Zákon č. 402/2002 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon)

Čiastka 159/2002
Platnosť od 25.07.2002
Účinnosť od 01.08.2002

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.08.2002 Aktuálne znenie

Všetky časové verzie

01.08.2002

Pôvodný predpis

25.07.2002
S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené