Opatrenie č. 340/2002 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje výška percenta a obdobie, za ktoré sa bude upravovať náhrada za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti vzniknutej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania

Čiastka 141/2002
Platnosť od 28.06.2002 do31.12.2003
Účinnosť od 28.06.2002 do31.12.2003
Zrušený 461/2003 Z. z.

OBSAH

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené