Zákon č. 462/2002 Z. z.Zákon o poskytnutí jednorazového finančného príspevku politickým väzňom

Čiastka 176/2002
Platnosť od 08.08.2002
Účinnosť od 01.07.2016
Literatúra 1
Rozhodnutia súdov 7
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené