Zákon č. 526/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 563/2009 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 204/2002
Platnosť od 14.09.2002
Účinnosť od 01.01.2012
Redakčná poznámka

okrem ustanovení uvedených v čl. I v trinástom bode, § 789 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskym spoločenstvám a k Európskej únii

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené