Zákon č. 428/2002 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov

Čiastka 167/2002
Platnosť od 31.07.2002 do30.06.2013
Účinnosť od 01.01.2009 do30.06.2013
Zrušený 122/2013 Z. z.
Komentáre 61
Literatúra 23
Rozhodnutia súdov 34
Redakčná poznámka

s výnimkou § 35 ods. 2, ktorý nadobúda účinnosť 1. decembra 2003

S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené