Zákon č. 544/2002 Z. z.Zákon o Horskej záchrannej službe

Čiastka 212/2002
Platnosť od 26.09.2002
Účinnosť od 01.01.2017
Rozhodnutia súdov 1

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené