Zákon č. 451/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo), 475/2005 Z. z.)

Čiastka 173/2002
Platnosť od 07.08.2002
Účinnosť od 01.01.2006 do30.06.2006

451

ZÁKON

z 2. júla 2002,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I - Zrušený od 1. 1. 2006.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 156/1993 Z. z. o výkone väzby sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 3 ods. 1 sa slovo „minister" nahrádza slovom „ministerstvo".

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 2 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže".

3. V § 4 odsek 1 znie:

(1) Obvinený sa prevezme do väzby po zistení totožnosti len na písomný príkaz súdu alebo sudcu;3) ak podľa osobitného predpisu3a) nie je možné totožnosť zistiť, pri prevzatí obvineného do väzby sa overia iné údaje3a) uvedené v písomnom príkaze súdu alebo sudcu.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

3a) § 163 ods. 5 Trestného poriadku.".

4. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Obvineného možno umiestniť v cele samostatne, ak

a) obvinený o to požiada a v ústave sú na to utvorené podmienky,

b) orgán činný v trestnom konaní to nariadi,

c) riaditeľ ústavu tak rozhodne z dôvodu ochrany bezpečnosti obvineného alebo iných osôb.".

5. Nadpis § 9 znie: „Korešpondencia a veci osobnej potreby".

6. V § 9 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Obvinenému nie je povolené prijímať a odosielať korešpondenciu do inzertných, stávkových a tipovacích kancelárií.".

7. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Rozsah osobnej korešpondencie a vecí osobnej potreby sa obmedzí u osoby obvinenej z obzvlášť závažného trestného činu;5a) pri ostatných obvinených sa obmedzí možnosťou ich uloženia v cele.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

5a) § 41 ods. 2 Trestného zákona.".

8. § 10 vrátane nadpisu znie:

㤠10

Návštevy

(1) Obvinený má právo na prijatie návštevy v ústave raz za mesiac, obvinený mladistvý raz za 14 dní, a to v trvaní najmenej 30 minút. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť návštevu aj častejšie. Na návšteve sa môže zúčastniť najviac päť osôb vrátane detí. Návšteva sa vykonáva v určenej miestnosti ústavu.

(2) Osobu obvinenú z obzvlášť závažného trestného činu5a) môžu navštíviť len blízke osoby;5b) iné osoby len so súhlasom riaditeľa ústavu.

(3) Návšteva medzi obvinenými navzájom a medzi obvineným a odsúdeným vo výkone trestu odňatia slobody je zakázaná.

(4) Ak je obvinený v kolúznej väzbe, na uskutočnenie návštevy je potrebný predchádzajúci písomný súhlas príslušného orgánu činného v trestnom konaní. Ak si príslušný orgán činný v trestnom konaní v písomnom súhlase vyhradil prítomnosť pri návšteve, túto návštevu možno uskutočniť len za jeho prítomnosti.

(5) Návšteva obvineného sa vykonáva bez priameho kontaktu medzi obvineným a návštevníkom za prítomnosti určeného príslušníka zboru. Riaditeľ ústavu môže v odôvodnených prípadoch povoliť vykonanie návštevy iným spôsobom.

(6) Obvinený je povinný podrobiť sa pred návštevou a po nej osobnej prehliadke.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

5b) § 116 Občianskeho zákonníka.".

9. § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Prijímanie balíkov

(1) Obvinený má právo raz za tri mesiace a mladistvý obvinený raz za mesiac prijať balík s potravinami a vecami osobnej potreby do hmotnosti piatich kilogramov; toto obmedzenie sa nevzťahuje na balík s oblečením zasielaným na účely jeho obmeny. Balík možno obvinenému doručiť len poštou.

(2) Balík nesmie obsahovať cennosti, alkoholické nápoje, lieky, jedy, omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory a iné obdobné látky, potraviny podliehajúce rýchlej skaze, doma vyrobené potravinové konzervy, tlačoviny alebo predmety propagujúce národnostnú, rasovú, etnickú alebo náboženskú neznášanlivosť, fašizmus alebo iné hnutia smerujúce k potláčaniu práv a slobôd občanov, násilie, krutosť alebo ohrozujúce mravnosť, zbrane, strelivo a akékoľvek predmety, ktoré možno zneužiť na zmarenie účelu väzby.

(3) Ak balík obsahuje vec uvedenú v odseku 2, tá sa vráti odosielateľovi na náklady obvineného alebo odosielateľa. Ak je podozrenie, že vec súvisí s trestným činom alebo priestupkom, príslušník zboru je povinný vec neodkladne odovzdať príslušnému štátnemu orgánu.".

10. Za § 12 sa vkladajú § 12a a § 12b, ktoré vrátane nadpisu nad § 12a znejú:

„Prijímanie peňažných prostriedkov a iné finančné operácie, nákup potravín, vecí osobnej potreby a tlače

§ 12a

(1) Ak orgán činný v trestnom konaní pri zaistení obvineného neprevzal jeho peňažné prostriedky v slovenskej mene alebo cudzej mene, do úschovy ich prevezme ústav pri vzatí obvineného do výkonu väzby a eviduje ich v pokladni ústavu do rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní. Obvinenému sa môžu peňažné prostriedky vydať, ak s tým súhlasí príslušný orgán činný v trestnom konaní.

(2) Obvinenému sa v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte počas výkonu väzby evidujú peňažné prostriedky:

a) dávka dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „dôchodok"),6a)

b) zostatok z pracovnej odmeny a dávky nemocenského poistenia po vykonaní zrážok podľa osobitných predpisov.6b)

(3) Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 evidujú v účtovnej evidencii na účte cudzích prostriedkov ústavu na jeho konte aj ďalšie peňažné prostriedky

a) v slovenskej mene, ktoré sa obvinenému odobrali pri nástupe do výkonu väzby,

b) v slovenskej mene, ktoré boli obvinenému zaslané poštou alebo bezhotovostným prevodom na bankový účet ústavu,

c) v slovenskej mene, ktoré obvinený získal iným spôsobom ako podľa písm. a) a b).

(4) Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 uschovávajú v pokladni ústavu aj ďalšie peňažné prostriedky

a) v cudzej mene, ktoré sa obvinenému odobrali pri nástupe do výkonu väzby,

b) v cudzej mene, ktoré obvinený získal iným spôsobom ako podľa písm. a). Tieto peňažné prostriedky sa evidujú podľa osobitného predpisu.6c)

(5) Obvinenému sa počas výkonu väzby okrem peňažných prostriedkov podľa odseku 2 a ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 3 a 4 evidujú v pokladni ústavu aj uschované ceniny a ďalej najmä vkladné knižky, vkladové listy, bankové platobné karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu obvineného v banke alebo pobočke zahraničnej banky.

(6) Obvinený má právo najviac raz za týždeň v určený pracovný deň na nákup potravín a vecí osobnej potreby v primeranom množstve v ústavnej predajni; ich skladbu, množstvo a termín určí riaditeľ ústavu. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 3 písm. a) a b) alebo podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Nákup je povolený len formou bezhotovostného styku.

(7) Riaditeľ ústavu umožní obvinenému predplatiť si dennú tlač, tlačoviny a objednať knihy podľa vlastného výberu s výnimkou tlačovín alebo materiálov uvedených v § 12 ods. 2. Nákup sa realizuje z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, a ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Úhrada sa vykoná formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike.

(8) Riaditeľ ústavu umožní obvinenému poukázať blízkym osobám5b) na základe písomnej žiadosti najviac raz mesačne formou bezhotovostného styku v Slovenskej republike sumu z peňažných prostriedkov podľa odseku 2, ak ich obvinený nevlastní, z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Poplatky a iné výdavky spojené s poukázaním ďalších peňažných prostriedkov znáša obvinený.

(9) Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky z pracovnej odmeny podľa odseku 2 za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 8, ak ich výška prevyšuje sumu podľa osobitného predpisu;6d) úhrn čerpania nesmie v kalendárnom mesiaci presiahnuť sumu podľa osobitného predpisu.6d)

(10) Obvinený môže čerpať peňažné prostriedky z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) a až potom, ak nemá tieto peňažné prostriedky, aj z ďalších peňažných prostriedkov podľa odseku 4 písm. a) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu za podmienok a na účely podľa odsekov 6 až 8, len ak súčasne

a) v predchádzajúcom mesiaci boli vykonané zrážky na pohľadávky zboru alebo pohľadávky ostatných oprávnených aspoň v požadovanej výške čerpania podľa odsekov 6 až 8,

b) zostatok po úhrade podľa písmena a) nie je nižší ako suma predpokladaného cestovného do miesta jeho trvalého pobytu na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitných predpisov;6c) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu,

c) čerpaná suma v kalendárnom mesiaci nepresiahne výšku ustanovenú osobitným predpisom.6d)

(11) Ak úhrn peňažných prostriedkov obvineného podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a) neprevýši sumu podľa osobitného predpisu6d) a súčasne neboli splnené ani podmienky podľa odsekov 9 a 10 a obvinený písomne požiada o ich čerpanie, riaditeľ povolí čerpanie len v prípadoch

a) zakúpenia liečebnej alebo zdravotníckej pomôcky v štandardnom vyhotovení, ak ju nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,6f)

b) úhrady nevyhnutne potrebných protetických prác alebo liekov, ktoré nemožno poskytnúť bezplatne podľa osobitného predpisu,6f)

c) nákupu nevyhnutných základných hygienických potrieb,

d) úhrady daní a poplatkov.

(12) Ak obvinený nemá záväzky voči zboru a má finančné prostriedky podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a), pričom nie je schopný zabezpečiť riadnu výživu blízkych osôb,5b) ktorým je inak povinný ju zabezpečiť, riaditeľ ústavu umožní čerpanie peňažných prostriedkov nad rámec výšky ustanovenej osobitným predpisom.6d)

(13) Ďalšie peňažné prostriedky podľa odseku 3 písm. c) a odseku 4 písm. b) po ich predchádzajúcej výmene v banke alebo pobočke zahraničnej banky za slovenskú menu sa použijú

a) na úhradu pohľadávok zboru alebo pohľadávok ostatných oprávnených evidovaných v ústave voči obvinenému,

b) na doplnenie predpokladanej sumy cestovného do miesta trvalého pobytu obvineného na území Slovenskej republiky spolu s výškou stravného na deň podľa osobitného predpisu;6e) ak ide o cudzinca, do najbližšieho miesta sídla zastupiteľského úradu štátu, ktorého je držiteľom cestovného dokladu,

c) na nákup nevyhnutných základných hygienických potrieb obvineného; spôsob použitia ďalších peňažných prostriedkov podľa písmen a) až c) si určí obvinený; inak spôsob ich použitia určí ústav.

(14) Obvinený nemôže používať ďalšie peňažné pro-striedky podľa odseku 2, odseku 3 písm. a) a b) a odseku 4 písm. a) na účel a spôsobom, ktoré sú v rozpore s účelom väzby.

(15) Ak sa voči obvinenému uplatňuje náhrada škody na majetku štátu v správe ústavu, je povinný uhradiť ju z peňažných prostriedkov úložného podľa odseku 2 alebo z ďalších peňažných prostriedkov podľa odsekov 3 a 4, najneskôr však v deň prepustenia z výkonu väzby podľa odseku 16. Ak peňažné prostriedky podľa odseku 2 alebo ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 3 a 4 nepostačujú, zostatok alebo súhrn zostatkov sa predpíše ako pohľadávka zboru.

(16) Pri prepustení z výkonu väzby sa obvinenému vyplatia z pokladne peňažné prostriedky podľa odseku 2, ďalšie peňažné prostriedky podľa odsekov 3 a 4 a vydajú ceniny a ďalej najmä vkladné knižky, vkladové listy, bankové platobné karty a iné doklady preukazujúce existenciu účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa odseku 5. Ak pri prepustení obvineného z výkonu väzby ústav nemá v pokladni k dispozícii dostatok peňažných prostriedkov, vyplatí sa mu najviac suma podľa osobitného predpisu;6d) zostávajúce peňažné prostriedky sa obvinenému zašlú neodkladne na ním uvedenú adresu.

§ 12b

(1) Ak má obvinený namiesto pracovnej odmeny nárok na dávky nemocenského poistenia,6g) podliehajú zrážkam rovnako ako čistá pracovná odmena (§ 16 ods. 5).

(2) Ak bol obvinený vzatý do väzby, je povinný ihneď oznámiť ústavu skutočnosť, že poberá dôchodok.6a)

(3) Ak obvinený vzatý do väzby poberá dôchodok,6a) je povinný nahradiť ústavu trovy výkonu väzby, ak bol uznaný za vinného právoplatným odsudzujúcim rozsudkom.

(4) Ak bol obvinený poberajúci dôchodok6a) počas výkonu väzby premiestnený do iného ústavu, zmenu je povinný oznámiť do ôsmich dní orgánu sociálneho zabezpečenia6h) ten ústav, z ktorého bol premiestnený.

(5) Ústav je povinný do ôsmich dní oznámiť orgánu sociálneho zabezpečenia6h) prepustenie obvineného - príjemcu dôchodku,6a) z výkonu väzby.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6a až 6h znejú:

6a) § 7 písm. a) bod 1 až 8 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

6b) Napríklad zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, Zákonník práce.

6c) Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

6d) § 2 písm. a) zákona č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z.

6e) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

6f) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

6g) Napríklad § 11 písm. b) body 1 a 4 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov, § 7 a 8 vyhlášky Ústrednej rady odborov a Štátneho úradu sociálneho zabezpečenia č. 141/1958 Ú. l. o nemocenskom poistení odsúdených v znení neskorších predpisov.

6h) § 114 a 142 zákona č. 100/1988 Zb.".

11. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Obvinený má právo na nepretržitý osemhodinový spánok. V čase nočného pokoja sa v cele obvineného zhasína umelé osvetlenie. Pri vykonávaní kontroly je povolené krátkodobé osvetlenie cely. V čase vymedzenom ústavným poriadkom môže obvinený odpočívať na lôžku aj mimo doby nepretržitého osemhodinového spánku; počas tohto odpočinku musí byť oblečený v ústavnom odeve alebo vo vlastnom odeve a lôžko nesmie byť odostlané.".

12. V § 15 odsek 4 znie:

(4) Zdravotné poistenie, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie v nezamestnanosti obvinených upravujú osobitné predpisy.6i)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6i znie:

6i) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení neskorších predpisov.".

13. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Zamestnávanie obvinených a pracovná odmena

(1) Ak to podmienky v ústave umožňujú a ak s tým obvinený a príslušný orgán činný v trestnom konaní súhlasia, možno obvineného zaradiť do práce na pracovisko v ústave. Zaradenie obvineného do práce môže zbor skončiť kedykoľvek, a to aj bez uvedenia dôvodu. Na zamestnávanie obvinených sa primerane použijú ustanovenia § 85, § 93 až 95, § 97, 123, 131, 132, § 146 až 150, § 171 až 181, § 185 až 210, § 217 až 220 Zákonníka práce.

(2) Pred zaradením do práce treba obvineného obo-známiť s pracovnými podmienkami a poučiť ho o predpisoch o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, o čom sa vykoná záznam.

(3) Obvinenému patrí pracovná odmena podľa druhu vykonávanej práce, odpracovanej doby alebo normy spotreby práce (ďalej len "hrubá pracovná odmena"). Za čas, keď obvinený nepracoval, náhrada pracovnej odmeny nepatrí. Výšku pracovnej odmeny a podmienky jej poskytovania obvineným ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

(4) Obvinenému nevzniká nárok na minimálnu mzdu podľa osobitného predpisu.6j)

(5) Z hrubej pracovnej odmeny obvineného vykonáva, vykazuje a odvádza zbor zrážky podľa osobitných predpisov6k) (ďalej len "čistá pracovná odmena").

(6) Obvinený nesmie byť zaradený do práce s výbušninami, zbraňami, jedmi, omamnými látkami a psychotropnými látkami, ich prekurzormi a inými nebezpečnými látkami.

(7) Podrobnosti o zrážkach z pracovnej odmeny a iných príjmov (§ 12b) obvinených ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 6j a 6k znejú:

6j) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov.

6k) Zákon č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.".

14. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „§ 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 31 zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže".

15. § 18 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Obvinený je povinný udržiavať poriadok vo svojich osobných veciach, dbať o osobnú hygienu a udržiavať čistotu a poriadok v cele, v ktorej je umiestnený.

(4) Obvinený nesmie predstierať ochorenie alebo úmyselne si spôsobiť ujmu na zdraví. Obvinenému je zakázané užívať lieky nepovolené alebo nepredpísané lekárom alebo ich užívať inak, ako ich povolil alebo predpísal lekár v ústave. Obvinenému je zakázané prechovávať a užívať alkoholické nápoje, jedy, omamné látky, psychotropné látky, ich prekurzory a iné obdobné látky, prechovávať predmety, ktorými môže ohroziť bezpečnosť osôb alebo majetok alebo veci, ktoré by mohli byť použité na vykonanie úteku, narušovať ustanovený poriadok v ústave, hrať hry o peniaze, veci a služby, vykonávať činnosť, ktorou ohrozuje alebo poškodzuje prirodzenú dôstojnosť človeka, nadväzovať kontakty s inými osobami na účely prijímania a odosielania listov alebo predmetov alebo získania iných výhod.".

16. Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18a

Ústavný poriadok

Riaditeľ ústavu vydá ústavný poriadok, ktorým sa spravuje chod života a činnosti obvinených v ústave. Súčasťou ústavného poriadku je časový rozvrh dňa. Ústavný poriadok schvaľuje generálny riaditeľ zboru.".

17. V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „§ 24 zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov" nahrádza citáciou „§ 18 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre".

18. Šiesty oddiel vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTY ODDIEL

TROVY VÝKONU VÄZBY A ZVÝŠENÉ NÁKLADY VÝKONU VÄZBY

§ 27

(1) Ak bol obvinený právoplatným odsudzujúcim rozsudkom uznaný za vinného, je povinný nahradiť štátu trovy spojené s výkonom väzby.12)

(2) Výška trov výkonu väzby za každý aj začatý deň podľa odseku 1 je jedna šesťdesiatina zo sumy podľa osobitného predpisu;6d) suma sa zaokrúhľuje tak, že halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor.

(3) Od povinnosti podľa odseku 1 je oslobodený obvinený

a) do dovŕšenia veku ukončenia povinnej školskej dochádzky stanoveného osobitným predpisom,13)

b) počas poskytovania zdravotnej starostlivosti ústavnou formou s výnimkou úmyselného sebapoškodenia zdravia, súhlasu obvineného na poškodenie jeho zdravia alebo predstieraním duševnej poruchy alebo choroby; to neplatí, ak obvinenému nevznikol nárok na nemocenské podľa osobitného predpisu,14)

c) po dobu účasti ako svedka na súdnom konaní.

(4) Obvinený je povinný nahradiť zvýšené náklady jeho stráženia, náklady jeho dopravy a predvedenia do zdravotníckeho zariadenia alebo pred posudkovú komisiu sociálneho zabezpečenia pobočky alebo ústredia Sociálnej poisťovne vynaložené ústavom, ak

a) spôsobil si úmyselne alebo inému dovolil spôsobiť mu ujmu na zdraví, bez závažných dôvodov sa odmietol podrobiť lekárskemu zákroku, na ktorý dal predchádzajúci súhlas, alebo opakovane porušil liečebný režim alebo ak inému obvinenému porušením právnej povinnosti spôsobil ujmu na zdraví a ústavu vznikli zvýšené náklady stráženia a náklady na dopravu a predvedenie do zdravotníckeho zariadenia,

b) trval na predvedení pred niektorý z orgánov činných v trestnom konaní, notára alebo orgán štátnej správy ako účastník konania alebo bol na tento účel prechodne premiestnený do iného ústavu, hoci bol príslušným orgánom poučený, že jeho účasť na úkone alebo pojednávaní nie je nevyhnutná,

c) sú skutočné náklady súvisiace s konaním pri priznaní, určení výšky alebo pri zmene už priznaného dôchodku6a) vynaložené na obvineného vyššie ako nárok na náhradu nákladov konania podľa osobitného predpisu.15)

(5) Obvinený, ktorý ušiel, je povinný nahradiť zvýšené náklady výkonu väzby, ktoré vznikli ústavu a Policajnému zboru pri pátraní po ňom; úhrada zvýšených nákladov je príjmom štátu.

(6) Rozhodnutie o náhrade trov výkonu väzby a náhrade zvýšených nákladov podľa odsekov 1, 2, 4 a 5 vydá riaditeľ ústavu bez zbytočného odkladu. Proti rozhodnutiu riaditeľa ústavu môže obvinený v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.16)

(7) Obvinený nie je povinný zo zostatku pohľadávky zboru za trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu nahradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu.17)

(8) Ak obvinený podľa odseku 1 zomrel, pri vymáhaní náhrady trov výkonu väzby, zvýšených nákladov výkonu väzby a náhrady škody na majetku štátu v správe ústavu sa postupuje podľa osobitného predpisu.18)

(9) Podrobnosti o určení výšky zvýšených nákladov výkonu väzby, škode na majetku štátu v správe ústavu a ich náhrade ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 18 znejú:

12) § 152 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku.

13) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

14) Napríklad § 24 zákona č. 54/1956 Zb. v znení neskorších predpisov.

15) § 161 až 166 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 149/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov.

16) § 46 a § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

17) § 6 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

18) § 470 ods. 1 Občianskeho zákonníka.".

19. Za § 27 sa vkladá nový siedmy oddiel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„SIEDMY ODDIEL

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

§ 27a

(1) Ak obvinený zavineným porušením právnej povinnosti spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu, ktorá neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy,6j) o jej náhrade rozhodne riaditeľ ústavu.

(2) Proti rozhodnutiu môže podať obvinený odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, o ktorom rozhoduje generálny riaditeľ zboru.16)".

Doterajší siedmy oddiel sa označuje ako ôsmy oddiel.

20. Názov ôsmeho oddielu znie: „Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia".

21. Doterajší text § 28 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Na konanie vo veciach výkonu väzby, o ktorých rozhoduje generálne riaditeľstvo alebo ústav, vzťahujú sa všeobecné predpisy o správnom konaní,19) ak tento zákon neustanovuje inak.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

19) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.".

22. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

(1) Výkon rozhodnutia, ktorým sa uložila povinnosť nahradiť trovy výkonu väzby a zvýšené náklady výkonu väzby podľa § 27 alebo škodu podľa § 27a, vykonáva zrážkami zo mzdy alebo prikázaním pohľadávky podľa osobitných predpisov16) generálne riaditeľstvo zboru alebo ten ústav, ktorý pohľadávku spravuje.

(2) Ak obvinený požiadal pred 1. septembrom 2002 o nákup potravín, vecí osobnej potreby, tlače alebo o vykonanie iných finančných operácií podľa § 12a a o žiadosti nebolo ešte rozhodnuté, postupuje sa po-dľa tohto zákona; ak o žiadosti už bolo rozhodnuté, pri nákupe a iných finančných operáciách sa postupuje podľa doterajších predpisov.

(3) Ak obvinený zavinene spôsobil škodu na majetku štátu v správe ústavu podľa § 27a pred 1. septembrom 2002 a o náhrade škody riaditeľ ústavu ešte nerozhodol, návrh nebol podaný na súd alebo súd ešte o návrhu nerozhodol, postupuje sa podľa doterajších predpisov.

(4) Ak bol obvinený vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002, náhrada trov výkonu väzby sa vypočíta oddelene; náhrada trov výkonu väzby do 1. septembra 2002 sa vypočíta podľa doterajších predpisov.

(5) Ak bol obvinený, ktorý je poberateľ dôchodku,6a) vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002 a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002 a je právoplatným rozsudkom súdu uznaný za vinného, trovy výkonu väzby sa mu predpíšu len od 1. septembra 2002.

(6) Ak obvinený mladistvý podľa § 27 ods. 3 písm. a) bol vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002, počas výkonu väzby dovŕšil vek ukončenia povinnej školskej dochádzky podľa osobitného predpisu13) a výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002, trovy výkonu väzby sa vypočítajú podľa tohto zákona.

(7) Ak mladistvý nedovŕšil 18 rokov veku, ale dovŕšil vek podľa § 27 ods. 3 písm. a) a bol vzatý do väzby pred 1. septembrom 2002, výkon väzby trvá aj po 1. septembri 2002 a je právoplatným rozsudkom súdu uznaný za vinného, trovy výkonu väzby sa mu predpíšu len od 1. septembra 2002.

(8) Obvinený nie je povinný nahradiť úroky z omeškania podľa osobitného predpisu17) zo zostatku neuhradenej pohľadávky zboru za trovy výkonu väzby, zvýšené náklady výkonu väzby a zo sumy určenej na náhradu škody na majetku štátu v správe ústavu od 1. septembra 2002.".

Čl. IV

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 Zb., zákona č. 49/1973 Zb., zákona č. 20/1975 Zb., zákona č. 133/1982 Zb., zákona č. 180/1990 Zb., zákona č. 328/1991 Zb., zákona č. 519/1991 Zb., zákona č. 263/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 22/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 281/1996 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 359/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 169/1998 Z. z., zákona č. 187/1998 Z. z., zákona č. 225/1998 Z. z., zákona č. 233/1998 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 318/1998 Z. z., zákona č. 331/1998 Z. z., zákona č. 46/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 66/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 166/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 185/1999 Z. z., zákona č. 223/1999 Z. z., zákona č. 303/2001 Z. z. a zákona č. 501/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 278 sa za slovo „suma" vkladajú slová „s výnimkou povinného podľa osobitného predpisu35aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aa znie:

35aa) § 29b ods. 3 zákona č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení zákona č. 451/2002 Z. z.".

2. § 373 znie:

㤠373

Podrobnosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny obvinených a odsúdených ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo spravodlivosti. Podrobnosti o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny chovancov v domovoch mládeže ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo školstva Slovenskej republiky.".


Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2002.


Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.