 31. decembra 2005.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené