Smernica č. 492/2002 Z. z.Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre

Čiastka 189/2002
Platnosť od 23.08.2002 do31.05.2006
Záväznosť od 23.08.2002
Záväznosť do 31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené