Zákon č. 436/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čiastka 168/2002
Platnosť od 01.08.2002
Účinnosť od 01.09.2002

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené