Zákon č. 426/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Čiastka 166/2002
Platnosť od 31.07.2002
Účinnosť od 01.09.2002

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.09.2002

Pôvodný predpis

31.07.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené