Oznámenie č. 368/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Rumunska o včasnom oznamovaní jadrových havárií a výmene informácií o jadrových zariadeniach

Čiastka 148/2002
Platnosť od 29.06.2002
Uzavretie zmluvy 19.02.2002
Redakčná poznámka

V súlade s čl. 9 ods. 1 dohoda nadobudla platnosť 24. mája 2002.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené