Zákon č. 478/2002 Z. z.Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

Čiastka 183/2002
Platnosť od 20.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002 do30.07.2003
Rozhodnutia súdov 10

478

ZÁKON

z 25. júna 2002

o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet zákona

(1) Tento zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia pred vnášaním znečisťujúcich látok ľudskou činnosťou a pri obmedzovaní príčin a zmierňovaní následkov znečisťovania ovzdušia, ciele v kvalite vonkajšieho ovzdušia, pôsobnosť orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a obcí (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia") a zodpovednosť za porušenie povinností na úseku ochrany ovzdušia.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na ochranu ovzdušia súvisiacu s prevádzkou jadrových zariadení.1)

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a) vonkajším ovzduším okolité ovzdušie v troposfére okrem ovzdušia v pracovných priestoroch (ďalej len „ovzdušie"),

b) znečisťujúcou látkou akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie,

c) úrovňou znečistenia ovzdušia koncentrácia znečisťujúcej látky v ovzduší alebo jej depozícia na zemskom povrchu v danom čase,

d) hodnotením kvality ovzdušia zisťovanie úrovne znečistenia ovzdušia použitím metód merania, výpočtu, predpovedania alebo odhadovania,

e) limitnou hodnotou znečistenia ovzdušia (ďalej len „limitná hodnota") úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť, predchádzať alebo znížiť škodlivé účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie, ktorá sa má dosiahnuť v danom čase a od toho času nemá byť už prekročená,

f) cieľovou hodnotou znečistenia ovzdušia (ďalej len „cieľová hodnota") úroveň znečistenia ovzdušia určená s cieľom zabrániť dlhodobým škodlivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktorá sa dosiahne kdekoľvek v danom čase,

g) medzou tolerancie percento limitnej hodnoty, o ktoré môže byť limitná hodnota prekročená podľa určených podmienok,

h) depozičným limitom najvyššie prípustné množstvo znečisťujúcej látky usadenej po dopade na jednotku plochy zemského povrchu za jednotku času,

i) dobrou kvalitou ovzdušia úroveň znečistenia ovzdušia nižšia ako limitná hodnota,

j) prírodnou udalosťou udalosť spôsobená sopečnou erupciou, seizmickou aktivitou, geotermálnou aktivitou, prírodným požiarom, silným vetrom, atmosférickou poruchou alebo prenosom prírodných prachových častíc zo suchých oblastí,

k) stálym meraním meranie úrovne znečistenia ovzdušia uskutočňované na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním,

l) výstražným hraničným prahom úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej sa musia okamžite realizovať opatrenia podľa tohto zákona,

m) informačným hraničným prahom úroveň znečistenia ovzdušia, pri ktorej prekročení existuje už pri krátkodobej expozícii najmä citlivých skupín obyvateľstva riziko poškodenia zdravia ľudí a pri ktorej je nevyhnutné poskytnúť aktuálnu informáciu,

n) prekurzorom ozónu látka, ktorá prispieva k tvorbe prízemného ozónu,

o) prchavou organickou zlúčeninou každá organická zlúčenina antropogénneho a biogénneho pôvodu iná ako metán, schopná tvoriť fotochemické oxidanty reakciou s oxidmi dusíka za prítomnosti slnečného svetla,

p) prevádzkovateľom zdroja znečisťovania ovzdušia právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroj"),

r) emisiou každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej látky do ovzdušia,

s) spaľovňou odpadov stacionárne technické zariadenie alebo mobilné technické zariadenie, ktoré slúži na tepelnú úpravu odpadov2) s využitím alebo bez využitia tepla vznikajúceho pri spaľovaní; sú to zariadenia na spaľovanie odpadov oxidáciou, zariadenia na iné postupy tepelnej úpravy odpadov, ako je pyrolýza, splyňovanie alebo plazmové procesy, ak sa látky vzniknuté pri týchto postupoch následne spália,

t) zariadením na spoluspaľovanie odpadov stacionárne zariadenie alebo mobilné zariadenie, ktorého hlavným účelom je výroba energie alebo iného materiálového produktu, v ktorom sa odpady používajú ako riadne palivo alebo prídavné palivo alebo v ktorom sa odpady tepelne upravujú na účely ich zneškodnenia; ak sa spoluspaľovanie odpadov uskutočňuje tak, že hlavným účelom zariadenia na spoluspaľovanie odpadov nie je výroba energie alebo iného materiálového produktu, ale tepelná úprava odpadov, zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považuje za spaľovňu odpadov,

u) súčasťou spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov prevádzkové územie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, celé zariadenie vrátane všetkých spaľovacích liniek, zariadení na príjem odpadov a skladovanie odpadov, interných zariadení na predúpravu odpadov, systémov na prísun odpadov, palív a vzduchu, parných kotlov, zariadení na úpravu a skladovanie zvyškov po spaľovaní, zariadení na čistenie odpadových plynov a odpadových vôd, komínov, zariadení a systémov na riadenie spaľovacieho procesu a na zaznamenávanie a monitorovanie podmienok spaľovania,

v) dokumentáciou projekt stavby, technické a prevádzkové podmienky výrobcov zariadení, prevádzkový predpis vypracovaný v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami jej užívania a schválený súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov,

w) najlepšou dostupnou technikou technika zodpovedajúca najúčinnejšiemu a najpokročilejšiemu stavu rozvoja činností a technológií a metód ich prevádzkovania, ktorá je ekonomicky a technicky dostupná a ktorá zabezpečuje vysoký stupeň ochrany zdravia ľudí a ochrany životného prostredia,

x) zónou vymedzená časť územia Slovenskej republiky, ktorú ustanoví vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. e)], ktorý vydá Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"),

y) aglomeráciou husto osídlená zóna, v ktorej žije viac ako 250 000 obyvateľov, prípadne územie s menším počtom obyvateľov, ale s vysokou hustotou osídlenia, ktorú ustanoví ministerstvo vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. e)],

z) tuhými časticami PM10 tuhé znečisťujúce látky, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 10 mikrometrov s 50 % účinnosťou,

aa) tuhými časticami PM2,5 tuhé znečisťujúce látky, ktoré prejdú zariadením selektujúcim častice s aerodynamickým priemerom 2,5 mikrometrov s 50 % účinnosťou,

ab) smogovou situáciou mimoriadne znečistenie ovzdušia, keď úroveň znečistenia ovzdušia prekročí výstražný hraničný prah.

§ 3

Zdroj

(1) Zdroj je

a) technologický celok, sklad alebo skládka palív, surovín a produktov, skládka odpadov, lom alebo iná plocha s možnosťou zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok alebo iná stavba, objekt, zariadenie a činnosť, ktorá znečisťuje alebo môže znečisťovať ovzdušie (ďalej len „stacionárny zdroj"); vymedzený je ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku a priestorového celku,

b) pohyblivé zariadenie so spaľovacím motorom alebo iným hnacím motorom, ktoré znečisťuje ovzdušie (ďalej len „mobilný zdroj").

(2) Stacionárne zdroje sa členia podľa miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania ovzdušia na

a) osobitne závažné technologické celky (ďalej len „veľký zdroj"),

b) závažné technologické celky, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja (ďalej len „stredný zdroj"),

c) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja (ďalej len „malý zdroj").

(3) V pochybnostiach o vymedzení stacionárneho zdroja podľa odseku 1 písm. a), o začlenení stacionárneho zdroja podľa odseku 2 a o jeho kategorizácii [§ 41 ods. 1 písm. a)] rozhodne okresný úrad.

§ 4

Prípustná úroveň znečisťovania ovzdušia

(1) Prípustnú úroveň znečisťovania ovzdušia určujú

a) emisné limity,

b) všeobecné podmienky prevádzkovania,

c) národné emisné stropy,

d) emisné kvóty.

(2) Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja, zariadenia alebo z inej súčasti zdroja vyjadrená ako

a) hmotnostná koncentrácia alebo objemová koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch,

b) hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času,

c) hmotnosť znečisťujúcej látky vztiahnutá na jednotku produkcie alebo výkonu,

d) emisný stupeň,

e) tmavosť dymu.

(3) Emisný limit pre mobilné zdroje možno vyjadriť aj ako množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku dĺžky alebo na definovaný test.

(4) Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov určené pre nové zdroje vychádzajú z možností najlepších dostupných techník s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.

(5) Národný emisný strop je maximálne množstvo znečisťujúcej látky alebo skupiny znečisťujúcich látok antropogénneho pôvodu vyjadrené v hmotnostných jednotkách, ktoré sa môžu v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia zo všetkých zdrojov na území Slovenskej republiky. Národné emisné stropy vychádzajú zo záväzných medzinárodných dokumentov na ochranu ovzdušia, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(6) Emisná kvóta je najväčšie prípustné množstvo znečisťujúcej látky, ktoré sa môže v priebehu kalendárneho roka vypustiť do ovzdušia z veľkých zdrojov a stredných zdrojov. Ministerstvo ustanoví emisné kvóty pre Slovenskú republiku v členení na jednotlivé okresy tak, aby boli vyhlásené najneskôr deväť mesiacov pred začiatkom roka, na ktorý sú ustanovené [§ 41 ods. 1 písm. b)].

(7) Emisné kvóty sa určujú s cieľom regulovať celkové množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky v súlade s potrebami vyplývajúcimi z medzinárodných dokumentov na ochranu ovzdušia, ktorými je Slovenská republika viazaná.

(8) Po ustanovení emisných kvót podľa odseku 6 okresný úrad určí emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých zdrojov a stredných zdrojov tak, aby sa emisné kvóty určené pre okres neprekročili.

(9) Okresný úrad vydá rozhodnutie o určení emisných kvót najneskôr tri mesiace pred začiatkom roka, na ktorý sú určené. Pri určovaní emisných kvót sa vychádza najmä z

a) množstva emisií vypusteného zo zdroja za predchádzajúce roky,

b) podnikateľského zámeru v nadväznosti na prevádzkovanie zdroja,

c) predpokladanej regionálnej potreby tepla,

d) programu znižovania emisií zo zdroja,

e) okresného environmentálneho akčného programu,

f) programu na zlepšenie kvality ovzdušia (ďalej len „program").

(10) Emisná kvóta určená podľa odseku 9 platí len v kalendárnom roku, na ktorý je určená. Okresný úrad zašle informáciu o určení emisných kvót pre jednotlivé zdroje ministerstvu do jedného mesiaca po uplynutí termínu na určenie emisných kvót.

(11) Ak okresný úrad určí na kalendárny rok emisné kvóty prevádzkovateľom zdrojov tak, že nerozdelí celú emisnú kvótu určenú pre okres, môže nerozdelenú časť emisnej kvóty po uplynutí lehoty na určenie emisnej kvóty podľa odseku 9 bezodplatne poskytnúť inému okresnému úradu najneskôr do 30. júna kalendárneho roka, na ktorý je emisná kvóta určená, alebo ju môže v prípade potreby na základe opodstatnenej žiadosti prevádzkovateľa zdroja rozdeliť zdrojom umiestneným v okrese. Nové rozhodnutie o určení emisných kvót, ktorým sa zdroju zvýši emisná kvóta určená prevádzkovateľovi zdroja podľa odseku 9, okresný úrad vydá v termíne podľa odseku 12; zároveň zruší predchádzajúce rozhodnutie o určení emisných kvót.

(12) Okresný úrad, ktorý získa emisnú kvótu od iného okresného úradu, môže ju v prípade potreby na základe opodstatnenej žiadosti prevádzkovateľa zdroja rozdeliť zdrojom umiestneným v okrese. Nové rozhodnutie o určení emisných kvót, ktorým sa zdroju zvýši emisná kvóta určená prevádzkovateľovi zdroja podľa odseku 9, okresný úrad vydá do 30. septembra kalendárneho roka, na ktorý kvóta platí; zároveň zruší predchádzajúce rozhodnutie o určení emisných kvót. Pri rozhodovaní o zvýšení emisnej kvóty podľa tohto odseku možno emisné kvóty určené pre okres prekročiť za podmienok ustanovených v tomto zákone.

(13) Okresný úrad, ktorý poskytuje nerozdelenú časť emisnej kvóty, písomne oznámi jej množstvo okresnému úradu, ktorému ju poskytuje, a ministerstvu.

(14) Zakazuje sa od 1. januára 2005 zvýšenie emisnej kvóty podľa odseku 12 pre zdroje umiestnené v oblastiach riadenia kvality ovzdušia (§ 9 ods. 2).

(15) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov môžu na základe písomnej dohody o vzájomnom poskytnutí svojich emisných kvót alebo ich častí požiadať o ich zmenu; platí to aj pre zmeny emisných kvót v rámci viacerých zdrojov jedného prevádzkovateľa zdroja. Pri zmene emisných kvót prevádzkovateľov zdrojov možno prekročiť emisné kvóty určené pre okres za podmienok ustanovených v tomto zákone.

(16) Zakazuje sa od 1. januára 2005 poskytovanie emisných kvót alebo ich častí

a) zo zdrojov umiestnených v oblastiach s dobrou kvalitou ovzdušia zdrojom, ktoré sú umiestnené v oblastiach riadenia kvality ovzdušia,

b) medzi zdrojmi, ktoré sú umiestnené v rôznych oblastiach riadenia kvality ovzdušia.

(17) Žiadosť o zmenu emisných kvót podľa odseku 15 podávajú prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov okresným úradom, ktoré určili ich emisné kvóty najneskôr do 31. decembra roka, na ktorý boli emisné kvóty určené. Súčasťou žiadosti o zmenu emisných kvót je písomná dohoda prevádzkovateľov zdrojov o vzájomnom poskytnutí svojich emisných kvót alebo ich častí; ak ide o prevádzkovateľa zdroja, ktorý na základe dohody získava emisnú kvótu alebo jej časť od iného prevádzkovateľa zdroja, je aj nové právoplatné rozhodnutie o určení emisných kvót vydané na základe žiadosti o zmenu emisných kvót prevádzkovateľovi zdroja, ktorý emisnú kvótu alebo jej časť poskytuje.

(18) Ak je navrhovaná zmena emisných kvót v súlade s týmto zákonom, okresný úrad uvedený v odseku 17 potvrdí túto zmenu novým rozhodnutím o určení emisnej kvóty; zruší zároveň predchádzajúce rozhodnutie o určení emisných kvót.

(19) Ministerstvo sprístupňuje informácie o emisných kvótach určených všetkým veľkým zdrojom a stredným zdrojom a informácie o nerozdelených emisných kvótach prostredníctvom internetu. Na ten účel okresný úrad vydávajúci nové rozhodnutie o určení emisnej kvóty podľa odsekov 11, 12 a 18 písomne informuje ministerstvo o vykonaných zmenách emisných kvót do 15 dní odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.

DRUHÁ ČASŤ

KVALITA OVZDUŠIA

§ 5

Cieľ v kvalite ovzdušia a prípustná úroveň znečistenia ovzdušia

(1) Cieľom v kvalite ovzdušia je udržať kvalitu ovzdušia v miestach, kde je kvalita ovzdušia dobrá, a v ostatných prípadoch zlepšiť kvalitu ovzdušia.

(2) Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia určujú

a) limitné hodnoty,

b) medze tolerancie,

c) početnosti prekročenia limitných hodnôt,

d) početnosti prekročenia limitných hodnôt zvýšených o medze tolerancie,

e) depozičné limity,

f) hraničné prahy.

(3) Prípustnú úroveň znečistenia ovzdušia pre troposférický ozón určujú

a) cieľové hodnoty pre ozón,

b) dlhodobé ciele pre ozón.

(4) Dlhodobým cieľom pre ozón je na základe súčasných vedeckých poznatkov dosiahnutie takej koncentrácie ozónu v ovzduší, pri ktorej sú priame škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie nepravdepodobné; tento cieľ by sa mal dosiahnuť, ak je to možné, v dlhodobom horizonte, aby sa poskytla efektívna ochrana zdravia ľudí a životného prostredia.

(5) Limitná hodnota sa nesmie byť prekročiť viac ako o medzu tolerancie.

(6) Zoznam znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia je uvedený v prílohe č. 1.

(7) Pre vybrané znečisťujúce látky sa okrem limitných hodnôt a dlhodobých cieľov na ochranu zdravia ľudí určujú aj limitné hodnoty a dlhodobé ciele na ochranu ekosystémov a vegetácie. Vybrané znečisťujúce látky sú uvedené vo vykonávacom predpise [§ 41 ods. 1 písm. c)].

(8) Pravidelné sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia na celom území zabezpečí ministerstvom poverená právnická osoba (ďalej len „poverená organizácia").

§ 6

Informovanie verejnosti o kvalite ovzdušia

(1) Ministerstvo a krajský úrad sú povinní sprístupňovať aktuálne informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní; pri smogovej situácii [§ 2 písm. ab)] je krajský úrad vždy povinný informovať verejnosť.

(2) Krajský úrad zabezpečí pravidelné sprístupňovanie aktuálnych informácií o koncentráciách monitorovaných znečisťujúcich látok pre verejnosť vrátane mimovládnych organizácií, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, spotrebiteľských organizácií, organizácií reprezentujúcich záujmy citlivých skupín obyvateľstva a iných organizácií zdravotnej starostlivosti prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, tlače, informačných tabúľ alebo služieb poskytovaných elektronickou formou.

(3) Ministerstvo a krajský úrad môžu informovať verejnosť o aktuálnej úrovni znečistenia ovzdušia aj prostredníctvom poverenej organizácie.

(4) Ministerstvo, krajský úrad, prípadne poverená organizácia aktualizujú informácie o úrovni znečistenia ovzdušia, ak ide o

a) oxid siričitý, oxidy dusíka, tuhé častice, ozón a oxid uhoľnatý, minimálne raz za deň; ak ide o hodinové hodnoty oxidu siričitého, oxidu dusičitého, oxidu uhoľnatého a ozónu v hodinových intervaloch a ak je to realizovateľné,

b) benzén, minimálne raz za mesiac,

c) olovo, minimálne raz za tri mesiace.

(5) Informácie podľa odseku 1 musia byť jasné, zrozumiteľné a verejne sprístupnené a musia obsahovať minimálne aj informácie o každom prekročení limitných hodnôt a hraničných prahov za určené priemerované obdobie a krátke zhodnotenie vo vzťahu k limitným hodnotám a výstražným hraničným prahom, ako aj vhodné informácie o účinkoch na zdravie. Ak ide o informovanie verejnosti o hodnotách ozónu v ročnej správe [§ 29 písm. j)], uvádzajú sa najmä všetky prekročenia cieľových hodnôt a dlhodobých cieľov, informačných hraničných prahov a výstražných hraničných prahov pre zodpovedajúce priemerované obdobie z hľadiska ochrany zdravia ľudí a všetky prekročenia cieľových hodnôt a dlhodobých cieľov z hľadiska ochrany vegetácie. Tieto informácie sa dopĺňajú aj o hodnotenie účinkov týchto prekročení.

§ 7

Hodnotenie kvality ovzdušia

(1) Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva pre znečisťujúce látky, pre ktoré sú určené limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty, pre tuhé častice PM2,5 a pre prekurzory ozónu metódami určenými vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. c) a d)] alebo metódami uznanými ministerstvom (§ 25 ods. 5); hodnotenie kvality ovzdušia vykonáva poverená organizácia.

(2) Hodnotenie kvality ovzdušia sa vykonáva

a) meraním v aglomeráciách alebo v zónach, kde je úroveň znečistenia ovzdušia danou znečisťujúcou látkou vyššia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia; meranie môže byť doplnené modelovacími technikami,

b) kombináciou merania a modelovacích techník v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je rovnaká alebo vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia a rovnaká alebo nižšia ako horná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia,

c) modelovacími technikami alebo technikami odhadu v zónach, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia je nižšia ako dolná medza pre hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia.

(3) Spôsob hodnotenia kvality ovzdušia v aglomeráciách a v zónach preveruje ministerstvo, prípadne poverená organizácia najmenej raz za päť rokov. Ak ide o významné zmeny v činnostiach, ktoré môžu ovplyvniť koncentráciu sledovaných znečisťujúcich látok, preverenie sa uskutoční skôr.

(4) Zóny a aglomerácie sa z hľadiska úrovne znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sú určené limitné hodnoty, rozdeľujú do troch skupín.

(5) V prvej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami vyššia ako limitná hodnota, prípadne limitná hodnota zvýšená o medzu tolerancie, ak je určená. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom, v prvej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako cieľová hodnota pre ozón.

(6) V druhej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia jednou látkou alebo viacerými znečisťujúcimi látkami medzi limitnou hodnotou a limitnou hodnotou zvýšenou o medzu tolerancie. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom, v druhej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu vyššia ako dlhodobý cieľ pre ozón, ale nižšia alebo sa rovná cieľovej hodnote pre ozón.

(7) V tretej skupine sú aglomerácie a zóny, v ktorých je úroveň znečistenia ovzdušia znečisťujúcimi látkami pod limitnými hodnotami. Ak ide o znečistenie ovzdušia ozónom v tretej skupine, sú aglomerácie a zóny, v ktorých je koncentrácia ozónu nižšia ako dlhodobý cieľ pre ozón.

(8) Zaradenie aglomerácií a zón do skupín uvedených v odsekoch 5 až 7 preveruje ministerstvo, prípadne poverená organizácia každoročne. Zoznam jednotlivých skupín zón a aglomerácií uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník").

(9) Na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia sa určia [§ 41 ods. 1 písm. d)]

a) horné medze a dolné medze pre vybrané znečisťujúce látky,

b) požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok,

c) kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok,

d) ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia,

e) referenčné metódy merania a analýzy znečisťujúcich látok a kalibrácie prístrojov,

f) požiadavky na merania prekurzorov ozónu.

(10) Ak pre niektorú znečisťujúcu látku, ktorá má ustanovenú limitnú hodnotu, neexistujú reprezentatívne merania úrovne znečistenia ovzdušia v každej zóne a aglomerácii, ministerstvo zabezpečí prostredníctvom poverenej organizácie sériu reprezentatívnych meraní, hodnotení alebo odhadov, aby sa získali údaje potrebné na predbežné hodnotenie kvality ovzdušia.

(11) Ak znečisťujúca látka musí byť meraná, meranie sa uskutočňuje na stálych miestach kontinuálne alebo občasným vzorkovaním; počet meraní musí byť dostatočný na to, aby umožnil zistenie úrovne znečistenia ovzdušia.

§ 8

Meranie úrovne znečistenia ovzdušia

(1) V aglomeráciách a v zónach, kde úroveň znečistenia ovzdušia je vyššia ako dolná medza na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia, poverená organizácia zriaďuje a prevádzkuje monitorovaciu meraciu sieť na meranie úrovne znečistenia ovzdušia. Poverená organizácia zabezpečuje aj meranie koncentrácií tuhých častíc PM2,5, ozónu a prekurzorov ozónu. Poverená organizácia využíva aj výsledky meraní vykonávaných inými právnickými osobami, najmä štátnymi zdravotnými ústavmi3) a prevádzkovateľmi stacionárnych zdrojov.

(2) Umiestnenie meracích staníc prerokuje poverená organizácia s krajským úradom a so štátnym okresným hygienikom.4)

§ 9

Oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia

(1) Oblasťami vyžadujúcimi osobitnú ochranu ovzdušia sú

a) oblasti riadenia kvality ovzdušia,

b) vymedzené časti zón alebo aglomerácií s rozlohou najmenej 50 km2, ak sa v nich vyskytujú pachové znečisťujúce látky v koncentráciách, ktoré znepríjemňujú život obyvateľstvu,

c) národné parky,5)

d) chránené krajinné oblasti,6)

e) kúpeľné miesta.7)

(2) Oblasťou riadenia kvality ovzdušia je aglomerácia alebo vymedzená časť zóny, kde je prekročená

a) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok zvýšená o medzu tolerancie,

b) limitná hodnota jednej látky alebo viacerých znečisťujúcich látok, ak nie je určená medza tolerancie,

c) hodnota dlhodobého cieľa pre ozón.

(3) Poverená organizácia navrhuje na základe hodnotenia kvality ovzdušia v zónach a v aglomeráciách krajským úradom vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia, oblastí riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej situácie a oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa odseku 1 písm. b). Po odsúhlasení navrhovaného vymedzenia oblastí riadenia kvality ovzdušia a oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa odseku 1 písm. b) krajským úradom ministerstvo ich zverejní vo vestníku.

§ 10

Opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia

(1) Okresný úrad môže určiť v súhlasoch podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10 prísnejšie emisné limity a prísnejšie podmienky ochrany ovzdušia, ako sú ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. a)], aby bolo znečisťovanie čo najnižšie a aby určené emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia boli v súlade s najlepšou dostupnou technikou. V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia nemusí byť pri určovaní emisných limitov a podmienok ochrany ovzdušia zohľadnená primeranosť výdavkov na obstaranie a prevádzku najlepšej dostupnej techniky a v súlade s ustanovenými podmienkami sa musia vytvoriť technické možnosti na reguláciu zdrojov v závislosti od úrovne znečistenia ovzdušia v danej oblasti.

(2) V častiach zón a v aglomeráciách s dobrou kvalitou ovzdušia okresný úrad zabezpečuje udržanie čo najlepšej kvality ovzdušia v súlade s podmienkami trvalo udržateľného rozvoja.8)

(3) Ak významné znečisťovanie ovzdušia v susednom štáte zapríčiní prekročenie limitnej hodnoty alebo vyvolá riziko prekročenia limitnej hodnoty zväčšenej o medzu tolerancie alebo ak sa vyskytne prípad prekročenia výstražného hraničného prahu, ministerstvo vyvolá rokovanie s kompetentnými orgánmi susedného štátu.

§ 11

Program a integrovaný program

(1) Program a integrovaný program určujú opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia na účel dosiahnutia dobrej kvality ovzdušia v danom čase.

(2) Krajský úrad vypracúva program v oblastiach riadenia kvality ovzdušia, ak sa prekračuje limitná hodnota pre jednu znečisťujúcu látku, po prerokovaní s obcou, vyšším územným celkom, prevádzkovateľom zdroja, poverenou organizáciou a s dotknutými orgánmi. Ak sú limitné hodnoty prekračované pre viac ako jednu znečisťujúcu látku, krajský úrad vypracuje integrovaný program.

(3) Krajský úrad vydá program najneskôr do 18 mesiacov od uverejnenia zoznamu vymedzených oblastí riadenia kvality ovzdušia vo vestníku.

(4) Program obsahuje najmä

a) názov krajského úradu, ktorý program vydal,

b) lokalizáciu znečistenia ovzdušia,

c) všeobecné informácie o oblasti riadenia kvality ovzdušia,

d) orgány a osoby zodpovedné za realizáciu programu,

e) zoznam zdrojov ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia,

f) charakteristiku znečistenia ovzdušia,

g) analýzu situácie,

h) opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

(5) Ak sa vypracováva program pre tuhé častice PM10, musí byť v programe riešené aj znižovanie koncentrácií tuhých častíc PM2,5.

(6) Ak sú významne prekročené limitné hodnoty pre tuhé častice PM10 v dôsledku prírodných udalostí v porovnaní s normálnymi úrovňami znečistenia ovzdušia z prírodných zdrojov, krajský úrad informuje o tom ministerstvo. Krajský úrad musí poskytnúť potrebné dôkazy o tom, že prekročenie limitných hodnôt je spôsobené v dôsledku prírodných zdrojov. Krajský úrad je povinný zabezpečiť realizáciu programu, ak boli limitné hodnoty prekročené v dôsledku iných ako prírodných udalostí.

(7) Krajský úrad môže určiť oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých limitné hodnoty pre tuhé častice PM10 sú prekročené ako dôsledok odvievania tuhých častíc po zimnom posype ciest. O určení takejto oblasti za oblasť riadenia kvality ovzdušia krajský úrad informuje ministerstvo a súčasne poskytne informácie o koncentráciách a zdrojoch tuhých častíc PM10. Súčasne predloží potrebné dôkazy o tom, že zvýšenie úrovne znečistenia ovzdušia je spôsobené v dôsledku odvievania tuhých znečisťujúcich látok po zimnom posype ciest a že sa podnikli primerané opatrenia na zníženie ich koncentrácií. Krajský úrad je povinný zabezpečiť realizáciu programu, ak boli limitné hodnoty prekročené v dôsledku iných príčin, ako je zimný posyp ciest.

(8) Krajský úrad je povinný zverejniť návrh programu v mieste svojho sídla obvyklým spôsobom najmenej na 30 dní tak, aby sa s ním mohla oboznámiť verejnosť z dotknutého územia.

(9) Verejnosť má právo podať písomné pripomienky krajskému úradu v lehote, počas ktorej je návrh programu verejne prístupný podľa odseku 8.

(10) Krajský úrad je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 8 uskutočniť verejné prerokovanie návrhu programu. Pri dopracúvaní programu prihliada na podané písomné pripomienky alebo pripomienky uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(11) Krajský úrad vydáva program vo svojom vestníku a sprístupní ho verejnosti prostredníctvom internetu.

(12) Na vypracovanie a vydanie integrovaného programu sa vzťahujú ustanovenia odsekov 3 až 11 rovnako.

(13) Krajský úrad môže vypracovať program v zónach alebo v aglomeráciách, v ktorých úroveň znečistenia ovzdušia prekračuje limitné hodnoty, ale neprekračuje medze tolerancie.

(14) Opatrenia, ktoré sa prijímajú na dosiahnutie cieľov v kvalite ovzdušia, musia zohľadniť integrovaný prístup k ochrane ovzdušia, vody a pôdy, nesmú porušiť osobitné predpisy na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci a nesmú mať významne negatívne účinky na životné prostredie susediacich štátov.

§ 12

Akčný plán

(1) Krajský úrad v spolupráci so subjektmi uvedenými v § 11 ods. 2 pred termínom dosiahnutia limitných hodnôt určených vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. c)] vypracuje akčný plán obsahujúci krátkodobé opatrenia, ktoré sa musia vykonať tam, kde je riziko prekročenia limitných hodnôt, aby sa riziko znížilo a obmedzilo trvanie jeho výskytu. Pri znečistení ovzdušia ozónom, ak v aglomeráciách a zónach existuje významný potenciál na zníženie rizika prekročenia hraničných prahov, obmedzenia jeho trvania alebo veľkosti prekročenia, príslušný krajský úrad vypracuje akčný plán obsahujúci špecifické opatrenia alebo uplatní smogový varovný a regulačný systém aj pre ozón. Ak takýto potenciál neexistuje, uplatňuje sa len ozónový smogový varovný systém. Akčný plán môže v závislosti od konkrétneho prípadu ustanoviť opatrenia na regulovanie činností a tam, kde je to nevyhnutné, aj na zastavenie činností vrátane automobilovej dopravy, ktoré prispievajú k prekročeniu limitných hodnôt.

(2) Krajský úrad vydáva akčný plán všeobecne záväznou vyhláškou a priebežne zverejňuje informácie o jeho plnení.

§ 13

Smogový varovný a regulačný systém

(1) Krajský úrad zriadi na ochranu pred veľmi znečisteným ovzduším pre oblasti riadenia kvality ovzdušia smogový varovný a regulačný systém (ďalej len „smogový regulačný systém") a určí režim jeho prevádzkovania.

(2) Smogový regulačný systém je súbor opatrení na časovo obmedzenú reguláciu zdrojov, ktoré sa rozhodujúcim spôsobom podieľajú na znečistení ovzdušia.

(3) Smogový regulačný systém sa zriaďuje v oblastiach riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej situácie, kde zhoršenie kvality ovzdušia spôsobujú znečisťujúce látky, pre ktoré sú ustanovené informačné hraničné prahy a výstražné hraničné prahy.

(4) Smogový regulačný systém tvoria

a) súbory informácií o

1. umiestnení a parametroch stacionárnych zdrojov,

2. znečistení ovzdušia získané z údajov monitorovacej meracej siete,

3. stave rozptylových podmienok,

b) predpovede rozptylových podmienok a úrovne znečistenia ovzdušia,

c) signály upozornenia, regulácie a varovania,

d) záväzné texty vyhlásenia signálov uvedených v písmene c).

(5) Riadiacim strediskom smogového regulačného systému je poverená organizácia, ktorá zabezpečuje získavanie, spracúvanie a vydávanie informácií a predpovedí podľa odseku 4 písm. a) a b).

(6) Krajský úrad na základe podkladov od poverenej organizácie vyhlási

a) varovné opatrenia signálom upozornenie, ak bola v dôsledku nepriaznivých rozptylových podmienok prekročená koncentrácia znečisťujúcej látky pre signál upozornenie a táto situácia sa predpovedá najmenej na osem nasledujúcich hodín,

b) regulačné opatrenia signálom regulácia, ak boli prekročené hraničné prahy ustanovené na vyhlásenie signálu regulácie.

(7) Ak nebola prekročená koncentrácia znečisťujúcej látky pre signál upozornenie počas najmenej 12 hodín alebo ak nebol počas najmenej 12 hodín prekročený výstražný hraničný prah, krajský úrad na základe podkladov od poverenej organizácie odvolá varovné a regulačné opatrenia signálom podľa odseku 4 písm. c). Po zistených a predpovedaných priaznivých rozptylových podmienok možno uvedený čas skrátiť až na tri hodiny.

(8) Regulačné opatrenia možno vyhlásiť na nevyhnutne potrebný čas s uvedením dôvodu a s určením územia, na ktoré sa vzťahujú.

(9) Každý, kto prevádzkuje rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie9) alebo miestne informačné prostriedky obce, je povinný na základe žiadosti krajského úradu bez náhrady nákladov okamžite a bez úprav obsahu a zmyslu uverejniť informácie o predpovedanej alebo vzniknutej smogovej situácii a o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení.

§ 14

Prevádzkový poriadok smogového regulačného systému

(1) Krajský úrad vydáva prevádzkový poriadok smogového regulačného systému (ďalej len „prevádzkový poriadok") všeobecne záväznou vyhláškou po prerokovaní so štátnymi krajskými hygienikmi a štátnymi okresnými hygienikmi, okresnými úradmi, útvarmi Policajného zboru, obcami, vyššími územnými celkami a prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov umiestnených v oblastiach riadenia kvality ovzdušia do jedného roka od zverejnenia oblasti riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej situácie vo vestníku. Ak regulovaná oblasť presahuje územie jedného kraja, vydá krajský úrad poverený ministerstvom prevádzkový poriadok po prerokovaní s dotknutými krajskými úradmi a okresnými úradmi.

(2) Prevádzkový poriadok obsahuje

a) signály smogového regulačného systému,

b) kritériá na hodnotenie prekročenia hraničného prahu s prihliadnutím na meteorologickú situáciu,

c) varovné opatrenia, regulačné opatrenia na obmedzenie emisií zo zdrojov, ktoré sa podieľajú rozhodujúcim spôsobom na znečisťovaní ovzdušia, a kritériá na ich vyhlasovanie a odvolanie,

d) spôsoby odovzdávania informácií o vyhlásení a odvolaní varovných a regulačných opatrení podľa písmena c) a vymedzenia časového rozvrhu,

e) zoznam zdrojov podliehajúcich regulácií v rámci smogového regulačného systému,

f) regulačné opatrenia prevádzkovateľov mobilných zdrojov.

§ 15

Regulačný poriadok

(1) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov podliehajúcich regulácii vypracujú regulačné poriadky týchto zdrojov, ktorými sa budú riadiť pri regulácii emisií po vyhlásení regulačných opatrení, a predložia ich do troch mesiacov od uverejnenia oznámenia o vydaní prevádzkového poriadku krajskému úradu. Regulačné poriadky zdrojov schvaľuje krajský úrad. Regulačný poriadok, ktorý nie je v súlade s prevádzkovým poriadkom podľa § 14, krajský úrad neschváli.

(2) Regulačný poriadok zdroja podľa odseku 1 obsahuje

a) regulačné opatrenia prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov,

b) časový rozvrh uplatnenia opatrení podľa písmena a) vo vzťahu k začiatku platnosti signálov podľa § 13 ods. 4 písm. c),

c) okruh osôb zodpovedných za vykonanie opatrení podľa písmena a),

d) rozsah regulácie emisií.

§ 16

Prevádzka smogových regulačných systémov

(1) Poverená organizácia vypracúva predpoveď rozptylových podmienok, vyhodnocuje a predpovedá úroveň znečistenia ovzdušia a zistené údaje spracúva a poskytuje bezplatne

a) krajským úradom,

b) okresným úradom,

c) Slovenskej inšpekcii životného prostredia (ďalej len „inšpekcia"),

d) obciam a vyšším územným celkom,

e) štátnym okresným hygienikom,

f) prevádzkovateľom zdrojov podliehajúcich regulácii podľa § 14 ods. 2 písm. e).

(2) Ak poverená organizácia zistí, že v oblastiach riadenia kvality ovzdušia vznikli podmienky na vyhlásenie alebo odvolanie signálov upozornenia alebo regulácie, okamžite to oznámi krajskému úradu, ktorý vyhlási alebo odvolá príslušné signály pre

a) prevádzkovateľov zdrojov podliehajúcich regulácii v rámci smogového regulačného systému,

b) okresné úrady,

c) obce a vyššie územné celky,

d) štátnych okresných hygienikov,

e) inšpekciu,

f) Slovenský energetický dispečing,

g) útvary Policajného zboru.

(3) Podľa druhu vyhláseného signálu

a) prevádzkovatelia zdrojov vykonajú opatrenia na zníženie emisií v súlade s prevádzkovým poriadkom a v súlade so schváleným regulačným poriadkom,

b) krajský úrad informuje verejnosť o zhoršení kvality ovzdušia, o vyhlásení a odvolaní signálov upozornenia a regulácie a o súvisiacich opatreniach spôsobom uvedeným v prevádzkových poriadkoch podľa § 14 ods. 2 písm. d).

§ 17

Ozónový smogový varovný systém

(1) Pre prípady, v ktorých by zvýšená koncentrácia ozónu mohla spôsobiť smogovú situáciu, vytvára sa ozónový smogový varovný systém, ktorý tvoria

a) súbory informácií o znečistení ovzdušia ozónom získané z údajov monitorovacej meracej siete,

b) predpovede meteorologických podmienok a úrovne znečistenia ovzdušia,

c) signály upozornenia a varovania.

(2) Riadiacim strediskom ozónového smogového varovného systému je poverená organizácia, ktorá zabezpečuje získavanie, spracúvanie a vydávanie informácií, predpovedí a signálov upozornenia a varovania.

(3) Ak bol v dôsledku nepriaznivých meteorologických podmienok prekročený informačný hraničný prah alebo výstražný hraničný prah, poverená organizácia vyhlási signály upozornenia a varovania prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

(4) Ak nebol informačný hraničný prah alebo varovný hraničný prah pre ozón prekročený počas najmenej 24 hodín a ak sa nepredpovedá zhoršenie meteorologických podmienok, poverená organizácia odvolá signály upozornenia alebo varovania prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

(5) Poverená organizácia poskytuje informácie o úrovni nameraných koncentrácií a predpovedí úrovne znečistenia ovzdušia denne v čase trvania ozónovej smogovej situácie v tlači a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

TRETIA ČASŤ

POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽOV ZDROJOV A POVOĽOVANIE ZDROJOV

§ 18

Spoločné ustanovenia

(1) Každý podnikateľ, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá, je povinný ich vyrábať, dovážať a predávať v súlade s požiadavkami na ich kvalitu, viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať okresnému úradu potrebné údaje [§ 41 ods. 1 písm. h)].

(2) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), e) a f)] podľa § 22 ods. 1.

(3) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na jej obstaranie a prevádzku.

§ 19

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov a prevádzkovateľov stredných zdrojov

(1) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10,

b) dodržiavať určené emisné limity podľa § 10 ods. 1 a § 33 ods. 3 písm. l) a emisné limity ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. a)] a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. j)]; ak sa zistí, že emisné limity boli prekročené, bezodkladne o tom informovať inšpekciu a okresný úrad, v prípade diskontinuálnych meraní správu o oprávnenom meraní predložiť bezodkladne, najneskôr do 60 dní od vykonania merania,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené okresným úradom alebo inšpekciou (§ 27 ods. 1),

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. i) a j)],

e) oznamovať okresnému úradu vždy do 15. februára bežného roka úplné a pravdivé informácie o zdroji, emisiách a dodržiavaní emisných limitov a emisných kvót za uplynulý kalendárny rok ustanovené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. i)] a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), c), d), e) a f)] aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia,

f) odstraňovať bezodkladne nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia v prevádzke zdrojov a robiť včas potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám,

g) vypracovať na účely regulácie emisií počas smogovej situácie regulačné poriadky na prevádzku zdrojov v súlade s prevádzkovým poriadkom a schválené regulačné poriadky dodržiavať, ak nastane situácia podľa § 16 ods. 2,

h) zastaviť bezodkladne alebo obmedziť prevádzku zdroja, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia, bezodkladne o tom informovať príslušný okresný úrad, inšpekciu a štátneho okresného hygienika a plniť opatrenia uvedené v schválených súboroch technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení; súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,

i) zabezpečiť technické prostriedky na monitorovanie emisií, ak to ustanoví vykonávací predpis, a prevádzkovať ich v súlade s dokumentáciou, s podmienkami určenými okresným úradom podľa § 22 ods. 1, § 23 ods. 7, 9 a 10 a s vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. j)],

j) zabezpečiť monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia, ak ide o veľké zdroje uvedené v osobitnom predpise,10) ak tak ustanoví vykonávací predpis a ak okresný úrad určí podmienku monitorovania v súhlase, a vykonávať ho v súlade s dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými okresným úradom podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10 a vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. d) a j)],

k) umožniť zamestnancom príslušného orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), c), d), e) a f)] alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku zdroju na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok, kontroly zdroja, monitorovacieho systému a ich prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

l) informovať verejnosť o znečisťovaní ovzdušia zo zdroja a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto znečisťovania podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. m)],

m) dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov a preukazovať ich dodržiavanie spôsobom ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. j)],

n) vypracovať na vyzvanie okresného úradu program znižovania emisií zo zdrojov alebo vypracovaný program na znižovanie emisií aktualizovať [§ 41 ods. 1 písm. m)],

o) dodržiavať určené emisné kvóty (§ 4),

p) podrobiť sa preskúmaniu podmienok prevádzkovania podľa § 23 ods. 9 a 10, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a predkladať potrebné podklady, súhlas, vyjadrenie a povolenie podľa osobitných predpisov,11)

r) vypracovať každoročne správu o prevádzke a kontrole spaľovacieho zariadenia, ak ide o prevádzkovateľa spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou viac ako dvoch ton spaľovaného odpadu za hodinu, a predkladať ju okresnému úradu do 15. februára nasledujúceho roka; táto správa musí minimálne obsahovať zhodnotenie ich prevádzky a porovnanie skutočných emisných hodnôt s emisnými limitmi,

s) oznamovať písomne plánovaný termín vykonania oprávneného merania [§ 25 ods. 1 písm. a)] podľa písmen b), d), i) a m) inšpekcii a okresnému úradu a podľa písmena j) okresnému úradu a poverenej organizácii najmenej päť pracovných dní pred jeho začatím; ak sa plánovaný termín vykonania oprávneného merania zmení, najviac však o päť pracovných dní, oznamovať skorší termín oprávneného merania najmenej dva pracovné dni pred jeho začatím a neskorší termín oprávneného merania najmenej jeden pracovný deň pred pôvodne plánovaným termínom,

t) podieľať sa na vyzvanie krajského úradu na vypracovaní programu, integrovaného programu a akčného plánu a plniť opatrenia, ktoré sa ho týkajú (§ 11 ods. 1 a § 12 ods. 1),

u) poskytovať poverenej organizácii reprezentatívne údaje v reálnom čase z technických prostriedkov na monitorovanie úrovne znečistenia ovzdušia (§ 6 ods. 1 a 3) a sprístupňovať v reálnom čase údaje z monitorovania emisií inšpekcii a okresnému úradu.

(2) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov a na vyzvanie okresného úradu aj prevádzkovatelia stredných zdrojov sú povinní vypracovať súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predkladať ich návrhy a zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Ustanovenia odseku 1 písm. b) a m) sa nevzťahujú na výskumno-vývojové technologické celky. Neplatí to pre spaľovne odpadov a pre zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, v ktorých sa ročne spaľuje viac ako 50 ton odpadov.

§ 20

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou podľa § 22,

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou (§ 27 ods. 1),

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch a poskytovať okresnému úradu údaje, ktorých rozsah ustanoví vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. i)], a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), c), d), e) a f)] alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť tmavosť dymu.

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.12)

§ 21

Povinnosti prevádzkovateľov mobilných zdrojov

(1) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní prevádzkovať a udržiavať mobilné zdroje v súlade s podmienkami určenými ich výrobcami a dodržiavať určené emisné limity.

(2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní v určených lehotách bez vyzvania dať overiť na vlastné náklady, či ich mobilné zdroje spĺňajú určené emisné limity a podmienky určené ich výrobcami.

(3) V oblastiach riadenia kvality ovzdušia možno na prevádzku mobilných zdrojov uplatniť regulačné opatrenia podľa § 12 ods. 1, § 13, 14 a 16. Ak sa regulačné opatrenia uplatňujú, prevádzkovatelia mobilných zdrojov sú povinní ich dodržiavať.

§ 22

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

(1) Súhlas orgánu ochrany ovzdušia je potrebný na

a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov, stredných zdrojov a malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,

b) vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku,

c) inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 19 ods. 1 písm. i) a j) a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách, ak na to nie je vydaný súhlas podľa písmen a) a d) alebo podľa § 23 ods. 7, 9 a 10,

d) zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách, ak na to nie je vydaný súhlas podľa písmena a) alebo podľa § 23 ods. 7, 9 a 10,

e) povolenie výroby a povolenie dovozu zariadení, materiálov a výrobkov uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku,

f) vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení podľa § 19 ods. 2, ak na to nie je vydaný súhlas podľa písmen a) a d) alebo podľa § 23 ods. 7, 9 a 10,

g) prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, ak na to nie je vydaný súhlas podľa písmen a) a d),

h) umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,

i) určenie osobitných podmienok a osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov a monitorovania úrovne znečistenia ovzdušia, ak nie sú určené v súhlasoch vydaných podľa písmen a), c), d), e), g) a h) alebo podľa § 23 ods. 7, 9 a 10.

(2) Žiadosť o vydanie súhlasu podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosť") predkladá žiadateľ príslušnému orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), e) a f)]. Žiadosť okrem všeobecných náležitostí podania13) musí obsahovať preukázanie voľby najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

(3) Žiadosť na umiestnenie stavby veľkého zdroja alebo na zmenu využívania jeho technologických zariadení musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať okrem odôvodnenia podľa odseku 2 aj zhodnotenie vplyvu zdroja na úroveň znečistenia v okolí umiestnenia tohto zdroja, ak o to okresný úrad požiada.

(4) K žiadosti je žiadateľ povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), e) a f)] priložiť odborný posudok vyhotovený osobou, ktorá má ministerstvom vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (ďalej len „oprávnený posudzovateľ").

(5) Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce ku dňu zverejnenia zoznamov činnosti podľa odseku 1 písm. b) a e) sú povinné požiadať ministerstvo a obec o vydanie súhlasu v lehote do šiestich mesiacov odo dňa zverejnenia zoznamov.

(6) Ak stacionárny zdroj vypúšťa znečisťujúcu látku, ktorá nemá určený emisný limit, podmienky ochrany ovzdušia určí v súhlase okresný úrad po prerokovaní so štátnym okresným hygienikom s prihliadnutím na škodlivé účinky znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií; pri tomto zohľadnení môže určiť aj emisný limit.

(7) Pri výskumno-vývojových technologických celkoch okresný úrad určí v súhlase podľa odseku 1 písm. a), d) a g) podmienky a čas, na ktorý sa prevádzka týchto celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov povoľuje.

§ 23

Spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov

(1) Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny podľa odseku 7 obsahuje skutočnosti, ktoré preukazujú, že

a) spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sú navrhnuté, vybavené a budú prevádzkované v súlade s požiadavkami ustanovenými vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. a)] a osobitnými predpismi,14)

b) teplo uvoľnené pri spaľovaní odpadov sa podľa možnosti riešenia maximálne využíva,

c) navrhnutý systém merania znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a zisťovania všeobecných podmienok prevádzkovania zodpovedá požiadavkám ustanoveným vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. j)].

(2) K žiadosti podľa odseku 1 žiadateľ priloží súhlas, vyjadrenie alebo povolenie podľa osobitných predpisov.11)

(3) Okresný úrad je povinný do 15 dní od podania žiadosti podľa odseku 1 doručiť jej kópiu obci, v ktorej územnom obvode sa spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov nachádza alebo v ktorej bude umiestnená.

(4) Obec je povinná do 15 dní od doručenia kópie žiadosti podľa odseku 1 zverejniť informáciu o jej podaní v mieste obvyklým spôsobom a umožniť nahliadnuť do nej najmenej počas 30 dní.

(5) Verejnosť má právo najneskôr do 30 dní od zverejnenia informácie podľa odseku 4 podať k nej písomné pripomienky okresnému úradu.

(6) Okresný úrad je povinný najneskôr do 30 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 5 uskutočniť verejné prerokovanie žiadosti podľa odseku 1 a pri rozhodovaní o vydaní súhlasu podľa odseku 7 prihliadať na pripomienky verejnosti podané písomne alebo uplatnené najneskôr na verejnom prerokovaní.

(7) Okresný úrad vydá súhlas na povolenie stavby spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a na ich zmeny obsahujúci podmienky okresného úradu a orgánov, ktoré vydávajú súhlasy a vyjadrenia podľa odseku 2, ak sa preukáže splnenie požiadaviek podľa odseku 1.

(8) V súhlase podľa odseku 7 sa uvedie najmä

a) zoznam a množstvo jednotlivých druhov odpadov, ktoré sa budú spaľovať,

b) zoznam a množstvo jednotlivých druhov nebezpečných odpadov,15) ich minimálny a maximálny hmotnostný tok, najmenšia a najväčšia výhrevnosť a maximálny obsah znečisťujúcich látok, najmä polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov, chlóru, fluóru, síry a ťažkých kovov,

c) celková spaľovacia kapacita spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov ako súhrn výrobcom stanovených a prevádzkovateľom spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov potvrdených spaľovacích výkonov všetkých spaľovacích liniek, ktoré tvoria komplex spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, vyjadrených množstvom spaľovaných odpadov za hodinu, pri zohľadnení výhrevnosti odpadov,

d) spôsob odberu vzoriek a meracie metódy na kontinuálne meranie emisií jednotlivých znečisťujúcich látok, všeobecných podmienok prevádzkovania a stavových parametrov spalín,

e) požiadavky oprávnených meraní vrátane špecifikácie metód a metodík príslušných analýz spolu s početnosťou meraní a určenia miesta odberu vzorky; určí sa aj maximálny čas technicky nevyhnutných odstavení, porúch alebo výpadkov čistiacich a meracích zariadení, počas ktorého môžu byť prekročené emisné limity určené pre znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia; ak vykonávací predpis umožňuje určenie iných podmienok prevádzky spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov, ako sú ustanovené [§ 41 ods. 1 písm. a)] a budú určené, musia sa v súhlase uviesť,

f) určený emisný limit.

(9) Okresný úrad periodicky preskúmava podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upraví alebo určí nové podmienky prevádzkovania. Na tento účel začne konanie z vlastného podnetu alebo z podnetu dotknutých orgánov štátnej správy a vydá súhlas na povolenie ďalšej prevádzky týchto zdrojov alebo tento súhlas aktualizuje. Preskúmanie podmienok prevádzkovania a vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky sa musí vykonať najneskoršie do siedmich rokov od uvedenia zdroja do prevádzky alebo od jeho uvedenia do prevádzky po zmene, alebo od vydania súhlasu na povolenie jeho ďalšej prevádzky. Na vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky predloží prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov súhlas alebo vyjadrenie podľa osobitných predpisov.11)

(10) Ak spaľovňa odpadov alebo zariadenie na spoluspaľovanie odpadov, na ktoré nebude vydaný súhlas podľa odseku 7 do 31. decembra 2003, budú prevádzkované po 27. decembri 2005, podmienky ich prevádzkovania preskúma okresný úrad a vydá súhlas na povolenie ďalšej prevádzky najneskôr do 27. decembra 2005. Na tento účel začne okresný úrad konanie z vlastného podnetu tak, aby nové alebo zmenené podmienky prevádzkovania ustanovené v súhlase na povolenie ich ďalšej prevádzky platili od 28. decembra 2005. V rámci konania o vydanie súhlasu na povolenie ďalšej prevádzky predloží prevádzkovateľ spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov súhlas alebo vyjadrenie podľa osobitných predpisov.11)

(11) Súhlasy podľa odsekov 7, 9 a 10 a ich aktualizácie musia byť verejnosti prístupné na okresnom úrade, ktorý ich vydal.

(12) Žiadateľ alebo prevádzkovateľ zdroja k vydaniu súhlasu podľa odsekov 7, 9 a 10 priloží na vyzvanie okresného úradu odborný posudok vyhotovený oprávneným posudzovateľom.

§ 24

Odborný posudok

(1) Odborný posudok alebo čiastkový odborný posudok (ďalej len „subposudok") vo veciach ochrany ovzdušia podľa § 22 ods. 4 a § 23 ods. 12 vyhotovuje oprávnený posudzovateľ.

(2) Právnická osoba a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môžu vyhotovovať odborné posudky a subposudky iba prostredníctvom oprávneného posudzovateľa.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie posudkovej činnosti vo veciach ochrany ovzdušia (ďalej len „osvedčenie") možno vydať fyzickej osobe, ktorá

a) je bezúhonná,

b) preukáže, že má odbornú spôsobilosť potrebnú na vyhotovovanie odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia (ďalej len „odborné posudzovanie") a úspešne zložila skúšku [§ 41 ods. 1 písm. k)],

c) preukáže, že má možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie zodpovedajúce súčasnému stavu techniky, ktoré sú potrebné na odborné posudzovanie,

d) podpísala vyhlásenie o odbornom posudzovaní podľa podmienok a zásad odborného posudzovania určených týmto zákonom, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, ktorého obsah určuje ministerstvo, a vydaného osvedčenia,

e) absolvovala odbornú prípravu vo veciach vyhotovovania odborných posudkov v odboroch posudzovania, na ktoré žiada overenie odbornej spôsobilosti,

f) uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.16)

(4) Za bezúhonnú fyzickú osobu sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom došlo k ohrozeniu životného prostredia. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace.

(5) Odbornou spôsobilosťou na účely tohto zákona je vzdelanie, odborná prax a súhrn teoretických vedomostí a praktických znalostí všeobecne záväzných právnych predpisov, súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky, technických noriem a obdobných špecifikácií a odborných materiálov vzťahujúcich sa na odbor posudzovania, na predmet posudzovania a na posudkovú činnosť a správnosť ich aplikovania pri vyhotovovaní posudkov.

(6) Ministerstvo overuje splnenie predpokladov podľa odseku 3, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť (§ 22 ods. 4), určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa podľa posudzovaných odborov, posudzovaných činností a predmetov posudzovania a zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených posudzovateľoch [§ 41 ods. 1 písm. k)]. Náklady na preukázanie a na splnenie predpokladov a odborných požiadaviek na vydanie osvedčenia znáša žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti.

(7) Osvedčenie môže ministerstvo vydať aj osobe, ktorá poskytuje ministerstvu odborné konzultácie, informácie a názory o najlepšej dostupnej technike a ktorá

a) je popredným odborníkom z oblasti teórie a praxe ochrany ovzdušia,

b) preukáže splnenie predpokladov podľa ods. 3 písm. a) až d),

(ďalej len „odborný konzultant"). Odborného konzultanta ustanovuje ministerstvo.

(8) Za oprávneného posudzovateľa nemožno ustanoviť fyzickú osobu, ktorej ministerstvo zrušilo osvedčenie za preukázateľne opakované nedodržanie zásad odborného posudzovania, nedodržanie náležitostí odborného posudku alebo požiadaviek jeho vyhotovovania a za získanie osvedčenia na základe vedome nesprávnych údajov o svojej odbornej spôsobilosti uvedených v žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

(9) Zásady odborného posudzovania sú uvedené v prílohe č. 2.

(10) Oprávnený posudzovateľ je povinný

a) bezodkladne oznamovať ministerstvu zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe mu bolo vydané osvedčenie; do času doručenia súhlasu ministerstva so zmenou a v čase pozastavenia výkonu posudkovej činnosti nevyhotoviť v dotknutom odbore posudzovania žiaden odborný posudok a subposudok,

b) zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva opakovanej odbornej prípravy a opakovaného overenia odbornej spôsobilosti,

c) dodržiavať zásady odborného posudzovania; dodržiavanie zásad odborného posudzovania súvisiacich s uschovávaním, vysvetľovaním a kontrolou vyhotovených odborných posudkov platí aj po zániku alebo zrušení osvedčenia počas lehoty určenej na uschovávanie odborného posudku a súvisiacich podkladov,

d) dodržiavať náležitosti odborného posudku a subposudku a požiadavky jeho vyhotovovania [§ 41 ods. 1 písm. k)],

e) dodržiavať ostatné záväzky oprávneného posudzovateľa podľa vyhlásenia [ods. 3 písm. d)].

(11) Ministerstvo môže zmeniť alebo zrušiť osvedčenie alebo pozastaviť výkon posudkovej činnosti do vykonania opatrení na nápravu

a) pri porušení povinností podľa odseku 10,

b) v prípade, ak nastanú skutočnosti, pre ktoré oprávnený posudzovateľ nemôže posudkovú činnosť riadne vykonávať.

(12) Ministerstvo osvedčenie zruší, ak oprávnený posudzovateľ

a) písomne požiada o jeho zrušenie,

b) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

c) bol právoplatne odsúdený za trestný čin uvedený v odseku 4,

d) získal osvedčenie na základe vedome nesprávnych údajov o svojej spôsobilosti, ktoré uviedol v žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti.

(13) Osvedčenie zaniká

a) smrťou oprávneného posudzovateľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho,

b) uplynutím času platnosti osvedčenia, ak oprávnený posudzovateľ nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím času platnosti osvedčenia.

(14) Účinky zmeny, zrušenia osvedčenia a dočasného zákazu výkonu posudkovej činnosti nastávajú dňom doručenia zmeneného osvedčenia alebo oznámenia o zrušení osvedčenia, alebo dočasného zákazu oprávnenému posudzovateľovi.

(15) Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno zabezpečiť vyhotovenie odborného posudku oprávneným posudzovateľom, môže ministerstvo povoliť vyhotovenie odborného posudku oprávnenému posudzovateľovi, ktorý má oprávnenie na príbuzný odbor posudzovania, predmet posudzovania alebo posudzovanú činnosť. Ak nie je takýto oprávnený posudzovateľ, ministerstvo môže povoliť vyhotovenie odborného posudku aj osobe, ktorá nie je oprávneným posudzovateľom, ak má na vyhotovenie odborného posudku potrebné predpoklady.

(16) Výnimočným prípadom je prípad, ak vyhotovenie odborného posudku je neodkladnou potrebou konania orgánu ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a),e) a f)] a iný oprávnený posudzovateľ

a) nie je ustanovený na odbor posudzovania alebo predmet posudzovania, alebo posudzovanú činnosť alebo

b) nemôže odborný posudok vyhotoviť.

(17) Náklady na odborný posudok znáša žiadateľ.

(18) Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je odborný posudok určený [§ 28 písm. a),e), f)], môže od oprávneného posudzovateľa požadovať upresnenie údajov uvedených v odbornom posudku alebo subposudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania.

§ 25

Meranie emisií na stacionárnych zdrojoch a meranie úrovne znečistenia ovzdušia

(1) Na účely konania pred orgánmi ochrany ovzdušia slúžia výsledky

a) meraní a skúšok vykonaných oprávnenou osobou,

b) meraní monitorovacích systémov prevádzkovaných v súlade s § 19 ods. 1 písm. i) a j),

c) meraní úrovne znečistenia ovzdušia vykonaných poverenou organizáciou (ďalej len „oprávnené meranie").

(2) Oprávneným meraním je vykonávanie súboru technických operácií a ďalších potrebných činností podľa špecifikovaného postupu, ktorého výsledkom je zistenie a interpretácia

a) reprezentatívnych hodnôt veličín, ktorými sa v závislosti od objektu oprávneného merania a účelu konania pred orgánom ochrany ovzdušia

1. preukazuje, či meraný zdroj alebo jeho časť je spôsobilá dodržiavať emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania,

2. zisťuje množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok zo zdroja alebo jeho časti,

3. zisťuje dodržiavanie limitných hodnôt,

4. zisťujú pracovné charakteristiky technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia,

b) kvalitatívneho zloženia odpadových plynov a ovzdušia.

(3) Výsledkom oprávneného merania sú údaje, ktoré sa zistia pomocou metód a metodík zodpovedajúcich stavu techniky oprávneného merania, ktoré sa vzťahujú na emisné limity, limitné hodnoty, všeobecné požiadavky prevádzkovania a určené podmienky merania [§ 41 ods. 1 písm. n)] a sú interpretované a vyhodnotené v určenej forme, ktorou je správa o oprávnenom meraní, čiastková správa o oprávnenom meraní alebo protokol z kontinuálneho monitorovania.

(4) Stav techniky oprávneného merania podľa odseku 3 je súčasný stav rozvoja metód, metodík a súvisiacich technických prostriedkov, konštrukčných a iných materiálov, ktorými alebo s využitím ktorých možno, s ohľadom na ich vlastnosti vyplývajúce zo všeobecných prírodných a iných zákonitostí, zistiť reprezentatívne hodnoty meraných veličín.

(5) Informáciu o zozname metód a metodík oprávneného merania podľa odseku 3 zverejňuje ministerstvo prostredníctvom internetu.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom, môže vykonávať oprávnené meranie, iba ak jej bolo vydané oprávnenie na vykonávanie oprávneného merania (ďalej len „oprávnená osoba").

(7) V mene oprávnenej osoby môže konať len fyzická osoba, ktorá

a) je štatutárnym orgánom alebo jeho členom, alebo je splnomocnenou osobou oprávnenou konať v mene štatutárneho orgánu žiadateľa vo veciach oprávnených meraní,

b) podpísala vyhlásenie o zabezpečení vykonávania oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní ustanovených týmto zákonom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, ktorého obsah určuje ministerstvo a podľa vydaného oprávnenia na vykonávanie oprávneného merania (ďalej len „oprávnenie"),

c) preukázala znalosť podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní a správnosť ich uplatňovania [§ 41 ods. 1 písm. l)],

d) je uvedená v oprávnení.

(8) Oprávnená osoba zabezpečuje oprávnené meranie a interpretáciu výsledkov prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá je uvedená v oprávnení ako osoba zodpovedná za vykonávanie oprávneného merania (ďalej len „zodpovedná osoba"), ak nie je sama zodpovednou osobou.

(9) Oprávnenie možno vydať osobe, ktorá

a) môže vykonávať17) na území Slovenskej republiky pre tretie osoby činnosti v odbore oprávneného merania, na ktorý žiada oprávnenie alebo v príbuznom odbore,

b) má platné osvedčenie vydané podľa európskych alebo medzinárodných noriem vo veciach akreditácie skúšobných a kalibračných laboratórií alebo akreditácie kontrolných orgánov, ktoré sú prevzaté ako slovenské technické normy, ak oblasť a rozsah akreditácie zodpovedajú odborom oprávnených meraní podľa odseku 2 a metódam a metodikám oprávneného merania podľa odseku 5 a má osvedčené aj splnenie požiadaviek pre špecifickú oblasť oprávnených meraní stanovených ministerstvom,

c) zamestnáva v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zodpovedné osoby, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 10, alebo je sama zodpovednou osobou,

d) nie je v konkurznom alebo vyrovnávacom konaní alebo nebol podaný návrh na ich začatie alebo nie je v likvidácii, alebo jej nebolo zrušené oprávnenie [§ 26 ods. 1 písm. c) a d), ods. 2 písm. c) a d)],

e) preukázala splnenie podmienok a odborných požiadaviek na vydanie oprávnenia [§ 41 ods. 1 písm. l)],

f) uhradila správny poplatok podľa osobitného predpisu.16)

(10) Zodpovedná osoba je osoba, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonná (§ 24 ods. 4) a nebola vyčiarknutá z oprávnenia za preukázané opakované vykonanie oprávneného merania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo za uvedenie nesprávnych údajov v žiadosti o oprávnenie,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax [§ 41 ods. 1 písm. l)],

d) preukázala spôsobilosť na vykonávanie a na interpretáciu výsledkov oprávneného merania a úspešne zložila skúšku [§ 41 ods. 1 písm. l)],

e) podpísala vyhlásenie o vykonávaní oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní ustanovených týmto zákonom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, ktorého obsah určuje ministerstvo, a vydaného oprávnenia.

(11) Splnenie podmienok podľa odsekov 7, 9 a 10 overuje a potvrdzuje ministerstvo vydaním oprávnenia, určuje čas jeho platnosti a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávnenej osoby, právnickej osoby, ktorej prostredníctvom oprávnená osoba zabezpečuje vybrané časti oprávneného merania (ďalej len „subdodávateľ"), a zodpovedných osôb podľa odborov, účelov a objektov oprávneného merania a zabezpečuje zverejňovanie informácie o oprávnených osobách a ich subdodávateľoch [§ 41 ods. 1 písm. l)]. Náklady na preukázanie a na splnenie podmienok a odborných požiadaviek na vydanie oprávnenia znáša žiadateľ o oprávnenie.

(12) Oprávnená osoba a zodpovedná osoba sú povinné

a) oznamovať bezodkladne ministerstvu zmeny údajov, podmienok, dokladov a pracovných postupov na ktorých základe jej bolo vydané oprávnenie; do času doručenia súhlasu ministerstva so zmenou a v čase pozastavenia výkonu nesmie vykonávať zmenou dotknuté alebo pozastavené oprávnené merania,

b) preukázať opakovane na vyzvanie ministerstva splnenie podmienok a odborných požiadaviek na vydanie oprávnenia,

c) dodržiavať zásady výkonu oprávneného merania; dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania súvisiacich s uschovávaním, vysvetľovaním a kontrolou vyhotovených správ o oprávnenom meraní platí aj po zániku alebo zrušení oprávnenia počas lehoty určenej na uschovávanie správy o oprávnenom meraní a súvisiacich podkladov,

d) dodržiavať náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenom meraní a zabezpečovania častí oprávnených meraní formou subdodávok [§ 41 ods. 1 písm. l)],

e) dodržiavať ostatné záväzky štatutárnych zástupcov oprávnenej osoby a záväzky zodpovednej osoby podľa vyhlásenia [§ 25 ods. 7 písm. b) a § 25 ods. 10 písm. e)].

(13) Zásady výkonu oprávneného merania sú uvedené v prílohe č. 3.

(14) Vo výnimočných prípadoch, ak nemožno oprávnené meranie alebo jeho časť vykonať oprávnenou osobou alebo zodpovednou osobou, môže ministerstvo oprávnené meranie povoliť takej oprávnenej osobe alebo zodpovednej osobe, ktorá má oprávnenie na príbuzný odbor merania, objekt merania alebo metodiku merania. Ak takáto oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba nie je, ministerstvo môže oprávnené meranie povoliť aj osobe, ktorá nie je oprávnenou osobou alebo zodpovednou osobou, ak má na vykonanie oprávneného merania potrebné odborné predpoklady a technické prostriedky.

(15) Výnimočným prípadom sa rozumie prípad, ak vykonanie oprávneného merania je neodkladnou potrebou konania okresného úradu a nijaká iná oprávnená osoba

a) nie je ustanovená na vykonanie oprávneného merania, metodiky oprávneného merania alebo na konkrétnu znečisťujúcu látku alebo

b) nemôže oprávnené meranie vykonať.

(16) Orgán ochrany ovzdušia, pre ktorý je správa o oprávnenom meraní určená [§ 28 písm. a),e) a f)], môže od oprávnenej osoby požadovať upresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania.

§ 26

Zmena, zrušenie a zánik oprávnenia

(1) Ministerstvo môže zmeniť oprávnenie alebo ho zrušiť alebo pozastaviť výkon oprávneného merania do vykonania opatrení na nápravu

a) ak oprávnená osoba do 30 dní neoznámi ministerstvu zmenu údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe jej bolo vydané oprávnenie,

b) ak oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba určitý čas nemôže oprávnené meranie riadne vykonávať,

c) tomu, kto preukázateľne opakovane a napriek upozorneniu vykonal oprávnené meranie v rozpore so zásadami výkonu oprávneného merania alebo nedodržal náležitosti alebo požiadavky na vyhotovenie správy o oprávnenom meraní alebo zabezpečovanie častí oprávnených meraní formou subdodávok alebo záväzky uvedené vo vyhlásení § 41 ods. 1 písm. l),

d) ak ministerstvo, inšpekcia alebo poverená organizácia zistila dôvody na zmenu alebo zrušenie oprávnenia,

e) ak sa oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba nepodrobí novému overeniu plnenia požiadaviek alebo opakovane nepreukáže spôsobilosť vykonávať oprávnené merania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a metódami a metodikami oprávnených meraní,

f) ak bola pozastavená platnosť alebo zmenené osvedčenie o akreditácii.

(2) Ministerstvo oprávnenie zruší alebo ho zmení, ak oprávnená osoba alebo zodpovedná osoba

a) písomne požiada o jeho zrušenie alebo o vypustenie zodpovednej osoby alebo o zúženie rozsahu oprávnených meraní,

b) nemôže oprávnené merania trvalo vykonávať,

c) bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia,

d) získala oprávnenie na základe vedome nesprávnych údajov uvedených v žiadosti.

(3) Účinky zmeny alebo zrušenia oprávnenia alebo dočasného zákazu vykonávať oprávnené merania nastávajú dňom doručenia zmeneného oprávnenia alebo oznámenia o zrušení oprávnenia oprávnenej osobe alebo oznámenia o dočasnom zákaze vykonávať oprávnené merania.

(4) Oprávnenie zaniká

a) zánikom alebo zrušením oprávnenej osoby alebo zánikom možnosti vykonávať oprávnené merania na území Slovenskej republiky pre tretie osoby,

b) smrťou zodpovednej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ukončením pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zodpovednej osoby, ak je jedinou osobou zodpovednou za výkon oprávneného merania,

c) uplynutím času platnosti oprávnenia, ak oprávnená osoba nepožiadala o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím času platnosti oprávnenia,

d) zrušením alebo uplynutím času platnosti osvedčenia o akreditácii.

(5) Poverená organizácia

a) kontroluje reprezentatívnosť výsledkov monitorovacích systémov úrovne znečistenia ovzdušia a súlad ich prevádzky s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom [§ 19 ods. 1 písm. j)],

b) kontroluje reprezentatívnosť oprávnených meraní úrovne znečistenia ovzdušia a skúšok monitorovacích systémov kvality ovzdušia vykonávaných oprávnenými osobami, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitostí a požiadaviek vyhotovovania správy o oprávnenom meraní,

c) navrhuje okresnému úradu na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou podľa písmena a) opatrenia na nápravu a kontroluje ich splnenie,

d) navrhuje ministerstvu na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou podľa písmena b) opatrenia na nápravu alebo na zmenu, alebo zrušenie oprávnenia [odsek 1 písm. d)],

e) overuje na vyzvanie ministerstva spôsobilosť oprávnených osôb a zodpovedných osôb vykonávať oprávnené merania v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a metódami a metodikami oprávnených meraní.

§ 27

Oprávnenia a povinnosti orgánov ochrany ovzdušia

(1) Prevádzkovateľovi stacionárneho zdroja, ktorý neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce ochranu ovzdušia, okresný úrad, inšpekcia alebo obec uloží opatrenia na nápravu.

(2) Krajský úrad môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky veľkého zdroja a stredného zdroja, ak ich prevádzkovateľ

a) nesplní pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia povinnosti podľa § 19 ods. 1 písm. h) okrem povinnosti informovať okresný úrad, štátneho okresného hygienika a verejnosť,

b) neplní regulačné opatrenia zo schválených regulačných poriadkov podľa § 15,

c) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu podľa odseku 1,

d) poruší opätovne povinnosti, za ktorých porušenie sa mu už uložila pokuta podľa § 38 ods. 8,

e) prekročí opätovne určenú emisnú kvótu.

(3) Krajský úrad môže v prípade, keď vznikne riziko prekročenia limitných hodnôt v súlade s akčným plánom podľa § 12 ods. 1, obmedziť alebo zastaviť prevádzku zdroja na nevyhnutne potrebný čas.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ORGÁNY OCHRANY OVZDUŠIA A ICH PÔSOBNOSŤ

§ 28

Základné ustanovenia

Orgánmi ochrany ovzdušia sú:

a) ministerstvo,

b) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy"),

c) inšpekcia,

d) krajské úrady,

e) okresné úrady,

f) obce.

§ 29

Ministerstvo

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia, ktoré

a) riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia,

b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia,

c) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie sledovanie a hodnotenie kvality ovzdušia, prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich ovzdušie,

d) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie schvaľovanie meracích prostriedkov, metód, zariadení, sietí a laboratórií,

e) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie a inšpekcie správnosť merania meracími prostriedkami a kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä vnútorným riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek európskych noriem zabezpečenia kvality,

f) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie analýzy hodnotiacich metód,

g) zabezpečuje prostredníctvom poverenej organizácie koordináciu programov na zabezpečenie kvality ovzdušia, ktoré organizuje Európska komisia,

h) vedie prostredníctvom poverenej organizácie evidenciu o veľkých zdrojoch a stredných zdrojoch, o ich emisiách a tieto údaje z evidencie vyhodnocuje,

i) udeľuje výnimky z emisných limitov, všeobecných podmienok prevádzkovania, termínov ich platnosti a termínov ich preukazovania v prípadoch odsúhlasených Európskou komisiou,

j) sprístupňuje informácie verejnosti prostredníctvom poverenej organizácie a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní (§ 6),

k) zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výskum, sleduje technický rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,

l) vydáva súhlas na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ak sú uvedené v zozname a uverejnené vo vestníku [§ 22 ods. 1 písm. e)],

m) vo veciach odborného posudzovania

1. zabezpečuje overenie odbornej spôsobilosti oprávnených posudzovateľov, vydáva osvedčenie, určuje čas platnosti osvedčenia a predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávneného posudzovateľa podľa posudzovaných odborov, posudzovaných činností a predmetov posudzovania a zabezpečuje zverejnenie informácie o oprávnených posudzovateľoch (§ 22 ods. 4 a § 24 ods. 6),

2. určuje obsah vyhlásenia oprávneného posudzovateľa o vykonávaní odborného posudzovania [24 ods. 3 písm. d)],

3. ustanovuje a odvoláva odborných konzultantov a overuje splnenie ustanovených predpokladov vyhotovovať odborné posudky (§ 24 ods. 7),

4. odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok a dokladov, na ktorých základe bolo vydané osvedčenie [§ 24 ods. 10 písm. a)],

5. vyzýva na opakovanú odbornú prípravu a opakované overenie odbornej spôsobilosti [§ 24 ods. 10 písm. b)],

6. mení alebo ruší osvedčenie, alebo pozastavuje výkon posudkovej činnosti do vykonania opatrení na nápravu a zabezpečuje overenie ich splnenia (§ 24 ods. 11 a 12),

7. povoľuje vyhotovenie odborného posudku vo výnimočných prípadoch (§ 24 ods. 15),

8. požaduje upresnenie údajov uvedených v odbornom posudku alebo subposudku alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania podľa písm. l) (§ 24 ods. 18),

n) vo veciach oprávnených meraní

1. zabezpečuje zverejňovanie informácie o zozname metód a metodík oprávneného merania (§ 25 ods. 5) a informácie o oprávnených osobách (§ 25 ods. 11),

2. stanovuje požiadavky pre špecifickú oblasť oprávnených meraní [§ 25 ods. 9 písm. b)],

3. zabezpečuje overenie splnenia ustanovených podmienok a požiadaviek, vydáva oprávnenie, určuje čas platnosti oprávnenia, predlžuje jeho platnosť, určuje rozsah a podmienky pôsobnosti oprávnenej osoby, subdodávateľov a zodpovedných osôb podľa odborov, účelov a objektov oprávneného merania (§ 25 ods. 11),

4. určuje obsah vyhlásenia štatutárnych zástupcov oprávnenej osoby a zodpovednej osoby o vykonávaní oprávneného merania [§ 25 ods. 7 písm. b) a § 25 ods. 10 písm. e)],

5. odsúhlasuje zmeny údajov, podmienok, dokladov a pracovných postupov, na ktorých základe bolo vydané oprávnenie [§ 25 ods. 12 písm. a)],

6. vyzýva na opakované preukázanie splnenia podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia a zabezpečuje ich opakované overenie [§ 25 ods. 12 písm. b)],

7. povoľuje vykonanie oprávneného merania alebo jeho časti vo výnimočných prípadoch (§ 25 ods. 14),

8. požaduje upresnenie údajov uvedených v správe alebo v čiastkovej správe alebo doplnenie ďalších nevyhnutných údajov, ktoré sú potrebné na účely konania podľa písmena l) (§ 25 ods. 16),

9. mení a ruší oprávnenie alebo pozastavuje výkon oprávneného merania (§ 26 ods. 1 a 2).

§ 30

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy

a) vykonáva štátnu správu vo veciach mobilných zdrojov,

b) vykonáva hlavný štátny dozor nad mobilnými zdrojmi,

c) udeľuje oprávnenia a osvedčenia o odbornej spôsobilosti na kontrolu a na vykonávanie emisných kontrol mobilných zdrojov,

d) určuje sieť pracovísk vykonávajúcich emisné kontroly mobilných zdrojov.

§ 31

Inšpekcia

(1) Inšpekcia je odborným kontrolným orgánom, ktorá vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia v rozsahu § 36 ods. 2.

(2) Inšpekcia kontroluje

a) súlad prevádzky zdrojov s dokumentáciou a s podmienkami určenými okresným úradom a obcou,

b) dodržiavanie schváleného súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia určených na prevádzku zdrojov,

c) dodržiavanie emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov,

d) vedenie prevádzkovej evidencie prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,

e) plnenie opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie následkov havarijných stavov prevádzkovateľmi veľkých zdrojov a prevádzkovateľmi stredných zdrojov,

f) plnenie a dodržiavanie opatrení z programov,

g) dodržiavanie varovných a regulačných opatrení vyhlásených počas smogovej situácie,

h) kvalitu vyrábaných, dovážaných a predávaných palív a na tento účel odoberá na náklady kontrolovaných subjektov vzorky a zabezpečuje ich analýzy,

i) reprezentatívnosť výsledkov oprávnených meraní emisií a všeobecných podmienok prevádzkovania, skúšok emisných monitorovacích systémov, dodržiavanie zásad výkonu oprávneného merania, náležitosti a požiadavky vyhotovovania správy o oprávnenom meraní a protokolov z kontinuálneho monitorovania emisií a dodržiavanie osobitných podmienok oprávneného merania,

j) dodržiavanie ostatných povinností prevádzkovateľov stacionárnych zdrojov vyplývajúcich z tohto zákona.

(3) Na odstránenie nedostatkov zistených kontrolnou činnosťou ukladá inšpekcia opatrenia na nápravu (§ 27 ods. 1).

(4) Inšpekcia za porušenie povinností uložených týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie, ktoré zistila kontrolnou činnosťou, ukladá pokuty (§ 38).

(5) Inšpekcia spolupracuje s krajskými úradmi, okresnými úradmi a obcami najmä pri vydávaní súhlasov podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, pri určovaní prísnejších emisných limitov a podmienok ochrany ovzdušia podľa § 10 ods. 1 a pri určovaní rozsahu a podmienok vedenia prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov.

(6) Inšpekcia vydáva žiadateľom stanoviská na účely konaní o určenie osobitných podmienok alebo osobitných lehôt zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov.

(7) V osobitných prípadoch inšpekcia navrhuje okresnému úradu skrátenie lehôt vykonávania oprávnených meraní, zrušenie alebo zmenu súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určenie vykonania oprávneného merania.

(8) Inšpekcia

a) na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou osôb oprávnených na meranie emisií navrhuje ministerstvu opatrenia na nápravu alebo na zmenu alebo zrušenie oprávnenia [§ 26 ods. 1 písm. d)],

b) na vyzvanie ministerstva overuje spôsobilosť oprávnených osôb vykonávať oprávnené merania emisií v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a metódami a metodikami oprávnených meraní [§ 26 ods. 1 písm. e)],

c) spolupracuje s ministerstvom pri overovaní odbornej spôsobilosti žiadateľov o overenie odbornej spôsobilosti v odbore emisno-technologických posudzovaní.

§ 32

Krajský úrad

(1) Krajský úrad

a) sprístupňuje informácie verejnosti a najmenej raz ročne zverejňuje informácie o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní (§ 6),

b) prerokúva a odsúhlasuje s poverenou organizáciou umiestnenie meracích staníc v spolupráci so štátnym okresným hygienikom (§ 8 ods. 2),

c) odsúhlasuje vymedzenie oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia podľa § 9 ods. 1 písm. b), oblastí riadenia kvality ovzdušia a oblastí riadenia kvality ovzdušia s predpokladom vzniku smogovej situácie (§ 9 ods. 3),

d) vypracúva, vydáva, zverejňuje program a integrovaný program a uskutočňuje verejné prerokovanie ich návrhov a následne sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje ich realizáciu a v prípade potreby ich aktualizuje (§ 11),

e) určuje oblasti riadenia kvality ovzdušia, v ktorých sú limitné hodnoty pre tuhé častice PM10 prekročené v dôsledku odvievania tuhých znečisťujúcich látok po zimnom posype ciest, a informuje o tom ministerstvo; ministerstvo informuje aj o prekročení limitných hodnôt pre tuhé častice PM10 spôsobenom prírodnou udalosťou a zabezpečuje postup podľa § 11 ods. 6 a 7,

f) zriaďuje smogové regulačné systémy a určuje režim ich prevádzkovania (§ 13 ods. 1),

g) vyhlasuje a odvoláva varovné a regulačné opatrenia (§ 13 ods. 6 a 7),

h) schvaľuje regulačné poriadky zdrojov (§ 15 ods. 1),

i) informuje verejnosť o zhoršení kvality ovzdušia a o vyhlásení a odvolaní signálov a o súvisiacich opatreniach [§ 16 ods. 3 písm. b)].

(2) Krajský úrad vypracúva a vydáva pre územný obvod svojej pôsobnosti všeobecne záväznou vyhláškou

a) akčný plán (§ 12 ods. 1 a 2),

b) prevádzkový poriadok (§ 14 ods. 1).

(3) Krajský úrad môže podľa § 27 ods. 2 a 3 nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.

§ 33

Okresný úrad

(1) Okresný úrad vydáva súhlas podľa § 22 ods. 1 a § 23 ods. 7, 9 a 10 na

a) vydanie rozhodnutí o umiestnení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov, rozhodnutí o povolení stavieb veľkých zdrojov a stredných zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie,

b) inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia podľa § 19 ods. 1 písm. i) a j) a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách,

c) prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov,

d) povolenie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení veľkých zdrojov a stredných zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách,

e) vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (§ 19 ods. 2),

f) umiestňovanie a inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie veľkých zdrojov alebo stredných zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak nepodliehajú stavebnému konaniu,

g) osobitné podmienky alebo osobitné lehoty zisťovania množstiev vypúšťaných znečisťujúcich látok, údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov,

h) povolenie ďalšej prevádzky spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov (§ 23 ods. 9 a 10).

(2) Okresný úrad v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky prevádzkovania veľkých zdrojov a stredných zdrojov.

(3) Okresný úrad

a) rozhoduje v pochybnostiach o vymedzení, začlenení alebo kategorizácii [§ 41 ods. 1 písm. a)] stacionárneho zdroja (§ 3 ods. 3),

b) určuje emisné kvóty pre znečisťujúce látky vypúšťané z jednotlivých veľkých zdrojov a stredných zdrojov a rozhoduje o ich zmene a zvýšení (§ 4 ods. 8, 12 a 18),

c) určuje emisné limity a podmienky ochrany ovzdušia (§ 10 ods. 1),

d) zabezpečuje udržanie kvality ovzdušia (§ 10 ods. 2),

e) podieľa sa na vypracovaní programu a integrovaného programu (§ 11),

f) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, ak nie sú určené v súhlase vydanom podľa odseku 1,

g) spracúva každoročne súhrnné ročné vyhodnotenie prevádzkovej evidencie zdrojov v okrese a predkladá ho poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do 31. mája bežného roka [§ 19 ods. 1 písm. e)],

h) zabezpečuje zverejnenie ročných správ o prevádzke a kontrole spaľovní odpadov alebo zariadení na spoluspaľovanie odpadov o kapacite viac ako 2 tony spaľovaného odpadu za hodinu a zoznamu spaľovní a zariadení na spoluspaľovanie odpadov s kapacitou pod 2 tony za hodinu každoročne do 31. mája nasledujúceho roka [§ 19 ods. 1 písm. r)],

i) sprístupňuje verejnosti žiadosti o vydanie súhlasu, súhlasy vydané na ich základe a ich aktualizácie a vykonáva verejné prerokovanie žiadosti o vydanie súhlasu (§ 23),

j) preskúmava periodicky podmienky prevádzkovania spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov a podľa potreby ich upravuje alebo určuje nové podmienky prevádzkovania v súhlasoch vydaných podľa § 23 ods. 10 a 11,

k) ukladá prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov opatrenia na nápravu (§ 27 ods. 1),

l) určuje emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania a výnimky z emisných limitov a zo všeobecných podmienok prevádzkovania, ak to umožňuje vykonávací predpis [§ 41 ods. 1 písm. a)],

m) spracúva každoročne údaje o množstvách a kvalite predaných palív, ktoré predkladá ten, kto predáva tuhé palivo a kvapalné ropné palivo, a predkladá ich poverenej organizácii v elektronickej forme najneskôr do 31. mája bežného roka [§ 41 ods. 1 písm. h)],

n) určuje v pochybnostiach prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja vykonať overovacie oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. j)],

o) rozhoduje v osobitných prípadoch o skrátení lehôt vykonávania oprávnených meraní, o zrušení alebo zmene súhlasu na predĺženie lehoty alebo na upustenie od oprávnených meraní a určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja vykonať mimoriadne oprávnené meranie a lehotu jeho vykonania podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. j)],

p) určuje prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľom stredného zdroja podmienku vykonávania oprávnených meraní pri záložných systémoch a v tých miestach merania technologických zdrojov, v ktorých to nie je určené vykonávacím predpisom [§ 41 ods. 1 písm. j)],

q) ukladá pokuty prevádzkovateľom veľkých zdrojov a prevádzkovateľom stredných zdrojov a tomu, kto vyrába, dováža a predáva palivá (§ 38),

r) potvrdzuje zaradenie znečisťujúcej látky v mieste jej vypúšťania z veľkého zdroja a stredného zdroja do triedy B a jej preradenie do triedy A (§ 40 ods. 8 a 9).

(4) Štátnu správu ochrany ovzdušia, ktorá podľa tohto zákona nepatrí iným orgánom ochrany ovzdušia, vykonávajú okresné úrady.

§ 34

Obec

(1) Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia

a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu (§ 11 ods. 1),

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov (§ 20 ),

c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku [§ 22 ods. 1 písm. b)],

d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie [§ 22 ods. 1 písm. d)],

e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách [§ 22 ods. 1 písm. e)],

f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu (§ 27 ods. 1),

g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty (§ 38),

h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja (§ 38 ods. 8),

i) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

j) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov.

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

§ 35

Štátny dozor krajských úradov a okresných úradov

Krajské úrady a okresné úrady dozerajú na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, ako aj na dodržiavanie nimi vydaných rozhodnutí a pri zistení nedostatkov postupujú podľa § 27 a 38.

§ 36

Hlavný štátny dozor

(1) Ministerstvo v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá, ako krajské úrady, okresné úrady, inšpekcia, obce, oprávnení posudzovatelia, oprávnené osoby a poverené organizácie vykonávajú ustanovenia tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

(2) Pri výkone hlavného štátneho dozoru inšpekcia dozerá, ako kontrolované osoby dodržiavajú tento zákon, všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie, rozhodnutia krajských úradov, okresných úradov a obcí vo veciach ochrany ovzdušia. Pri zistení nedostatkov sa postupuje podľa § 27 a 38.

(3) Ministerstvo dopravy v rámci hlavného štátneho dozoru dozerá, ako oprávnené osoby, odborne spôsobilé osoby a ministerstvom dopravy poverená organizácia vykonávajú ustanovenia tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie.

§ 37

Oprávnenie osôb vykonávajúcich hlavný štátny dozor a štátny dozor

(1) Osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor a štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia a nimi poverené osoby sú pri plnení svojich úloh oprávnené vstupovať na pozemky, do budov a zariadení, ak na to nie je potrebné povolenie podľa osobitného predpisu,18) vykonávať potrebné zistenia, požadovať potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady a nazerať do príslušných dokladov. Kontrolovaná osoba je povinná zabezpečiť na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor potrebné sprevádzanie.

(2) Pri výkone hlavného štátneho dozoru a štátneho dozoru sú osoby vykonávajúce hlavný štátny dozor a štátny dozor povinné

a) preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú štátny dozor,

b) zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone hlavného štátneho dozoru a štátneho dozoru.

(3) Na výkon hlavného štátneho dozoru podľa § 36 ods. 1 a 3 sa primerane vzťahujú predpisy o kontrole v štátnej správe.19)

(4) Na výkon hlavného štátneho dozoru podľa § 36 ods. 2 a štátneho dozoru podľa § 35 sa primerane vzťahujú predpisy o kontrole v štátnej správe.20)

§ 38

Iné správne delikty

(1) Pokutu od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi veľkého zdroja alebo prevádzkovateľovi stredného zdroja, ak nesplní opatrenia na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja vyplývajúce zo schválených regulačných poriadkov smogového regulačného systému podľa § 19 ods. 1 písm. g) alebo ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku zdroja, alebo nesplní opatrenia podľa § 19 ods. 1 písm. h).

(2) Pokutu od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2, § 19 ods. 1 písm. a), c), f), i), j) a o), povinnosť dodržiavať určené emisné limity ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b), povinnosť dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. m), povinnosť dodržiavať podľa § 19 ods. 1 písm. g) a povinnosť plniť opatrenia podľa § 19 ods. 1 písm. t),

b) podnikateľovi, ktorý vyrába alebo dováža zariadenia, materiály a výrobky, ktoré znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ak vykonáva činnosť podľa § 22 ods. 1 písm. f) bez súhlasu ministerstva,

c) podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža alebo predáva palivá, ak poruší povinnosti o požiadavkách na kvalitu palív ustanovené v § 18 ods. 1.

(3) Pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží okresný úrad alebo inšpekcia

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), r), s) a u), povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b), povinnosť vypracovať podľa § 19 ods. 1 písm. g), povinnosť informovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. h), povinnosť preukazovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. m) a povinnosť podieľať sa podľa § 19 ods. 1 písm. t),

b) podnikateľovi, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, ak poruší povinnosti o vedení prevádzkovej evidencie a o poskytovaní údajov ustanovené v § 18 ods. 1.

(4) Pokutu od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi stredného zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2, § 19 ods. 1 písm. a), c), f), i) a o), povinnosť dodržiavať určené emisné limity ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b), povinnosť dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. m) a povinnosť plniť opatrenia podľa § 19 ods. 1 písm. t).

(5) Pokutu od 1 000 Sk do 200 000 Sk uloží okresný úrad alebo inšpekcia prevádzkovateľovi stredného zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 19 ods. 1 písm. d), e), k), l), n), p), s) a u) a povinnosť preukazovať a informovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. b), povinnosť vypracovať podľa § 19 ods. 1 písm. g), povinnosť informovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. h), povinnosť preukazovať ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. m) a povinnosť podieľať sa podľa § 19 ods. 1 písm. t).

(6) Pokutu od 100 Sk do 100 000 Sk uloží obec alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 18 ods. 2, v § 20 ods. 1 písm. a), c) a e) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 22 ods. 1 písm. b) bez súhlasu obce.

(7) Pokutu od 500 Sk do 10 000 Sk uloží obec alebo inšpekcia prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 20 ods. 1 písm. b) a d).

(8) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 7, a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené okresným úradom, inšpekciou alebo obcou podľa tohto zákona, okresný úrad, inšpekcia alebo obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 1 až 7 a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja.

(9) Okresný úrad, inšpekcia a obec uloží pokutu do jedného roka odo dňa, keď zistila porušenie povinností, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo. Pri určení pokuty prihliada okresný úrad, inšpekcia a obec na závažnosť porušenia povinností.

(10) Pokuty uložené okresným úradom a inšpekciou vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom štátneho rozpočtu.

(11) Pokuty uložené obcou podľa § 34 ods. 1 písm. g) vo veciach ochrany ovzdušia sú príjmom obce.

§ 39

Konanie

(1) Ak nie je v tomto zákone ustanovené inak, na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní okrem konaní podľa § 29 písm. d), i), m) a n), § 30 písm. c) a d), § 31 ods. 6, § 32 ods. 1 písm. b) c), e) a f) a § 33 ods. 3 písm. r).

(2) Krajský úrad v prípadoch podľa § 27 ods. 2 písm. a) a § 27 ods. 3 môže rozhodnutie o obmedzení alebo zastavení prevádzky zdroja oznámiť ústne a uviesť ho do zápisnice; písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba bezodkladne doručiť prevádzkovateľovi zdroja.

(3) Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 možno podať odvolanie do troch dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia. Odvolanie nemá odkladný účinok; odvolací orgán o ňom rozhodne bezodkladne.

(4) Ak orgán ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), e) a f)] vydáva tomu istému žiadateľovi súčasne niekoľko súhlasov, môže tak urobiť jedným rozhodnutím.

(5) Pri zmene prevádzkovateľa zdroja prechádzajú práva a povinnosti určené v rozhodnutí alebo v súhlase okresného úradu a obce, ktoré sa týkajú povolení a podmienok prevádzky zdroja, na nového prevádzkovateľa zdroja.

(6) Konanie o uložení pokuty alebo opatrenia na nápravu vykonáva orgán, ktorý prvý začal konanie. Ak súčasne začnú konanie dva orgány a nedôjde medzi nimi k dohode o tom, kto konanie dokončí, je na ďalšie konanie príslušná inšpekcia.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 40

Prechodné ustanovenia

(1) Správne konanie začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona dokončí orgán ochrany ovzdušia [§ 28 písm. a), c), d), e) a f)], ktorý vo veci koná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase začatia konania.

(2) Súhlasy a rozhodnutia orgánu ochrany ovzdušia vydané podľa doterajšieho zákona sú súhlasmi a rozhodnutiami orgánu ochrany ovzdušia podľa tohto zákona.

(3) Jestvujúcim zdrojom na účely zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A a B je

a) zdroj uvedený do prevádzky do 31. marca 1998,

b) zdroj, pre ktorý sa vydalo stavebné povolenie alebo obdobné povolenie do 31. marca 1998 a ktorý bol uvedený do prevádzky do 31. marca 2001,

c) zdroj spĺňajúci podmienky podľa písmena a) alebo b), ak sa pri jeho zmene vydalo nové stavebné povolenie po 1. apríli 1998, pričom nedôjde k zmene princípu celej technológie alebo k obnove celého zdroja.

(4) Znečisťujúce látky vypúšťané do ovzdušia z jednotlivých miest vypúšťania znečisťujúcich látok z veľkých zdrojov a stredných zdrojov sa od 1. januára 1999 zaraďujú do triedy A alebo do triedy B podľa toho, či technický stav technologických zariadení zdroja umožňuje dodržiavať určené emisné limity.

(5) Do triedy A sa zaraďujú všetky vypúšťané znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktoré nie sú zaradené do triedy B a všetky znečisťujúce látky zo všetkých miest ich vypúšťania z nových veľkých zdrojov a nových stredných zdrojov.

(6) Do triedy B možno zaradiť znečisťujúce látky vypúšťané z jestvujúcich veľkých zdrojov a jestvujúcich stredných zdrojov, ktorých technický stav technologických zariadení neumožňuje po 1. januári 1999 dodržiavať určené emisné limity a ktorých prevádzkovateľ podá žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podľa odseku 7. Predmetom zaradenia do triedy B je konkrétna znečisťujúca látka vypúšťaná z konkrétneho miesta jej vypúšťania zo zdroja.

(7) Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B podáva prevádzkovateľ veľkého zdroja a prevádzkovateľ stredného zdroja okresnému úradu.

(8) Žiadosť o zaradenie znečisťujúcej látky do triedy B obsahuje

a) názov zdroja a jeho kategorizáciu,

b) presné označenie miesta vypúšťania znečisťujúcej látky zo zdroja a druhu znečisťujúcej látky navrhovanej na zaradenie do triedy B a určený emisný limit,

c) aktualizovaný program znižovania emisií zo zdroja,

d) opatrenia, ktorými sa prevádzka zdroja uvedie do súladu s požiadavkami tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie pre zdroje, pre ktoré sa program znižovania emisií nevypracováva [§ 41 ods. 1 písm. m)],

e) výsledky prvého zistenia údajov o dodržaní emisných limitov, ktoré preukazujú splnenie podmienok na zaradenie vypúšťanej znečisťujúcej látky do triedy B, ak boli vykonané.

(9) Okresný úrad zaradí znečisťujúcu látku do triedy B vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy B. Ak prevádzkovateľ zdroja nepreukáže dodržiavanie určeného emisného limitu, znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B do 31. decembra 2006. Ak ide o technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív spaľujúce palivo rovnakého typu so súhrnným tepelným príkonom najmenej 50 MW, ktoré vypúšťajú alebo môžu vypúšťať odpadové plyny spoločným odvodom spalín, pre ktoré bolo vydané stavebné povolenie, alebo ak také nie je, povolenie na ich užívanie po 30. júni 1987, znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B do 31. decembra 2003, a ak ide o spaľovne odpadov a zariadení na spoluspaľovanie, znečisťujúca látka zostane zaradená v triede B do 27. decembra 2005. Zaraďovanie znečisťujúcich látok do triedy A alebo do triedy B sa po týchto termínoch neuplatňuje.

(10) Okresný úrad zaradí znečisťujúcu látku vypúšťanú do ovzdušia z miesta vypúšťania do triedy A vydaním potvrdenia o jej zaradení do triedy A, ak mu prevádzkovateľ zdroja oznámi preukázanie dodržiavania určeného emisného limitu do termínov uvedených v odseku 9.

(11) Okresný úrad informuje o vydaných potvrdeniach o zaradení znečisťujúcej látky do triedy A alebo do triedy B štátneho okresného hygienika a inšpekciu.

(12) Na prevádzkovateľa zdroja, ktorý vypúšťa do ovzdušia znečisťujúcu látku v mieste jej vypúšťania zaradenú do triedy B, sa neuplatňuje ustanovenie § 19 ods. 1 písm. b) okrem povinnosti vykonať prvé zistenie údajov o dodržaní emisných limitov a ustanovenie § 27 ods. 2 písm. c).

(13) Ustanovenia § 19 ods. 1 písm. b), d) a i) o povinnosti prevádzkovateľa zdroja nainštalovať monitorovací systém a zisťovať množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o dodržaní určeného emisného limitu kontinuálnym monitorovaním v mieste vypúšťania znečisťujúcich látok, v ktorom je niektorá znečisťujúca látka zaradená do triedy B, sa neuplatnia do preradenia všetkých znečisťujúcich látok v danom mieste vypúšťania z triedy B do triedy A alebo do termínov ukončenia zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo B.

(14) Ak sa na prevádzkovateľa zdroja vzťahuje odsek 13,

a) množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy A sa zisťuje oprávneným meraním podľa § 25 ods. 1 písm. a), alebo ak je to možné, výpočtom podľa jednoznačnej emisnej závislosti v ustanovených lehotách [§ 41 ods. 1 písm. j)],

b) množstvo vypúšťanej znečisťujúcej látky zaradenej do triedy B sa zisťuje kvalifikovaným rozborom [§ 41 ods. 1 písm. j)],

c) údaje o dodržaní emisného limitu pre znečisťujúcu látku zaradenú do triedy A sa zisťujú oprávneným meraním podľa § 25 ods. 1 písm. a) alebo technickým výpočtom; prvé zistenie údajov o dodržaní určeného emisného limitu pre znečisťujúce látky zaradené do triedy A a pre znečisťujúce látky zaradené do triedy B a opakované zistenie týchto údajov pre znečisťujúce látky zaradené do triedy A sa vykonávajú v ustanovených lehotách [§ 41 ods. 1 písm. j)].

(15) Ak je znečisťujúca látka v mieste jej vypúšťania zo zdroja zaradená do triedy B do uplynutia termínov ukončenia zaraďovania znečisťujúcich látok do triedy A alebo B uvedených v odseku 9, musí prevádzkovateľ zdroja do uplynutia týchto termínov zistiť údaje o dodržaní emisného limitu podľa vykonávacieho predpisu [§ 41 ods. 1 písm. j)] a predložiť ich okresnému úradu (§ 33).

§ 41

Splnomocňovacie ustanovenia

(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a) nové zdroje a jestvujúce zdroje a ich zariadenia, emisné limity, technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania stacionárnych zdrojov vrátane lehôt a podmienok ich platnosti, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú emisné limity, emisné kvóty alebo všeobecné podmienky prevádzkovania, kategorizáciu veľkých zdrojov a stredných zdrojov a požiadavky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok (§ 4),

b) národné emisné stropy a emisné kvóty (§ 4),

c) limitné hodnoty a termíny ich dosiahnutia, medze tolerancie, priemerované obdobia, početnosť prekročení, cieľové hodnoty a dlhodobé ciele pre ozón, depozičné limity a spôsob ich sledovania a hodnotenia vrátane metód odberov vzoriek, merania a ďalších technických požiadaviek (§ 5 ods. 1 a 2),

d) horné medze a dolné medze na hodnotenie úrovne znečistenia ovzdušia vybranými znečisťujúcimi látkami, požiadavky na umiestňovanie vzorkovacích miest na meranie koncentrácií znečisťujúcich látok, kritériá na určenie minimálneho počtu vzorkovacích miest na stále meranie znečisťujúcich látok, ciele v kvalite údajov a ciele spracovania výsledkov hodnotenia kvality ovzdušia, referenčné metódy merania a analýzy znečisťujúcich látok a kalibrácie prístrojov a požiadavky na merania prekurzorov ozónu (§ 7),

e) aglomerácie a zóny (§ 7),

f) podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré majú byť v programoch (§ 11),

g) limitné hodnoty pre varovanie, informačné hraničné prahy a výstražné hraničné prahy pre smogové regulačné systémy, signály smogového regulačného systému, záväzné texty vyhlásenia a odvolávania signálov a podrobnosti o informáciách a údajoch, ktoré sa musia sprístupniť verejnosti pri prekročení hraničných prahov (§ 5 ods. 7 a § 13 až 17),

h) požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré je každý podnikateľ, ktorý vyrába, dováža a predáva palivá, povinný poskytnúť okresnému úradu (§ 18),

i) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie stacionárnych zdrojov a rozsah ďalších údajov, ktoré sú prevádzkovatelia týchto zdrojov povinní poskytnúť okresnému úradu (§ 19 a 20),

j) zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob a podmienky zisťovania, sledovania a preukazovania údajov o dodržaní určených emisných limitov a všeobecných podmienok prevádzkovania, požiadavky na monitorovanie emisií a úrovne znečistenia ovzdušia a náležitosti protokolov z kontinuálneho monitorovania (§ 19),

k) podrobnosti o kvalifikačných a technických predpokladoch na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti, o náležitostiach žiadosti a jej podávania, o preukazovaní a overovaní splnenia predpokladov a odbornej spôsobilosti, o opakovanej odbornej príprave a opakovanom overení odbornej spôsobilosti, o vydávaní osvedčenia a predlžovaní jeho platnosti, o ustanovovaní odborných konzultantov a ich činnosti, o zverejňovaní informácie o oprávnených posudzovateľoch, o vyhotovení odborných posudkov vo výnimočných prípadoch, o náležitostiach odborného posudku a subposudku a podrobnosti ich vyhotovovania (§ 24),

l) podrobnosti o kvalifikačnom, personálnom a technickom zabezpečení oprávnených meraní a skúšok, o náležitostiach žiadosti a jej podávania, preukazovaní a overovaní splnenia podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia na vykonávanie meraní, o opakovanom preukázaní splnenia podmienok a požiadaviek na vydanie oprávnenia, o vydávaní oprávnenia a o predlžovaní jeho platnosti, o zverejňovaní informácie o oprávnených osobách, o oprávnenom meraní v prechodnom období a vo výnimočných prípadoch, o subdodávkach, o náležitostiach správy o oprávnenom meraní a čiastkovej správy o oprávnenom meraní a o podrobnostiach ich vyhotovovania (§ 25),

m) obsah programu znižovania emisií a obsah údajov a spôsob informovania verejnosti,

n) požiadavky na metódy a metodiky oprávneného merania a podmienky ich platnosti zdokumentovania a používania (§ 25 ods. 3).

(2) Emisné limity pre mobilné zdroje, lehoty a podrobnosti ich overovania, podmienky udeľovania, zmeny, predĺženia, zrušenia a zániku oprávnení právnických osôb a fyzických osôb na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo dopravy.

§ 42

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa :

1. zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona č. 393/1998 Z. z. a zákona č. 459/2000 Z. z.,

2. zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 148/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 393/1998 Z. z., zákona č. 459/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.,

3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 92/1996 Z. z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 473/2000 Z. z.,

4. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 112/1993 Z. z. o vymedzení oblastí vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia a o prevádzke smogových varovných a regulačných systémov v znení vyhlášky č. 103/1995 Z. z.,

5. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/1998 Z. z. o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí.


Čl. II

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení zákona č. 161/2001 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z. sa dopĺňa takto:

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Pokuty uložené podľa odsekov 1 a 2 sú príjmom štátneho rozpočtu a pokuty uložené podľa odseku 3 sú príjmom obce.".


Čl. III

Učinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

ZOZNAM

znečisťujúcich látok na účely hodnotenia a riadenia kvality ovzdušia

1. oxid siričitý

2. oxid dusičitý a oxid dusnatý (oxidy dusíka*)

3. tuhé častice PM10 a PM2,5

4. olovo

5. ozón

6. benzén

7. oxid uhoľnatý

8. polyaromatické uhľovodíky

9. kadmium

10. arzén

11. nikel

12. ortuť

Poznámka:

* Pod oxidmi dusíka sa rozumie súčet oxidu dusnatého a oxidu dusičitého spočítaných v ppb a vyjadrených ako oxid dusičitý v mikrogramoch na kubický meter.

Príloha č. 2 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

ZÁSADY ODBORNÉHO POSUDZOVANIA

1. Mať v čase odborného posudzovania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, súčasnom stave najlepšej dostupnej techniky, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch v odbore podľa predmetu odborného posudzovania a tieto v odbornom posudku dôsledne uplatniť; v prípade pochybnosti o podmienkach posudzovania a náležitostiach odborného posudku tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

2. Vyhotoviť odborný posudok v súlade s vydaným osvedčením, ak na priloženie odborného posudku bol žiadateľ o súhlas vyzvaný orgánom ochrany ovzdušia; ak v osvedčení nie je rozsah na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, môže oprávnený posudzovateľ posudzovať také malé zdroje, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v osvedčení menovite uvedené a ktoré sa technologicky od kategorizácií uvedených v osvedčení líšia iba svojou kapacitou a pre ktoré sa uplatňuje zhodné riešenie najlepšej dostupnej techniky.

3. Posudzovať zmenu technologických zariadení stacionárnych zdrojov, zmeny ich využívania alebo zmeny druhu paliva, pri ktorej dôjde ku zmene kategorizácie zdroja alebo emisného limitu alebo ku zmene všeobecných podmienok prevádzkovania, pri ktorých sa uplatňuje iný stav najlepšej dostupnej techniky, a prevádzku po vykonaných zmenách môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na zmenenú kategorizáciu (zmenený druh paliva).

4. Posudzovať zmenu využívania zariadenia, pri ktorej dôjde k doplneniu špecifických podmienok prevádzkovania bez zmeny pôvodnej kategorizácie, môže oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie súčasne na daný predmet posudzovania a aj na špecifickú technológiu (napr. v prípade spaľovania odpadov v rotačnej cementárenskej peci má osvedčenie na výrobu cementu aj na spaľovanie odpadov). Ak takýto oprávnený posudzovateľ nie je ustanovený alebo žiaden z ustanovených oprávnených posudzovateľov nemôže odborný posudok vyhotoviť, posudok môže vyhotoviť oprávnený posudzovateľ, ktorý má osvedčenie na príslušnú kategorizáciu (výroba cementu); posúdenie v ostatných odboroch a posúdenie špecifických podmienok sa zabezpečí formou subposudkov podľa bodu 5.

5. Zabezpečiť posúdenie vybraných parametrov predmetu posudzovania vyhotovením subposudkov môže oprávnený posudzovateľ prostredníctvom iných oprávnených posudzovateľov po dohode s objednávateľom odborného posúdenia, ak v rámci jedného konania treba posúdiť predmet posudzovania vo viacerých odboroch posudzovania alebo vo viacerých posudzovaných činnostiach; ak z predmetu posudzovania nevyplýva inak, subposudky na ostatné odbory posudzovania zabezpečuje oprávnený posudzovateľ v odbore emisno-technologického posudzovania.

6. Konzultovať špecifické otázky vo svojom odbore posudzovania, ak je to potrebné, s inými oprávnenými posudzovateľmi, najmä s konzultantmi alebo aj s inými odborníkmi z teórie a praxe, ktorí nie sú oprávnenými posudzovateľmi; konzultácie sa nepovažujú za vyhotovenie subposudku.

7. Nevyhotoviť odborný posudok, ak žiadosť o vydanie súhlasu alebo predložená dokumentácia neobsahuje konkretizované hodnoty parametrov ochrany ovzdušia predmetu posudzovania alebo posudzovanej činnosti, ktoré sú ustanovené právnymi prepismi alebo ak nie je k žiadosti priložená voľba najlepšej dostupnej techniky a odôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia.

8. Neodporučiť v odbornom posudku vydanie súhlasu orgánu ochrany ovzdušia, ak z odborného posúdenia vyplýva, že

8.1 predmet posudzovania nespĺňa všetky ustanovené požiadavky na ochranu ovzdušia,

8.2 nie sú riešené všetky ustanovené povinnosti prevádzkovateľa zdroja alebo žiadateľa o súhlas,

8.3 riešenie ustanovených požiadaviek a povinností podľa posudzovanej dokumentácie nie je v súlade s predpismi

a na splnenie ustanovených požiadaviek a povinností je potrebná podstatná zmena predmetu posudzovania alebo posudzovanej dokumentácie [§ 41 ods. 1 písm. k)].

9. Preberať záruky za správnosť vyhotoveného posudku alebo subposudku vo vzťahu k objednávateľovi odborného posúdenia podľa všeobecne platných právnych predpisov a uzavretej zmluvy (dohody) o odbornom posúdení, najmenej však päť rokov od vyhotovenia odborného posudku alebo od jeho doplnenia.

10. Uschovávať odborný posudok alebo subposudok, jeho zmeny a doplnky, materiály a podklady dokumentujúce podmienky posudzovania a pôvodné zistenia počas najmenej piatich rokov od vyhotovenia odborného posudku alebo od jeho doplnenia.

11. Doplniť alebo vysvetliť na požiadanie orgánu ochrany ovzdušia odborný posudok alebo subposudok a súvisiace podklady vrátane vysvetlenia odborného posudku alebo subposudku na prerokovaniach žiadosti o vydanie súhlasu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo určených orgánom ochrany ovzdušia.

12. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo objednávateľa odborného posúdenia (žiadateľa o súhlas); za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia.

13. Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vyhotovených odborných posudkov a subposudkov a v elektronickej forme informáciu o vyhotovených posudkoch a subposudkoch (názov posudku, dátum vyhotovenia posudku, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel posudzovania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o predmete posudzovania a závery vyplývajúce z výsledku posúdenia); na vyžiadanie ministerstva doplniť prehľady o vyhotovených posudkoch aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

14. Umožniť ministerstvu alebo ministerstvom poverenej osobe kontrolu správnosti odborného posudku alebo subposudku; bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie a podklady súvisiace s posúdením správnosti posudku alebo subposudku.

15. Zúčastniť sa na vyzvanie ministerstva riešenia súčasného stavu najlepšej dostupnej techniky vo veciach ochrany ovzdušia, technických noriem a iných obdobných špecifikácií a odborných materiálov, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

16. Nevyhotoviť odborný posudok alebo subposudok, ak možno mať vo vzťahu posudzovateľa k predmetu posudzovania, ku konajúcemu orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania pochybnosť o nezaujatosti posudzovateľa. Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti posudzovateľa sú:

16.1 Nevyhotoviť odborný posudok alebo subposudok pre vlastnú potrebu, potrebu blízkej osoby, potrebu osoby, s ktorou má posudzovateľ pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah, a pre ostatné ekonomicky alebo personálne s posudzovateľom alebo zamestnávateľom prepojené subjekty.

16.2 Odmena za vyhotovenie posudku alebo subposudku nesmie závisieť od výsledku posúdenia a musí byť vylúčený aj iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku posudzovania.

16.3 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k predmetu posudzovania, napríklad patentová ochrana.

16.4 Nevyhotoviť odborný posudok, ak osoba konajúca v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní je blízkou osobou.

16.5 Dôsledne preskúmať plnenie týchto zásad pred vyhotovením posudku, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti pozná posudzovateľ vec do všetkých podrobností.

16.6 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať podmienky vyhotovenia posudku alebo subposudku s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vyhotovením posudku; na naplnenie podstaty nesplnenia podmienky nezaujatosti je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti. Zaujatosť a správnosť odborného posudku sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

Príloha č. 3 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

ZÁSADY VÝKONU OPRÁVNENÉHO MERANIA

1. Vykonávať oprávnené merania v súlade s požiadavkami pre špecifickú oblasť oprávnených meraní, v súlade s oprávnením, podmienkami uvedenými v oprávnení a s dokumentáciou systému kvality; ak v oprávnení nie je rozsah na malé zdroje vylúčený alebo obmedzený, oprávnené merania môže oprávnená osoba vykonávať na takých malých zdrojoch, ktorých technológia je vecne zhodná s niektorou z kategórií stredného zdroja alebo veľkého zdroja, ktoré sú v oprávnení menovite uvedené, a ktorá sa technologicky od uvedenej kategorizácie líši iba svojou kapacitou.

2. Nevykonať oprávnené meranie, ak oprávnená osoba nemá v čase oprávneného merania zavedenú platnú metódu a metodiku oprávneného merania a túto nemá uvedenú v oprávnení alebo odsúhlasenú ministerstvom v prípade nového vydania metodiky. Zavedenie a splnenie požiadaviek platnej metódy a metodiky musí byť potvrdené praktickým overením a zdokumentované interným pracovným postupom alebo iným obdobným dokumentom.

3. Mať v čase výkonu oprávneného merania znalosti o všeobecne záväzných právnych predpisoch, technických normách a ostatných špecifikáciách a odborných materiáloch vzťahujúcich sa na odbor a objekt oprávneného merania a tieto pri oprávnenom meraní dôsledne uplatňovať; v prípade pochybnosti o uplatňovaní určených podmienok oprávneného merania, reprezentatívnosti a neistote výsledku oprávneného merania, náležitostiach a podmienkach vyhotovenia správy o oprávnenom meraní tieto s konajúcim orgánom ochrany ovzdušia vopred prerokovať.

4. Oznamovať identifikačné údaje objektu oprávneného merania, účel oprávneného merania, merané údaje, metodiky oprávneného merania, predpokladané neistoty výsledkov meraných údajov a riešenie osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené najmenej päť pracovných dní pred plánovaným termínom jeho vykonania pri oprávnenom meraní emisií, všeobecných podmienok prevádzkovania a skúškach emisných automatizovaných monitorovacích systémov územne príslušnému inšpektorátu a pri oprávnenom meraní úrovne znečistenia ovzdušia a skúškach imisných automatizovaných monitorovacích systémov úrovne znečistenia ovzdušia územne príslušnému pracovisku poverenej organizácie.

5. Vyžadovať od prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa oprávneného merania, zákazníka) písomné vyhlásenie o tom, že počas oprávneného merania zodpovedala prevádzka objektu merania podmienkam oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, dokumentácie a osobitných podmienok oprávneného merania, ak boli určené príslušným orgánom ochrany ovzdušia, a tieto podľa miestnych podmienok preveriť. Nevykonať oprávnené meranie, ak objednávateľ písomné vyhlásenie nevydal alebo ak podmienky merania nie sú splnené, alebo o ich splnení sú odôvodnené pochybnosti, alebo ak prevádzkovateľ zdroja (objektu oprávneného merania) nesplnil povinnosť oznámiť plánovaný termín oprávneného merania.

6. Informovať bez zbytočného odkladu preukázateľne prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka), inšpekciu a okresný úrad príslušný podľa miesta konania oprávneného merania o nereprezentatívnosti alebo o pochybnosti o reprezentatívnosti výsledku oprávneného merania a o prijatých nápravných opatreniach, ak to oprávnená osoba zistí po vyhotovení správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní.

7. Informovať preukázateľne prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka) o tom, že správa o oprávnenom meraní, výsledky oprávneného merania a názor o súlade/nesúlade objektu oprávneného merania s určenými požiadavkami nie sú súhlasom, ktorý je vydávaný orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a ani nezakladajú nárok na vydanie súhlasu.

8. Zachovávať voči tretím stranám mlčanlivosť vo veciach tvoriacich obchodné a služobné tajomstvo prevádzkovateľa zdroja (objednávateľa, zákazníka); podrobnosti dohodnúť v písomne uzavretej zmluve, dohode alebo objednávke. Za tretiu stranu sa nepovažujú konajúce orgány štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverené kontrolou správnosti výsledkov oprávnených meraní.

9. Preberať záruky za dohodnutý výkon a za reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a s prevádzkovateľom zdroja (objednávateľom, zákazníkom) písomne uzavretej zmluvy (dohody) alebo objednávky, najmenej však päť rokov od vyhotovenia alebo od doplnenia správy o oprávnenom meraní alebo od vyhotovenia alebo od doplnenia čiastkovej správy o oprávnenom meraní.

10. Uvádzať pri styku s prevádzkovateľmi zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi) úplné informácie o rozsahu oprávnenia, čase platnosti oprávnenia, podmienkach na výkon oprávnených meraní a o ďalších obmedzeniach výkonu oprávnených meraní podľa platného oprávnenia; na iné komerčné účely uvádzať informácie o svojom oprávnení v takom rozsahu a forme, aby neboli klamlivé. Vrátiť ministerstvu bezodkladne a bez vyzvania originál oprávnenia v prípade jeho zmeny alebo zrušenia.

11. Nezačať oprávnené meranie a ukončiť všetky rokovania o vykonaní oprávneného merania s prevádzkovateľmi zdrojov (objednávateľmi, zákazníkmi), ak bol podaný návrh na začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania alebo likvidácie oprávnenej osoby alebo ak jediná zodpovedná osoba pre daný odbor oprávneného merania je vo výpovednej lehote a do času ukončenia pracovného pomeru oprávnené meranie neukončí a nevyhotoví správu o oprávnenom meraní.

12. Mať systém tvorby a zdokumentované pravidlá pre tvorbu ceny oprávneného merania a prihliadať na účelnosť a na primeranosť nákladov na oprávnené meranie v prípadoch, ak to stav techniky oprávneného merania a požiadavky na postačujúcu presnosť výsledkov z hľadiska účelu oprávneného merania umožňujú.

13. Vysvetliť na požiadanie orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia alebo organizácie poverenej kontrolou správnosti výsledkov správu o oprávnenom meraní alebo čiastkovú správu o oprávnenom meraní a súvisiace podklady.

14. Uschovávať správy, záznamy, materiály a podklady dokumentujúce podmienky oprávneného merania, pôvodné zistenia a z nich odvodené závery, výpočty, prehľadné tabuľky o dodržiavaní právnych predpisov vo veciach ochrany ovzdušia a normatívnych parametrov metodík oprávneného merania počas najmenej piatich rokov od odovzdania správy o oprávnenom meraní alebo čiastkovej správy o oprávnenom meraní alebo od ich doplnenia.

15. Zúčastňovať sa na vlastné náklady na ministerstvom určených overovaní spôsobilosti, medzilaboratórnych alebo im zodpovedajúcich porovnávacích meraniach.

16. Do 31. marca nasledujúceho roka zaslať ministerstvu v písomnej forme zoznam vykonaných oprávnených meraní a subdodávok za predchádzajúci kalendárny rok a v elektronickej forme informáciu o oprávnených meraniach a subdodávkach (názov správy, dátum vyhotovenia správy, údaje o žiadateľovi o súhlas, účel merania - označenie súhlasu, názov a stručné údaje o objekte merania, prehľadnú tabuľku výsledkov oprávneného merania a ich interpretáciu); informáciu o oprávnenom meraní v tomto rozsahu zaslať v elektronickej forme na príslušnú inšpekciu najneskôr do 30 dní od zaslania alebo odovzdania správy o oprávnenom meraní prevádzkovateľovi zdroja (objednávateľovi oprávneného merania, zákazníkovi). Na vyžiadanie ministerstva a inšpekcie doplniť informáciu aj o ďalšie náležitosti, ak sú potrebné na riadenie výkonu štátnej správy.

17. Umožniť kontrolu reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania; na požiadanie umožniť kontrolu oprávneného merania na mieste, bezodkladne poskytovať úplné a pravdivé informácie súvisiace s posúdením reprezentatívnosti výsledkov oprávneného merania vrátane vykonania prípadných medzilaboratórnych porovnávacích skúšok, rozborov overovacích vzoriek alebo overení spôsobilosti.

18. Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky monitorovacích systémov možno prostredníctvom subdodávateľa, ktorý nie je inou oprávnenou osobou, v prípadoch uvedených v oprávnení, ak subdodávateľ

a) je uvedený v dokumentácii systému kvality oprávnenej osoby a zmluvné podmienky vykonávania subdodávok sú opísané do náležitých podrobností,

b) vykonáva rozbory a skúšky podľa metód a metodík, ktoré zodpovedajú súčasnému stavu techniky oprávneného merania, a preukáže, že má potvrdenú a zdokumentovanú ich platnosť a zavedenie,

c) má vo svojom systéme kvality zdokumentované zavedenie ministerstvom stanovených požiadaviek pre subdodávky pri oprávnených meraniach,

d) je v potrebnom rozsahu oboznámený so súvisiacimi okolnosťami rozhodujúcimi pre kvalifikovaný výkon subdodávky vrátane oboznámenia sa s objektom merania - skúšky, ak je to potrebné,

e) má zdokumentované, že pri subdodávkach dodržiava povinnosti podľa § 25 ods. 12; povinnosti a zásady výkonu oprávnených meraní podľa bodov 1 až 3, 6, 8 až 16 a 21 sa pri subdodávkach uplatňujú podľa svojho významu,

f) podpísal vyhlásenie o zabezpečení vykonávania oprávnených meraní podľa podmienok a zásad výkonu oprávnených meraní určených týmto zákonom, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto zákona, ktorého obsah určuje ministerstvo, a podľa vydaného oprávnenia.

19. Zabezpečovať špecifické kvantitatívne alebo kvalitatívne rozbory odpadových plynov alebo vonkajšieho ovzdušia, špecifické skúšky a kalibráciu monitorovacích systémov možno prostredníctvom inej oprávnenej osoby, ak je to pri danom oprávnenom meraní potrebné. Odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania možno zabezpečiť prostredníctvom inej oprávnenej osoby alebo prostredníctvom iného subdodávateľa, ktorý nie je oprávnenou osobou, ak je tento na danú činnosť akreditovaný a preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d); zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

20. Zabezpečovať oprávnené merania vybraných znečisťujúcich látok alebo merania všeobecných podmienok prevádzkovania a ich vyhodnotenie formou čiastkovej správy o oprávnenom meraní prostredníctvom inej oprávnenej osoby možno len v špecifických prípadoch, ak je to potrebné vzhľadom na rozsah alebo podmienky, alebo časovú tieseň vykonania oprávneného merania (napr. potreba merania tej istej znečisťujúcej látky rôznymi metódami v dôsledku pochybností o interferenciách, skladba zdroja z viacerých technologicky špecifických častí, kapacitné možnosti a časová obmedzenosť prevádzky pri ustanovených technicko-prevádzkových podmienkach). V takýchto prípadoch možno odbery a stanovenia parametrov vzoriek palív, surovín a polotovarov a merania vybraných technicko-prevádzkových parametrov objektu oprávneného merania zabezpečiť aj prostredníctvom laboratória prevádzkovateľa objektu merania, ak je laboratórium na dané skúšky a činnosti akreditované, preukáže splnenie zásad podľa bodu 18 písm. b) až d) a okresný úrad vydá súhlas s osobitnými podmienkami zabezpečenia dôveryhodnosti výsledku danej činnosti [§ 22 ods. 1 písm. i)]; zdokumentovanie plnenia zásady podľa bodu 18 písm. c) sa uplatňuje individuálne podľa subdodávky.

21. Nevykonať oprávnené meranie, ak vo vzťahu k objektu oprávneného merania, k príslušnému orgánu ochrany ovzdušia a k účastníkom konania možno mať pochybnosť o nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby alebo subdodávateľa. Rozhodujúce zásady na posúdenie nezaujatosti oprávnenej osoby, zodpovednej osoby a subdodávateľa sú:

21.1 Nevykonať oprávnené merania pre vlastnú potrebu a pre ostatné s oprávnenou osobou personálne, ekonomicky alebo inak zmluvne prepojené subjekty (napr. zapožičanie technických prostriedkov alebo prenájom priestorov potrebných na výkon oprávneného merania).

21.2 Odmeňovanie zodpovedných osôb a ďalších zamestnancov zúčastňujúcich sa na oprávnenom meraní nesmie závisieť od výsledkov oprávneného merania; vylúčiť iný priamy alebo nepriamy prospech alebo postih vo vzťahu k výsledku oprávneného merania okrem finančnej sumy, ktorá je primeraná vykonanej práci.

21.3 Vedúci pracovníci môžu do činností, ktoré súvisia s oprávnenými meraniami zasahovať len v súlade s kompetenciami podľa odsúhlasenej dokumentácie systému kvality a musia sa zdržiavať všetkých takých konaní, ktoré by mohli vyvolať pochybnosť o akejkoľvek forme ovplyvnenia výsledku oprávneného merania a zaujatosti konania oprávnenej osoby.

21.4 Vylúčiť vlastníctvo alebo spoluvlastníctvo autorských práv vynálezov a zlepšovacích návrhov alebo iných obdobných práv k objektu oprávneného merania, napríklad patentová ochrana.

21.5 Vylúčiť vzťah blízkej osoby k osobám, ktoré majú vo väzbe na výsledky oprávneného merania priamy prospech alebo ktoré by mohli byť na základe výsledkov oprávnených meraní postihované bez ohľadu na formu postihu, napríklad členovia štatutárnych orgánov právnických osôb alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, zodpovední pracovníci vnútornej organizačnej jednotky až po najnižšiu úroveň zodpovedného pracovníka meraného zdroja alebo výrobne vrátane zmenového majstra alebo predáka.

21.6 Vylúčiť vzťah blízkej osoby aj k osobe konajúcej v mene orgánu ochrany ovzdušia v konkrétnom konaní.

21.7 Vylúčiť účasť pracovníkov orgánov štátnej správy ochrany ovzdušia a pracovníkov poverených kontrolou reprezentatívnosti výsledkov v štatutárnych, dozorných a kontrolných orgánoch právnickej osoby alebo ich majetkového podielu; výnimkou je majetková účasť formou kupónovej privatizácie, ak nie je dominantná.

21.8 Dôsledne preskúmať plnenie tejto zásady pred oprávneným meraním, pričom sa predpokladá, že na posúdenie možných pochybností o zaujatosti oprávnená osoba, zodpovedná osoba a subdodávateľ poznajú vec do všetkých podrobností.

21.9 Ak by o nezaujatosti boli pochybnosti, na vylúčenie možných nejasností prerokovať konkrétny prípad s príslušným orgánom ochrany ovzdušia pred vykonaním oprávneného merania. Na naplnenie podstaty nesplnenia týchto zásad je rozhodujúci už vznik dôvodnej pochybnosti; zaujatosť a reprezentatívnosť výsledku oprávneného merania sa v tomto zmysle neskôr neskúmajú a orgánom ochrany ovzdušia ani nedokazujú.

21.10 Vo výnimočných prípadoch, ak sa niektorá z uvedených zásad nezaujatosti nemôže splniť, možno oprávnené meranie vykonať len za osobitných podmienok určených príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

Na subdodávateľa sa jednotlivé zásady nezaujatosti vzťahujú podľa svojho významu v prípadoch, ak je potrebné jeho oboznámenie sa s objektom merania - skúšky, pri ktorom by mohla vzniknúť pochybnosť o dôveryhodnosti výsledku oprávneného merania.

Príloha č. 4 k zákonu č. 478/2002 Z. z.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 130/1998 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 256/1994 Z. Z. v znení neskorších predpisov.

2) § 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

4) § 18 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5) § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.

6) § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z.

7) § 61 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z o zdravotnej starostlivosti.

8) § 6 zákona č. 17/1992 Z. z. o životnom prostredí.

9) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.

10) Príloha č. 1 časť A a príloha č. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení zákona č. 391/2000 Z. z.

11) § 17 a 24 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).
§ 7 a 16 zákona č. 223/2001 Z. z.

12) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

13) § 19 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.

14) Zákon č. 184/2002 Z. z.Zákon č. 223/2001 Z. z.

15) § 16 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z.

16) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

17) Napríklad § 2 ods. 2 písm. a) až c) a § 21 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 500/2001 Z. z., zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

18) Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

19) § 8 až 13 a § 16 zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení zákona č. 502/2001 Z. z.

20) § 8 až 13 zákona č. 10/1996 Z. z. v znení zákona č. 502/2001 Z. z.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.